פרשת בשלח

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם מלחמה ושבו מצרימה 4442333533624323524355462488
2 ויסב אלהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים 452335236335451453
3 ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השבע השביע את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעליתם את עצמתי מזה אתכם 43254324523543454725342283
4 ויסעו מסכת ויחנו באתם בקצה המדבר 545445627
5 ויהוה הלך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחתם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה 53645354552534451668
6 לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם 24444534431037
7 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
8 דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו לפני פי החירת בין מגדל ובין הים לפני בעל צפן נכחו תחנו על הים 323555425344343344232071
9 ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ סגר עליהם המדבר 44455243551041
10 וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו וידעו מצרים כי אני יהוה ויעשו כן 622446654455234521769
11 ויגד למלך מצרים כי ברח העם ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל מעבדנו 4452335346236235252562180
12 ויאסר את רכבו ואת עמו לקח עמו 5243333723
13 ויקח שש מאות רכב בחור וכל רכב מצרים ושלשם על כלו 424343355231138
14 ויחזק יהוה את לב פרעה מלך מצרים וירדף אחרי בני ישראל ובני ישראל יצאים ביד רמה 54224355435455331662
15 וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חנים על הים כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי החירת לפני בעל צפן 656644232334652254332078
16 ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל יהוה 5553526453663635241878
17 ויאמרו אל משה המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות במדבר מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים 62353566452343861671
18 הלא זה הדבר אשר דברנו אליך במצרים לאמר חדל ממנו ונעבדה את מצרים כי טוב לנו עבד את מצרים ממתנו במדבר 3243546434625233325552179
19 ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תספו לראתם עוד עד עולם 5323256425434342352542453242796
20 יהוה ילחם לכם ואתם תחרשון 44346521
21 ויאמר יהוה אל משה מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו 5423243323551241
22 ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה 43234232365354351657
23 ואני הנני מחזק את לב מצרים ויבאו אחריהם ואכבדה בפרעה ובכל חילו ברכבו ובפרשיו 444225566544571463
24 וידעו מצרים כי אני יהוה בהכבדי בפרעה ברכבו ובפרשיו 552346557942
25 ויסע מלאך האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם ויעמד מאחריהם 4464445474446571572
26 ויבא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה ולא קרב זה אל זה כל הלילה 434544544542533222252072
27 ויט משה את ידו על הים ויולך יהוה את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים 3323235423443254235642172
28 ויבאו בני ישראל בתוך הים ביבשה והמים להם חומה מימינם ומשמאלם 535435534671150
29 וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים 6556234462331249
30 ויהי באשמרת הבקר וישקף יהוה אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהם את מחנה מצרים 4645424552442451560
31 ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים 42377555545244361671
32 ויאמר יהוה אל משה נטה את ידך על הים וישבו המים על מצרים על רכבו ועל פרשיו 542332323542524351757
33 ויט משה את ידו על הים וישב הים לפנות בקר לאיתנו ומצרים נסים לקראתו וינער יהוה את מצרים בתוך הים 332323435366465425432076
34 וישבו המים ויכסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד 5452436334563243231867
35 ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חמה מימינם ומשמאלם 454543533671149
36 ויושע יהוה ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים 54442535452522331658
37 וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה יהוה במצרים וייראו העם את יהוה ויאמינו ביהוה ובמשה עבדו 452353346632475541771
38 אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת ליהוה ויאמרו לאמר אשירה ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים 243452545645523335332076
39 עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו 3524262364381248
40 יהוה איש מלחמה יהוה שמו 43543519
41 מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף 54533554331040
42 תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן 464633626
43 ימינך יהוה נאדרי בכח ימינך יהוה תרעץ אויב 54535444834
44 וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש 45444463834
45 וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים 5453432544321244
46 אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי 3444436444731250
47 נשפת ברוחך כסמו ים צללו כעופרת במים אדירים 45424646835
48 מי כמכה באלם יהוה מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא 2444244444331242
49 נטית ימינך תבלעמו ארץ 4563418
50 נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך 45224442341034
51 שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת 4463344728
52 אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען 2554446342441247
53 תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך יהוה עד יעבר עם זו קנית 355445442434242241761
54 תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת יהוה מקדש אדני כוננו ידיך 5635454444541253
55 יהוה ימלך לעלם ועד 4443415
56 כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב יהוה עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים 22345734442234545431970
57 ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתפים ובמחלת 446442345255561459
58 ותען להם מרים שירו ליהוה כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים 4344523335331242
59 ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים 432533524354453431762
60 ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה 5434434242223331548
61 וילנו העם על משה לאמר מה נשתה 5323424723
62 ויצעק אל יהוה ויורהו יהוה עץ וישלך אל המים וימתקו המים שם שם לו חק ומשפט ושם נסהו 5246425246422225341864
63 ויאמר אם שמוע תשמע לקול יהוה אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצותיו ושמרת כל חקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני יהוה רפאך 52444455646752425346244234427110
64 ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם על המים 55344436552241352
65 ויסעו מאילם ויבאו כל עדת בני ישראל אל מדבר סין אשר בין אילם ובין סיני בחמשה עשר יום לחדש השני לצאתם מארץ מצרים 555233524333444533445452388
66 וילינו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן במדבר 62335233451036
67 ויאמרו אלהם בני ישראל מי יתן מותנו ביד יהוה בארץ מצרים בשבתנו על סיר הבשר באכלנו לחם לשבע כי הוצאתם אתנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב 64352353445623463426425352243430114
68 ויאמר יהוה אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא 54234533254353354546222282
69 והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום יום 444623544235331452
70 ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים 5352235362454451558
71 ובקר וראיתם את כבוד יהוה בשמעו את תלנתיכם על יהוה ונחנו מה כי תלונו עלינו 4624452724522551559
72 ויאמר משה בתת יהוה לכם בערב בשר לאכל ולחם בבקר לשבע בשמע יהוה את תלנתיכם אשר אתם מלינם עליו ונחנו מה לא עלינו תלנתיכם כי על יהוה 53343434444442733545225722427102
73 ויאמר משה אל אהרן אמר אל כל עדת בני ישראל קרבו לפני יהוה כי שמע את תלנתיכם 532432233544423271758
74 ויהי כדבר אהרן אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד יהוה נראה בענן 44422335525444441659
75 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
76 שמעתי את תלונת בני ישראל דבר אלהם לאמר בין הערבים תאכלו בשר ובבקר תשבעו לחם וידעתם כי אני יהוה אלהיכם 525353443653553623462082
77 ויהי בערב ותעל השלו ותכס את המחנה ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה 44444255443451352
78 ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחספס דק ככפר על הארץ 44342352524241344
79 ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אלהם הוא הלחם אשר נתן יהוה לכם לאכלה 5356324232242353434334352483
80 זה הדבר אשר צוה יהוה לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו 2433444334364734541870
81 ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה והממעיט 5235657733
82 וימדו בעמר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו 5435572533441250
83 ויאמר משה אלהם איש אל יותר ממנו עד בקר 534324423930
84 ולא שמעו אל משה ויותרו אנשים ממנו עד בקר וירם תולעים ויבאש ויקצף עלהם משה 3423654234655431559
85 וילקטו אתו בבקר בבקר איש כפי אכלו וחם השמש ונמס 63443343441038
86 ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה שני העמר לאחד ויבאו כל נשיאי העדה ויגידו למשה 4444343445254641560
87 ויאמר אלהם הוא אשר דבר יהוה שבתון שבת קדש ליהוה מחר את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העדף הניחו לכם למשמרת עד הבקר 5433345335323433354324536242797
88 ויניחו אתו עד הבקר כאשר צוה משה ולא הבאיש ורמה לא היתה בו 63244333542421345
89 ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום ליהוה היום לא תמצאהו בשדה 5354234542641247
90 ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו 346563242935
91 ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקט ולא מצאו 446423434934
92 ויאמר יהוה אל משה עד אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי 54232354561039
93 ראו כי יהוה נתן לכם השבת על כן הוא נתן לכם ביום הששי לחם יומים שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקמו ביום השביעי 3243342233344353352335462482
94 וישבתו העם ביום השבעי 6345418
95 ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש 63523244235641349
96 ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה מלא העמר ממנו למשמרת לדרתיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר בהוציאי אתכם מארץ מצרים 53243343446744243645744524100
97 ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת אחת ותן שמה מלא העמר מן והנח אתו לפני יהוה למשמרת לדרתיכם 5324253333424344671867
98 כאשר צוה יהוה אל משה ויניחהו אהרן לפני העדת למשמרת 43423744461041
99 ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד באם אל קצה ארץ כנען 4542363232352342323342168
100 והעמר עשרית האיפה הוא 5553418
101 ויסעו כל עדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי יהוה ויחנו ברפידים ואין מים לשתת העם 523355372245743431767
102 וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה תנסון את יהוה 43236333553326425241968
103 ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים להמית אתי ואת בני ואת מקני בצמא 523443235327653333442074
104 ויצעק משה אל יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני 5324424333361242
105 ויאמר יהוה אל משה עבר לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר הכית בו את היאר קח בידך והלכת 542334333554342242452070
106 הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב והכית בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל 435224454543434235452075
107 ויקרא שם המקום מסה ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסתם את יהוה לאמר היש יהוה בקרבנו אם אין 52536233534244346231969
108 ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם 445256626
109 ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי 53253353453432354641972
110 ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה 454323554443351454
111 והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק 4443345543441247
112 וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש 435536544544533434452242391
113 ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב 55243333828
114 ויאמר יהוה אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים 54233354455234234451970
115 ויבן משה מזבח ויקרא שמו יהוה נסי 4345343726
116 ויאמר כי יד על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדר דר 522222555321135
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1681 6423
     


Valid XHTML Valid CSS