פרשת יתרו

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וישמע יתרו כהן מדין חתן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא יהוה את ישראל ממצרים 543433223354732542562075
2 ויקח יתרו חתן משה את צפרה אשת משה אחר שלוחיה 44332433361035
3 ואת שני בניה אשר שם האחד גרשם כי אמר גר הייתי בארץ נכריה 33432442325451344
4 ושם האחד אליעזר כי אלהי אבי בעזרי ויצלני מחרב פרעה 34624356441041
5 ויבא יתרו חתן משה ובניו ואשתו אל משה אל המדבר אשר הוא חנה שם הר האלהים 44335523253332261655
6 ויאמר אל משה אני חתנך יתרו בא אליך ואשתך ושני בניה עמה 5233442454431243
7 ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום ויבאו האהלה 43546426355551357
8 ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה יהוה לפרעה ולמצרים על אודת ישראל את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצלם יהוה 5352233457245225354542180
9 ויחד יתרו על כל הטובה אשר עשה יהוה לישראל אשר הצילו מיד מצרים 44225334635351349
10 ויאמר יתרו ברוך יהוה אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מתחת יד מצרים 5444344354434234251867
11 עתה ידעתי כי גדול יהוה מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם 3524436243351244
12 ויקח יתרו חתן משה עלה וזבחים לאלהים ויבא אהרן וכל זקני ישראל לאכל לחם עם חתן משה לפני האלהים 44333664434543233461974
13 ויהי ממחרת וישב משה לשפט את העם ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב 4543423532324241550
14 וירא חתן משה את כל אשר הוא עשה לעם ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עשה לעם מדוע אתה יושב לבדך וכל העם נצב עליך מן בקר עד ערב 433223333524333334344333423232990
15 ויאמר משה לחתנו כי יבא אלי העם לדרש אלהים 535233345933
16 כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חקי האלהים ואת תורתיו 243323633447236361764
17 ויאמר חתן משה אליו לא טוב הדבר אשר אתה עשה 53342343331033
18 נבל תבל גם אתה גם העם הזה אשר עמך כי כבד ממך הדבר לא תוכל עשהו לבדך 332323333233424441751
19 עתה שמע בקלי איעצך ויהי אלהים עמך היה אתה לעם מול האלהים והבאת אתה את הדברים אל האלהים 3345453333365326261869
20 והזהרתה אתהם את החקים ואת התורת והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון 74253563244235351663
21 ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שנאי בצע ושמת עלהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת 44334345434344353435442283
22 ושפטו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדל יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והקל מעליך ונשאו אתך 523324244543445245532073
23 אם את הדבר הזה תעשה וצוך אלהים ויכלת עמד וגם כל העם הזה על מקמו יבא בשלום 224344553323324351757
24 וישמע משה לקול חתנו ויעש כל אשר אמר 53444233828
25 ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל ויתן אתם ראשים על העם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי עשרת 53433543523353435441971
26 ושפטו את העם בכל עת את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטן ישפוטו הם 52332244623344621655
27 וישלח משה את חתנו וילך לו אל ארצו 53244224826
28 בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני 4643545433441249
29 ויסעו מרפידים ויבאו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר 5754455425331252
30 ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל 432654423424445451765
31 אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי 35356442454431352
32 ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ 424546256243522241762
33 ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל 442554436342351454
34 ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו יהוה 435534622643441455
35 ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה וישב משה את דברי העם אל יהוה 523462334443243241758
36 ויאמר יהוה אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם ויגד משה את דברי העם אל יהוה 542334243454353326543243242692
37 ויאמר יהוה אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם 5423223644551245
38 והיו נכנים ליום השלישי כי ביום השלשי ירד יהוה לעיני כל העם על הר סיני 4546245345232241555
39 והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות יומת 62344534345243341659
40 לא תגע בו יד כי סקול יסקל או ירה יירה אם בהמה אם איש לא יחיה במשך היבל המה יעלו בהר 2322244234242324443432163
41 וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויכבסו שמלתם 432323523651138
42 ויאמר אל העם היו נכנים לשלשת ימים אל תגשו אל אשה 523355424231138
43 ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קלת וברקים וענן כבד על ההר וקל שפר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה 4464443643233333523352177
44 ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר 532356257631147
45 והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו יהוה באש ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאד 3433433443444552331864
46 ויהי קול השפר הולך וחזק מאד משה ידבר והאלהים יעננו בקול 434443347541145
47 וירד יהוה על הר סיני אל ראש ההר ויקרא יהוה למשה אל ראש ההר ויעל משה 44224233544233431652
48 ויאמר יהוה אל משה רד העד בעם פן יהרסו אל יהוה לראות ונפל ממנו רב 5423233252454421550
49 וגם הכהנים הנגשים אל יהוה יתקדשו פן יפרץ בהם יהוה 36624624341040
50 ויאמר משה אל יהוה לא יוכל העם לעלת אל הר סיני כי אתה העדתה בנו לאמר הגבל את ההר וקדשתו 532424342242353442362067
51 ויאמר אליו יהוה לך רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלת אל יהוה פן יפרץ בם 54422535374254242421969
52 וירד משה אל העם ויאמר אלהם 432354621
53 וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר 5522644728
54 אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני 44537454524255231664
55 לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ 24233535444444441659
56 לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנאי 2633524452333324253552174
57 ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי 436565629
58 לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא 232245422442332341751
59 זכור את יום השבת לקדשו 42345518
60 ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך 344526624
61 ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך 4635524253444564361875
62 כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו 234342534233232446223423472686
63 כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך 3243346425345321553
64 לא תרצח לא תנאף לא תגנב לא תענה ברעך עד שקר 242424244231133
65 לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך 2433243355553341554
66 וכל העם ראים את הקולת ואת הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן וירא העם וינעו ויעמדו מרחק 3342536334333435641867
67 ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות 62333463445241349
68 ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו 53232526442664525551976
69 ויעמד העם מרחק ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלהים 53443253261037
70 ויאמר יהוה אל משה כה תאמר אל בני ישראל אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם 54232423535225541656
71 לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב לא תעשו לכם 25343532431034
72 מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך 444254253524343535234472387
73 ואם מזבח אבנים תעשה לי לא תבנה אתהן גזית כי חרבך הנפת עליה ותחללה 345422444244461452
74 ולא תעלה במעלת על מזבחי אשר לא תגלה ערותך עליו 34525324541037
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1105 4022
     


Valid XHTML Valid CSS