פרשת כי תשא

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
2 כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו ליהוה בפקד אתם ולא יהיה בהם נגף בפקד אתם 232335753345433433432072
3 זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה ליהוה 242426544453454551768
4 כל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת יהוה 242635353541142
5 העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת יהוה לכפר על נפשתיכם 5244256432544271559
6 ולקחת את כסף הכפרים מאת בני ישראל ונתת אתו על עבדת אהל מועד והיה לבני ישראל לזכרון לפני יהוה לכפר על נפשתיכם 52363354324344456444272287
7 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
8 ועשית כיור נחשת וכנו נחשת לרחצה ונתת אתו בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים 54444543334454331662
9 ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם 54542536834
10 בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימתו או בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה ליהוה 42345334252546351660
11 ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והיתה להם חק עולם לו ולזרעו לדרתם 5573453242651251
12 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
13 ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור חמש מאות וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים וקנה בשם חמשים ומאתים 4225324345365643561872
14 וקדה חמש מאות בשקל הקדש ושמן זית הין 43444433829
15 ועשית אתו שמן משחת קדש רקח מרקחת מעשה רקח שמן משחת קדש יהיה 53343354334341347
16 ומשחת בו את אהל מועד ואת ארון העדת 52234344827
17 ואת השלחן ואת כל כליו ואת המנרה ואת כליה ואת מזבח הקטרת 3532435343451244
18 ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו 34432434331033
19 וקדשת אתם והיו קדש קדשים כל הנגע בהם יקדש 534352434933
20 ואת אהרן ואת בניו תמשח וקדשת אתם לכהן לי 343445342932
21 ואל בני ישראל תדבר לאמר שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם 3354434342271244
22 על בשר אדם לא ייסך ובמתכנתו לא תעשו כמהו קדש הוא קדש יהיה לכם 233248244333431448
23 איש אשר ירקח כמהו ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו 334443422551139
24 ויאמר יהוה אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה 54232243564532341657
25 ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש 534344443934
26 ושחקת ממנה הדק ונתתה ממנה לפני העדת באהל מועד אשר אועד לך שמה קדש קדשים תהיה לכם 543544444342335431764
27 והקטרת אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם קדש תהיה לך ליהוה 634724334251143
28 איש אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו 33445255831
29 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
30 ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה 35352423451036
31 ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה 533557545942
32 לחשב מחשבת לעשות בזהב ובכסף ובנחשת 455456629
33 ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה 63562535835
34 ואני הנה נתתי אתו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן ובלב כל חכם לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צויתך 4343262642423244422352171
35 את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל 234344353432341447
36 ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת 35343553243451349
37 ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו 34432435331034
38 ואת בגדי השרד ואת בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן 3443445434441246
39 ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש ככל אשר צויתך יעשו 335345433541142
40 ויאמר יהוה אל משה לאמר 54234518
41 ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני יהוה מקדשכם 4323542255233477423462180
42 ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמיה 624233363422425644442073
43 ששת ימים יעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון קדש ליהוה כל העשה מלאכה ביום השבת מות יומת 344556353524544341769
44 ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם 535245245441143
45 ביני ובין בני ישראל אות הוא לעלם כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש 443533423434253456352075
46 ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלהים 42354334334335551659
47 וירא העם כי בשש משה לרדת מן ההר ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו 432334235324643335346223435452523234117
48 ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי 54444435557631359
49 ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם ויביאו אל אהרן 723244376241144
50 ויקח מידם ויצר אתו בחרט ויעשהו עגל מסכה ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים 44434634635535451668
51 וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג ליהוה מחר 444455452531145
52 וישכימו ממחרת ויעלו עלת ויגשו שלמים וישב העם לאכל ושתו ויקמו לצחק 7553554344541254
53 וידבר יהוה אל משה לך רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ מצרים 54232223335451343
54 סרו מהר מן הדרך אשר צויתם עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים 33243533347262635535452286
55 ויאמר יהוה אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה ערף הוא 54235233423331342
56 ועתה הניחה לי ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול 452433554441143
57 ויחל משה את פני יהוה אלהיו ויאמר למה יהוה יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקה 432345534434354534442076
58 למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם להרג אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה שוב מחרון אפך והנחם על הרעה לעמך 355446435633535352442082
59 זכר לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך אשר נשבעת להם בך ותדבר אלהם ארבה את זרעכם ככוכבי השמים וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרעכם ונחלו לעלם 365753532544256534435365425107
60 וינחם יהוה על הרעה אשר דבר לעשות לעמו 54243354830
61 ויפן וירד משה מן ההר ושני לחת העדת בידו לחת כתבים משני עבריהם מזה ומזה הם כתבים 443234344354634251763
62 והלחת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא חרות על הלחת 545364534241145
63 וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה קול מלחמה במחנה 5523345233551245
64 ויאמר אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע 53345434534431350
65 ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר אף משה וישלך מידו את הלחת וישבר אתם תחת ההר 443254245423542453332071
66 ויקח את העגל אשר עשו וישרף באש ויטחן עד אשר דק ויזר על פני המים וישק את בני ישראל 42433535232423442351963
67 ויאמר משה אל אהרן מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדלה 532423233244441445
68 ויאמר אהרן אל יחר אף אדני אתה ידעת את העם כי ברע הוא 54232434232331340
69 ויאמרו לי עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו 6233534622343545252322174
70 ואמר להם למי זהב התפרקו ויתנו לי ואשלכהו באש ויצא העגל הזה 4333652734431247
71 וירא משה את העם כי פרע הוא כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם 4323233244561241
72 ויעמד משה בשער המחנה ויאמר מי ליהוה אלי ויאספו אליו כל בני לוי 53455253642331350
73 ויאמר להם כה אמר יהוה אלהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרבו 5323445434244544553244244242799
74 ויעשו בני לוי כדבר משה ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש 53343423445431347
75 ויאמר משה מלאו ידכם היום ליהוה כי איש בבנו ובאחיו ולתת עליכם היום ברכה 534445234645441457
76 ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם אתם חטאתם חטאה גדלה ועתה אעלה אל יהוה אולי אכפרה בעד חטאתכם 4553233544442445361870
77 וישב משה אל יהוה ויאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב 4324533334453431553
78 ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת 423533425341138
79 ויאמר יהוה אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי 54232332551034
80 ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך הנה מלאכי ילך לפניך וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם 4232323523535546451866
81 ויגף יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן 4423233243341237
82 וידבר יהוה אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה 542323334354524366564552392
83 ושלחתי לפניך מלאך וגרשתי את הכנעני האמרי והחתי והפרזי החוי והיבוסי 654626556471156
84 אל ארץ זבת חלב ודבש כי לא אעלה בקרבך כי עם קשה ערף אתה פן אכלך בדרך 233342245223332441751
85 וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו עליו 5324337333441244
86 ויאמר יהוה אל משה אמר אל בני ישראל אתם עם קשה ערף רגע אחד אעלה בקרבך וכליתיך ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך 54233235323333457444552422590
87 ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב 7352434728
88 ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו אהל מועד והיה כל מבקש יהוה יצא אל אהל מועד אשר מחוץ למחנה 432442454254234424432343452690
89 והיה כצאת משה אל האהל יקומו כל העם ונצבו איש פתח אהלו והביטו אחרי משה עד באו האהלה 4432452353346432351865
90 והיה כבא משה האהלה ירד עמוד הענן ועמד פתח האהל ודבר עם משה 43353444344231346
91 וראה כל העם את עמוד הענן עמד פתח האהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו 42324433432373341654
92 ודבר יהוה אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו ושב אל המחנה ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל 4423424443243256523324442483
93 ויאמר משה אל יהוה ראה אתה אמר אלי העל את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיני 5324333332334272343446334252793
94 ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודעני נא את דרכך ואדעך למען אמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה 422526622454426423432072
95 ויאמר פני ילכו והנחתי לך 53462520
96 ויאמר אליו אם אין פניך הלכים אל תעלנו מזה 542345253933
97 ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלוא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה 4442526344547343332352180
98 ויאמר יהוה אל משה גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך בשם 542322433442425531757
99 ויאמר הראני נא את כבדך 55224518
100 ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי בשם יהוה לפניך וחנתי את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם 53524246345523362341971
101 ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי 524423225431136
102 ויאמר יהוה הנה מקום אתי ונצבת על הצור 54343524830
103 והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי 444654534241145
104 והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו 623524424932
105 ויאמר יהוה אל משה פסל לך שני לחת אבנים כראשנים וכתבתי על הלחת את הדברים אשר היו על הלחת הראשנים אשר שברת 54233233576242633247342283
106 והיה נכון לבקר ועלית בבקר אל הר סיני ונצבת לי שם על ראש ההר 444542245222331446
107 ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא 42433323332452423341959
108 ויפסל שני לחת אבנים כראשנים וישכם משה בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה יהוה אתו ויקח בידו שני לחת אבנים 5335753442244343443352180
109 וירד יהוה בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם יהוה 444632534935
110 ויעבר יהוה על פניו ויקרא יהוה יהוה אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת 5424544245343341556
111 נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים 33633454243342433425352278
112 וימהר משה ויקד ארצה וישתחו 53446522
113 ויאמר אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו כי עם קשה ערף הוא וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנו 522526432462233356872080
114 ויאמר הנה אנכי כרת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאת אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגוים וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה יהוה כי נורא הוא אשר אני עשה עמך 53434323453253445423335244243333333113
115 שמר לך את אשר אנכי מצוך היום הנני גרש מפניך את האמרי והכנעני והחתי והפרזי והחוי והיבוסי 322344443525756571771
116 השמר לך פן תכרת ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך 4224454332424551553
117 כי את מזבחתם תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון 22653563561043
118 כי לא תשתחוה לאל אחר כי יהוה קנא שמו אל קנא הוא 2263324332331236
119 פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו 244544465742551461
120 ולקחת מבנתיו לבניך וזנו בנתיו אחרי אלהיהן והזנו את בניך אחרי אלהיהן 5654546524461256
121 אלהי מסכה לא תעשה לך 44242516
122 את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים 2254444435535245461871
123 כל פטר רחם לי וכל מקנך תזכר פטר שור ושה 23323443331030
124 ופטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקם 44433246244434341658
125 ששת ימים תעבד וביום השביעי תשבת בחריש ובקציר תשבת 344564564941
126 וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף תקופת השנה 344254435541143
127 שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדן יהוה אלהי ישראל 3544252344451245
128 כי אוריש גוים מפניך והרחבתי את גבלך ולא יחמד איש את ארצך בעלתך לראות את פני יהוה אלהיך שלש פעמים בשנה 2545724343245523453542181
129 לא תשחט על חמץ דם זבחי ולא ילין לבקר זבח חג הפסח 2423243443241237
130 ראשית בכורי אדמתך תביא בית יהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו 5554345243431247
131 ויאמר יהוה אל משה כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל 54233226422264434351966
132 ויהי שם עם יהוה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה ויכתב על הלחת את דברי הברית עשרת הדברים 42246374323423524245462281
133 ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן ההר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו 44334434335234232334532274
134 וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו 443352343346441452
135 ויקרא אלהם משה וישבו אליו אהרן וכל הנשאים בעדה וידבר משה אלהם 5435443645341250
136 ואחרי כן נגשו כל בני ישראל ויצום את כל אשר דבר יהוה אתו בהר סיני 5242355223343341550
137 ויכל משה מדבר אתם ויתן על פניו מסוה 43434244828
138 ובבא משה לפני יהוה לדבר אתו יסיר את המסוה עד צאתו ויצא ודבר אל בני ישראל את אשר יצוה 43444342524442352341966
139 וראו בני ישראל את פני משה כי קרן עור פני משה והשיב משה את המסוה על פניו עד באו לדבר אתו 4352332333353252423432167
                                                                                                                                                               
  סך הכל 2002 7424
     


Valid XHTML Valid CSS