פרשת חיי שרה

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה 5333363443331243
2 ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון בארץ כנען ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה 43543544454461355
3 ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת לאמר 45333523241034
4 גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני 2544324346351245
5 ויענו בני חת את אברהם לאמר לו 5322542723
6 שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך 544536563233424243432075
7 ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת 4563442728
8 וידבר אתם לאמר אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר 534222542356526231761
9 ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחזת קבר 422463234443526531762
10 ועפרון ישב בתוך בני חת ויען עפרון החתי את אברהם באזני בני חת לכל באי שער עירו לאמר 6343245425532333441865
11 לא אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה אשר בו לך נתתיה לעיני בני עמי נתתיה לך קבר מתך 2454426322553352331863
12 וישתחו אברהם לפני עם הארץ 65424521
13 וידבר אל עפרון באזני עם הארץ לאמר אך אם אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה 5255244223254342462332172
14 ויען עפרון את אברהם לאמר לו 452542622
15 אדני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא ואת מתך קבר 453433345233331448
16 וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר 552555524335324433342075
17 ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב 435363444632333433442074
18 לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו 655323334934
19 ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה על פני ממרא הוא חברון בארץ כנען 5235234243623435441864
20 ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת 446326533321141
21 ואברהם זקן בא בימים ויהוה ברך את אברהם בכל 632553253934
22 ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי 5524344332323341550
23 ואשביעך ביהוה אלהי השמים ואלהי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב בקרבו 754554323345634451772
24 כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק 22436353451037
25 ויאמר אליו העבד אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי אל הארץ הזאת ההשב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם 5444244442444423243432174
26 ויאמר אליו אברהם השמר לך פן תשיב את בני שמה 54542242331034
27 יהוה אלהי השמים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי ואשר דבר לי ואשר נשבע לי לאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם 4453543564324424532443455534329112
28 ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבעתי זאת רק את בני לא תשב שמה 3244455632232331551
29 וישם העבד את ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על הדבר הזה 44233355522431345
30 ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל טוב אדניו בידו ויקם וילך אל ארם נהרים אל עיר נחור 44455543354442352341973
31 ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת 5644234333351245
32 ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם אדני אברהם 544454244432451454
33 הנה אנכי נצב על עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים 3432345444431243
34 והיה הנער אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי עשית חסד עם אדני 44334323553354345533243242589
35 ויהי הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה על שכמה 433344443462434354242073
36 והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל 53435424455341351
37 וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט מים מכדך 446582334939
38 ותאמר שתה אדני ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקהו 534543236935
39 ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם כלו לשתת 46526422341038
40 ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו 54324432445351348
41 והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם לא 55254644221039
42 ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם 4436544333546244351872
43 ויאמר בת מי את הגידי נא לי היש בית אביך מקום לנו ללין 52225223344341341
44 ותאמר אליו בת בתואל אנכי בן מלכה אשר ילדה לנחור 54254243451038
45 ותאמר אליו גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון 542325242441137
46 ויקד האיש וישתחו ליהוה 4465419
47 ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני 544445323453444443342076
48 ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה 4444364729
49 ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל האיש החוצה אל העין 624343245241139
50 ויהי כראת את הנזם ואת הצמדים על ידי אחתו וכשמעו את דברי רבקה אחתו לאמר כה דבר אלי האיש ויבא אל האיש והנה עמד על הגמלים על העין 44243623462444423344244326242899
51 ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים 5344344554561252
52 ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו 44556436644556331673
53 ויישם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי ויאמר דבר 5545232254531245
54 ויאמר עבד אברהם אנכי 5354417
55 ויהוה ברך את אדני מאד ויגדל ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדם ושפחת וגמלים וחמרים 53243542344455661665
56 ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו 433425454222321445
57 וישבעני אדני לאמר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו 74423345634351353
58 אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי ולקחת אשה לבני 222333365341136
59 ואמר אל אדני אלי לא תלך האשה אחרי 42432344826
60 ויאמר אלי יהוה אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי 534375453645347531776
61 אז תנקה מאלתי כי תבוא אל משפחתי ואם לא יתנו לך והיית נקי מאלתי 245242632425351449
62 ואבא היום אל העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אם ישך נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה 4424444452325434341865
63 הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני נא מעט מים מכדך 343234455464623341765
64 ואמרה אלי גם אתה שתה וגם לגמליך אשאב הוא האשה אשר הכיח יהוה לבן אדני 5323336434344341554
65 אני טרם אכלה לדבר אל לבי והנה רבקה יצאת וכדה על שכמה ותרד העינה ותשאב ואמר אליה השקיני נא 33442344442445544621971
66 ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקתה 55355335443651356
67 ואשאל אתה ואמר בת מי את ותאמר בת בתואל בן נחור אשר ילדה לו מלכה ואשם הנזם על אפה והצמידים על ידיה 53422252524342444238242276
68 ואקד ואשתחוה ליהוה ואברך את יהוה אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את בת אחי אדני לבנו 47552444535434223441974
69 ועתה אם ישכם עשים חסד ואמת את אדני הגידו לי ואם לא הגידו לי ואפנה על ימין או על שמאל 424434245232525242242065
70 ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או טוב 436653424342231451
71 הנה רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן אדניך כאשר דבר יהוה 3452343354341243
72 ויהי כאשר שמע עבד אברהם את דבריהם וישתחו ארצה ליהוה 44335266451042
73 ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן לאחיה ולאמה 54334364563551356
74 ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני 6537336645551258
75 ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך 544344424331140
76 ויאמר אלהם אל תאחרו אתי ויהוה הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני 542535546551149
77 ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את פיה 644623625
78 ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם האיש הזה ותאמר אלך 65645243531043
79 וישלחו את רבקה אחתם ואת מנקתה ואת עבד אברהם ואת אנשיו 624435335351143
80 ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו 6246252354542351558
81 ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך 447726644442441462
82 ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב 52433344441036
83 ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים 4444534544541250
84 ותשא רבקה את עיניה ותרא את יצחק ותפל מעל הגמל 44254244341036
85 ותאמר אל העבד מי האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס 52424444754344551666
86 ויספר העבד ליצחק את כל הדברים אשר עשה 54522633830
87 ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו 54533424424654431662
88 ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה 454345625
89 ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח 422434333434331445
90 ויקשן ילד את שבא ואת דדן ובני דדן היו אשורם ולטושם ולאמים 5323334335661246
91 ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל אלה בני קטורה 444446623351145
92 ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק 4522325723
93 ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם 583635463436242331770
94 ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים 43335323363441346
95 ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל עמיו 54554345241041
96 ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה אל שדה עפרן בן צחר החתי אשר על פני ממרא 6347424623423432341866
97 השדה אשר קנה אברהם מאת בני חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו 4335332335441242
98 ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי ראי 4435552434423331554
99 ואלה תלדת ישמעאל בן אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם 4462534364361250
100 ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם 4436573644651257
101 ומשמע ודומה ומשא 554314
102 חדד ותימא יטור נפיש וקדמה 35445521
103 אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים עשר נשיאם לאמתם 3236447743551253
104 ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל עמיו 4336336344545241559
105 וישכנו מחוילה עד שור אשר על פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל 6623323545232431553
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1402 5314
     


Valid XHTML Valid CSS