פרשת ויגש

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני ידבר נא עבדך דבר באזני אדני ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה 44552442435433352451971
2 אדני שאל את עבדיו לאמר היש לכם אב או אח 43254332221030
3 ונאמר אל אדני יש לנו אב זקן וילד זקנים קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו 5242323453525344541865
4 ותאמר אל עבדיך הורדהו אלי ואשימה עיני עליו 52563644835
5 ונאמר אל אדני לא יוכל הנער לעזב את אביו ועזב את אביו ומת 52424442442431344
6 ותאמר אל עבדיך אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם לא תספון לראות פני 52522354425531347
7 ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו את דברי אדני 425243422441136
8 ויאמר אבינו שבו שברו לנו מעט אכל 5534333726
9 ונאמר לא נוכל לרדת אם יש אחינו הקטן אתנו וירדנו כי לא נוכל לראות פני האיש ואחינו הקטן איננו אתנו 524422544622453464542077
10 ויאמר עבדך אבי אלינו אתם ידעתם כי שנים ילדה לי אשתי 543535244241141
11 ויצא האחד מאתי ואמר אך טרף טרף ולא ראיתיו עד הנה 444423336231138
12 ולקחתם גם את זה מעם פני וקרהו אסון והורדתם את שיבתי ברעה שאלה 62223354725441349
13 ועתה כבאי אל עבדך אבי והנער איננו אתנו ונפשו קשורה בנפשו 442435545551146
14 והיה כראותו כי אין הנער ומת והורידו עבדיך את שיבת עבדך אבינו ביגון שאלה 462343752445541458
15 כי עבדך ערב את הנער מעם אבי לאמר אם לא אביאנו אליך וחטאתי לאבי כל הימים 24324334226464251656
16 ועתה ישב נא עבדך תחת הנער עבד לאדני והנער יעל עם אחיו 4324343553241242
17 כי איך אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ברע אשר ימצא את אבי 2342355324334231548
18 ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו ויקרא הוציאו כל איש מעלי ולא עמד איש אתו בהתודע יוסף אל אחיו 334636456234333364242077
19 ויתן את קלו בבכי וישמעו מצרים וישמע בית פרעה 423465534936
20 ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי ולא יכלו אחיו לענות אתו כי נבהלו מפניו 542434432344532551762
21 ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אתי מצרימה 54243235534535361662
22 ועתה אל תעצבו ואל יחר בעיניכם כי מכרתם אתי הנה כי למחיה שלחני אלהים לפניכם 4253372533255561560
23 כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ ועוד חמש שנים אשר אין חריש וקציר 22544443433451347
24 וישלחני אלהים לפניכם לשום לכם שארית בארץ ולהחיות לכם לפליטה גדלה 756435473641154
25 ועתה לא אתם שלחתם אתי הנה כי האלהים וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו ומשל בכל ארץ מצרים 4235332673563443351871
26 מהרו ועלו אל אבי ואמרתם אליו כה אמר בנך יוסף שמני אלהים לאדון לכל מצרים רדה אלי אל תעמד 44236423344553533241969
27 וישבת בארץ גשן והיית קרוב אלי אתה ובניך ובני בניך וצאנך ובקרך וכל אשר לך 5435433544553321558
28 וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך 7322334324353321549
29 והנה עיניכם ראות ועיני אחי בנימין כי פי המדבר אליכם 46453622551042
30 והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים ואת כל אשר ראיתם ומהרתם והורדתם את אבי הנה 6422563235672331559
31 ויפל על צוארי בנימן אחיו ויבך ובנימן בכה על צואריו 42554463261041
32 וינשק לכל אחיו ויבך עלהם ואחרי כן דברו אחיו אתו 53444524431038
33 והקל נשמע בית פרעה לאמר באו אחי יוסף וייטב בעיני פרעה ובעיני עבדיו 44344334554651354
34 ויאמר פרעה אל יוסף אמר אל אחיך זאת עשו טענו את בעירכם ולכו באו ארצה כנען 54243243342643441657
35 וקחו את אביכם ואת בתיכם ובאו אלי ואתנה לכם את טוב ארץ מצרים ואכלו את חלב הארץ 425354353233552341761
36 ואתה צויתה זאת עשו קחו לכם מארץ מצרים עגלות לטפכם ולנשיכם ונשאתם את אביכם ובאתם 4533334555762551565
37 ועינכם אל תחס על כליכם כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא 6232523235331239
38 ויעשו כן בני ישראל ויתן להם יוסף עגלות על פי פרעה ויתן להם צדה לדרך 5235434522443341553
39 לכלם נתן לאיש חלפות שמלת ולבנימן נתן שלש מאות כסף וחמש חלפת שמלת 43454733434441352
40 ולאביו שלח כזאת עשרה חמרים נשאים מטוב מצרים ועשר אתנת נשאת בר ולחם ומזון לאביו לדרך 63445545444245541668
41 וישלח את אחיו וילכו ויאמר אלהם אל תרגזו בדרך 524554254936
42 ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם 56534245834
43 ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם 5243423333354322531859
44 וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אתו ותחי רוח יעקב אביהם 6422443344263344343452177
45 ויאמר ישראל רב עוד יוסף בני חי אלכה ואראנו בטרם אמות 552343246441142
46 ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלהי אביו יצחק 45332443555441351
47 ויאמר אלהים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני 55655544541048
48 ויאמר אנכי האל אלהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול אשימך שם 543442446244521453
49 אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה ויוסף ישית ידו על עיניך 43365423543251349
50 ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אתו 444353524533356334432076
51 ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו 5263534445643431561
52 בניו ובני בניו אתו בנתיו ובנות בניו וכל זרעו הביא אתו מצרימה 4443554344361249
53 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן 443556453451148
54 ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרן וכרמי 454555628
55 ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית 45554545271046
56 ובני לוי גרשון קהת ומררי 43535520
57 ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרן וחמול 452544442544533451767
58 ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרן 454445626
59 ובני זבלון סרד ואלון ויחלאל 45356523
60 אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש 333345433432347541763
61 ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי 425445366939
62 ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל 4345564445371254
63 אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש 3343334342352431549
64 בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן 333446623
65 ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים 554534242433224351760
66 ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד 4534535344541249
67 אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש ארבעה עשר 33333523531033
68 ובני דן חשים 424310
69 ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם 455544627
70 אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה 3343334342352341549
71 כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש 2445644433423431555
72 ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים 4433263424444651558
73 ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורת לפניו גשנה ויבאו ארצה גשן 3535245545431248
74 ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד 546455444442642631772
75 ויאמר ישראל אל יוסף אמותה הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי 55245445242421348
76 ויאמר יוסף אל אחיו ואל בית אביו אעלה ואגידה לפרעה ואמרה אליו אחי ובית אבי אשר בארץ כנען באו אלי 542433446554343344332076
77 והאנשים רעי צאן כי אנשי מקנה היו וצאנם ובקרם וכל אשר להם הביאו 73324435533351350
78 והיה כי יקרא לכם פרעה ואמר מה מעשיכם 42434426829
79 ואמרתם אנשי מקנה היו עבדיך מנעורינו ועד עתה גם אנחנו גם אבתינו בעבור תשבו בארץ גשן כי תועבת מצרים כל רעה צאן 64435833252654432552332287
80 ויבא יוסף ויגד לפרעה ויאמר אבי ואחי וצאנם ובקרם וכל אשר להם באו מארץ כנען והנם בארץ גשן 4445534553333444431870
81 ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ויצגם לפני פרעה 54345544834
82 ויאמר פרעה אל אחיו מה מעשיכם ויאמרו אל פרעה רעה צאן עבדיך גם אנחנו גם אבותינו 54242662433525271662
83 ויאמרו אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדיך בארץ גשן 624444234436234444425432385
84 ויאמר פרעה אל יוסף לאמר אביך ואחיך באו אליך 542444534935
85 ארץ מצרים לפניך הוא במיטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך ישבו בארץ גשן ואם ידעת ויש בם אנשי חיל ושמתם שרי מקנה על אשר לי 355354424344433432435342322691
86 ויבא יוסף את יעקב אביו ויעמדהו לפני פרעה ויברך יעקב את פרעה 4424474454241248
87 ויאמר פרעה אל יעקב כמה ימי שני חייך 54243334828
88 ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי מגוריהם 54243355433533333523334472592
89 ויברך יעקב את פרעה ויצא מלפני פרעה 5424454728
90 ויושב יוסף את אביו ואת אחיו ויתן להם אחזה בארץ מצרים במיטב הארץ בארץ רעמסס כאשר צוה פרעה 5424344344554454341871
91 ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף 64243432343331344
92 ולחם אין בכל הארץ כי כבד הרעב מאד ותלה ארץ מצרים וארץ כנען מפני הרעב 4334234343544441554
93 וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא בארץ מצרים ובארץ כנען בשבר אשר הם שברים ויבא יוסף את הכסף ביתה פרעה 542245455443254424442076
94 ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו לחם ולמה נמות נגדך כי אפס כסף 4445545252443334442332177
95 ויאמר יוסף הבו מקניכם ואתנה לכם במקניכם אם אפס כסף 54365372331041
96 ויביאו את מקניהם אל יוסף ויתן להם יוסף לחם בסוסים ובמקנה הצאן ובמקנה הבקר ובחמרים וינהלם בלחם בכל מקנהם בשנה ההוא 6262443436646476435442193
97 ותתם השנה ההוא ויבאו אליו בשנה השנית ויאמרו לו לא נכחד מאדני כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה אל אדני לא נשאר לפני אדני בלתי אם גויתנו ואדמתנו 444544562245222455242444426728108
98 למה נמות לעיניך גם אנחנו גם אדמתנו קנה אתנו ואת אדמתנו בלחם ונהיה אנחנו ואדמתנו עבדים לפרעה ותן זרע ונחיה ולא נמות והאדמה לא תשם 346252634364557553353462325104
99 ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים איש שדהו כי חזק עלהם הרעב ותהי הארץ לפרעה 44224552453423444451970
100 ואת העם העביר אתו לערים מקצה גבול מצרים ועד קצהו 33535445341039
101 רק אדמת הכהנים לא קנה כי חק לכהנים מאת פרעה ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה על כן לא מכרו את אדמתם 246232263452333342224252374
102 ויאמר יוסף אל העם הן קניתי אתכם היום ואת אדמתכם לפרעה הא לכם זרע וזרעתם את האדמה 542325443652336251764
103 והיה בתבואת ונתתם חמישית לפרעה וארבע הידת יהיה לכם לזרע השדה ולאכלכם ולאשר בבתיכם ולאכל לטפכם 46565544344756551678
104 ויאמרו החיתנו נמצא חן בעיני אדני והיינו עבדים לפרעה 664254655943
105 וישם אתה יוסף לחק עד היום הזה על אדמת מצרים לפרעה לחמש רק אדמת הכהנים לבדם לא היתה לפרעה 43432432455424642451970
106 וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גשן ויאחזו בה ויפרו וירבו מאד 454543625531146
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1480 5680
     


Valid XHTML Valid CSS