פרשת וישלח

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה אדום 546523444341144
2 ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה 434265423442344231759
3 ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלחה להגיד לאדני למצא חן בעיניך 42353456554261354
4 וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו 572444242333654331764
5 ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות 543424233334347451763
6 ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה 5243254545561250
7 ויאמר יעקב אלהי אבי אברהם ואלהי אבי יצחק יהוה האמר אלי שוב לארצך ולמולדתך ואיטיבה עמך 54435534443358731670
8 קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות 53644342425525345451975
9 הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על בנים 62333323432452241651
10 ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרב 444535244332431450
11 וילן שם בלילה ההוא ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו 425442344441140
12 עזים מאתים ותישים עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים 45655565841
13 גמלים מיניקות ובניהם שלשים פרות ארבעים ופרים עשרה אתנת עשרים ועירם עשרה 5765465445541260
14 ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו ויאמר אל עבדיו עברו לפני ורוח תשימו בין עדר ובין עדר 435334525444533431764
15 ויצו את הראשון לאמר כי יפגשך עשו אחי ושאלך לאמר למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך 426425335433434351763
16 ואמרת לעבדך ליעקב מנחה הוא שלוחה לאדני לעשו והנה גם הוא אחרינו 5554355442361251
17 ויצו גם את השני גם את השלישי גם את כל ההלכים אחרי העדרים לאמר כדבר הזה תדברון אל עשו במצאכם אתו 4224226222646443623632175
18 ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן אראה פניו אולי ישא פני 623446235455452444332078
19 ותעבר המנחה על פניו והוא לן בלילה ההוא במחנה 552442545936
20 ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחתיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק 4534234336333552431865
21 ויקחם ויעברם את הנחל ויעבר את אשר לו 56245232829
22 ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר 544533244934
23 וירא כי לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו עמו 422324344234631446
24 ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני 552345252261141
25 ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב 542354623
26 ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל 52443322524253551656
27 וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אתו שם 545523532445321452
28 ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי 54255255424541352
29 ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צלע על ירכו 524432543241138
30 על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה 222535234322424323334442371
31 וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות 4454432444342623333362176
32 וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשנה ואת לאה וילדיה אחרנים ואת רחל ואת יוסף אחרנים 4263653366333461563
33 והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו עד אחיו 436643524241143
34 וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו 436742565942
35 וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך 42542536523256335241971
36 ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין 56378529
37 ותגש גם לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו 42367434471044
38 ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא חן בעיני אדני 52225335542541347
39 ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך 53222332321027
40 ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני 5422225265542225443562177
41 קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני אלהים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח 222534224532225241751
42 ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך 54555524
43 ויאמר אליו אדני ידע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל הצאן 544326455436334241767
44 יעבר נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים עד אשר אבא אל אדני שעירה 424444644634562332452079
45 ויאמר עשו אציגה נא עמך מן העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא חן בעיני אדני 53523233353242541654
46 וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה 444355625
47 ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא שם המקום סכות 5344237332232541552
48 ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את פני העיר 4433334444342341552
49 ויקן את חלקת השדה אשר נטה שם אהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה קשיטה 4244332433433451551
50 ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלהי ישראל 42452245828
51 ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ 44233455541039
52 וירא אתה שכם בן חמור החוי נשיא הארץ ויקח אתה וישכב אתה ויענה 43324444435351348
53 ותדבק נפשו בדינה בת יעקב ויאהב את הנער וידבר על לב הנער 5452452452241244
54 ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה 5324442225441241
55 ויעקב שמע כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחרש יעקב עד באם 53232435325454231655
56 ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר אתו 44332443827
57 ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה 44324576433243642243242281
58 וידבר חמור אתם לאמר שכם בני חשקה נפשו בבתכם תנו נא אתה לו לאשה 543433445323241449
59 והתחתנו אתנו בנתיכם תתנו לנו ואת בנתינו תקחו לכם 746433643940
60 ואתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה 545463662941
61 ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה אמצא חן בעיניכם ואשר תאמרו אלי אתן 53243442745331349
62 הרבו עלי מאד מהר ומתן ואתנה כאשר תאמרו אלי ותנו לי את הנער לאשה 433345453422441450
63 ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחתם 5342334456332441555
64 ויאמרו אליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה לתת את אחתנו לאיש אשר לו ערלה כי חרפה הוא לנו 6524543325432424331864
65 אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמנו להמל לכם כל זכר 244324443231135
66 ונתנו את בנתינו לכם ואת בנתיכם נקח לנו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד 52633633646331353
67 ואם לא תשמעו אלינו להמול ולקחנו את בתנו והלכנו 325556246938
68 וייטבו דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור 66546324836
69 ולא אחר הנער לעשות הדבר כי חפץ בבת יעקב והוא נכבד מכל בית אביו 334542334443341449
70 ויבא חמור ושכם בנו אל שער עירם וידברו אל אנשי עירם לאמר 4443234624441244
71 האנשים האלה שלמים הם אתנו וישבו בארץ ויסחרו אתה והארץ הנה רחבת ידים לפניהם את בנתם נקח לנו לנשים ואת בנתינו נתן להם 645245463534462433536332393
72 אך בזאת יאתו לנו האנשים לשבת אתנו להיות לעם אחד בהמול לנו כל זכר כאשר הם נמלים 244364453353234251762
73 מקנהם וקנינם וכל בהמתם הלוא לנו הם אך נאותה להם וישבו אתנו 5635432253541247
74 וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יצאי שער עירו וימלו כל זכר כל יצאי שער עירו 624333243452324341757
75 ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו ויבאו על העיר בטח ויהרגו כל זכר 44665533454343452436232288
76 ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו 343334335244351449
77 בני יעקב באו על החללים ויבזו העיר אשר טמאו אחותם 34326543451039
78 את צאנם ואת בקרם ואת חמריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו 24343633433441346
79 ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבזו ואת כל אשר בבית 324323353532341445
80 ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי עכרתם אתי להבאישני בישב הארץ בכנעני ובפרזי ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני ונשמדתי אני וביתי 54253353844664346367352299
81 ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו 66426524
82 ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברחך מפני עשו אחיך 552433323242435454342070
83 ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו והחליפו שמלתיכם 542432334244356771768
84 ונקומה ונעלה בית אל ואעשה שם מזבח לאל הענה אתי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי 653252434344444351765
85 ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת האלה אשר עם שכם 5242244343637534343232176
86 ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא רדפו אחרי בני יעקב 54352539344341354
87 ויבא יעקב לוזה אשר בארץ כנען הוא בית אל הוא וכל העם אשר עמו 444344332333331446
88 ויבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו האלהים בברחו מפני אחיו 42455232224465441658
89 ותמת דברה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון ויקרא שמו אלון בכות 445454423553441456
90 וירא אלהים אל יעקב עוד בבאו מפדן ארם ויברך אתו 45243443531037
91 ויאמר לו אלהים שמך יעקב לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך ויקרא את שמו ישראל 52534243342254352351966
92 ויאמר לו אלהים אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גוים יהיה ממך ומלכים מחלציך יצאו 52532334344436641661
93 ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק לך אתננה ולזרעך אחריך אתן את הארץ 34346625653241353
94 ויעל מעליו אלהים במקום אשר דבר אתו 4555333728
95 ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן 4445333434434431555
96 ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהים בית אל 5422533325321239
97 ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה 54243444543451351
98 ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן 46552625222221345
99 ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין 44423532453261347
100 ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם 43545333830
101 ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היום 444253443241139
102 ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר 4534553729
103 ויהי בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל 445444552454551460
104 ויהיו בני יעקב שנים עשר 53443519
105 בני לאה בכור יעקב ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבלון 33445646661047
106 בני רחל יוסף ובנימן 3346416
107 ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי 444326623
108 ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר אלה בני יעקב אשר ילד לו בפדן ארם 444324334332431446
109 ויבא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית הארבע הוא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק 4424444535322551556
110 ויהיו ימי יצחק מאת שנה ושמנים שנה 5343363727
111 ויגוע יצחק וימת ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים ויקברו אתו עשו ויעקב בניו 544524344633541456
112 ואלה תלדות עשו הוא אדום 45334519
113 עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי 3324542325437232541863
114 ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות 342645624
115 ותלד עדה לעשו את אליפז ובשמת ילדה את רעואל 434255425934
116 ואהליבמה ילדה את יעיש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען 84243433333342441657
117 ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו 43243435325435325325334442344430105
118 כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם 235244343743461454
119 וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום 4334334724
120 ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר 4533434726
121 אלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן בשמת אשת עשו 343352333524331446
122 ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז 53544354833
123 ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו 5456234624333331556
124 ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו 43534343334331345
125 ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו ותלד לעשו את יעיש ואת יעלם ואת קרח 4337232533442434331862
126 אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז 35333543444443431659
127 אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה 434444355443331453
128 ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשמת אשת עשו 435234343434335544334332382
129 ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו 4373344444335723331869
130 אלה בני עשו ואלה אלופיהם הוא אדום 3334734727
131 אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה 33444445641041
132 ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום 54535434441041
133 ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע 53435544833
134 ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם 43445535833
135 ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו 435443333245526641766
136 ואלה בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה 4333823726
137 ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן 4344554729
138 אלה בני אצר בלהן וזעון ועקן 333454622
139 אלה בני דישן עוץ וארן 33434517
140 אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה 354444445431144
141 אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר 4343443547441249
142 ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל 463444433451144
143 וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה 55324345831
144 וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה 43554235831
145 וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני 4455346731
146 וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית 4355323424443441554
147 וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה 435546627
148 וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר 4455464732
149 וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור 44553325831
150 וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב 43325553343347242231967
151 ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת 44537654444431357
152 אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן 474344626
153 אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר 434444623
154 אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום 464435464533341458
                                                                                                                                                               
154 "מעשה ראובן" - מנין הפסוקים על פי טעם תחתון   סך הכל 1976 7458
     


Valid XHTML Valid CSS