פרשת תולדת

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק 454255524936
2 ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה 4426352425543435241867
3 ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו 545442435244441454
4 ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את יהוה 75552232444241349
5 ויאמר יהוה לה שני גיים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר 54234545554443441665
6 וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה 644445627
7 ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו 466353633939
8 ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם 523444435345243431762
9 ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים 664333333532351452
10 ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אהבת את יעקב 542323454241138
11 ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף 444432443932
12 ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום 5324722443234223341859
13 ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי 5444252726
14 ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה 53344442241035
15 ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב 545245252551144
16 ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכרה 534355544443251456
17 ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה 434446334544263641769
18 וירא אליו יהוה ויאמר אל תרד מצרימה שכן בארץ אשר אמר אליך 4445236343341245
19 גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצת האל והקמתי את השבעה אשר נשבעתי לאברהם אביך 3445362263225362536642182
20 והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ונתתי לזרעך את כל הארצת האל והתברכו בזרעך כל גויי הארץ 72465552253752441668
21 עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי 33354565561045
22 וישב יצחק בגרר 444312
23 וישאלו אנשי המקום לאשתו ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום על רבקה כי טובת מראה הוא 6455543234426452424432181
24 ויהי כי ארכו לו שם הימים וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון וירא והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו 42422556363544442441973
25 ויקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך הוא ואיך אמרת אחתי הוא ויאמר אליו יצחק כי אמרתי פן אמות עליה 565523434443544252442078
26 ויאמר אבימלך מה זאת עשית לנו כמעט שכב אחד העם את אשתך והבאת עלינו אשם 5623434333245531555
27 ויצו אבימלך את כל העם לאמר הנגע באיש הזה ובאשתו מות יומת 4622344436341245
28 ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא מאה שערים ויברכהו יהוה 544454435741149
29 ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד 544442233931
30 ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבדה רבה ויקנאו אתו פלשתים 424353536361144
31 וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום פלשתים וימלאום עפר 35344445456731357
32 ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאד 56242524431037
33 וילך משם יצחק ויחן בנחל גרר וישב שם 43444342828
34 וישב יצחק ויחפר את בארת המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמת אשר קרא להן אביו 4452443445476435534433342497
35 ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים 644462334936
36 ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו 63323443452432631657
37 ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה 634624534937
38 ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה רחבות ויאמר כי עתה הרחיב יהוה לנו ופרינו בארץ 53534334535523543641975
39 ויעל משם באר שבע 4333413
40 וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי 44454544542423477245542292
41 ויבן שם מזבח ויקרא בשם יהוה ויט שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק באר 424534324524431449
42 ואבימלך הלך אליו מגרר ואחזת מרעהו ופיכל שר צבאו 734455524939
43 ויאמר אלהם יצחק מדוע באתם אלי ואתם שנאתם אתי ותשלחוני מאתכם 544443453851149
44 ויאמרו ראו ראינו כי היה יהוה עמך ונאמר תהי נא אלה בינותינו בינינו ובינך ונכרתה ברית עמך 635234353238656431771
45 אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך יהוה 2443426553236533441868
46 ויעש להם משתה ויאכלו וישתו 43465522
47 וישכימו בבקר וישבעו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום 74635645451049
48 ויהי ביום ההוא ויבאו עבדי יצחק ויגדו לו על אדות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים 444544522443462531765
49 ויקרא אתה שבעה על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה 5342224332431237
50 ויהי עשו בן ארבעים שנה ויקח אשה את יהודית בת בארי החתי ואת בשמת בת אילן החתי 432634326244342441760
51 ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה 63356523
52 ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת ויקרא את עשו בנו הגדל ויאמר אליו בני ויאמר אליו הנני 4234654523345435441870
53 ויאמר הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי 53252534829
54 ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי צידה 422445345241139
55 ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות 42645625554441356
56 ורבקה שמעת בדבר יצחק אל עשו בנו וילך עשו השדה לצוד ציד להביא 54442334344351348
57 ורבקה אמרה אל יעקב בנה לאמר הנה שמעתי את אביך מדבר אל עשו אחיך לאמר 5424343524423441553
58 הביאה לי ציד ועשה לי מטעמים ואכלה ואברככה לפני יהוה לפני מותי 5234265744441250
59 ועתה בני שמע בקלי לאשר אני מצוה אתך 43344343828
60 לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טבים ואעשה אתם מטעמים לאביך כאשר אהב 222432334445365431759
61 והבאת לאביך ואכל בעבר אשר יברכך לפני מותו 55443544834
62 ויאמר יעקב אל רבקה אמו הן עשו אחי איש שער ואנכי איש חלק 54243233335331343
63 אולי ימשני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי קללה ולא ברכה 453666634341150
64 ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי 5233532343221237
65 וילך ויקח ויבא לאמו ותעש אמו מטעמים כאשר אהב אביו 44444364341040
66 ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן 44243345334524341657
67 ואת ערת גדיי העזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו 33456243461040
68 ותתן את המטעמים ואת הלחם אשר עשתה ביד יעקב בנה 42734343431037
69 ויבא אל אביו ויאמר אבי ויאמר הנני מי אתה בני 42453542331035
70 ויאמר יעקב אל אביו אנכי עשו בכרך עשיתי כאשר דברת אלי קום נא שבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשך 54244345443323555641975
71 ויאמר יצחק אל בנו מה זה מהרת למצא בני ויאמר כי הקרה יהוה אלהיך לפני 5423224435244541553
72 ויאמר יצחק אל יעקב גשה נא ואמשך בני האתה זה בני עשו אם לא 542432534233221444
73 ויגש יעקב אל יצחק אביו וימשהו ויאמר הקל קול יעקב והידים ידי עשו 44244653346331351
74 ולא הכירו כי היו ידיו כידי עשו אחיו שערת ויברכהו 35234434471039
75 ויאמר אתה זה בני עשו ויאמר אני 5323353724
76 ויאמר הגשה לי ואכלה מציד בני למען תברכך נפשי ויגש לו ויאכל ויבא לו יין וישת 54254345442542341660
77 ויאמר אליו יצחק אביו גשה נא ושקה לי בני 544432423931
78 ויגש וישק לו וירח את ריח בגדיו ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו יהוה 442423575333433441763
79 ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש 42635643351041
80 יעבדוך עמים וישתחו לך לאמים הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך ארריך ארור ומברכיך ברוך 64625345723354741670
81 ויהי כאשר כלה יצחק לברך את יעקב ויהי אך יצא יצא יעקב מאת פני יצחק אביו ועשו אחיו בא מצידו 443442442334334444252070
82 ויעש גם הוא מטעמים ויבא לאביו ויאמר לאביו יקם אבי ויאכל מציד בנו בעבר תברכני נפשך 42364555335434641666
83 ויאמר לו יצחק אביו מי אתה ויאמר אני בנך בכרך עשו 524423533431138
84 ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד ויאמר מי אפוא הוא הצד ציד ויבא לי ואכל מכל בטרם תבוא ואברכהו גם ברוך יהיה 54442352433342434472442280
85 כשמע עשו את דברי אביו ויצעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ויאמר לאביו ברכני גם אני אבי 432445444235552331762
86 ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך 524545625
87 ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמים את בכרתי לקח והנה עתה לקח ברכתי ויאמר הלא אצלת לי ברכה 533347252534335534242075
88 ויען יצחק ויאמר לעשו הן גביר שמתיו לך ואת כל אחיו נתתי לו לעבדים ודגן ותירש סמכתיו ולכה אפוא מה אעשה בני 44542452324426456442432283
89 ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת הוא לך אבי ברכני גם אני אבי וישא עשו קלו ויבך 532453323523343341757
90 ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל 44454354454531354
91 ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבד והיה כאשר תריד ופרקת עלו מעל צוארך 34434444453351350
92 וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי 532425344534533362432073
93 ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך 452433455534543345252078
94 ועתה בני שמע בקלי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה 433443223341135
95 וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך 534523434933
96 עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו ושלחתי ולקחתיך משם למה אשכל גם שניכם יום אחד 23243423426733425331965
97 ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי מפני בנות חת אם לקח יעקב אשה מבנות חת כאלה מבנות הארץ למה לי חיים 5424444422343524543242174
98 ויקרא יצחק אל יעקב ויברך אתו ויצוהו ויאמר לו לא תקח אשה מבנות כנען 542453652233541453
99 קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך משם אשה מבנות לבן אחי אמך 32434533323353331652
100 ואל שדי יברך אתך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים 334355544936
101 ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך לרשתך את ארץ מגריך אשר נתן אלהים לאברהם 42245263523533561660
102 וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי אחי רבקה אם יעקב ועשו 542444323255342441760
103 וירא עשו כי ברך יצחק את יעקב ושלח אתו פדנה ארם לקחת לו משם אשה בברכו אתו ויצו עליו לאמר לא תקח אשה מבנות כנען 43234244343423353444233542585
104 וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם 542433443932
105 וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו 432444544934
106 וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה 432642426254524241761
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1432 5426
     


Valid XHTML Valid CSS