פרשת וארא

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני יהוה 55235434831
2 וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי יהוה לא נודעתי להם 425243433442631449
3 וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו בה 35253332342363321652
4 וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבדים אתם ואזכר את בריתי 335243535635251454
5 לכן אמר לבני ישראל אני יהוה והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים 334534744456466455752094
6 ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים וידעתם כי אני יהוה אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים 642363662346644551775
7 והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב ונתתי אתה לכם מורשה אני יהוה 64243523336565335341975
8 וידבר משה כן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה 532235342343631448
9 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
10 בא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו 232435523551139
11 וידבר משה לפני יהוה לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים 534442352434644351765
12 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים 542334523534356235452076
13 אלה ראשי בית אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרן וכרמי אלה משפחת ראובן 3434353545453551561
14 ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית אלה משפחת שמעון 45554545273551359
15 ואלה שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה 4433654543336431560
16 בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם 35457524
17 ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה 43456643336431354
18 ובני מררי מחלי ומושי אלה משפחת הלוי לתלדתם 44453546835
19 ויקח עמרם את יוכבד דדתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה 442542442243343436432070
20 ובני יצהר קרח ונפג וזכרי 44345520
21 ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי 45565525
22 ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר 442626452442233625352074
23 ובני קרח אסיר ואלקנה ואביאסף אלה משפחת הקרחי 43467355837
24 ואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה ותלד לו את פינחס אלה ראשי אבות הלוים למשפחתם 6243256244225344571870
25 הוא אהרן ומשה אשר אמר יהוה להם הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם 3443343623545251556
26 הם המדברים אל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל ממצרים הוא משה ואהרן 272435623563351456
27 ויהי ביום דבר יהוה אל משה בארץ מצרים 44342345829
28 וידבר יהוה אל משה לאמר אני יהוה דבר אל פרעה מלך מצרים את כל אשר אני דבר אליך 5423434324352233341859
29 ויאמר משה לפני יהוה הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי פרעה 5344233544341244
30 ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך 5423355554451250
31 אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו 34223454424423551656
32 ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים 4422472435451246
33 ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים 34445236725233545651978
34 וידעו מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם 5523452325723551558
35 ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו 435434323931
36 ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה 4253523635241244
37 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
38 כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין 24444334524223544351967
39 ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין 435245243454244455452078
40 ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן 5246852255721253
41 וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם 73456534241043
42 ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה 524334434932
43 ויאמר יהוה אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם 54233243431033
44 לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך 2244335562345344341866
45 ואמרת אליו יהוה אלהי העברים שלחני אליך לאמר שלח את עמי ויעבדני במדבר והנה לא שמעת עד כה 5444654432375424221870
46 כה אמר יהוה בזאת תדע כי אני יהוה הנה אנכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאר ונהפכו לדם 234432343434342434632068
47 והדגה אשר ביאר תמות ובאש היאר ונלאו מצרים לשתות מים מן היאר 5344445553241248
48 ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים על נהרתם על יאריהם ועל אגמיהם ועל כל מקוה מימיהם ויהיו דם והיה דם בכל ארץ מצרים ובעצים ובאבנים 54233242343245252636324652423356733122
49 ויעשו כן משה ואהרן כאשר צוה יהוה וירם במטה ויך את המים אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל המים אשר ביאר לדם 5235434443243454656243432492
50 והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים 5343543455324433351868
51 ויעשו כן חרטמי מצרים בלטיהם ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה 525565243344341455
52 ויפן פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו גם לזאת 44424323241032
53 ויחפרו כל מצרים סביבת היאר מים לשתות כי לא יכלו לשתת ממימי היאר 62554352244541351
54 וימלא שבעת ימים אחרי הכות יהוה את היאר 54444424831
55 ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח את עמי ויעבדני 54232245423432371655
56 ואם מאן אתה לשלח הנה אנכי נגף את כל גבולך בצפרדעים 333434322581140
57 ושרץ היאר צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך 44744555345558101578
58 ובכה ובעמך ובכל עבדיך יעלו הצפרדעים 454548630
59 ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את ידך במטך על הנהרת על היארים ועל האגמים והעל את הצפרדעים על ארץ מצרים 542332432342526364282352383
60 ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים 34232454642351347
61 ויעשו כן החרטמים בלטיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים 52765282351045
62 ויקרא פרעה למשה ולאהרן ויאמר העתירו אל יהוה ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלחה את העם ויזבחו ליהוה 544656244845623651779
63 ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אעתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק ביאר תשארנה 535534527568362461779
64 ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין כיהוה אלהינו 54554323561042
65 וסרו הצפרדעים ממך ומבתיך ומעבדיך ומעמך רק ביאר תשארנה 483675246945
66 ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל יהוה על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה 4353453242383251556
67 ויעש יהוה כדבר משה וימתו הצפרדעים מן הבתים מן החצרת ומן השדת 4443582525341249
68 ויצברו אתם חמרם חמרם ותבאש הארץ 634454626
69 וירא פרעה כי היתה הרוחה והכבד את לבו ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה 442455233344341450
70 ויאמר יהוה אל משה אמר אל אהרן נטה את מטך והך את עפר הארץ והיה לכנם בכל ארץ מצרים 54233243233234443351962
71 ויעשו כן ויט אהרן את ידו במטהו ויך את עפר הארץ ותהי הכנם באדם ובבהמה כל עפר הארץ היה כנים בכל ארץ מצרים 523423532344446234343352381
72 ויעשו כן החרטמים בלטיהם להוציא את הכנים ולא יכלו ותהי הכנם באדם ובבהמה 52766253444461358
73 ויאמרו החרטמם אל פרעה אצבע אלהים הוא ויחזק לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה 66244535243344341662
74 ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא המימה ואמרת אליו כה אמר יהוה שלח עמי ויעבדני 542344644345542343372079
75 כי אם אינך משלח את עמי הנני משליח בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערב ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה 2244234527562453524353242488
76 והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם ערב למען תדע כי אני יהוה בקרב הארץ 7442333334542343234442174
77 ושמתי פדת בין עמי ובין עמך למחר יהיה האת הזה 53334344331035
78 ויעש יהוה כן ויבא ערב כבד ביתה פרעה ובית עבדיו ובכל ארץ מצרים תשחת הארץ מפני הערב 442433444543544441765
79 ויקרא פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלהיכם בארץ 54236534741043
80 ויאמר משה לא נכון לעשות כן כי תועבת מצרים נזבח ליהוה אלהינו הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלנו 532452255456242557362082
81 דרך שלשת ימים נלך במדבר וזבחנו ליהוה אלהינו כאשר יאמר אלינו 344356564451149
82 ויאמר פרעה אנכי אשלח אתכם וזבחתם ליהוה אלהיכם במדבר רק הרחק לא תרחיקו ללכת העתירו בעדי 54444656524264641671
83 ויאמר משה הנה אנכי יוצא מעמך והעתרתי אל יהוה וסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו מחר רק אל יסף פרעה התל לבלתי שלח את העם לזבח ליהוה 533444724345653223435323452698
84 ויצא משה מעם פרעה ויעתר אל יהוה 4334524725
85 ויעש יהוה כדבר משה ויסר הערב מפרעה מעבדיו ומעמו לא נשאר אחד 4443445652431248
86 ויכבד פרעה את לבו גם בפעם הזאת ולא שלח את העם 542324433231135
87 ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה ודברת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני 5423224542344632371865
88 כי אם מאן אתה לשלח ועודך מחזיק בם 22334552826
89 הנה יד יהוה הויה במקנך אשר בשדה בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאד 3244534666453331561
90 והפלה יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים ולא ימות מכל לבני ישראל דבר 543454453434531456
91 וישם יהוה מועד לאמר מחר יעשה יהוה הדבר הזה בארץ 44443444341038
92 ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת וימת כל מקנה מצרים וממקנה בני ישראל לא מת אחד 44243542456352231658
93 וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם 54422552352433231654
94 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן וזרקו משה השמימה לעיני פרעה 542334333634536541766
95 והיה לאבק על כל ארץ מצרים והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעת בכל ארץ מצרים 442235424355363351763
96 ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה ויזרק אתו משה השמימה ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה 523564453364463461773
97 ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין כי היה השחין בחרטמם ובכל מצרים 347443452356451459
98 ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אלהם כאשר דבר יהוה אל משה 54224334434231343
99 ויאמר יהוה אל משה השכם בבקר והתיצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר יהוה אלהי העברים שלח את עמי ויעבדני 542344644542344632372079
100 כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ 24433225237553234341966
101 כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ 23523343345241343
102 ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראתך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ 55375523533341353
103 עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם 46454523
104 הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה 453333332346345331760
105 ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עלהם הברד ומתו 433243232424634434544442381
106 הירא את דבר יהוה מעבדי פרעה הניס את עבדיו ואת מקנהו אל הבתים 42345442535251348
107 ואשר לא שם לבו אל דבר יהוה ויעזב את עבדיו ואת מקנהו בשדה 42232345253541344
108 ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על השמים ויהי ברד בכל ארץ מצרים על האדם ועל הבהמה ועל כל עשב השדה בארץ מצרים 5423323254333524353234452482
109 ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים 33242553345245432351967
110 ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי 4336443332343353441864
111 ויך הברד בכל ארץ מצרים את כל אשר בשדה מאדם ועד בהמה ואת כל עשב השדה הכה הברד ואת כל עץ השדה שבר 343352234434323434322432373
112 רק בארץ גשן אשר שם בני ישראל לא היה ברד 24332352331030
113 וישלח פרעה ויקרא למשה ולאהרן ויאמר אלהם חטאתי הפעם יהוה הצדיק ואני ועמי הרשעים 545465454454461465
114 העתירו אל יהוה ורב מהית קלת אלהים וברד ואשלחה אתכם ולא תספון לעמד 62434354643541353
115 ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל יהוה הקלות יחדלון והברד לא יהיה עוד למען תדע כי ליהוה הארץ 54352442324565243432542281
116 ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני יהוה אלהים 465236445939
117 והפשתה והשערה נכתה כי השערה אביב והפשתה גבעל 66425464837
118 והחטה והכסמת לא נכו כי אפילת הנה 5623253726
119 ויצא משה מעם פרעה את העיר ויפרש כפיו אל יהוה ויחדלו הקלות והברד ומטר לא נתך ארצה 433424542465542341764
120 וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו 44234554453361352
121 ויחזק לב פרעה ולא שלח את בני ישראל כאשר דבר יהוה ביד משה 52433235434331344
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1748 6701
     


Valid XHTML Valid CSS