פרשת ויצא

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה 444344623
2 ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא 5542224455475541563
3 ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו 543345464554621460
4 והנה יהוה נצב עליו ויאמר אני יהוה אלהי אברהם אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך 443453445454433342562079
5 והיה זרעך כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל משפחת האדמה ובזרעך 4444535556225561565
6 והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך 44373337254225232523522278
7 וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי 5455324535251248
8 ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים וזה שער השמים 5524533222353351552
9 וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה 54442432743443241659
10 ויקרא את שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשנה 5225432532461243
11 וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש 443424546433444234442075
12 ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהוה לי לאלהים 552334426934
13 והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלהים וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך 5434443533323621554
14 וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם 4454433727
15 וירא והנה באר בשדה והנה שם שלשה עדרי צאן רבצים עליה כי מן הבאר ההוא ישקו העדרים והאבן גדלה על פי הבאר 44344244354224446542242280
16 ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצאן והשיבו את האבן על פי הבאר למקמה 632652432452462422452073
17 ויאמר להם יעקב אחי מאין אתם ויאמרו מחרן אנחנו 534343645937
18 ויאמר להם הידעתם את לבן בן נחור ויאמרו ידענו 536232465936
19 ויאמר להם השלום לו ויאמרו שלום והנה רחל בתו באה עם הצאן 5352644333241244
20 ויאמר הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו 52344224544431346
21 ויאמרו לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקינו הצאן 62423526524324741661
22 עודנו מדבר עמם ורחל באה עם הצאן אשר לאביה כי רעה הוא 5434324352331241
23 ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו 443423233333333444243244233332991
24 וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך 4444234725
25 ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרץ ותגד לאביה 444234332434451449
26 ויהי כשמע לבן את שמע יעקב בן אחתו וירץ לקראתו ויחבק לו וינשק לו ויביאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה 443234244652527245422642386
27 ויאמר לו לבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חדש ימים 523245343341138
28 ויאמר לבן ליעקב הכי אחי אתה ועבדתני חנם הגידה לי מה משכרתך 5353337352261247
29 וללבן שתי בנות שם הגדלה לאה ושם הקטנה רחל 534253353933
30 ועיני לאה רכות ורחל היתה יפת תאר ויפת מראה 534443344934
31 ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה 542355344351143
32 ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי 5333324343341240
33 ויעבד יעקב ברחל שבע שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה 544345655631150
34 ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה 5423324243641242
35 ויאסף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה 53224544829
36 ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אתה אליו ויבא אליה 444233434441139
37 ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה בתו שפחה 432245434931
38 ויהי בבקר והנה הוא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני 4443352323423453461864
39 ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה 53242736461042
40 מלא שבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות 33352223534433451654
41 ויעש יעקב כן וימלא שבע זאת ויתן לו את רחל בתו לו לאשה 44253342233241341
42 ויתן לבן לרחל בתו את בלהה שפחתו לה לשפחה 434324525932
43 ויבא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה ויעבד עמו עוד שבע שנים אחרות 4223522345333451550
44 וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה 44253524441037
45 ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי 434253524234523641761
46 ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון 43425234254422225351963
47 ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי 434253444325244223332066
48 ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת 43425442422435541657
49 ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי 43224553552432433341966
50 ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן 42445454333331347
51 ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה 53442442452441347
52 ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב 422454444933
53 ותהר בלהה ותלד ליעקב בן 44452519
54 ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן 5345334422224321548
55 ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב 434443235932
56 ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי 5365624255351251
57 ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה 43244424543541348
58 ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן 444352622
59 ותאמר לאה בגד ותקרא את שמו גד 5335232723
60 ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב 4443235725
61 ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר 53526452331038
62 וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך 45444564432335323322632280
63 ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך 524424522535334353532072
64 ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא 442444365342366353532079
65 וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי 552344525935
66 ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר 5335434555351250
67 ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב 4334235724
68 ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון 53553334642523452351972
69 ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה 4425234724
70 ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה 55235455241040
71 ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי 44253525830
72 ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר 52344342231032
73 ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב אל לבן שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי 4443245423552561558
74 תנה את נשי ואת ילדי אשר עבדתי אתך בהן ואלכה כי אתה ידעת את עבדתי אשר עבדתיך 323343533523425361759
75 ויאמר אליו לבן אם נא מצאתי חן בעיניך נחשתי ויברכני יהוה בגללך 5432252657451250
76 ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה 54435521
77 ויאמר אליו אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך אתי 5434236333431243
78 כי מעט אשר היה לך לפני ויפרץ לרב ויברך יהוה אתך לרגלי ועתה מתי אעשה גם אנכי לביתי 2333245354354342451864
79 ויאמר מה אתן לך ויאמר יעקב לא תתן לי מאומה אם תעשה לי הדבר הזה אשובה ארעה צאנך אשמר 52325423252424354441965
80 אעבר בכל צאנך היום הסר משם כל שה נקד וטלוא וכל שה חום בכשבים וטלוא ונקד בעזים והיה שכרי 43443322353236545441969
81 וענתה בי צדקתי ביום מחר כי תבוא על שכרי לפניך כל אשר איננו נקד וטלוא בעזים וחום בכשבים גנוב הוא אתי 5254324245235355464332179
82 ויאמר לבן הן לו יהי כדברך 532235620
83 ויסר ביום ההוא את התישים העקדים והטלאים ואת כל העזים הנקדות והטלאת כל אשר לבן בו וכל חום בכשבים ויתן ביד בניו 44426673256623323364342288
84 וישם דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב ויעקב רעה את צאן לבן הנותרת 43444445323361349
85 ויקח לו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות לבנות מחשף הלבן אשר על המקלות 424342465355443261766
86 ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים אשר תבאן הצאן לשתות לנכח הצאן ויחמנה בבאן לשתות 426336643445446451773
87 ויחמו הצאן אל המקלות ותלדן הצאן עקדים נקדים וטלאים 542654556942
88 והכשבים הפריד יעקב ויתן פני הצאן אל עקד וכל חום בצאן לבן וישת לו עדרים לבדו ולא שתם על צאן לבן 7544342333434254332332174
89 והיה בכל יחם הצאן המקשרות ושם יעקב את המקלות לעיני הצאן ברהטים ליחמנה במקלות 433473426546661463
90 ובהעטיף הצאן לא ישים והיה העטפים ללבן והקשרים ליעקב 742446475943
91 ויפרץ האיש מאד מאד ויהי לו צאן רבות ושפחות ועבדים וגמלים וחמרים 5433423466661252
92 וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה 52433434223656322431966
93 וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום 44233453551038
94 ויאמר יהוה אל יעקב שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך 542432368531145
95 וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צאנו 54545424833
96 ויאמר להן ראה אנכי את פני אביכן כי איננו אלי כתמל שלשם ואלהי אבי היה עמדי 53342352534453341658
97 ואתנה ידעתן כי בכל כחי עבדתי את אביכן 55233525830
98 ואביכן התל בי והחלף את משכרתי עשרת מנים ולא נתנו אלהים להרע עמדי 63252644345441352
99 אם כה יאמר נקדים יהיה שכרך וילדו כל הצאן נקדים ואם כה יאמר עקדים יהיה שכרך וילדו כל הצאן עקדים 224544524532454452452075
100 ויצל אלהים את מקנה אביכם ויתן לי 4524542726
101 ויהי בעת יחם הצאן ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים 43344445465245561668
102 ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום יעקב ואמר הנני 53465444835
103 ויאמר שא נא עיניך וראה כל העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים כי ראיתי את כל אשר לבן עשה לך 5225426524556252233322175
104 אנכי האל בית אל אשר משחת שם מצבה אשר נדרת לי שם נדר עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך 433234243422333224442362372
105 ותען רחל ולאה ותאמרנה לו העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו 434724335451144
106 הלוא נכריות נחשבנו לו כי מכרנו ויאכל גם אכול את כספנו 466225524251143
107 כי כל העשר אשר הציל אלהים מאבינו לנו הוא ולבנינו ועתה כל אשר אמר אלהים אליך עשה 224345633742335431763
108 ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים 444243426933
109 וינהג את כל מקנהו ואת כל רכשו אשר רכש מקנה קנינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען 5225324334533434244442173
110 ולבן הלך לגזז את צאנו ותגנב רחל את התרפים אשר לאביה 434245326351141
111 ויגנב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי ברח הוא 54223523422331340
112 ויברח הוא וכל אשר לו ויקם ויעבר את הנהר וישם את פניו הר הגלעד 533324524424251448
113 ויגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב 4446234727
114 ויקח את אחיו עמו וירדף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אתו בהר הגלעד 42435534453351350
115 ויבא אלהים אל לבן הארמי בחלם הלילה ויאמר לו השמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע 4523545524224244221861
116 וישג לבן את יעקב ויעקב תקע את אהלו בהר ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד 4324532434324351551
117 ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנב את לבבי ותנהג את בנתי כשביות חרב 53524524524631350
118 למה נחבאת לברח ותגנב אתי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשרים בתף ובכנור 35453342656361355
119 ולא נטשתני לנשק לבני ולבנתי עתה הסכלת עשו 36446353834
120 יש לאל ידי לעשות עמכם רע ואלהי אביכם אמש אמר אלי לאמר השמר לך מדבר עם יעקב מטוב עד רע 233542553334424244222066
121 ועתה הלך הלכת כי נכסף נכספתה לבית אביך למה גנבת את אלהי 4342464434241244
122 ויען יעקב ויאמר ללבן כי יראתי כי אמרתי פן תגזל את בנותיך מעמי 44542525242641349
123 עם אשר תמצא את אלהיך לא יחיה נגד אחינו הכר לך מה עמדי וקח לך ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם 2342524353224323342352166
124 ויבא לבן באהל יעקב ובאהל לאה ובאהל שתי האמהת ולא מצא ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל 434453535334434431764
125 ורחל לקחה את התרפים ותשמם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את כל האהל ולא מצא 44265344553224331659
126 ותאמר אל אביה אל יחר בעיני אדני כי לוא אוכל לקום מפניך כי דרך נשים לי ויחפש ולא מצא את התרפים 5242354234452342533262173
127 ויחר ליעקב וירב בלבן ויען יעקב ויאמר ללבן מה פשעי מה חטאתי כי דלקת אחרי 4544445424252441557
128 כי מששת את כל כלי מה מצאת מכל כלי ביתך שים כה נגד אחי ואחיך ויוכיחו בין שנינו 2422324334323357351860
129 זה עשרים שנה אנכי עמך רחליך ועזיך לא שכלו ואילי צאנך לא אכלתי 25343552454251349
130 טרפה לא הבאתי אליך אנכי אחטנה מידי תבקשנה גנבתי יום וגנבתי לילה 4254454653641252
131 הייתי ביום אכלני חרב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני 545345445939
132 זה לי עשרים שנה בביתך עבדתיך ארבע עשרה שנה בשתי בנתיך ושש שנים בצאנך ותחלף את משכרתי עשרת מנים 22535644345345526441976
133 לולי אלהי אבי אלהי אברהם ופחד יצחק היה לי כי עתה ריקם שלחתני את עניי ואת יגיע כפי ראה אלהים ויוכח אמש 44345443223462434335532280
134 ויען לבן ויאמר אל יעקב הבנות בנתי והבנים בני והצאן צאני וכל אשר אתה ראה לי הוא ולבנתי מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו 435245463543333236244426342697
135 ועתה לכה נכרתה ברית אני ואתה והיה לעד ביני ובינך 43543443451039
136 ויקח יעקב אבן וירימה מצבה 44364521
137 ויאמר יעקב לאחיו לקטו אבנים ויקחו אבנים ויעשו גל ויאכלו שם על הגל 54545555262231353
138 ויקרא לו לבן יגר שהדותא ויעקב קרא לו גלעד 523365324933
139 ויאמר לבן הגל הזה עד ביני ובינך היום על כן קרא שמו גלעד 53332454223341343
140 והמצפה אשר אמר יצף יהוה ביני ובינך כי נסתר איש מרעהו 633344524351142
141 אם תענה את בנתי ואם תקח נשים על בנתי אין איש עמנו ראה אלהים עד ביני ובינך 242433424334352451757
142 ויאמר לבן ליעקב הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני ובינך 5353334535451248
143 עד הגל הזה ועדה המצבה אם אני לא אעבר אליך את הגל הזה ואם אתה לא תעבר אלי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה 23345232442333324323335442579
144 אלהי אברהם ואלהי נחור ישפטו בינינו אלהי אביהם וישבע יעקב בפחד אביו יצחק 45545645544441359
145 ויזבח יעקב זבח בהר ויקרא לאחיו לאכל לחם ויאכלו לחם וילינו בהר 5433554363631250
146 וישכם לבן בבקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך אתהם וילך וישב לבן למקמו 5345585444351255
147 ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים 5356255731
148 ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים 5443452525451248
                                                                                                                                                               
  סך הכל 2021 7512
     


Valid XHTML Valid CSS