פרשת שמות

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו 443556243531144
2 ראובן שמעון לוי ויהודה 5536419
3 יששכר זבולן ובנימן 556316
4 דן ונפתלי גד ואשר 2624414
5 ויהי כל נפש יצאי ירך יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים 423434535361142
6 וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא 4434344726
7 ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם 453656435431148
8 ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף 43325323241031
9 ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו 52332352541034
10 הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ 36224426552326534241970
11 וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס 6434446436523351562
12 וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל 543243454351142
13 ויעבדו מצרים את בני ישראל בפרך 652354625
14 וימררו את חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל עבדה בשדה את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך 625534744422534341767
15 ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה 5356632443541250
16 ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת הוא וחיה 56276262235332341661
17 ותיראן המילדת את האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את הילדים 662633435356261460
18 ויקרא מלך מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את הילדים 53565345436261357
19 ותאמרן המילדת אל פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו 662422566243444651771
20 וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד 5564363732
21 ויהי כי יראו המילדת את האלהים ויעש להם בתים 424626434935
22 ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה תשליכהו וכל הבת תחיון 44334235573351351
23 וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי 43434223825
24 ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים 4442432337451245
25 ולא יכלה עוד הצפינו ותקח לו תבת גמא ותחמרה בחמר ובזפת ותשם בה את הילד ותשם בסוף על שפת היאר 343642336454224442342072
26 ותתצב אחתו מרחק לדעה מה יעשה לו 5444242725
27 ותרד בת פרעה לרחץ על היאר ונערתיה הלכת על יד היאר ותרא את התבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה 424424742244244452452073
28 ותפתח ותראהו את הילד והנה נער בכה ותחמל עליו ותאמר מילדי העברים זה 56244335455621354
29 ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד 54224462352652241658
30 ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד 522434552241138
31 ותאמר לה בת פרעה היליכי את הילד הזה והינקהו לי ואני אתן את שכרך ותקח האשה הילד ותניקהו 5224624372432444471869
32 ויגדל הילד ותבאהו לבת פרעה ויהי לה לבן ותקרא שמו משה ותאמר כי מן המים משיתהו 54634423533522461661
33 ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו 453534244643433451766
34 ויפן כה וכה וירא כי אין איש ויך את המצרי ויטמנהו בחול 4234233325741242
35 ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך 44443554543331351
36 ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר 523424573344255353442077
37 וישמע פרעה את הדבר הזה ויבקש להרג את משה ויברח משה מפני פרעה וישב בארץ מדין וישב על הבאר 54243542353444444241970
38 ולכהן מדין שבע בנות ותבאנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן 5434667266351257
39 ויבאו הרעים ויגרשום ויקם משה ויושען וישק את צאנם 557436424940
40 ותבאנה אל רעואל אביהן ויאמר מדוע מהרתן בא היום 625554524938
41 ותאמרן איש מצרי הצילנו מיד הרעים וגם דלה דלה לנו וישק את הצאן 63463533334241349
42 ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן את האיש קראן לו ויאכל לחם 52543252442531346
43 ויואל משה לשבת את האיש ויתן את צפרה בתו למשה 53424424341035
44 ותלד בן ויקרא את שמו גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה 4252342325451241
45 ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה 45534356352564526251980
46 וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב 552555252524341454
47 וירא אלהים את בני ישראל וידע אלהים 4523545728
48 ומשה היה רעה את צאן יתרו חתנו כהן מדין וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר האלהים חרבה 43323443452435422641967
49 וירא מלאך יהוה אליו בלבת אש מתוך הסנה וירא והנה הסנה בער באש והסנה איננו אכל 44444244444335531661
50 ויאמר משה אסרה נא ואראה את המראה הגדל הזה מדוע לא יבער הסנה 53425254342441347
51 וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני 4422554544533541559
52 ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא 524325352533444331760
53 ויאמר אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים 5444454454534235261873
54 ויאמר יהוה ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו 5435233363554525261871
55 וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי 463572442345233342465665725105
56 ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם 4343533352435531555
57 ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים 436245233561143
58 ויאמר משה אל האלהים מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני ישראל ממצרים 53262423243523561657
59 ויאמר כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה 524332424672366262332075
60 ויאמר משה אל האלהים הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרתי להם אלהי אבותיכם שלחני אליכם ואמרו לי מה שמו מה אמר אלהם 532634223563475552232342386
61 ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם 5523434524454551560
62 ויאמר עוד אלהים אל משה כה תאמר אל בני ישראל יהוה אלהי אבתיכם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב שלחני אליכם זה שמי לעלם וזה זכרי לדר דר 535232423544645445455234343228105
63 לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם יהוה אלהי אבתיכם נראה אלי אלהי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים 2524554446434545435435362499
64 ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש 4444523656657233341876
65 ושמעו לקלך ובאת אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו יהוה אלהי העבריים נקרה עלינו ועתה נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו 5443552356444745442344565626113
66 ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלך ולא ביד חזקה 4522343543341242
67 ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים בכל נפלאתי אשר אעשה בקרבו ואחרי כן ישלח אתכם 6236253634552441560
68 ונתתי את חן העם הזה בעיני מצרים והיה כי תלכון לא תלכו ריקם 52233554252441346
69 ושאלה אשה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלת ושמתם על בניכם ועל בנתיכם ונצלתם את מצרים 5365433435525366251875
70 ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אליך יהוה 43532623542524441658
71 ויאמר אליו יהוה מזה בידך ויאמר מטה 5443453728
72 ויאמר השליכהו ארצה וישלכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו 57474444351047
73 ויאמר יהוה אל משה שלח ידך ואחז בזנבו וישלח ידו ויחזק בו ויהי למטה בכפו 5423334553524441556
74 למען יאמינו כי נראה אליך יהוה אלהי אבתם אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב 462444444544541458
75 ויאמר יהוה לו עוד הבא נא ידך בחיקך ויבא ידו בחיקו ויוצאה והנה ידו מצרעת כשלג 54233235435643541661
76 ויאמר השב ידך אל חיקך וישב ידו אל חיקו ויוצאה מחיקו והנה שבה כבשרו 533244324654351453
77 והיה אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לקל האת הראשון והאמינו לקל האת האחרון 422623533673361455
78 והיה אם לא יאמינו גם לשני האתות האלה ולא ישמעון לקלך ולקחת ממימי היאר ושפכת היבשה והיו המים אשר תקח מן היאר והיו לדם ביבשת 42262454364554554433244352598
79 ויאמר משה אל יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי 53242423542525234242324442582
80 ויאמר יהוה אליו מי שם פה לאדם או מי ישום אלם או חרש או פקח או עור הלא אנכי יהוה 544222422432323233442060
81 ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר 425423834935
82 ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח 5243234723
83 ויחר אף יהוה במשה ויאמר הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו 42445344452343333364442281
84 ודברת אליו ושמת את הדברים בפיו ואנכי אהיה עם פיך ועם פיהו והוריתי אתכם את אשר תעשון 544264542334742351767
85 ודבר הוא לך אל העם והיה הוא יהיה לך לפה ואתה תהיה לו לאלהים 432234342344261446
86 ואת המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את האתת 34334342241032
87 וילך משה וישב אל יתר חתנו ויאמר לו אלכה נא ואשובה אל אחי אשר במצרים ואראה העודם חיים ויאמר יתרו למשה לך לשלום 434234524262336554544252387
88 ויאמר יהוה אל משה במדין לך שב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך 5423522523267241554
89 ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על החמר וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה האלהים בידו 4324346244454323641867
90 ויאמר יהוה אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם 5423546326344644442334232490
91 ואמרת אל פרעה כה אמר יהוה בני בכרי ישראל 524234345932
92 ואמר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו הנה אנכי הרג את בנך בכרך 443237553432341452
93 ויהי בדרך במלון ויפגשהו יהוה ויבקש המיתו 4457455734
94 ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי 4425243465234321553
95 וירף ממנו אז אמרה חתן דמים למולת 4424345726
96 ויאמר יהוה אל אהרן לך לקראת משה המדברה וילך ויפגשהו בהר האלהים וישק לו 542425364736421457
97 ויגד משה לאהרן את כל דברי יהוה אשר שלחו ואת כל האתת אשר צוהו 435224434324341447
98 וילך משה ואהרן ויאספו את כל זקני בני ישראל 435622435934
99 וידבר אהרן את כל הדברים אשר דבר יהוה אל משה ויעש האתת לעיני העם 542263342344531450
100 ויאמן העם וישמעו כי פקד יהוה את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו 5362342353324571557
101 ואחר באו משה ואהרן ויאמרו אל פרעה כה אמר יהוה אלהי ישראל שלח את עמי ויחגו לי במדבר 4335624234453235251865
102 ויאמר פרעה מי יהוה אשר אשמע בקלו לשלח את ישראל לא ידעתי את יהוה וגם את ישראל לא אשלח 54243444252524325241966
103 ויאמרו אלהי העברים נקרא עלינו נלכה נא דרך שלשת ימים במדבר ונזבחה ליהוה אלהינו פן יפגענו בדבר או בחרב 64645423445656264241982
104 ויאמר אלהם מלך מצרים למה משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו לכו לסבלתיכם 54353356236381356
105 ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אתם מסבלתם 54243246361039
106 ויצו פרעה ביום ההוא את הנגשים בעם ואת שטריו לאמר 44442633541039
107 לא תאספון לתת תבן לעם ללבן הלבנים כתמול שלשם הם ילכו וקששו להם תבן 263334654245331453
108 ואת מתכנת הלבנים אשר הם עשים תמול שלשם תשימו עליהם לא תגרעו ממנו כי נרפים הם על כן הם צעקים לאמר נלכה נזבחה לאלהינו 3563244455254252222544572492
109 תכבד העבדה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר 45265234531039
110 ויצאו נגשי העם ושטריו ויאמרו אל העם לאמר כה אמר פרעה אינני נתן לכם תבן 5436623423453331556
111 אתם לכו קחו לכם תבן מאשר תמצאו כי אין נגרע מעבדתכם דבר 3333345234731243
112 ויפץ העם בכל ארץ מצרים לקשש קש לתבן 43335424828
113 והנגשים אצים לאמר כלו מעשיכם דבר יום ביומו כאשר בהיות התבן 744363354541148
114 ויכו שטרי בני ישראל אשר שמו עלהם נגשי פרעה לאמר מדוע לא כליתם חקכם ללבן כתמול שלשם גם תמול גם היום 4435334444425445424242178
115 ויבאו שטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה לאמר למה תעשה כה לעבדיך 5435624434261248
116 תבן אין נתן לעבדיך ולבנים אמרים לנו עשו והנה עבדיך מכים וחטאת עמך 33366533454531353
117 ויאמר נרפים אתם נרפים על כן אתם אמרים נלכה נזבחה ליהוה 553522354551144
118 ועתה לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם ותכן לבנים תתנו 43442434541037
119 ויראו שטרי בני ישראל אתם ברע לאמר לא תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו 54353342573351352
120 ויפגעו את משה ואת אהרן נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה 62334565341041
121 ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת חרב בידם להרגנו 6434553625546533461879
122 וישב משה אל יהוה ויאמר אדני למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני 43245435333261347
123 ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך 442444333424231446
124 ויאמר יהוה אל משה עתה תראה אשר אעשה לפרעה כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מארצו 542334345234544551765
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1763 6762
     


Valid XHTML Valid CSS