פרשת וישב

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען 4445444729
2 אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם 35442343332444323433434442432530101
3 וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקנים הוא לו ועשה לו כתנת פסים 6324342253242441550
4 ויראו אחיו כי אתו אהב אביהם מכל אחיו וישנאו אתו ולא יכלו דברו לשלם 542335346334441453
5 ויחלם יוסף חלום ויגד לאחיו ויוספו עוד שנא אתו 544456333937
6 ויאמר אליהם שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי 55425335832
7 והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי 45654443534467861678
8 ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משול תמשל בנו ויוספו עוד שנא אתו על חלמתיו ועל דבריו 6244452443633326351869
9 ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי 534353553543445436722083
10 ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחות לך ארצה 524345245225334443457242386
11 ויקנאו בו אחיו ואביו שמר את הדבר 6245324726
12 וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם 5452354728
13 ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני 552444443655241457
14 ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה 5222324434463745441868
15 וימצאהו איש והנה תעה בשדה וישאלהו האיש לאמר מה תבקש 73434744241042
16 ויאמר את אחי אנכי מבקש הגידה נא לי איפה הם רעים 523445224241137
17 ויאמר האיש נסעו מזה כי שמעתי אמרים נלכה דתינה וילך יוסף אחר אחיו וימצאם בדתן 5443255454434641562
18 ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו 534545736942
19 ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא 632433642933
20 ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו 437745633652461465
21 וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש 55645243834
22 ויאמר אלהם ראובן אל תשפכו דם השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר ויד אל תשלחו בו למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו 5452526324335325244346242488
23 ויהי כאשר בא יוסף אל אחיו ויפשיטו את יוסף את כתנתו את כתנת הפסים אשר עליו 44242472425245341658
24 ויקחהו וישלכו אתו הברה והבור רק אין בו מים 663452323934
25 וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה 54356544835754436661993
26 ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו 55242324256231345
27 לכו ונמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו 37952322553641356
28 ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה 656565242462496362462093
29 וישב ראובן אל הבור והנה אין יוסף בבור ויקרע את בגדיו 452443445251142
30 וישב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא 42454543321036
31 ויקחו את כתנת יוסף וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם 524464462531145
32 וישלחו את כתנת הפסים ויביאו אל אביהם ויאמרו זאת מצאנו הכר נא הכתנת בנך הוא אם לא 624562563532533221764
33 ויכירה ויאמר כתנת בני חיה רעה אכלתהו טרף טרף יוסף 65433363341040
34 ויקרע יעקב שמלתיו וישם שק במתניו ויתאבל על בנו ימים רבים 546426623441146
35 ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו 5243555652323344341868
36 והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים 74325744261044
37 ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ויט עד איש עדלמי ושמו חירה 43445343235441348
38 וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שוע ויקחה ויבא אליה 425235435441141
39 ותהר ותלד בן ויקרא את שמו ער 4425232722
40 ותהר עוד ותלד בן ותקרא את שמו אונן 43425234827
41 ותסף עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה והיה בכזיב בלדתה אתו 4342523345531243
42 ויקח יהודה אשה לער בכורו ושמה תמר 4533543727
43 ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה 424525464936
44 ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך 5552234434351245
45 וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו 44222444222344453351963
46 וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו 45433423828
47 ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו ותלך תמר ותשב בית אביה 5544353424332324235434342484
48 וירבו הימים ותמת בת שוע אשת יהודה וינחם יהודה ויעל על גזזי צאנו הוא וחירה רעהו העדלמי תמנתה 5542335554244354651874
49 ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו 444343534934
50 ותסר בגדי אלמנותה מעליה ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עינים אשר על דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והוא לא נתנה לו לאשה 4475456445323524233424242491
51 ויראה יהודה ויחשבה לזונה כי כסתה פניה 5565244731
52 ויט אליה אל הדרך ויאמר הבה נא אבוא אליך כי לא ידע כי כלתו הוא ותאמר מה תתן לי כי תבוא אלי 34245324422324352322432268
53 ויאמר אנכי אשלח גדי עזים מן הצאן ותאמר אם תתן ערבון עד שלחך 54434245235241347
54 ויאמר מה הערבון אשר אתן לך ותאמר חתמך ופתילך ומטך אשר בידך ויתן לה ויבא אליה ותהר לו 5263325464344244421867
55 ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה ותלבש בגדי אלמנותה 44455547838
56 וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו העדלמי לקחת הערבון מיד האשה ולא מצאה 552353464634341457
57 וישאל את אנשי מקמה לאמר איה הקדשה הוא בעינים על הדרך ויאמרו לא היתה בזה קדשה 52444353624624341661
58 וישב אל יהודה ויאמר לא מצאתיה וגם אנשי המקום אמרו לא היתה בזה קדשה 425526345424341453
59 ויאמר יהודה תקח לה פן נהיה לבוז הנה שלחתי הגדי הזה ואתה לא מצאתה 553224435434251451
60 ויהי כמשלש חדשים ויגד ליהודה לאמר זנתה תמר כלתך וגם הנה הרה לזנונים ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף 455464434333755751777
61 הוא מוצאת והיא שלחה אל חמיה לאמר לאיש אשר אלה לו אנכי הרה ותאמר הכר נא למי החתמת והפתילים והמטה האלה 3544244433243532358542180
62 ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה 45544222254333351656
63 ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה 434465626
64 ויהי בלדתה ויתן יד ותקח המילדת ותקשר על ידו שני לאמר זה יצא ראשנה 454246523342351452
65 ויהי כמשיב ידו והנה יצא אחיו ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ 453434524435331452
66 ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ויקרא שמו זרח 43432345331034
67 ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורדהו שמה 54666442634393631674
68 ויהי יהוה את יוסף ויהי איש מצליח ויהי בבית אדניו המצרי 442443544551144
69 וירא אדניו כי יהוה אתו וכל אשר הוא עשה יהוה מצליח בידו 4524333334541243
70 וימצא יוסף חן בעיניו וישרת אתו ויפקדהו על ביתו וכל יש לו נתן בידו 542653724322341452
71 ויהי מאז הפקיד אתו בביתו ועל כל אשר יש לו ויברך יהוה את בית המצרי בגלל יוסף ויהי ברכת יהוה בכל אשר יש לו בבית ובשדה 435353232254235444443322452690
72 ויעזב כל אשר לו ביד יוסף ולא ידע אתו מאומה כי אם הלחם אשר הוא אוכל ויהי יוסף יפה תאר ויפה מראה 52323433352243344433442273
73 ויהי אחר הדברים האלה ותשא אשת אדניו את עיניה אל יוסף ותאמר שכבה עמי 436443525245431454
74 וימאן ויאמר אל אשת אדניו הן אדני לא ידע אתי מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי 5523524233243322341857
75 איננו גדול בבית הזה ממני ולא חשך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו ואיך אעשה הרעה הגדלה הזאת וחטאתי לאלהים 54434334522442444454662286
76 ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה 45243333444531347
77 ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית 45345564354241354
78 ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה 754435444451149
79 ויהי כראותה כי עזב בגדו בידה וינס החוצה 46234445832
80 ותקרא לאנשי ביתה ותאמר להם לאמר ראו הביא לנו איש עברי לצחק בנו בא אלי לשכב עמי ואקרא בקול גדול 554534343344323435442075
81 ויהי כשמעו כי הרימתי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס ויצא החוצה 4526455444451252
82 ותנח בגדו אצלה עד בוא אדניו אל ביתו 44423524828
83 ותדבר אליו כדברים האלה לאמר בא אלי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי 546442345343421453
84 ויהי כהרימי קולי ואקרא ויעזב בגדו אצלי וינס החוצה 464554445941
85 ויהי כשמע אדניו את דברי אשתו אשר דברה אליו לאמר כדברים האלה עשה לי עבדך ויחר אפו 445244344464324431764
86 ויקח אדני יוסף אתו ויתנהו אל בית הסהר מקום אשר אסורי המלך אסורים ויהי שם בבית הסהר 444362344354642441766
87 ויהי יהוה את יוסף ויט אליו חסד ויתן חנו בעיני שר בית הסהר 44243434352341345
88 ויתן שר בית הסהר ביד יוסף את כל האסירם אשר בבית הסהר ואת כל אשר עשים שם הוא היה עשה 423434226344323423332064
89 אין שר בית הסהר ראה את כל מאומה בידו באשר יהוה אתו ואשר הוא עשה יהוה מצליח 323432254443433451758
90 ויהי אחר הדברים האלה חטאו משקה מלך מצרים והאפה לאדניהם למלך מצרים 4364443557451254
91 ויקצף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים 542362263261141
92 ויתן אתם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסהר מקום אשר יוסף אסור שם 435326234434421449
93 ויפקד שר הטבחים את יוסף אתם וישרת אתם ויהיו ימים במשמר 526243535451144
94 ויחלמו חלום שניהם איש חלמו בלילה אחד איש כפתרון חלמו המשקה והאפה אשר למלך מצרים אשר אסורים בבית הסהר 64534533645534536441982
95 ויבא אליהם יוסף בבקר וירא אתם והנם זעפים 45444345833
96 וישאל את סריסי פרעה אשר אתו במשמר בית אדניו לאמר מדוע פניכם רעים היום 525433535445441456
97 ויאמרו אליו חלום חלמנו ופתר אין אתו ויאמר אלהם יוסף הלוא לאלהים פתרנים ספרו נא לי 64454335444664221666
98 ויספר שר המשקים את חלמו ליוסף ויאמר לו בחלומי והנה גפן לפני 5262455264341248
99 ובגפן שלשה שריגם והוא כפרחת עלתה נצה הבשילו אשכלתיה ענבים 54545436751048
100 וכוס פרעה בידי ואקח את הענבים ואשחט אתם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה 444426532344242241759
101 ויאמר לו יוסף זה פתרנו שלשת השרגים שלשת ימים הם 52425464421038
102 בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו 44434246234344563451974
103 כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה 2263442524382482431868
104 כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור 235463225523341449
105 וירא שר האפים כי טוב פתר ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי 4252335242364433241861
106 ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אפה והעוף אכל אתם מן הסל מעל ראשי 463444353323341451
107 ויען יוסף ויאמר זה פתרנו שלשת הסלים שלשת ימים הם 44525454421039
108 בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ואכל העוף את בשרך מעליך 444342454422442451761
109 ויהי ביום השלישי יום הלדת את פרעה ויעש משתה לכל עבדיו וישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האפים בתוך עבדיו 44634244435423263325452282
110 וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה 422625442241137
111 ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם יוסף 32534334827
112 ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו 3326247727
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1558 5972
     


Valid XHTML Valid CSS