פרשת וירא

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום 444544334341142
2 וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה 4544455444644641567
3 ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך 5422526224341241
4 יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ 323356633934
5 ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת 5235435222525624441865
6 וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות 555235434334441454
7 ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו 3425423244245531552
8 ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו 4443433464353361559
9 ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל 64334534832
10 ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו 53443342444434451660
11 ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים 64545354351044
12 ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן 535444424531143
13 ויאמר יהוה אל אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי 542532434343451451
14 היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן 55354433521039
15 ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה ויאמר לא כי צחקת 534252452241138
16 ויקמו משם האנשים וישקפו על פני סדם ואברהם הלך עמם לשלחם 536623363351145
17 ויהוה אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עשה 53536333831
18 ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ 634445622441144
19 כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך יהוה לעשות צדקה ומשפט למען הביא יהוה על אברהם את אשר דבר עליו 26434243455345454442523342594
20 ויאמר יהוה זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד 544352362431141
21 ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה 425743333241140
22 ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני יהוה 53654653441045
23 ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע 45534423830
24 אולי יש חמשים צדיקם בתוך העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה 42554434335456351665
25 חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט 424435423454424242442070
26 ויאמר יהוה אם אמצא בסדם חמשים צדיקם בתוך העיר ונשאתי לכל המקום בעבורם 54244554463561357
27 ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר 4553264245341247
28 אולי יחסרון חמשים הצדיקם חמשה התשחית בחמשה את כל העיר ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה 4656465224525242651875
29 ויסף עוד לדבר אליו ויאמר אולי ימצאון שם ארבעים ויאמר לא אעשה בעבור הארבעים 434454626524571461
30 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אולי ימצאון שם שלשים ויאמר לא אעשה אם אמצא שם שלשים 522356462552424251764
31 ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני אולי ימצאון שם עשרים ויאמר לא אשחית בעבור העשרים 53264244625525561666
32 ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה 522356244624525551767
33 וילך יהוה כאשר כלה לדבר אל אברהם ואברהם שב למקמו 44434256251039
34 ויבאו שני המלאכים סדמה בערב ולוט ישב בשער סדם וירא לוט ויקם לקראתם וישתחו אפים ארצה 53744434343466441668
35 ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם ולינו ורחצו רגליכם והשכמתם והלכתם לדרככם ויאמרו לא כי ברחוב נלין 532442235556766622542084
36 ויפצר בם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם משתה ומצות אפה ויאכלו 523545244345361455
37 טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה 3554434244332341553
38 ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו ונדעה אתם 6236236334565531562
39 ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו 4435535729
40 ויאמר אל נא אחי תרעו 52234516
41 הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי 322343243624543472632432223342997
42 ויאמרו גש הלאה ויאמרו האחד בא לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם ויפצרו באיש בלוט מאד ויגשו לשבר הדלת 624642454332364435442078
43 וישלחו האנשים את ידם ויביאו את לוט אליהם הביתה ואת הדלת סגרו 6623623553441249
44 ואת האנשים אשר פתח הבית הכו בסנורים מקטן ועד גדול וילאו למצא הפתח 36334374345441353
45 ויאמרו האנשים אל לוט עד מי לך פה חתן ובניך ובנתיך וכל אשר לך בעיר הוצא מן המקום 6623222235633244251862
46 כי משחתים אנחנו את המקום הזה כי גדלה צעקתם את פני יהוה וישלחנו יהוה לשחתה 2652532452347451559
47 ויצא לוט וידבר אל חתניו לקחי בנתיו ויאמר קומו צאו מן המקום הזה כי משחית יהוה את העיר ויהי כמצחק בעיני חתניו 43525455432532542445552286
48 וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את אשתך ואת שתי בנתיך הנמצאת פן תספה בעון העיר 44367443224335624441974
49 ויתמהמה ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנתיו בחמלת יהוה עליו ויצאהו וינחהו מחוץ לעיר 77644443554466441677
50 ויהי כהוציאם אתם החוצה ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך ואל תעמד בכל הככר ההרה המלט פן תספה 47355424245343444241973
51 ויאמר לוט אלהם אל נא אדני 534224620
52 הנה נא מצא עבדך חן בעיניך ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי ואנכי לא אוכל להמלט ההרה פן תדבקני הרעה ומתי 323426543446245245426442388
53 הנה נא העיר הזאת קרבה לנוס שמה והוא מצער אמלטה נא שמה הלא מצער הוא ותחי נפשי 324444344523343441760
54 ויאמר אליו הנה נשאתי פניך גם לדבר הזה לבלתי הפכי את העיר אשר דברת 543542435424341452
55 מהר המלט שמה כי לא אוכל לעשות דבר עד באך שמה על כן קרא שם העיר צוער 343224532332232441751
56 השמש יצא על הארץ ולוט בא צערה 4324424723
57 ויהוה המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן השמים 5523345334251244
58 ויהפך את הערים האל ואת כל הככר ואת כל ישבי הערים וצמח האדמה 52533243245451347
59 ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח 446443625
60 וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני יהוה 554253322341138
61 וישקף על פני סדם ועמרה ועל כל פני ארץ הככר וירא והנה עלה קיטר הארץ כקיטר הכבשן 523353233444344551762
62 ויהי בשחת אלהים את ערי הככר ויזכר אלהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את הערים אשר ישב בהן לוט 44523455255234542533332281
63 ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנתיו עמו כי ירא לשבת בצוער וישב במערה הוא ושתי בנתיו 435434532345453451766
64 ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו זקן ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ 562653434454241457
65 לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע 34253635631040
66 ותשקין את אביהן יין בלילה הוא ותבא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה 6253534652433561562
67 ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את אבי נשקנו יין גם הלילה ובאי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע 4556262532353254435632183
68 ותשקין גם בלילה ההוא את אביהן יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובקמה 6254253465333551561
69 ותהרין שתי בנות לוט מאביהן 63436522
70 ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי מואב עד היום 462534334241140
71 והצעירה גם הוא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי הוא אבי בני עמון עד היום 7234253233334241550
72 ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר 4354443343441245
73 ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי הוא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה 552344356334231452
74 ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל 452655523224344431763
75 ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג 72345442441039
76 הלא הוא אמר לי אחתי הוא והיא גם הוא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקין כפי עשיתי זאת 3332434234333463531861
77 ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתם לבבך עשית זאת ואחשך גם אנכי אותך מחטו לי על כן לא נתתיך לנגע אליה 5464245234435244422225442486
78 ועתה השב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם אינך משיב דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך 4334243644344223433322170
79 וישכם אבימלך בבקר ויקרא לכל עבדיו וידבר את כל הדברים האלה באזניהם וייראו האנשים מאד 5645355226476631569
80 ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה עשית לנו ומה חטאתי לך כי הבאת עלי ועל ממלכתי חטאה גדלה מעשים אשר לא יעשו עשית עמדי 5665224335224336445324442491
81 ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית כי עשית את הדבר הזה 562524242431139
82 ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין יראת אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי 552523455372341455
83 וגם אמנה אחתי בת אבי הוא אך לא בת אמי ותהי לי לאשה 34423322234241338
84 ויהי כאשר התעו אתי אלהים מבית אבי ואמר לה זה חסדך אשר תעשי עמדי אל כל המקום אשר נבוא שמה אמרי לי אחי הוא 4443543422434422534342332481
85 ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחת ויתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו 46346546422341353
86 ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב 56345462835
87 ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא לך כסות עינים לכל אשר אתך ואת כל ונכחת 5334335332453333251862
88 ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו 6526552634751256
89 כי עצר עצר יהוה בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם 233432346233351446
90 ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר 532343444431139
91 ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים 443626533351144
92 ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק 5522352342341240
93 וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים 4524324443351243
94 ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו 623352243930
95 ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי 53332524421033
96 ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו 523664325261144
97 ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק 545454444241145
98 ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק 43223634641037
99 ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק 563443322424423241757
100 וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו 44355243830
101 ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע 552523624342344334254232380
102 וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא 322446243930
103 וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע 5544343423224346445332177
104 ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השיחם 54245243351037
105 ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך 44244632424444442341968
106 וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם 55234545232552223252352344322894
107 קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו 4324723224461243
108 ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער 5525433452434241555
109 ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת 45245454331039
110 וישב במדבר פארן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים 454423345934
111 ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר אתה עשה 434565242545333331764
112 ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה 4526324266435344343422179
113 ויאמר אברהם אנכי אשבע 5544418
114 והוכח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך 5526243434461248
115 ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום 562523243332423425442068
116 ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית 453447654942
117 ויצב אברהם את שבע כבשת הצאן לבדהן 4523445727
118 ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה 5625233443451246
119 ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת 52234345424252441655
120 על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם 223543322551136
121 ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים 64434652452361354
122 ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם 43435234241034
123 ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים 454644627
124 ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני 43647325545541357
125 ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך 52223253424322356242353342581
126 וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמרו ויקח את שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלהים 55452442353343533442533262592
127 ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחק 46452542541041
128 ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם 552533225454227651767
129 ויקח אברהם את עצי העלה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו שניהם יחדו 4523442434423365541867
130 ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה 542545354353364341768
131 ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו 555423435541145
132 ויבאו אל המקום אשר אמר לו האלהים ויבן שם אברהם את המזבח ויערך את העצים ויעקד את יצחק בנו וישם אתו על המזבח ממעל לעצים 52533264252552552434325452593
133 וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו 55234264231036
134 ויקרא אליו מלאך יהוה מן השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני 544425555541148
135 ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלהים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני 5243243325235235334232542479
136 וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו וילך אברהם ויקח את האיל ויעלהו לעלה תחת בנו 452544334464542464332079
137 ויקרא אברהם שם המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה 55254443443441351
138 ויקרא מלאך יהוה אל אברהם שנית מן השמים 54425425831
139 ויאמר בי נשבעתי נאם יהוה כי יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חשכת את בנך את יחידך 5263423342433423251860
140 כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו 23554246553233442351970
141 והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי 752443344936
142 וישב אברהם אל נעריו ויקמו וילכו יחדו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע 452555423345431454
143 ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם הוא בנים לנחור אחיך 4464464344234541561
144 את עוץ בכרו ואת בוז אחיו ואת קמואל אבי ארם 23433435331033
145 ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל 33333434351034
146 ובתואל ילד את רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם 632443445351143
147 ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם הוא את טבח ואת גחם ואת תחש ואת מעכה 745423233333341449
                                                                                                                                                               
  סך הכל 2085 7862
     


Valid XHTML Valid CSS