פרשת משפטים

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם 47346524
2 כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חנם 243424463531140
3 אם בגפו יבא בגפו יצא אם בעל אשה הוא ויצאה אשתו עמו 2434323335431239
4 אם אדניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנות האשה וילדיה תהיה לאדניה והוא יצא בגפו 253235242446464341763
5 ואם אמר יאמר העבד אהבתי את אדני את אשתי ואת בני לא אצא חפשי 334452424332341446
6 והגישו אדניו אל האלהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו לעלם 652662422645245541770
7 וכי ימכר איש את בתו לאמה לא תצא כצאת העבדים 34323423461034
8 אם רעה בעיני אדניה אשר לא יעדה והפדה לעם נכרי לא ימשל למכרה בבגדו בה 2355324534245521554
9 ואם לבנו ייעדנה כמשפט הבנות יעשה לה 3465542729
10 אם אחרת יקח לו שארה כסותה וענתה לא יגרע 243245524931
11 ואם שלש אלה לא יעשה לה ויצאה חנם אין כסף 33324253331031
12 מכה איש ומת מות יומת 33334516
13 ואשר לא צדה והאלהים אנה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה 4237345243431244
14 וכי יזד איש על רעהו להרגו בערמה מעם מזבחי תקחנו למות 333245535541142
15 ומכה אביו ואמו מות יומת 44434519
16 וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת 4355434728
17 ומקלל אביו ואמו מות יומת 54434520
18 וכי יריבן אנשים והכה איש את רעהו באבן או באגרף ולא ימות ונפל למשכב 355432442534451453
19 אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה רק שבתו יתן ורפא ירפא 24642644243441349
20 וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט ומת תחת ידו נקם ינקם 333242244333341443
21 אך אם יום או יומים יעמד לא יקם כי כספו הוא 223254232431132
22 וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון ענוש יענש כאשר ישית עליו בעל האשה ונתן בפללים 345533553444444434462081
23 ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש 3445333725
24 עין תחת עין שן תחת שן יד תחת יד רגל תחת רגל 3332322323331232
25 כויה תחת כויה פצע תחת פצע חבורה תחת חבורה 434333535933
26 וכי יכה איש את עין עבדו או את עין אמתו ושחתה לחפשי ישלחנו תחת עינו 3332342234556341552
27 ואם שן עבדו או שן אמתו יפיל לחפשי ישלחנו תחת שנו 324224456331138
28 וכי יגח שור את איש או את אשה ומת סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו ובעל השור נקי 33323223344434244431960
29 ואם שור נגח הוא מתמל שלשם והועד בבעליו ולא ישמרנו והמית איש או אשה השור יסקל וגם בעליו יומת 33334456365323443541973
30 אם כפר יושת עליו ונתן פדין נפשו ככל אשר יושת עליו 234444433441139
31 או בן יגח או בת יגח כמשפט הזה יעשה לו 22322353421028
32 אם עבד יגח השור או אמה כסף שלשים שקלים יתן לאדניו והשור יסקל 23342335536541348
33 וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בר ולא יכסנו ונפל שמה שור או חמור 34332243235433241650
34 בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו 344346442934
35 וכי יגף שור איש את שור רעהו ומת ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון 33332343524342432351961
36 או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשם ולא ישמרנו בעליו שלם ישלם שור תחת השור והמת יהיה לו 24233354365343344421967
37 כי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת השור וארבע צאן תחת השה 2433225244343453331859
38 אם במחתרת ימצא הגנב והכה ומת אין לו דמים 264443324932
39 אם זרחה השמש עליו דמים לו שלם ישלם אם אין לו ונמכר בגנבתו 24444234232561345
40 אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם 24445424224441345
41 כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם 243323425443445441760
42 כי תצא אש ומצאה קצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה 23254542424345251656
43 כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שנים 233243244444244441757
44 אם לא ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל האלהים אם לא שלח ידו במלאכת רעהו 2244534262233641552
45 על כל דבר פשע על שור על חמור על שה על שלמה על כל אבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלהים יבא דבר שניהם אשר ירשיען אלהים ישלם שנים לרעהו 22332324222422434232263353654453199
46 כי יתן איש אל רעהו חמור או שור או שה וכל בהמה לשמר ומת או נשבר או נשבה אין ראה 233244232234432424332059
47 שבעת יהוה תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת רעהו ולקח בעליו ולא ישלם 4443522336445341556
48 ואם גנב יגנב מעמו ישלם לבעליו 334446624
49 אם טרף יטרף יבאהו עד הטרפה לא ישלם 23452524827
50 וכי ישאל איש מעם רעהו ונשבר או מת בעליו אין עמו שלם ישלם 34334522533341344
51 אם בעליו עמו לא ישלם אם שכיר הוא בא בשכרו 25324243251032
52 וכי יפתה איש בתולה אשר לא ארשה ושכב עמה מהר ימהרנה לו לאשה 34353244336241346
53 אם מאן ימאן אביה לתתה לו כסף ישקל כמהר הבתולת 23444234461036
54 מכשפה לא תחיה 524311
55 כל שכב עם בהמה מות יומת 232434618
56 זבח לאלהים יחרם בלתי ליהוה לבדו 364454626
57 וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים 32436245451038
58 כל אלמנה ויתום לא תענון 25525519
59 אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו 2343223433451238
60 וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתמים 43644456651047
61 אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנשה לא תשימון עליו נשך 23423243242426431650
62 אם חבל תחבל שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו 23443224621032
63 כי הוא כסותה לבדה הוא שמלתו לערו במה ישכב והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני 235435434424362431761
64 אלהים לא תקלל ונשיא בעמך לא תאר 5245423725
65 מלאתך ודמעך לא תאחר בכור בניך תתן לי 55244432829
66 כן תעשה לשרך לצאנך שבעת ימים יהיה עם אמו ביום השמיני תתנו לי 24454442346421348
67 ואנשי קדש תהיון לי ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשלכון אתו 5352444254631247
68 לא תשא שמע שוא אל תשת ידך עם רשע להית עד חמס 2333233234231233
69 לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת 24444342244441345
70 ודל לא תהדר בריבו 3245414
71 כי תפגע שור איבך או חמרו תעה השב תשיבנו לו 24342433621033
72 כי תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו וחדלת מעזב לו עזב תעזב עמו 24443345423431345
73 לא תטה משפט אבינך בריבו 23455519
74 מדבר שקר תרחק ונקי וצדיק אל תהרג כי לא אצדיק רשע 434452422531138
75 ושחד לא תקח כי השחד יעור פקחים ויסלף דברי צדיקים 42324455461039
76 וגר לא תלחץ ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים 32445233245451346
77 ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה 34424526830
78 והשביעת תשמטנה ונטשתה ואכלו אביני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך לזיתך 766553543424551464
79 ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבת למען ינוח שורך וחמרך וינפש בן אמתך והגר 3445564444552441563
80 ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך 435553552624231454
81 שלש רגלים תחג לי בשנה 35324517
82 את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם 2254444445535224634342179
83 וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה 35553443444525241662
84 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך אל פני האדן יהוה 35442523441036
85 לא תזבח על חמץ דם זבחי ולא ילין חלב חגי עד בקר 2423243433231235
86 ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו 5554345243431247
87 הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי 3434554725351250
88 השמר מפניו ושמע בקלו אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי שמי בקרבו 454423222362351447
89 כי אם שמוע תשמע בקלו ועשית כל אשר אדבר ואיבתי את איביך וצרתי את צרריך 2244452346255251555
90 כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמרי והחתי והפרזי והכנעני החוי והיבוסי והכחדתיו 23556255674781365
91 לא תשתחוה לאלהיהם ולא תעבדם ולא תעשה כמעשיהם כי הרס תהרסם ושבר תשבר מצבתיהם 267353472354471462
92 ועבדתם את יהוה אלהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והסרתי מחלה מקרבך 6246424356451251
93 לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא 245552444935
94 את אימתי אשלח לפניך והמתי את כל העם אשר תבא בהם ונתתי את כל איביך אליך ערף 254552233335225431758
95 ושלחתי את הצרעה לפניך וגרשה את החוי את הכנעני ואת החתי מלפניך 6255524263461250
96 לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ שממה ורבה עליך חית השדה 26543244444341349
97 מעט מעט אגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ 33652345241037
98 ושתי את גבלך מים סוף ועד ים פלשתים וממדבר עד הנהר כי אתן בידכם את ישבי הארץ וגרשתמו מפניך 42433326624235244751971
99 לא תכרת להם ולאלהיהם ברית 24384521
100 לא ישבו בארצך פן יחטיאו אתך לי כי תעבד את אלהיהם כי יהיה לך למוקש 2452632242624251551
101 ואל משה אמר עלה אל יהוה אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק 3333243537655941565
102 ונגש משה לבדו אל יהוה והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו 4342432442431239
103 ויבא משה ויספר לעם את כל דברי יהוה ואת כל המשפטים ויען כל העם קול אחד ויאמרו כל הדברים אשר דבר יהוה נעשה 435322443274233362633442382
104 ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל 53224454443354453451973
105 וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת ויזבחו זבחים שלמים ליהוה פרים 5243553655541252
106 ויקח משה חצי הדם וישם באגנת וחצי הדם זרק על המזבח 433345433251139
107 ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה ונשמע 43555362334451352
108 ויקח משה את הדם ויזרק על העם ויאמר הנה דם הברית אשר כרת יהוה עמכם על כל הדברים האלה 43235235325334422641965
109 ויעל משה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל 43537655838
110 ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמים לטהר 5245455455541253
111 ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו 3535233526651248
112 ויאמר יהוה אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם 54233344252234663561972
113 ויקם משה ויהושע משרתו ויעל משה אל הר האלהים 436543226935
114 ואל הזקנים אמר שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכם והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אלהם 36333323454444235341968
115 ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר 43234423825
116 וישכן כבוד יהוה על הר סיני ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן 544224643452346441766
117 ומראה כבוד יהוה כאש אכלת בראש ההר לעיני בני ישראל 54434435351040
118 ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה 434442343363741454
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1462 5313
     


Valid XHTML Valid CSS