פרשת תרומה

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
2 דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי 32355253233534261656
3 וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת 46344345833
4 ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים 566335628
5 וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים 4464544731
6 שמן למאר בשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים 3454565732
7 אבני שהם ואבני מלאים לאפד ולחשן 435545626
8 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 42465521
9 ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו 333442553524341450
10 ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו 44345444444441352
11 וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב 5334455542341247
12 ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית 52443524644244442451972
13 ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב 5334533726
14 והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם 525524442431140
15 בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו 5445244728
16 ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך 42424334826
17 ועשית כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה 54345444441041
18 ועשית שנים כרבים זהב מקשה תעשה אתם משני קצות הכפרת 54534434451041
19 ועשה כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת תעשו את הכרבים על שני קצותיו 443435343254262361763
20 והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת יהיו פני הכרבים 4645557256324254361878
21 ונתת את הכפרת על הארן מלמעלה ואל הארן תתן את העדת אשר אתן אליך 425246343243341449
22 ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרבים אשר על ארון העדת את כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל 72263354363244223442352279
23 ועשית שלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו 543454444441145
24 וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב 533452234931
25 ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב 52534523741040
26 ועשית לו ארבע טבעת זהב ונתת את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו 524434252443551452
27 לעמת המסגרת תהיין הטבעת לבתים לבדים לשאת את השלחן 465555425941
28 ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב ונשא בם את השלחן 5253453342251243
29 ועשית קערתיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו אשר יסך בהן זהב טהור תעשה אתם 5667833334431255
30 ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד 4253444726
31 ועשית מנרת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו 543445644666441465
32 וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני 445543444534441457
33 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה 456444455644442456252087
34 ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה 655666634
35 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים מן המנרה 533545335453354456252082
36 כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור 754434334937
37 ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה 525452552341142
38 ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור 7734421
39 ככר זהב טהור יעשה אתה את כל הכלים האלה 334432254930
40 וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר 4473343728
41 ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים מעשה חשב תעשה אתם 35435245653543431664
42 ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת 3644644446433361564
43 חמש היריעת תהיין חברת אשה אל אחתה וחמש יריעת חברת אשה אל אחתה 36543244543241349
44 ועשית ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה בחברת וכן תעשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית 54423644534467651672
45 חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אשה אל אחתה 5446464446365653241881
46 ועשית חמשים קרסי זהב וחברת את היריעת אשה אל אחתה בקרסים והיה המשכן אחד 554352632464531457
47 ועשית יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת תעשה אתם 554425445431145
48 ארך היריעה האחת שלשים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת 3645444464335451564
49 וחברת את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד וכפלת את היריעה הששית אל מול פני האהל 523633263526523341763
50 ועשית חמשים ללאת על שפת היריעה האחת הקיצנה בחברת וחמשים ללאת על שפת היריעה החברת השנית 55423646564236551671
51 ועשית קרסי נחשת חמשים והבאת את הקרסים בללאת וחברת את האהל והיה אחד 54455265524431354
52 וסרח העדף ביריעת האהל חצי היריעה העדפת תסרח על אחרי המשכן 446436542451147
53 והאמה מזה והאמה מזה בעדף בארך יריעת האהל יהיה סרוח על צדי המשכן מזה ומזה לכסתו 53534454442353451663
54 ועשית מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה 54434653561045
55 ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים 5265345730
56 עשר אמות ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד 34344443441037
57 שתי ידות לקרש האחד משלבת אשה אל אחתה כן תעשה לכל קרשי המשכן 34445324243451347
58 ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפאת נגבה תימנה 526553445939
59 וארבעים אדני כסף תעשה תחת עשרים הקרש שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו 7434354353444545344452187
60 ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשרים קרש 5554453731
61 וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד 76335344453441355
62 ולירכתי המשכן ימה תעשה ששה קרשים 753435627
63 ושני קרשים תעשה למקצעת המשכן בירכתים 454657631
64 ויהיו תאמם מלמטה ויחדו יהיו תמים על ראשו אל הטבעת האחת כן יהיה לשניהם לשני המקצעת יהיו 545544242542464641770
65 והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד 4457333535344453441873
66 ועשית בריחם עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחד 553445354938
67 וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן לירכתים ימה 55535555535731361
68 והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה 654642424937
69 ואת הקרשים תצפה זהב ואת טבעתיהם תעשה זהב בתים לבריחם וצפית את הבריחם זהב 364337434652631459
70 והקמת את המשכן כמשפטו אשר הראית בהר 5256353729
71 ועשית פרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב יעשה אתה כרבים 54466334434351354
72 ונתתה אתה על ארבעה עמודי שטים מצפים זהב וויהם זהב על ארבעה אדני כסף 532554535325431454
73 ונתתה את הפרכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרכת את ארון העדות והבדילה הפרכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים 525365345245753344362084
74 ונתת את הכפרת על ארון העדת בקדש הקדשים 42524446831
75 ושמת את השלחן מחוץ לפרכת ואת המנרה נכח השלחן על צלע המשכן תימנה והשלחן תתן על צלע צפון 4254535352355632341869
76 ועשית מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם 5344466334431249
77 ועשית למסך חמשה עמודי שטים וצפית אתם זהב וויהם זהב ויצקת להם חמשה אדני נחשת 5445453353534441561
78 ועשית את המזבח עצי שטים חמש אמות ארך וחמש אמות רחב רבוע יהיה המזבח ושלש אמות קמתו 525343434434454441765
79 ועשית קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו תהיין קרנתיו וצפית אתו נחשת 562454565341149
80 ועשית סירתיו לדשנו ויעיו ומזרקתיו ומזלגתיו ומחתתיו לכל כליו תעשה נחשת 565588734441159
81 ועשית לו מכבר מעשה רשת נחשת ועשית על הרשת ארבע טבעת נחשת על ארבע קצותיו 5244345244442461557
82 ונתתה אתה תחת כרכב המזבח מלמטה והיתה הרשת עד חצי המזבח 533455542351144
83 ועשית בדים למזבח בדי עצי שטים וצפית אתם נחשת 545334534936
84 והובא את בדיו בטבעת והיו הבדים על שתי צלעת המזבח בשאת אתו 5245452345431246
85 נבוב לחת תעשה אתו כאשר הראה אתך בהר כן יעשו 43434433241034
86 ועשית את חצר המשכן לפאת נגב תימנה קלעים לחצר שש משזר מאה באמה ארך לפאה האחת 52354355424343441660
87 ועמדיו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף 657543673946
88 וכן לפאת צפון בארך קלעים מאה ארך ועמדו עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמדים וחשקיהם כסף 34445335575436731671
89 ורחב החצר לפאת ים קלעים חמשים אמה עמדיהם עשרה ואדניהם עשרה 444255364741148
90 ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשים אמה 4444553729
91 וחמש עשרה אמה קלעים לכתף עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה 443546474941
92 ולכתף השנית חמש עשרה קלעים עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה 553456474943
93 ולשער החצר מסך עשרים אמה תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם עמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה 543534663344365751776
94 כל עמודי החצר סביב מחשקים כסף וויהם כסף ואדניהם נחשת 25446353741043
95 ארך החצר מאה באמה ורחב חמשים בחמשים וקמה חמש אמות שש משזר ואדניהם נחשת 343445643424741457
96 לכל כלי המשכן בכל עבדתו וכל יתדתיו וכל יתדת החצר נחשת 335353634441143
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1145 4692
     


Valid XHTML Valid CSS