פרשת תצוה

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד 4423554332455241555
2 באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני יהוה חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל 44453244345423443453352282
3 ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן 4442443434355243756342183
4 ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת 5435457733
5 ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן לקדשו לכהנו לי 442242363442445521760
6 ואלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי 46343555455443546521982
7 והם יקחו את הזהב ואת התכלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש 34243536354331348
8 ועשו את האפד זהב תכלת וארגמן תולעת שני ושש משזר מעשה חשב 4243465334431245
9 שתי כתפת חברת יהיה לו אל שני קצותיו וחבר 344422364932
10 וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיה זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר 453464434663341459
11 ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל 52343554351039
12 ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם 35244344724571354
13 מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמת בני ישראל מסבת משבצות זהב תעשה אתם 4335342362335463431866
14 ושמת את שתי האבנים על כתפת האפד אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את שמותם לפני יהוה על שתי כתפיו לזכרן 4236244444544254423552180
15 ועשית משבצת זהב 553313
16 ושתי שרשרת זהב טהור מגבלת תעשה אתם מעשה עבת ונתתה את שרשרת העבתת על המשבצת 4534543435255261560
17 ועשית חשן משפט מעשה חשב כמעשה אפד תעשנו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר תעשה אתו 534435353466334431768
18 רבוע יהיה כפול זרת ארכו וזרת רחבו 4443444727
19 ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד 52435533345441350
20 והטור השני נפך ספיר ויהלם 54345521
21 והטור השלישי לשם שבו ואחלמה 56336523
22 והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם 565456347945
23 והאבנים תהיין על שמת בני ישראל שתים עשרה על שמתם פתוחי חותם איש על שמו תהיין לשני עשר שבט 75233544245432354331971
24 ועשית על החשן שרשת גבלת מעשה עבת זהב טהור 524444334933
25 ועשית על החשן שתי טבעות זהב ונתת את שתי הטבעות על שני קצות החשן 524353423623441450
26 ונתתה את שתי עבתת הזהב על שתי הטבעת אל קצות החשן 523442352441138
27 ואת שתי קצות שתי העבתת תתן על שתי המשבצות ונתתה על כתפות האפד אל מול פניו 33435323752542341658
28 ועשית שתי טבעות זהב ושמת אתם על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה 535343234424323541759
29 ועשית שתי טבעות זהב ונתתה אתם על שתי כתפות האפוד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפוד 5353532355544464451875
30 וירכסו את החשן מטבעתו אל טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד ולא יזח החשן מעל האפוד 6246245545235334351871
31 ונשא אהרן את שמות בני ישראל בחשן המשפט על לבו בבאו אל הקדש לזכרן לפני יהוה תמיד 442435452342454441763
32 ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התמים והיו על לב אהרן בבאו לפני יהוה ונשא אהרן את משפט בני ישראל על לבו לפני יהוה תמיד 423526354224444442435234442693
33 ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת 524544624
34 והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו סביב מעשה ארג כפי תחרא יהיה לו לא יקרע 42453444433442241656
35 ועשית על שוליו רמני תכלת וארגמן ותולעת שני על שוליו סביב ופעמני זהב בתוכם סביב 5254466325463541564
36 פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון על שולי המעיל סביב 43543524541039
37 והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבאו אל הקדש לפני יהוה ובצאתו ולא ימות 424454424446341454
38 ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש ליהוה 53345453351040
39 ושמת אתו על פתיל תכלת והיה על המצנפת אל מול פני המצנפת יהיה 43244426233641347
40 והיה על מצח אהרן ונשא אהרן את עון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנת קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני יהוה 4234442363635346424453442492
41 ושבצת הכתנת שש ועשית מצנפת שש ואבנט תעשה מעשה רקם 55255254431040
42 ולבני אהרן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ומגבעות תעשה להם לכבוד ולתפארת 5444536743571257
43 והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו אתו ומשחת אתם ומלאת את ידם וקדשת אתם וכהנו לי 632443435352353521762
44 ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה ממתנים ועד ירכים יהיו 435253463541144
45 והיו על אהרן ועל בניו בבאם אל אהל מועד או בגשתם אל המזבח לשרת בקדש ולא ישאו עון ומתו חקת עולם לו ולזרעו אחריו 4243442342525443434342652486
46 וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילם שנים תמימם 343434342323235451757
47 ולחם מצות וחלת מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן סלת חטים תעשה אתם 444354645434431457
48 ונתת אותם על סל אחד והקרבת אתם בסל ואת הפר ואת שני האילם 44223633333351344
49 ואת אהרן ואת בניו תקריב אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים 3434523345341243
50 ולקחת את הבגדים והלבשת את אהרן את הכתנת ואת מעיל האפד ואת האפד ואת החשן ואפדת לו בחשב האפד 52662425344343452441972
51 ושמת המצנפת על ראשו ונתת את נזר הקדש על המצנפת 46244234261037
52 ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אתו 523552453934
53 ואת בניו תקריב והלבשתם כתנת 34574523
54 וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעת והיתה להם כהנה לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו 5344553553444524341872
55 והקרבת את הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר 623434445252331450
56 ושחטת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד 52344334828
57 ולקחת מדם הפר ונתתה על קרנת המזבח באצבעך ואת כל הדם תשפך אל יסוד המזבח 5335245632342451556
58 ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היתרת על הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה 522452435243353435662076
59 ואת בשר הפר ואת ערו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חטאת הוא 33333344345431345
60 ואת האיל האחד תקח וסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל 3443545252341244
61 ושחטת את האיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב 52452352541037
62 ואת האיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו 3446546425341250
63 והקטרת את כל האיל המזבחה עלה הוא ליהוה ריח ניחוח אשה ליהוה הוא 62246335353531350
64 ולקחת את האיל השני וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל 5244445252341244
65 ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנוך אזן אהרן ועל תנוך אזן בניו הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית וזרקת את הדם על המזבח סביב 5245452434343463336334652325429110
66 ולקחת מן הדם אשר על המזבח ומשמן המשחה והזית על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו וקדש הוא ובגדיו ובניו ובגדי בניו אתו 5233255552435343443436554326100
67 ולקחת מן האיל החלב והאליה ואת החלב המכסה את הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן ואת שוק הימין כי איל מלאים הוא 52446345243443353435335235327100
68 וככר לחם אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד מסל המצות אשר לפני יהוה 433433353353441450
69 ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני יהוה 43234334535441347
70 ולקחת אתם מידם והקטרת המזבחה על העלה לריח ניחוח לפני יהוה אשה הוא ליהוה 534662445443351458
71 ולקחת את החזה מאיל המלאים אשר לאהרן והנפת אתו תנופה לפני יהוה והיה לך למנה 5244635535444241560
72 וקדשת את חזה התנופה ואת שוק התרומה אשר הונף ואשר הורם מאיל המלאים מאשר לאהרן ומאשר לבניו 523633634444645551772
73 והיה לאהרן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל כי תרומה הוא ותרומה יהיה מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם תרומתם ליהוה 456343352536433556652086
74 ובגדי הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו למשחה בהם ולמלא בם את ידם 54354555352231351
75 שבעת ימים ילבשם הכהן תחתיו מבניו אשר יבא אל אהל מועד לשרת בקדש 44545533234441350
76 ואת איל המלאים תקח ובשלת את בשרו במקם קדש 336352443933
77 ואכל אהרן ובניו את בשר האיל ואת הלחם אשר בסל פתח אהל מועד 44523434333341345
78 ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את ידם לקדש אתם וזר לא יאכל כי קדש הם 53333423433242321649
79 ואם יותר מבשר המלאים ומן הלחם עד הבקר ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא 344634245253242331759
80 ועשית לאהרן ולבניו ככה ככל אשר צויתי אתכה שבעת ימים תמלא ידם 5563335444431249
81 ופר חטאת תעשה ליום על הכפרים וחטאת על המזבח בכפרך עליו ומשחת אתו לקדשו 344426525545351457
82 שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אתו והיה המזבח קדש קדשים כל הנגע במזבח יקדש 4442553453524541559
83 וזה אשר תעשה על המזבח כבשים בני שנה שנים ליום תמיד 334255334441140
84 את הכבש האחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים 244443444361142
85 ועשרן סלת בלול בשמן כתית רבע ההין ונסך רביעת ההין יין לכבש האחד 53444344543441351
86 ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכה תעשה לה לריח ניחח אשה ליהוה 3444365464244351561
87 עלת תמיד לדרתיכם פתח אהל מועד לפני יהוה אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם 3473344434334421555
88 ונעדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבדי 634555628
89 וקדשתי את אהל מועד ואת המזבח ואת אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי 62343534344421347
90 ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלהים 6435636733
91 וידעו כי אני יהוה אלהיהם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם אני יהוה אלהיהם 5234636345553461564
92 ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו 54443443831
93 אמה ארכו ואמה רחבו רבוע יהיה ואמתים קמתו ממנו קרנתיו 34444464461043
94 וצפית אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ועשית לו זר זהב סביב 53342336436522341658
95 ושתי טבעת זהב תעשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו תעשה על שני צדיו והיה לבתים לבדים לשאת אתו בהמה 443424423642344554342074
96 ועשית את הבדים עצי שטים וצפית אתם זהב 52534533830
97 ונתתה אתו לפני הפרכת אשר על ארן העדת לפני הכפרת אשר על העדת אשר אועד לך שמה 534532344532434231759
98 והקטיר עליו אהרן קטרת סמים בבקר בבקר בהיטיבו את הנרת יקטירנה 644444472471150
99 ובהעלת אהרן את הנרת בין הערבים יקטירנה קטרת תמיד לפני יהוה לדרתיכם 6424367444471255
100 לא תעלו עליו קטרת זרה ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו 244434542441140
101 וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם קדש קדשים הוא ליהוה 4426343463444735351874
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1412 5430
     


Valid XHTML Valid CSS