פרשת ויחי

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים וארבעים ומאת שנה 444534343434347431766
2 ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים 63545455222526323345434226627103
3 ושכבתי עם אבתי ונשאתני ממצרים וקברתני בקברתם ויאמר אנכי אעשה כדברך 624767654451156
4 ויאמר השבעה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המטה 55252652341039
5 ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חלה ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים 4464553434234324351868
6 ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המטה 45533424654241351
7 ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אתי 54242343444531347
8 ויאמר אלי הנני מפרך והרביתך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחזת עולם 53447644524455441670
9 ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד באי אליך מצרימה לי הם אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי 43472452346225566421976
10 ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחיהם יקראו בנחלתם 735624225561147
11 ואני בבאי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבא אפרתה ואקברה שם בדרך אפרת הוא בית לחם 4443334444433562443332177
12 וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה 45234523828
13 ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלהים בזה ויאמר קחם נא אלי ואברכם 54243233253532361655
14 ועיני ישראל כבדו מזקן לא יוכל לראות ויגש אתם אליו וישק להם ויחבק להם 554424543443531455
15 ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך 5524342544352241554
16 ויוצא יוסף אתם מעם ברכיו וישתחו לאפיו ארצה 54335654835
17 ויקח יוסף את שניהם את אפרים בימינו משמאל ישראל ואת מנשה בשמאלו מימין ישראל ויגש אליו 44252565534655441669
18 וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה שכל את ידיו כי מנשה הבכור 5525423545352343242452177
19 ויברך את יוסף ויאמר האלהים אשר התהלכו אבתי לפניו אברהם ויצחק האלהים הרעה אתי מעודי עד היום הזה 5245636455564352431877
20 המלאך הגאל אתי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבתי אברהם ויצחק וידגו לרב בקרב הארץ 54332426533345553441973
21 וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו ויתמך יד אביו להסיר אתה מעל ראש אפרים על ראש מנשה 442442523546524533352342384
22 ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכר שים ימינך על ראשו 542422322435241444
23 וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי גם הוא יהיה לעם וגם הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו וזרעו יהיה מלא הגוים 54553523433345444454352287
24 ויברכם ביום ההוא לאמור בך יברך ישראל לאמר ישמך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את אפרים לפני מנשה 644524544566425441774
25 ויאמר ישראל אל יוסף הנה אנכי מת והיה אלהים עמכם והשיב אתכם אל ארץ אבתיכם 5524342454542361558
26 ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמרי בחרבי ובקשתי 44233243535561349
27 ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים 542455632344651458
28 הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם 55345255834
29 ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז 54336433421037
30 פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה 3424245424531242
31 שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם 544337626
32 בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור 4234523424436431553
33 ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל 432262455661145
34 יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך 535434562341144
35 גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו 3454343356261248
36 לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים 243654522343441451
37 אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה 4446343444541249
38 חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב 654444627
39 זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן 54444446241041
40 יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים 533337624
41 וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד 442334243444331447
42 דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל 243445622
43 יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור 323335334434441448
44 לישועתך קויתי יהוה 754316
45 גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב 246433622
46 מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך 4444353727
47 נפתלי אילה שלחה הנתן אמרי שפר 544443624
48 בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור 234233344331134
49 וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים 74744526
50 ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל 45454444433351352
51 מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם 34633644344434441663
52 ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו 44424424445446441663
53 בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל 634442543935
54 כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אתם 2345434333554336331866
55 ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי קברו אתי אל אבתי אל המערה אשר בשדה עפרון החתי 4454342343242534541865
56 במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא בארץ כנען אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי לאחזת קבר 534632344433524344532074
57 שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה 3425334342434445231862
58 מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת 44632332827
59 ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו 44424552455241350
60 ויפל יוסף על פני אביו ויבך עליו וישק לו 442344442931
61 ויצו יוסף את עבדיו את הרפאים לחנט את אביו ויחנטו הרפאים את ישראל 44252642466251352
62 וימלאו לו ארבעים יום כי כן ימלאו ימי החנטים ויבכו אתו מצרים שבעים יום 626322536535531456
63 ויעברו ימי בכיתו וידבר יוסף אל בית פרעה לאמר אם נא מצאתי חן בעיניכם דברו נא באזני פרעה לאמר 63554234422527425441973
64 אבי השביעני לאמר הנה אנכי מת בקברי אשר כריתי לי בארץ כנען שמה תקברני ועתה אעלה נא ואקברה את אבי ואשובה 3743425352443644262362182
65 ויאמר פרעה עלה וקבר את אביך כאשר השביעך 54342446832
66 ויעל יוסף לקבר את אביו ויעלו אתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים 44424532444434351659
67 וכל בית יוסף ואחיו ובית אביו רק טפם וצאנם ובקרם עזבו בארץ גשן 33454423554431349
68 ויעל עמו גם רכב גם פרשים ויהי המחנה כבד מאד 43232545331034
69 ויבאו עד גרן האטד אשר בעבר הירדן ויספדו שם מספד גדול וכבד מאד ויעש לאביו אבל שבעת ימים 5234345624443453441869
70 וירא יושב הארץ הכנעני את האבל בגרן האטד ויאמרו אבל כבד זה למצרים על כן קרא שמה אבל מצרים אשר בעבר הירדן 44462444633262233353452282
71 ויעשו בניו לו כן כאשר צום 542243620
72 וישאו אתו בניו ארצה כנען ויקברו אתו במערת שדה המכפלה אשר קנה אברהם את השדה לאחזת קבר מאת עפרן החתי על פני ממרא 534446353633524533442342388
73 וישב יוסף מצרימה הוא ואחיו וכל העלים אתו לקבר את אביו אחרי קברו את אביו 4463535342444241557
74 ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו לו ישטמנו יוסף והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו 53422562644432243531969
75 ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר 524443444934
76 כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה שא נא לפשע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו 255322346235422444444542383
77 וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים 524556426939
78 ויאמר אלהם יוסף אל תיראו כי התחת אלהים אני 544252453934
79 ואתם חשבתם עלי רעה אלהים חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב 453354443435221451
80 ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם 42545434545231350
81 וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו ויחי יוסף מאה ועשר שנים 446344443441144
82 וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה ילדו על ברכי יוסף 446352342442441451
83 ויאמר יוסף אל אחיו אנכי מת ואלהים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת אל הארץ אשר נשבע לאברהם ליצחק וליעקב 54244263445424424346562287
84 וישבע יוסף את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעלתם את עצמתי מזה 542354345462531455
85 וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים 442344635561146
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1158 4448
     


Valid XHTML Valid CSS