פרשת נח

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את האלהים התהלך נח 35223443626521347
2 ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת 52442222331029
3 ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס 5446543731
4 וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ 452445252324241448
5 ויאמר אלהים לנח קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ 553223242443656241762
6 עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר 323334424534541449
7 וזה אשר תעשה אתה שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה 3343343345346351556
8 צהר תעשה לתבה ואל אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה 3443356444454641563
9 ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגוע 4442532442332344523442171
10 והקמתי את בריתי אתך ובאת אל התבה אתה ובניך ואשתך ונשי בניך אתך 62534243554431350
11 ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא אל התבה להחית אתך זכר ונקבה יהיו 433343424533541450
12 מהעוף למינהו ומן הבהמה למינה מכל רמש האדמה למינהו שנים מכל יבאו אליך להחיות 563553356434461462
13 ואתה קח לך מכל מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה 42234345442451346
14 ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה 423333523928
15 ויאמר יהוה לנח בא אתה וכל ביתך אל התבה כי אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה 54323342423544431655
16 מכל הבהמה הטהורה תקח לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו 3563244353532434351867
17 גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על פני כל הארץ 24544355323241346
18 כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה 2534452463746225353352183
19 ויעש נח ככל אשר צוהו יהוה 423344620
20 ונח בן שש מאות שנה והמבול היה מים על הארץ 32243633241032
21 ויבא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו אל התבה מפני מי המבול 4255443244251244
22 מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה ומן העוף וכל אשר רמש על האדמה 2563535434333251556
23 שנים שנים באו אל נח אל התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את נח 443222435435221445
24 ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ 45535324831
25 בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל מעינות תהום רבה וארבת השמים נפתחו 42434244533443526435552284
26 ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה 44246374834
27 בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה 4432233432425343241857
28 המה וכל החיה למינה וכל הבהמה למינה וכל הרמש הרמש על הארץ למינהו וכל העוף למינהו כל צפור כל כנף 334535534424634624232075
29 ויבאו אל נח אל התבה שנים שנים מכל הבשר אשר בו רוח חיים 52224443432341342
30 והבאים זכר ונקבה מכל בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו 63533343355441351
31 ויהי המבול ארבעים יום על הארץ וירבו המים וישאו את התבה ותרם מעל הארץ 456324545244341455
32 ויגברו המים וירבו מאד על הארץ ותלך התבה על פני המים 645324442341141
33 והמים גברו מאד מאד על הארץ ויכסו כל ההרים הגבהים אשר תחת כל השמים 543324525633251452
34 חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים 34364455834
35 ויגוע כל בשר הרמש על הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השרץ על הארץ וכל האדם 52342446544424341660
36 כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו 23434533531035
37 וימח את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים וימחו מן הארץ וישאר אך נח ואשר אתו בתבה 42253235424233355245224342583
38 ויגברו המים על הארץ חמשים ומאת יום 6424543728
39 ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים 552232432533455324542071
40 ויסכרו מעינת תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן השמים 654555425941
41 וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום 5434446445431250
42 ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה עשר יום לחדש על הרי אררט 444653342341142
43 והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים 53452466444451356
44 ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התבה אשר עשה 436352244331139
45 וישלח את הערב ויצא יצוא ושוב עד יבשת המים מעל הארץ 524444244341140
46 וישלח את היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה 52545443351040
47 ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה ותשב אליו אל התבה כי מים על פני כל הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל התבה 3454344424232324535434242483
48 ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את היונה מן התבה 434454325241140
49 ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ 445334333442234341758
50 וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד 53445525343431350
51 ויהי באחת ושש מאות שנה בראשון באחד לחדש חרבו המים מעל הארץ ויסר נח את מכסה התבה וירא והנה חרבו פני האדמה 44343644443442244444352283
52 ובחדש השני בשבעה ועשרים יום לחדש יבשה הארץ 54563444835
53 וידבר אלהים אל נח לאמר 55224518
54 צא מן התבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך אתך 224355443932
55 כל החיה אשר אתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמש הרמש על הארץ הוצא אתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ 2433334644424435444242176
56 ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו אתו 4255443727
57 כל החיה כל הרמש וכל העוף כל רומש על הארץ למשפחתיהם יצאו מן התבה 242434242494241450
58 ויבן נח מזבח ליהוה ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור ויעל עלת במזבח 424543554454351457
59 וירח יהוה את ריח הניחח ויאמר יהוה אל לבו לא אסף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעריו ולא אסף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי 4423554232343255423242633352224532108
60 עד כל ימי הארץ זרע וקציר וקר וחם וקיץ וחרף ויום ולילה לא ישבתו 223435334445251449
61 ויברך אלהים את נח ואת בניו ויאמר להם פרו ורבו ומלאו את הארץ 55223453345241347
62 ומוראכם וחתכם יהיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים בכל אשר תרמש האדמה ובכל דגי הים בידכם נתנו 754223432353345433542074
63 כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל 233323454343221443
64 אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו 235325620
65 ואך את דמכם לנפשתיכם אדרש מיד כל חיה אדרשנו ומיד האדם מיד איש אחיו אדרש את נפש האדם 3248432364433442341866
66 שפך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלהים עשה את האדם 3244342453241240
67 ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה 4344442725
68 ויאמר אלהים אל נח ואל בניו אתו לאמר 55223434828
69 ואני הנני מקים את בריתי אתכם ואת זרעכם אחריכם 444254356937
70 ואת כל נפש החיה אשר אתכם בעוף בבהמה ובכל חית הארץ אתכם מכל יצאי התבה לכל חית הארץ 3234344543443443341864
71 והקמתי את בריתי אתכם ולא יכרת כל בשר עוד ממי המבול ולא יהיה עוד מבול לשחת הארץ 625434233353434441762
72 ויאמר אלהים זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם ובין כל נפש חיה אשר אתכם לדרת עולם 5533533347423334441868
73 את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ 24445444441039
74 והיה בענני ענן על הארץ ונראתה הקשת בענן 45324644832
75 וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר ולא יהיה עוד המים למבול לשחת כל בשר 625347423333343454232073
76 והיתה הקשת בענן וראיתיה לזכר ברית עולם בין אלהים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ 5447444354233333241867
77 ויאמר אלהים אל נח זאת אות הברית אשר הקמתי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ 55223353544233241655
78 ויהיו בני נח היצאים מן התבה שם וחם ויפת וחם הוא אבי כנען 53262423433341344
79 שלשה אלה בני נח ומאלה נפצה כל הארץ 43325424827
80 ויחל נח איש האדמה ויטע כרם 423543621
81 וישת מן היין וישכר ויתגל בתוך אהלה 4245544728
82 וירא חם אבי כנען את ערות אביו ויגד לשני אחיו בחוץ 423424444441139
83 ויקח שם ויפת את השמלה וישימו על שכם שניהם וילכו אחרנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחרנית וערות אביהם לא ראו 4242562355652456655232187
84 וייקץ נח מיינו וידע את אשר עשה לו בנו הקטן 52542332341033
85 ויאמר ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו 5443545730
86 ויאמר ברוך יהוה אלהי שם ויהי כנען עבד למו 544424433933
87 יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם ויהי כנען עבד למו 35455244331038
88 ויחי נח אחר המבול שלש מאות שנה וחמשים שנה 423534363933
89 ויהי כל ימי נח תשע מאות שנה וחמשים שנה וימת 42323436341034
90 ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול 4532224634351243
91 בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס 333544445935
92 ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה 43556523
93 ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים 435646628
94 מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם 453563576944
95 ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען 423645624
96 ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן 433655644341147
97 וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ 432433534931
98 הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה 333344224543441448
99 ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער 456344544939
100 מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח 24434425343331344
101 ואת רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה 333543345933
102 ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים 63253535361041
103 ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים 36363436361043
104 וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת 5324432723
105 ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי 363536626
106 ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני 343535623
107 ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני 36353544661045
108 ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע 4465442344555231560
109 אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם 3327666733
110 ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול 432332333351134
111 בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם 3245744729
112 ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש 433443621
113 וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר 73234323827
114 ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן 533424325543441451
115 ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח 53263336331037
116 ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה 353434622
117 ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא 343633622
118 ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן 34353423341034
119 ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם 4544424727
120 אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם 3327666733
121 אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול 3532765554351253
122 ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים 4243365727
123 ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם 454644452938
124 ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר 632435565435453341770
125 ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ 634335555322423241761
126 וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם 444243533341139
127 ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות 54223434345424323451966
128 הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו 345243253341138
129 ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר 443323246441139
130 על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ 22333223432445423241957
131 אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול 35222335265351346
132 ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות 4246263435451248
133 וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את שלח 72363523831
134 ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות 464623345435451458
135 ושלח חי שלשים שנה ויולד את עבר 4253523724
136 ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות 434623345435451455
137 ויחי עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את פלג 43463523830
138 ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות 434623535435451456
139 ויחי פלג שלשים שנה ויולד את רעו 4353523725
140 ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות 43462334635451352
141 ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את שרוג 43463524831
142 ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות 43462434635451353
143 ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את נחור 4453524727
144 ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות 444624535451146
145 ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את תרח 44363523830
146 ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות 444623343435451454
147 ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן 435352424331138
148 ואלה תולדת תרח תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט 4533524243345231552
149 וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים 43233446451038
150 ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה 44534234333442334441966
151 ותהי שרי עקרה אין לה ולד 434323619
152 ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם 432433323233343435345444523522998
153 ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן 53334634341038
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1861 6907
     


Valid XHTML Valid CSS