פרשת בא

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויאמר יהוה אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו 542322423623325434352067
2 ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני יהוה 54533323763434262341972
3 ויבא משה ואהרן אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר יהוה אלהי העברים עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני 435246423446234443372077
4 כי אם מאן אתה לשלח את עמי הנני מביא מחר ארבה בגבלך 2233423443451239
5 וכסה את עין הארץ ולא יוכל לראת את הארץ ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד ואכל את כל העץ הצמח לכם מן השדה 42343442442356324422343242583
6 ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבתיך ואבות אבתיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה ויפן ויצא מעם פרעה 54425425323555452524344342594
7 ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו את יהוה אלהיהם הטרם תדע כי אבדה מצרים 64442342353266246432452284
8 ויושב את משה ואת אהרן אל פרעה ויאמר אלהם לכו עבדו את יהוה אלהיכם מי ומי ההלכים 523342454342462361762
9 ויאמר משה בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג יהוה לנו 537836867322431467
10 ויאמר אלהם יהי כן יהוה עמכם כאשר אשלח אתכם ואת טפכם ראו כי רעה נגד פניכם 54324444434323351657
11 לא כן לכו נא הגברים ועבדו את יהוה כי אתה אתם מבקשים ויגרש אתם מאת פני פרעה 223265242336533341758
12 ויאמר יהוה אל משה נטה ידך על ארץ מצרים בארבה ויעל על ארץ מצרים ויאכל את כל עשב הארץ את כל אשר השאיר הברד 5423332355423552234223542481
13 ויט משה את מטהו על ארץ מצרים ויהוה נהג רוח קדים בארץ כל היום ההוא וכל הלילה הבקר היה ורוח הקדים נשא את הארבה 3324235533442443543453252485
14 ויעל הארבה על כל ארץ מצרים וינח בכל גבול מצרים כבד מאד לפניו לא היה כן ארבה כמהו ואחריו לא יהיה כן 45223543453352324462422277
15 ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים 423245452234323335434233543352998
16 וימהר פרעה לקרא למשה ולאהרן ויאמר חטאתי ליהוה אלהיכם ולכם 54446555641048
17 ועתה שא נא חטאתי אך הפעם והעתירו ליהוה אלהיכם ויסר מעלי רק את המות הזה 4225247564422431556
18 ויצא מעם פרעה ויעתר אל יהוה 434524622
19 ויהפך יהוה רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סוף לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים 54323342573324433451969
20 ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל 54224332351033
21 ויאמר יהוה אל משה נטה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ מצרים וימש חשך 5423332543235431551
22 ויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים 332325434335441448
23 לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבתם 233243336444353371762
24 ויקרא פרעה אל משה ויאמר לכו עבדו את יהוה רק צאנכם ובקרכם יצג גם טפכם ילך עמכם 542353424256324341761
25 ויאמר משה גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת ועשינו ליהוה אלהינו 532335546561147
26 וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבד את יהוה אלהינו ואנחנו לא נדע מה נעבד את יהוה עד באנו שמה 3534244243424662324242432482
27 ויחזק יהוה את לב פרעה ולא אבה לשלחם 54224335828
28 ויאמר לו פרעה לך מעלי השמר לך אל תסף ראות פני כי ביום ראתך פני תמות 52424422343244341652
29 ויאמר משה כן דברת לא אסף עוד ראות פניך 532423344930
30 ויאמר יהוה אל משה עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים אחרי כן ישלח אתכם מזה כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה 542333342435424435334432380
31 דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב 3253633443533431554
32 ויתן יהוה את חן העם בעיני מצרים גם האיש משה גדול מאד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה ובעיני העם 44223552434345544631972
33 ויאמר משה כה אמר יהוה כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים 532344534451142
34 ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה הישב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה 32445544242453353441970
35 והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים אשר כמהו לא נהיתה וכמהו לא תסף 54433534255231348
36 ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשנו למאיש ועד בהמה למען תדעון אשר יפלה יהוה בין מצרים ובין ישראל 43524345344534435451974
37 וירדו כל עבדיך אלה אלי והשתחוו לי לאמר צא אתה וכל העם אשר ברגליך ואחרי כן אצא ויצא מעם פרעה בחרי אף 52533724233336523434422278
38 ויאמר יהוה אל משה לא ישמע אליכם פרעה למען רבות מופתי בארץ מצרים 54232454445451351
39 ומשה ואהרן עשו את כל המפתים האלה לפני פרעה ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שלח את בני ישראל מארצו 453226444542243323552072
40 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר 542334454934
41 החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה 43335533541038
42 דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית 422354443533243241757
43 ואם ימעט הבית מהיות משה ולקח הוא ושכנו הקרב אל ביתו במכסת נפשת איש לפי אכלו תכסו על השה 34453435424543344231969
44 שה תמים זכר בן שנה יהיה לכם מן הכבשים ומן העזים תקחו 2432343263541241
45 והיה לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחדש הזה ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל בין הערבים 436253343532335361763
46 ולקחו מן הדם ונתנו על שתי המזוזת ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אתו בהם 5235236362535331556
47 ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מררים יאכלהו 524533252561142
48 אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש ראשו על כרעיו ועל קרבו 25424442232425341652
49 ולא תותירו ממנו עד בקר והנתר ממנו עד בקר באש תשרפו 364235423351140
50 וככה תאכלו אתו מתניכם חגרים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אתו בחפזון פסח הוא ליהוה 4536567656363351573
51 ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים אני יהוה 645536244543444545342084
52 והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר אתם שם וראיתי את הדם ופסחתי עלכם ולא יהיה בכם נגף למשחית בהכתי בארץ מצרים 43332533262364343365452282
53 והיה היום הזה לכם לזכרון וחגתם אתו חג ליהוה לדרתיכם חקת עולם תחגהו 44336532573451354
54 שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם כי כל אכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל מיום הראשן עד יום השבעי 444524663622336446452352393
55 וביום הראשון מקרא קדש וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם 5643564343252432343334432488
56 ושמרתם את המצות כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדרתיכם חקת עולם 62524436284562437341980
57 בראשן בארבעה עשר יום לחדש בערב תאכלו מצת עד יום האחד ועשרים לחדש בערב 563344532346441456
58 שבעת ימים שאר לא ימצא בבתיכם כי כל אכל מחמצת ונכרתה הנפש ההוא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ 4432462235644453641871
59 כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבתיכם תאכלו מצות 25253854834
60 ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר אלהם משכו וקחו לכם צאן למשפחתיכם ושחטו הפסח 533455444339541461
61 ולקחתם אגדת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזת מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר 64463336263362333424344232592
62 ועבר יהוה לנגף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח יהוה על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף 4442542326336442433632542488
63 ושמרתם את הדבר הזה לחק לך ולבניך עד עולם 624332624932
64 והיה כי תבאו אל הארץ אשר יתן יהוה לכם כאשר דבר ושמרתם את העבדה הזאת 4242433434362541553
65 והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבדה הזאת לכם 425552543935
66 ואמרתם זבח פסח הוא ליהוה אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל ויקד העם וישתחוו 6333533233565253544372183
67 וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה ואהרן כן עשו 5535434235231244
68 ויהי בחצי הלילה ויהוה הכה כל בכור בארץ מצרים מבכר פרעה הישב על כסאו עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה 445532445444242443443442386
69 ויקם פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים ותהי צעקה גדלה במצרים כי אין בית אשר אין שם מת 44433535444623333221967
70 ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את יהוה כדברכם 54645434323235442461973
71 גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו וברכתם גם אתי 252534546231141
72 ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים 5523452424441244
73 וישא העם את בצקו טרם יחמץ משארתם צררת בשמלתם על שכמם 432434646241142
74 ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלת 4534366334351249
75 ויהוה נתן את חן העם בעיני מצרים וישאלום וינצלו את מצרים 532235576251145
76 ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף 5356434346331249
77 וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד מאד 33233444331032
78 ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות כי לא חמץ כי גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם 52436634223246347332332280
79 ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה 535346535431146
80 ויהי מקץ שלשים שנה וארבע מאות שנה ויהי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות יהוה מארץ מצרים 435354344434254451766
81 ליל שמרים הוא ליהוה להוציאם מארץ מצרים הוא הלילה הזה ליהוה שמרים לכל בני ישראל לדרתם 35357453535533551669
82 ויאמר יהוה אל משה ואהרן זאת חקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו 542353342232421444
83 וכל עבד איש מקנת כסף ומלתה אתו אז יאכל בו 33343532421032
84 תושב ושכיר לא יאכל בו 45242517
85 בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו 434252424442521447
86 כל עדת ישראל יעשו אתו 23543517
87 וכי יגור אתך גר ועשה פסח ליהוה המול לו כל זכר ואז יקרב לעשתו והיה כאזרח הארץ וכל ערל לא יאכל בו 34324354223345454332422274
88 תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם 4345436729
89 ויעשו כל בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה ואת אהרן כן עשו 52354342334231343
90 ויהי בעצם היום הזה הוציא יהוה את בני ישראל מארץ מצרים על צבאתם 44435423545251350
91 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
92 קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא 32243234546231343
93 ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא יהוה אתכם מזה ולא יאכל חמץ 532342433564524254433432383
94 היום אתם יצאים בחדש האביב 43545521
95 והיה כי יביאך יהוה אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבדה הזאת בחדש הזה 4254236565734632333452544326103
96 שבעת ימים תאכל מצת וביום השביעי חג ליהוה 44435625833
97 מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאר בכל גבלך 4424534233423341550
98 והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה יהוה לי בצאתי ממצרים 5444452342561248
99 והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת יהוה בפיך כי ביד חזקה הוצאך יהוה ממצרים 42423735444442345461974
100 ושמרת את החקה הזאת למועדה מימים ימימה 5244655731
101 והיה כי יבאך יהוה אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך 42442364427521349
102 והעברת כל פטר רחם ליהוה וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים ליהוה 623353334342651452
103 וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אדם בבניך תפדה 333433246343541450
104 והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים מבית עבדים 425334235442746451767
105 ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרג יהוה כל בכור בארץ מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה על כן אני זבח ליהוה כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בני אפדה 4244654244543344223352336343429105
106 והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו יהוה ממצרים 44247352427461354
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1655 6149
     


Valid XHTML Valid CSS