פרשת מקץ

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר 43545343241037
2 והנה מן היאר עלת שבע פרות יפות מראה ובריאת בשר ותרעינה באחו 4243344463741248
3 והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן מן היאר רעות מראה ודקות בשר ותעמדנה אצל הפרות על שפת היאר 4345462444537352341872
4 ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקת הבשר את שבע הפרות יפת המראה והבריאת וייקץ פרעה 754544235357541463
5 ויישן ויחלם שנית והנה שבע שבלים עלות בקנה אחד בריאות וטבות 554435443651148
6 והנה שבע שבלים דקות ושדופת קדים צמחות אחריהן 43546456837
7 ותבלענה השבלים הדקות את שבע השבלים הבריאות והמלאות וייקץ פרעה והנה חלום 7652367754441260
8 ויהי בבקר ותפעם רוחו וישלח ויקרא את כל חרטמי מצרים ואת כל חכמיה ויספר פרעה להם את חלמו ואין פותר אותם לפרעה 44545522553255432444452286
9 וידבר שר המשקים את פרעה לאמר את חטאי אני מזכיר היום 526244243541141
10 פרעה קצף על עבדיו ויתן אתי במשמר בית שר הטבחים אתי ואת שר האפים 432543532633251450
11 ונחלמה חלום בלילה אחד אני והוא איש כפתרון חלמו חלמנו 64533436451043
12 ושם אתנו נער עברי עבד לשר הטבחים ונספר לו ויפתר לנו את חלמתינו איש כחלמו פתר 34343365253273531661
13 ויהי כאשר פתר לנו כן היה אתי השיב על כני ואתו תלה 4433233423431238
14 וישלח פרעה ויקרא את יוסף ויריצהו מן הבור ויגלח ויחלף שמלתיו ויבא אל פרעה 545247245564241459
15 ויאמר פרעה אל יוסף חלום חלמתי ופתר אין אתו ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתר אתו 542445433454444431766
16 ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה 442445542441142
17 וידבר פרעה אל יוסף בחלמי הנני עמד על שפת היאר 54245432341036
18 והנה מן היאר עלת שבע פרות בריאות בשר ויפת תאר ותרעינה באחו 4243346343741247
19 והנה שבע פרות אחרות עלות אחריהן דלות ורעות תאר מאד ורקות בשר לא ראיתי כהנה בכל ארץ מצרים לרע 43454645335325433531974
20 ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשנות הבריאת 755623576946
21 ותבאנה אל קרבנה ולא נודע כי באו אל קרבנה ומראיהן רע כאשר בתחלה ואיקץ 625342325724551455
22 וארא בחלמי והנה שבע שבלים עלת בקנה אחד מלאת וטבות 45435343451040
23 והנה שבע שבלים צנמות דקות שדפות קדים צמחות אחריהם 435545456941
24 ותבלען השבלים הדקת את שבע השבלים הטבות ואמר אל החרטמים ואין מגיד לי 66423654274421355
25 ויאמר יוסף אל פרעה חלום פרעה אחד הוא את אשר האלהים עשה הגיד לפרעה 542444332363451452
26 שבע פרת הטבת שבע שנים הנה ושבע השבלים הטבת שבע שנים הנה חלום אחד הוא 3343434643434331554
27 ושבע הפרות הרקות והרעת העלת אחריהן שבע שנים הנה ושבע השבלים הרקות שדפות הקדים יהיו שבע שני רעב 4555463434655543331877
28 הוא הדבר אשר דברתי אל פרעה אשר האלהים עשה הראה את פרעה 3435243634241243
29 הנה שבע שנים באות שבע גדול בכל ארץ מצרים 334434335932
30 וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע בארץ מצרים וכלה הרעב את הארץ 433365244544241453
31 ולא יודע השבע בארץ מפני הרעב ההוא אחרי כן כי כבד הוא מאד 34444444223331344
32 ועל השנות החלום אל פרעה פעמים כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו 355245244365651459
33 ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים 43434472351039
34 יעשה פרעה ויפקד פקדים על הארץ וחמש את ארץ מצרים בשבע שני השבע 44552442354341349
35 ויקבצו את כל אכל השנים הטבות הבאת האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אכל בערים ושמרו 62235544623243551661
36 והיה האכל לפקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיין בארץ מצרים ולא תכרת הארץ ברעב 4464434354534441561
37 וייטב הדבר בעיני פרעה ובעיני כל עבדיו 5454625731
38 ויאמר פרעה אל עבדיו הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו 542553333521140
39 ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך 5424455422334441555
40 אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך 34243332324431340
41 ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים 542434322351137
42 ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אתה על יד יוסף וילבש אתו בגדי שש וישם רבד הזהב על צוארו 442533432245342434252068
43 וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו ויקראו לפניו אברך ונתון אתו על כל ארץ מצרים 5365326545322351559
44 ויאמר פרעה אל יוסף אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים 542434724323343351761
45 ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח ויתן לו את אסנת בת פוטי פרע כהן אן לאשה ויצא יוסף על ארץ מצרים 5424444224243324442352171
46 ויוסף בן שלשים שנה בעמדו לפני פרעה מלך מצרים ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבר בכל ארץ מצרים 525354435445453351769
47 ותעש הארץ בשבע שני השבע לקמצים 444346625
48 ויקבץ את כל אכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים ויתן אכל בערים אכל שדה העיר אשר סביבתיה נתן בתוכה 522334334543533437352074
49 ויצבר יוסף בר כחול הים הרבה מאד עד כי חדל לספר כי אין מספר 542434322342341445
50 וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן און 633444343424243331759
51 ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה כי נשני אלהים את כל עמלי ואת כל בית אבי 54225424522432331652
52 ואת שם השני קרא אפרים כי הפרני אלהים בארץ עניי 32435255441037
53 ותכלינה שבע שני השבע אשר היה בארץ מצרים 73343345832
54 ותחלינה שבע שני הרעב לבוא כאשר אמר יוסף ויהי רעב בכל הארצות ובכל ארץ מצרים היה לחם 733444344336435331766
55 ותרעב כל ארץ מצרים ויצעק העם אל פרעה ללחם ויאמר פרעה לכל מצרים לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו 523553244543532434342073
56 והרעב היה על כל פני הארץ ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבר למצרים ויחזק הרעב בארץ מצרים 5322345422335654451867
57 וכל הארץ באו מצרימה לשבר אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ 3436424234341242
58 וירא יעקב כי יש שבר במצרים ויאמר יעקב לבניו למה תתראו 442236545351143
59 ויאמר הנה שמעתי כי יש שבר במצרים רדו שמה ושברו לנו משם ונחיה ולא נמות 5352236335335341555
60 וירדו אחי יוסף עשרה לשבר בר ממצרים 5344426728
61 ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון 363423424232641448
62 ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען 535445234441143
63 ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה 535243632453472441766
64 וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות ויאמר אלהם מאין באתם ויאמרו מארץ כנען לשבר אכל 44245655345444644431980
65 ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרהו 4424325724
66 ויזכר יוסף את החלמות אשר חלם להם ויאמר אלהם מרגלים אתם לראות את ערות הארץ באתם 54263335463524441663
67 ויאמרו אליו לא אדני ועבדיך באו לשבר אכל 64246343832
68 כלנו בני איש אחד נחנו כנים אנחנו לא היו עבדיך מרגלים 433344523561142
69 ויאמר אלהם לא כי ערות הארץ באתם לראות 54224445830
70 ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען והנה הקטן את אבינו היום והאחד איננו 6435453334444254551873
71 ויאמר אלהם יוסף הוא אשר דברתי אלכם לאמר מרגלים אתם 54433544631041
72 בזאת תבחנו חי פרעה אם תצאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה 45242432245431344
73 שלחו מכם אחד ויקח את אחיכם ואתם האסרו ויבחנו דבריכם האמת אתכם ואם לא חי פרעה כי מרגלים אתם 43342545664432242631972
74 ויאסף אתם אל משמר שלשת ימים 532444622
75 ויאמר אלהם יוסף ביום השלישי זאת עשו וחיו את האלהים אני ירא 5444633426331247
76 אם כנים אתם אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם ואתם לכו הביאו שבר רעבון בתיכם 243534464353551456
77 ואת אחיכם הקטן תביאו אלי ויאמנו דבריכם ולא תמותו ויעשו כן 354536635521147
78 ויאמרו איש אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו על כן באה אלינו הצרה הזאת 632435525353475352235442390
79 ויען ראובן אתם לאמר הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש 453445542543533341766
80 והם לא ידעו כי שמע יוסף כי המליץ בינתם 324234255930
81 ויסב מעליהם ויבך וישב אלהם וידבר אלהם ויקח מאתם את שמעון ויאסר אתו לעיניהם 464445444255371461
82 ויצו יוסף וימלאו את כליהם בר ולהשיב כספיהם איש אל שקו ולתת להם צדה לדרך ויעש להם כן 4462526632343344321866
83 וישאו את שברם על חמריהם וילכו משם 5242653727
84 ויפתח האחד את שקו לתת מספוא לחמרו במלון וירא את כספו והנה הוא בפי אמתחתו 5423355542443361558
85 ויאמר אל אחיו הושב כספי וגם הנה באמתחתי ויצא לבם ויחרדו איש אל אחיו לאמר מה זאת עשה אלהים לנו 524443374363244233532074
86 ויבאו אל יעקב אביהם ארצה כנען ויגידו לו את כל הקרת אתם לאמר 52454462224341347
87 דבר האיש אדני הארץ אתנו קשות ויתן אתנו כמרגלים את הארץ 344444447241144
88 ונאמר אליו כנים אנחנו לא היינו מרגלים 5445256731
89 שנים עשר אנחנו אחים בני אבינו האחד איננו והקטן היום את אבינו בארץ כנען 435435455425441457
90 ויאמר אלינו האיש אדני הארץ בזאת אדע כי כנים אתם אחיכם האחד הניחו אתי ואת רעבון בתיכם קחו ולכו 55444432435453355341975
91 והביאו את אחיכם הקטן אלי ואדעה כי לא מרגלים אתם כי כנים אתם את אחיכם אתן לכם ואת הארץ תסחרו 625435226324325333452072
92 ויהי הם מריקים שקיהם והנה איש צרור כספו בשקו ויראו את צררות כספיהם המה ואביהם וייראו 42654344452563661669
93 ויאמר אלהם יעקב אביהם אתי שכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימן תקחו עלי היו כלנה 54453545653543341668
94 ויאמר ראובן אל אביו לאמר את שני בני תמית אם לא אביאנו אליך תנה אתו על ידי ואני אשיבנו אליך 552442334226433234642071
95 ויאמר לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר וקראהו אסון בדרך אשר תלכו בה והורדתם את שיבתי ביגון שאולה 52334242444644342725552284
96 והרעב כבד בארץ 534312
97 ויהי כאשר כלו לאכל את השבר אשר הביאו ממצרים ויאמר אליהם אביהם שבו שברו לנו מעט אכל 443424356555343331766
98 ויאמר אליו יהודה לאמר העד העד בנו האיש לאמר לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם 5454333442434541557
99 אם ישך משלח את אחינו אתנו נרדה ונשברה לך אכל 23425446231035
100 ואם אינך משלח לא נרד כי האיש אמר אלינו לא תראו פני בלתי אחיכם אתכם 3442324352434541552
101 ויאמר ישראל למה הרעתם לי להגיד לאיש העוד לכם אח 55352544321038
102 ויאמרו שאול שאל האיש לנו ולמולדתנו לאמר העוד אביכם חי היש לכם אח ונגד לו על פי הדברים האלה הידוע נדע כי יאמר הורידו את אחיכם 643439445233242226453246252699
103 ויאמר יהודה אל ישראל אביו שלחה הנער אתי ונקומה ונלכה ונחיה ולא נמות גם אנחנו גם אתה גם טפנו 55254443655342523241973
104 אנכי אערבנו מידי תבקשנו אם לא הביאתיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים 464622747562251462
105 כי לולא התמהמהנו כי עתה שבנו זה פעמים 24823425830
106 ויאמר אלהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים 5455224333546744334343562497
107 וכסף משנה קחו בידכם ואת הכסף המושב בפי אמתחתיכם תשיבו בידכם אולי משגה הוא 443534538554431460
108 ואת אחיכם קחו וקומו שובו אל האיש 3535424726
109 ואל שדי יתן לכם רחמים לפני האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין ואני כאשר שכלתי שכלתי 3333544432533644551869
110 ויקחו האנשים את המנחה הזאת ומשנה כסף לקחו בידם ואת בנימן ויקמו וירדו מצרים ויעמדו לפני יוסף 562545344355556441775
111 וירא יוסף אתם את בנימין ויאמר לאשר על ביתו הבא את האנשים הביתה וטבח טבח והכן כי אתי יאכלו האנשים בצהרים 4432654243265434235662183
112 ויעש האיש כאשר אמר יוסף ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף 444344426441143
113 וייראו האנשים כי הובאו בית יוסף ויאמרו על דבר הכסף השב באמתחתינו בתחלה אנחנו מובאים להתגלל עלינו ולהתנפל עלינו ולקחת אתנו לעבדים ואת חמרינו 66253462343955665755463624116
114 ויגשו אל האיש אשר על בית יוסף וידברו אליו פתח הבית 524323464341140
115 ויאמרו בי אדני ירד ירדנו בתחלה לשבר אכל 62435543832
116 ויהי כי באנו אל המלון ונפתחה את אמתחתינו והנה כסף איש בפי אמתחתו כספנו במשקלו ונשב אתו בידנו 4242562843336564351875
117 וכסף אחר הורדנו בידנו לשבר אכל לא ידענו מי שם כספנו באמתחתינו 4365432522591250
118 ויאמר שלום לכם אל תיראו אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם כספכם בא אלי ויוצא אלהם את שמעון 54325655335952354251981
119 ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף ויתן מים וירחצו רגליהם ויתן מספוא לחמריהם 44264443664571359
120 ויכינו את המנחה עד בוא יוסף בצהרים כי שמעו כי שם יאכלו לחם 62523462422531346
121 ויבא יוסף הביתה ויביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה וישתחוו לו ארצה 44562253457241353
122 וישאל להם לשלום ויאמר השלום אביכם הזקן אשר אמרתם העודנו חי 535555435621148
123 ויאמרו שלום לעבדך לאבינו עודנו חי ויקדו וישתחו 64565256839
124 וישא עיניו וירא את בנימין אחיו בן אמו ויאמר הזה אחיכם הקטן אשר אמרתם אלי ויאמר אלהים יחנך בני 45426423535435355431975
125 וימהר יוסף כי נכמרו רחמיו אל אחיו ויבקש לבכות ויבא החדרה ויבך שמה 54255245545431353
126 וירחץ פניו ויצא ויתאפק ויאמר שימו לחם 5446543731
127 וישימו לו לבדו ולהם לבדם ולמצרים האכלים אתו לבדם כי לא יוכלון המצרים לאכל את העברים לחם כי תועבה הוא למצרים 6244476342266426325362187
128 וישבו לפניו הבכר כבכרתו והצעיר כצערתו ויתמהו האנשים איש אל רעהו 554666663241153
129 וישא משאת מאת פניו אלהם ותרב משאת בנימן ממשאת כלם חמש ידות וישתו וישכרו עמו 4434444553345631561
130 ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא את אמתחת האנשים אכל כאשר יוכלון שאת ושים כסף איש בפי אמתחתו 42324432563463433361970
131 ואת גביעי גביע הכסף תשים בפי אמתחת הקטן ואת כסף שברו ויעש כדבר יוסף אשר דבר 35444354334444331660
132 הבקר אור והאנשים שלחו המה וחמריהם 437437628
133 הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה 242426534243346654353342387
134 הלוא זה אשר ישתה אדני בו והוא נחש ינחש בו הרעתם אשר עשיתם 42344243425351345
135 וישגם וידבר אלהם את הדברים האלה 554264626
136 ויאמרו אליו למה ידבר אדני כדברים האלה חלילה לעבדיך מעשות כדבר הזה 6434464565431254
137 הן כסף אשר מצאנו בפי אמתחתינו השיבנו אליך מארץ כנען ואיך נגנב מבית אדניך כסף או זהב 233538644444453231767
138 אשר ימצא אתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדני לעבדים 34363354561042
139 ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקים 5237233434234441553
140 וימהרו ויורדו איש את אמתחתו ארצה ויפתחו איש אמתחתו 663264636942
141 ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן 553535565942
142 ויקרעו שמלתם ויעמס איש על חמרו וישבו העירה 65532455835
143 ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עודנו שם ויפלו לפניו ארצה 455444525541147
144 ויאמר להם יוסף מה המעשה הזה אשר עשיתם הלוא ידעתם כי נחש ינחש איש אשר כמני 53425335452343341658
145 ויאמר יהודה מה נאמר לאדני מה נדבר ומה נצטדק האלהים מצא את עון עבדיך הננו עבדים לאדני גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו 5524524356323545525234542493
146 ויאמר חלילה לי מעשות זאת האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם 55253434543423435251971
                                                                                                                                                               
  סך הכל 2022 7914
     


Valid XHTML Valid CSS