פרשת בראשית

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ 6352534728
2 והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים 543442344552341452
3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור 553343623
4 וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך 4524235534441245
5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד 55435344343331349
6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים 553444453341144
7 ויעש אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן 452553434544335421765
8 ויקרא אלהים לרקיע שמים ויהי ערב ויהי בקר יום שני 55544343331039
9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן 55444524355421352
10 ויקרא אלהים ליבשה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב 5553643445231249
11 ויאמר אלהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי עשה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן 554433532333534224422069
12 ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למינהו ועץ עשה פרי אשר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב 5433536333342645231867
13 ויהי ערב ויהי בקר יום שלישי 434335622
14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושנים 55345563445448651676
15 והיו למאורת ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן 465552442937
16 ויעש אלהים את שני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים 4523562546435465371879
17 ויתן אתם אלהים ברקיע השמים להאיר על הארץ 43555524833
18 ולמשל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשך וירא אלהים כי טוב 5467344445231251
19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי 434335622
20 ויאמר אלהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השמים 5554333452423451557
21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפש החיה הרמשת אשר שרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב 552663234534463233645232389
22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ 53543452455341352
23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישי 434335622
24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמש וחיתו ארץ למינה ויהי כן 554433544535421456
25 ויעש אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמש האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב 4523453553235645231869
26 ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על הארץ 55436754355644444241984
27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם 55245453335331350
28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרמשת על הארץ 53553534524544355435242288
29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשב זרע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה 5534322333323243233232333452783
30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השמים ולכל רומש על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאכלה ויהי כן 4344354424323322335422169
31 וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום הששי 4522334334343341550
32 ויכלו השמים והארץ וכל צבאם 55534522
33 ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה 454663354636331461
34 ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות 55236532233633551661
35 אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום עשות יהוה אלהים ארץ ושמים 365564445351150
36 וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה 334344334342254524434252380
37 ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה 342452235930
38 וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה 54524325454444431662
39 ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר 4452444224331241
40 ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע 54525224545354334331971
41 ונהר יצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים 434623444651145
42 שם האחד פישון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשר שם הזהב 2453422363241240
43 וזהב הארץ ההוא טוב שם הבדלח ואבן השהם 44432544830
44 ושם הנהר השני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כוש 34453522331034
45 ושם הנהר השלישי חדקל הוא ההלך קדמת אשור והנהר הרביעי הוא פרת 3464344456331249
46 ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה 44524633561042
47 ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל 445244323341138
48 ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות 44332442444341345
49 ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו 5452344442351245
50 ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו 44525234323542452423342433332893
51 ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו 5443555434523351560
52 ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה 44552454375351356
53 ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם 44524332445241346
54 ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת 5434354544324431557
55 על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד 22432433454431343
56 ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבששו 5564536734
57 והנחש היה ערום מכל חית השדה אשר עשה יהוה אלהים ויאמר אל האשה אף כי אמר אלהים לא תאכלו מכל עץ הגן 53433433455242235253232275
58 ותאמר האשה אל הנחש מפרי עץ הגן נאכל 54244234828
59 ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון 5334335254342251553
60 ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמתון 5424235725
61 כי ידע אלהים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים ידעי טוב ורע 235245466664331459
62 ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל 4423353436536455425352184
63 ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמם הם ויתפרו עלה תאנה ויעשו להם חגרת 74552526345341355
64 וישמעו את קול יהוה אלהים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני יהוה אלהים בתוך עץ הגן 6234553446454454231873
65 ויקרא יהוה אלהים אל האדם ויאמר לו איכה 54524524831
66 ויאמר את קלך שמעתי בגן ואירא כי עירם אנכי ואחבא 52353524451038
67 ויאמר מי הגיד לך כי עירם אתה המן העץ אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת 5242243333653441553
68 ויאמר האדם האשה אשר נתתה עמדי הוא נתנה לי מן העץ ואכל 5443443422341242
69 ויאמר יהוה אלהים לאשה מה זאת עשית ותאמר האשה הנחש השיאני ואכל 5454234544641250
70 ויאמר יהוה אלהים אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה על גחנך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך 545242434335434243442342381
71 ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב 5444444443534631561
72 אל האשה אמר הרבה ארבה עצבונך והרנך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך 24344654443464421663
73 ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך 532444523364244556662342392
74 וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה 45525234830
75 בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב 444324252442333341756
76 ויקרא האדם שם אשתו חוה כי הוא היתה אם כל חי 542432342221133
77 ויעש יהוה אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם 44546536837
78 ויאמר יהוה אלהים הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם 54524344433424342354342279
79 וישלחהו יהוה אלהים מגן עדן לעבד את האדמה אשר לקח משם 745334253331142
80 ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרבים ואת להט החרב המתהפכת לשמר את דרך עץ החיים 5245433263347423251867
81 והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה 532344423553241449
82 ותסף ללדת את אחיו את הבל ויהי הבל רעה צאן וקין היה עבד אדמה 442423433343341446
83 ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה ליהוה 434434545936
84 והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו 44236474423351351
85 ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו 333523443541139
86 ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך 54233324441034
87 הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו 4253325443564421556
88 ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו 532344644323471454
89 ויאמר יהוה אל קין אי הבל אחיך ויאמר לא ידעתי השמר אחי אנכי 54232345254341346
90 ויאמר מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי מן האדמה 52433453251036
91 ועתה ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידך 443253423423441447
92 כי תעבד את האדמה לא תסף תת כחה לך נע ונד תהיה בארץ 24252323223441338
93 ויאמר קין אל יהוה גדול עוני מנשוא 5324445727
94 הן גרשת אתי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ והיה כל מצאי יהרגני 243433564623442461765
95 ויאמר לו יהוה לכן כל הרג קין שבעתים יקם וישם יהוה לקין אות לבלתי הכות אתו כל מצאו 5243233634443543241864
96 ויצא קין מלפני יהוה וישב בארץ נוד קדמת עדן 435444343934
97 וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך ויהי בנה עיר ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך 432444244335243341758
98 ויולד לחנוך את עירד ועירד ילד את מחויאל ומחייאל ילד את מתושאל ומתושאל ילד את למך 55245326732673231665
99 ויקח לו למך שתי נשים שם האחת עדה ושם השנית צלה 423342433531136
100 ותלד עדה את יבל הוא היה אבי ישב אהל ומקנה 43233333351032
101 ושם אחיו יובל הוא היה אבי כל תפש כנור ועוגב 34433323451034
102 וצלה גם הוא ילדה את תובל קין לטש כל חרש נחשת וברזל ואחות תובל קין נעמה 42342433234554341655
103 ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי נשי למך האזנה אמרתי כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי 535344433552355461769
104 כי שבעתים יקם קין ולמך שבעים ושבעה 2633455728
105 וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין 43324425232222533332432266
106 ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה 423325234244341445
107 זה ספר תולדת אדם ביום ברא אלהים אדם בדמות אלהים עשה אתו 2353435355331244
108 זכר ונקבה בראם ויברך אתם ויקרא את שמם אדם ביום הבראם 354535233451142
109 ויחי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו כצלמו ויקרא את שמו שת 4354356552321247
110 ויהיו ימי אדם אחרי הולידו את שת שמנה מאת שנה ויולד בנים ובנות 53346224335451349
111 ויהיו כל ימי אדם אשר חי תשע מאות שנה ושלשים שנה וימת 5233323436341241
112 ויחי שת חמש שנים ומאת שנה ויולד את אנוש 423443524931
113 ויחי שת אחרי הולידו את אנוש שבע שנים ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות 424624345435451455
114 ויהיו כל ימי שת שתים עשרה שנה ותשע מאות שנה וימת 523244344341138
115 ויחי אנוש תשעים שנה ויולד את קינן 4453524727
116 ויחי אנוש אחרי הולידו את קינן חמש עשרה שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות 4446243435435451560
117 ויהיו כל ימי אנוש חמש שנים ותשע מאות שנה וימת 52343444341036
118 ויחי קינן שבעים שנה ויולד את מהללאל 4453526729
119 ויחי קינן אחרי הולידו את מהללאל ארבעים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות 444626635435451461
120 ויהיו כל ימי קינן עשר שנים ותשע מאות שנה וימת 52343444341036
121 ויחי מהללאל חמש שנים וששים שנה ויולד את ירד 463453523935
122 ויחי מהללאל אחרי הולידו את ירד שלשים שנה ושמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות 464623535435451459
123 ויהיו כל ימי מהללאל חמש ותשעים שנה ושמנה מאות שנה וימת 523636354341144
124 ויחי ירד שתים וששים שנה ומאת שנה ויולד את חנוך 43453435241037
125 ויחי ירד אחרי הולידו את חנוך שמנה מאות שנה ויולד בנים ובנות 4346244435451248
126 ויהיו כל ימי ירד שתים וששים שנה ותשע מאות שנה וימת 523345344341140
127 ויחי חנוך חמש וששים שנה ויולד את מתושלח 44353526832
128 ויתהלך חנוך את האלהים אחרי הולידו את מתושלח שלש מאות שנה ויולד בנים ובנות 642646263435451460
129 ויהי כל ימי חנוך חמש וששים שנה ושלש מאות שנה 42343534431035
130 ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים 642662335937
131 ויחי מתושלח שבע ושמנים שנה ומאת שנה ויולד את למך 46363435231039
132 ויחי מתושלח אחרי הולידו את למך שתים ושמונים שנה ושבע מאות שנה ויולד בנים ובנות 4646234734435451564
133 ויהיו כל ימי מתושלח תשע וששים שנה ותשע מאות שנה וימת 523635344341142
134 ויחי למך שתים ושמנים שנה ומאת שנה ויולד בן 434634352934
135 ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה 5232426675253441560
136 ויחי למך אחרי הולידו את נח חמש ותשעים שנה וחמש מאת שנה ויולד בנים ובנות 4346223634335451557
137 ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה ושבע מאות שנה וימת 423336344341139
138 ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד נח את שם את חם ואת יפת 422343522222331439
139 ויהי כי החל האדם לרב על פני האדמה ובנות ילדו להם 423432355431138
140 ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו 5362442335343341554
141 ויאמר יהוה לא ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה 5424444433443631557
142 הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם 634533423436244533635432388
143 וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום 4423344335322241548
144 וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו 54232446231035
145 ויאמר יהוה אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם 54424353354242333525252278
146 ונח מצא חן בעיני יהוה 33254517
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1931 7235
     


Valid XHTML Valid CSS