פרשת לך לך

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך 542422585424341454
2 ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה 54466344836
3 ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה 666362255941
4 וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן 444344433523463541765
5 ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען 442343324325343433454445442693
6 ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה והכנעני אז בארץ 5442432447241245
7 וירא יהוה אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת ויבן שם מזבח ליהוה הנראה אליו 44245532444245541661
8 ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל ויט אהלה בית אל מים והעי מקדם ויבן שם מזבח ליהוה ויקרא בשם יהוה 534442343234442455342072
9 ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה 44455522
10 ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ 4344464223441244
11 ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה ויאמר אל שרי אשתו הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את 445465234325233421761
12 והיה כי יראו אתך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אתי ואתך יחיו 4243654353441247
13 אמרי נא אחתי את למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך 424244265451142
14 ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה הוא מאד 4446562423331246
15 ויראו אתה שרי פרעה ויהללו אתה אל פרעה ותקח האשה בית פרעה 5334632444341245
16 ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר וחמרים ועבדים ושפחת ואתנת וגמלים 6564234665561258
17 וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם 54245534233341347
18 ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא 5455234232422431550
19 למה אמרת אחתי הוא ואקח אתה לי לאשה ועתה הנה אשתך קח ולך 34434324434231343
20 ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אתו ואת אשתו ואת כל אשר לו 4445633432321243
21 ויעל אברם ממצרים הוא ואשתו וכל אשר לו ולוט עמו הנגבה 446353324351142
22 ואברם כבד מאד במקנה בכסף ובזהב 533545625
23 וילך למסעיו מנגב ועד בית אל עד המקום אשר היה שם אהלה בתחלה בין בית אל ובין העי 4643322533245332431861
24 אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשנה ויקרא שם אברם בשם יהוה 2453326524341243
25 וגם ללוט ההלך את אברם היה צאן ובקר ואהלים 344243346933
26 ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו 333444235234441448
27 ויהי ריב בין רעי מקנה אברם ובין רעי מקנה לוט והכנעני והפרזי אז ישב בארץ 4333444343762341557
28 ויאמר אברם אל לוט אל נא תהי מריבה ביני ובינך ובין רעי ובין רעיך כי אנשים אחים אנחנו 5423223545434425451866
29 הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם הימין ואשמאילה 32454242563581353
30 וישא לוט את עיניו וירא את כל ככר הירדן כי כלה משקה לפני שחת יהוה את סדם ואת עמרה כגן יהוה כארץ מצרים באכה צער 43254223523443423343445432585
31 ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו 523223543463341449
32 אברם ישב בארץ כנען ולוט ישב בערי הככר ויאהל עד סדם 434443445231140
33 ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד 534653626
34 ויהוה אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפנה ונגבה וקדמה וימה 5324443422542533245542175
35 כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם 2224333256241238
36 ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה 52444324352342441655
37 קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה 35456225832
38 ויאהל אברם ויבא וישב באלני ממרא אשר בחברון ויבן שם מזבח ליהוה 5444543642451250
39 ויהי בימי אמרפל מלך שנער אריוך מלך אלסר כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים 445345347345341458
40 עשו מלחמה את ברע מלך סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע היא צער 352333343443463543332071
41 כל אלה חברו אל עמק השדים הוא ים המלח 234235324928
42 שתים עשרה שנה עבדו את כדרלעמר ושלש עשרה שנה מרדו 44342744341039
43 ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים 643277334256536336462088
44 ואת החרי בהררם שעיר עד איל פארן אשר על המדבר 34542343251035
45 וישבו ויבאו אל עין משפט הוא קדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמרי הישב בחצצן תמר 5523433422363254531864
46 ויצא מלך סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השדים 4334444454333635451871
47 את כדרלעמר מלך עילם ותדעל מלך גוים ואמרפל מלך שנער ואריוך מלך אלסר ארבעה מלכים את החמשה 273453463463455251771
48 ועמק השדים בארת בארת חמר וינסו מלך סדם ועמרה ויפלו שמה והנשארים הרה נסו 454435335538331458
49 ויקחו את כל רכש סדם ועמרה ואת כל אכלם וילכו 52233532451034
50 ויקחו את לוט ואת רכשו בן אחי אברם וילכו והוא ישב בסדם 5233423454341242
51 ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם 4545543545344334441873
52 וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן 542444265443445221764
53 ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק 5543646243551252
54 וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם 4224323454325331549
55 ויצא מלך סדם לקראתו אחרי שובו מהכות את כדרלעמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שוה הוא עמק המלך 43364452736332333341971
56 ומלכי צדק מלך שלם הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון 533353443351141
57 ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים וארץ 754435344939
58 וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידך ויתן לו מעשר מכל 525334442431139
59 ויאמר מלך סדם אל אברם תן לי הנפש והרכש קח לך 533242245221134
60 ויאמר אברם אל מלך סדם הרמתי ידי אל יהוה אל עליון קנה שמים וארץ 542335324253441449
61 אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם 24343333323436241652
62 בלעדי רק אשר אכלו הנערים וחלק האנשים אשר הלכו אתי ענר אשכל וממרא הם יקחו חלקם 52346463433452441662
63 אחר הדברים האלה היה דבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד 36433424542444324431968
64 ויאמר אברם אדני יהוה מה תתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר 54442325453343461661
65 ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אתי 5422243424431239
66 והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך 4344425222335351551
67 ויוצא אתו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם ויאמר לו כה יהיה זרעך 5355326472443522441870
68 והאמן ביהוה ויחשבה לו צדקה 55624522
69 ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה 543437453224451455
70 ויאמר אדני יהוה במה אדע כי אירשנה 5443326727
71 ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל 5432453544351247
72 ויקח לו את כל אלה ויבתר אתם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הצפר לא בתר 422235344345434231757
73 וירד העיט על הפגרים וישב אתם אברם 4426434727
74 ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברם והנה אימה חשכה גדלה נפלת עליו 44464244444441352
75 ויאמר לאברם ידע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אתם ארבע מאות שנה 553322444236434431761
76 וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכש גדול 3243524524441242
77 ואתה תבוא אל אבתיך בשלום תקבר בשיבה טובה 44255454833
78 ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עון האמרי עד הנה 455322335231137
79 ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה 4435344352333641556
80 ביום ההוא כרת יהוה את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת 443424445424445244332073
81 את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמני 253536624
82 ואת החתי ואת הפרזי ואת הרפאים 343536624
83 ואת האמרי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי 35363636835
84 ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר 434242345431138
85 ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי 532432544222544454432071
86 ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה 4334236533444444354242178
87 ויבא אל הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה 42344244561038
88 ותאמר שרי אל אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך 53244444554244644461978
89 ויאמר אברם אל שרי הנה שפחתך בידך עשי לה הטוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה 5423354324653551559
90 וימצאה מלאך יהוה על עין המים במדבר על העין בדרך שור 644234524431141
91 ויאמר הגר שפחת שרי אי מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת 5343233445435441556
92 ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל גברתך והתעני תחת ידיה 52444256341039
93 ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב 524444243431139
94 ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי שמע יהוה אל עניך 52443352536234241657
95 והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן 443333322332441443
96 ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי 5244432324335431551
97 על כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין קדש ובין ברד 2234333333431236
98 ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל 4352542334361244
99 ואברם בן שמנים שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם 525334432651142
100 ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל אברם ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני והיה תמים 442534444245432354442074
101 ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד 55455443835
102 ויפל אברם על פניו וידבר אתו אלהים לאמר 44245354831
103 אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים 33535344830
104 ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב המון גוים נתתיך 343234435224451448
105 והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו 634365634940
106 והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך 62545445554526651673
107 ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים 52652352234546361663
108 ויאמר אלהים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם 5525425435551250
109 זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר 35354744543231352
110 ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם 623644447940
111 ובן שמנת ימים ימול לכם כל זכר לדרתיכם יליד בית ומקנת כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא 34443237435332332531966
112 המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם 444454556541150
113 וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את בריתי הפר 4332423564452531555
114 ויאמר אלהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה 552534242332331446
115 וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו 633442275544441457
116 ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד 452455443343335331763
117 ויאמר אברהם אל האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך 55262645835
118 ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו 553344225234625354552077
119 ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול 8635373734343556441883
120 ואת בריתי אקים את יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת 35424332353451346
121 ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם 4434535728
122 ויקח אברהם את ישמעאל בנו ואת כל ילידי ביתו ואת כל מקנת כספו כל זכר באנשי בית אברהם וימל את בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים 4526332543244235354235443433529105
123 ואברהם בן תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו 62543535833
124 וישמעאל בנו בן שלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו 73234352351037
125 בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו 4434573730
126 וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בן נכר נמלו אתו 3444353323431241
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1686 6336
     


Valid XHTML Valid CSS