פרשת ויקהל

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה יהוה לעשת אתם 53223355436334431658
2 ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון ליהוה כל העשה בו מלאכה יומת 344556433355242541767
3 לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת 2523744727
4 ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר 532233542433441447
5 קחו מאתכם תרומה ליהוה כל נדיב לבו יביאה את תרומת יהוה זהב וכסף ונחשת 355524352543451455
6 ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים 566335628
7 וערת אילם מאדמים וערת תחשים ועצי שטים 4464544731
8 ושמן למאור ובשמים לשמן המשחה ולקטרת הסמים 4564565735
9 ואבני שהם ואבני מלאים לאפוד ולחשן 535555628
10 וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה יהוה 332345223341134
11 את המשכן את אהלו ואת מכסהו את קרסיו ואת קרשיו את בריחו את עמדיו ואת אדניו 25243525352525351658
12 את הארן ואת בדיו את הכפרת ואת פרכת המסך 243425344931
13 את השלחן ואת בדיו ואת כל כליו ואת לחם הפנים 25343243351034
14 ואת מנרת המאור ואת כליה ואת נרתיה ואת שמן המאור 34534353351038
15 ואת מזבח הקטרת ואת בדיו ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך הפתח לפתח המשכן 34534335345334451661
16 את מזבח העלה ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו 244345322432424331754
17 את קלעי החצר את עמדיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר 244253533341138
18 את יתדת המשכן ואת יתדת החצר ואת מיתריהם 24534437832
19 את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן 244442445434441452
20 ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה 5233553726
21 ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת יהוה למלאכת אהל מועד ולכל עבדתו ולבגדי הקדש 52334333443525463445642285
22 ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תנופת זהב ליהוה 56252425245523333345352281
23 וכל איש אשר נמצא אתו תכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים וערת אילם מאדמים וערת תחשים הביאו 333434663354464551771
24 כל מרים תרומת כסף ונחשת הביאו את תרומת יהוה וכל אשר נמצא אתו עצי שטים לכל מלאכת העבדה הביאו 24535525433433435551973
25 וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה את התכלת ואת הארגמן את תולעת השני ואת השש 334253642536254331763
26 וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העזים 35333453251036
27 והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן 65244346551044
28 ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים 343455565940
29 כל איש ואשה אשר נדב לבם אתם להביא לכל המלאכה אשר צוה יהוה לעשות ביד משה הביאו בני ישראל נדבה ליהוה 2343333536334533535452178
30 ויאמר משה אל בני ישראל ראו קרא יהוה בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה 53235334352423451656
31 וימלא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה 533556545941
32 ולחשב מחשבת לעשת בזהב ובכסף ובנחשת 554456629
33 ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת 635625355940
34 ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן 634372642937
35 מלא אתם חכמת לב לעשות כל מלאכת חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן בתולעת השני ובשש וארג עשי כל מלאכה וחשבי מחשבת 3342525344576444325552185
36 ועשה בצלאל ואהליאב וכל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה ותבונה בהמה לדעת לעשת את כל מלאכת עבדת הקדש לכל אשר צוה יהוה 4573332334464442254433342489
37 ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכם לב אשר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה לעשת אתה 53253632332334442343526432587
38 ויקחו מלפני משה את כל התרומה אשר הביאו בני ישראל למלאכת עבדת הקדש לעשת אתה והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר 55322635356444335434442287
39 ויבאו כל החכמים העשים את כל מלאכת הקדש איש איש ממלאכתו אשר המה עשים 526522543373341454
40 ויאמרו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה אשר צוה יהוה לעשת אתה 6234535356334431559
41 ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא 437354342435645351770
42 והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אתה והותר 74336535836
43 ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני כרבים מעשה חשב עשה אתם 5232462535245663543332181
44 ארך היריעה האחת שמנה ועשרים באמה ורחב ארבע באמה היריעה האחת מדה אחת לכל היריעת 3644644446433361564
45 ויחבר את חמש היריעת אחת אל אחת וחמש יריעת חבר אחת אל אחת 52363234533231344
46 ויעש ללאת תכלת על שפת היריעה האחת מקצה במחברת כן עשה בשפת היריעה הקיצונה במחברת השנית 44423644623467651670
47 חמשים ללאת עשה ביריעה האחת וחמשים ללאת עשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אחת אל אחת 5436464346365653231878
48 ויעש חמשים קרסי זהב ויחבר את היריעת אחת אל אחת בקרסים ויהי המשכן אחד 454352632364531455
49 ויעש יריעת עזים לאהל על המשכן עשתי עשרה יריעת עשה אתם 454425445331143
50 ארך היריעה האחת שלשים באמה וארבע אמות רחב היריעה האחת מדה אחת לעשתי עשרה יריעת 3645454364335451564
51 ויחבר את חמש היריעת לבד ואת שש היריעת לבד 523633263933
52 ויעש ללאת חמשים על שפת היריעה הקיצנה במחברת וחמשים ללאת עשה על שפת היריעה החברת השנית 44523666643236551670
53 ויעש קרסי נחשת חמשים לחבר את האהל להית אחד 444542443934
54 ויעש מכסה לאהל ערת אילם מאדמים ומכסה ערת תחשים מלמעלה 44434653561044
55 ויעש את הקרשים למשכן עצי שטים עמדים 4265345729
56 עשר אמת ארך הקרש ואמה וחצי האמה רחב הקרש האחד 33344443441036
57 שתי ידת לקרש האחד משלבת אחת אל אחת כן עשה לכל קרשי המשכן 33445323233451344
58 ויעש את הקרשים למשכן עשרים קרשים לפאת נגב תימנה 426555435939
59 וארבעים אדני כסף עשה תחת עשרים הקרשים שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידתיו 7433356353444545344452188
60 ולצלע המשכן השנית לפאת צפון עשה עשרים קרשים 55544355836
61 וארבעים אדניהם כסף שני אדנים תחת הקרש האחד ושני אדנים תחת הקרש האחד 76335344453441355
62 ולירכתי המשכן ימה עשה ששה קרשים 753335626
63 ושני קרשים עשה למקצעת המשכן בירכתים 453657630
64 והיו תואמם מלמטה ויחדו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת כן עשה לשניהם לשני המקצעת 45554424254236461665
65 והיו שמנה קרשים ואדניהם כסף ששה עשר אדנים שני אדנים שני אדנים תחת הקרש האחד 4457333535353441561
66 ויעש בריחי עצי שטים חמשה לקרשי צלע המשכן האחת 453445354937
67 וחמשה בריחם לקרשי צלע המשכן השנית וחמשה בריחם לקרשי המשכן לירכתים ימה 5553555555731258
68 ויעש את הבריח התיכן לברח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה 425544624241142
69 ואת הקרשים צפה זהב ואת טבעתם עשה זהב בתים לבריחם ויצף את הבריחם זהב 363335334642631454
70 ויעש את הפרכת תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה חשב עשה אתה כרבים 425466334433351455
71 ויעש לה ארבעה עמודי שטים ויצפם זהב וויהם זהב ויצק להם ארבעה אדני כסף 425545353435431455
72 ויעש מסך לפתח האהל תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר מעשה רקם 4344466334431248
73 ואת עמודיו חמשה ואת וויהם וצפה ראשיהם וחשקיהם זהב ואדניהם חמשה נחשת 3643546737441256
74 ויעש בצלאל את הארן עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו 4524345444444441559
75 ויצפהו זהב טהור מבית ומחוץ ויעש לו זר זהב סביב 63445422341037
76 ויצק לו ארבע טבעת זהב על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית 4244324644244442451866
77 ויעש בדי עצי שטים ויצף אתם זהב 4334433724
78 ויבא את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן 42552444241036
79 ויעש כפרת זהב טהור אמתים וחצי ארכה ואמה וחצי רחבה 44345444441040
80 ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת 43534334451038
81 כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצוותו 4343534325326461557
82 ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם על הכפרת ופניהם איש אל אחיו אל הכפרת היו פני הכרבים 5645557256324253361878
83 ויעש את השלחן עצי שטים אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו 4253454444441247
84 ויצף אתו זהב טהור ויעש לו זר זהב סביב 433442234929
85 ויעש לו מסגרת טפח סביב ויעש זר זהב למסגרתו סביב 42534423741038
86 ויצק לו ארבע טבעת זהב ויתן את הטבעת על ארבע הפאת אשר לארבע רגליו 424434252443551451
87 לעמת המסגרת היו הטבעת בתים לבדים לשאת את השלחן 463545425938
88 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב לשאת את השלחן 425344334251139
89 ויעש את הכלים אשר על השלחן את קערתיו ואת כפתיו ואת מנקיתיו ואת הקשות אשר יסך בהן זהב טהור 42532526353735333341971
90 ויעש את המנרה זהב טהור מקשה עשה את המנרה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה היו 42534432544666431665
91 וששה קנים יצאים מצדיה שלשה קני מנרה מצדה האחד ושלשה קני מנרה מצדה השני 445543444534441457
92 שלשה גבעים משקדים בקנה האחד כפתר ופרח ושלשה גבעים משקדים בקנה אחד כפתר ופרח כן לששת הקנים היצאים מן המנרה 456444455643442456252086
93 ובמנרה ארבעה גבעים משקדים כפתריה ופרחיה 655666634
94 וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה וכפתר תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היצאים ממנה 53354533545335445641979
95 כפתריהם וקנתם ממנה היו כלה מקשה אחת זהב טהור 754334334936
96 ויעש את נרתיה שבעה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור 42547734836
97 ככר זהב טהור עשה אתה ואת כל כליה 33433324825
98 ויעש את מזבח הקטרת עצי שטים אמה ארכו ואמה רחבו רבוע ואמתים קמתו ממנו היו קרנתיו 42453434444644361664
99 ויצף אתו זהב טהור את גגו ואת קירתיו סביב ואת קרנתיו ויעש לו זר זהב סביב 43342336436422341656
100 ושתי טבעת זהב עשה לו מתחת לזרו על שתי צלעתיו על שני צדיו לבתים לבדים לשאת אתו בהם 4433244236234554331864
101 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם זהב 42534433828
102 ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטרת הסמים טהור מעשה רקח 423533454431140
103 ויעש את מזבח העלה עצי שטים חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו רבוע ושלש אמות קמתו 42443434444444441660
104 ויעש קרנתיו על ארבע פנתיו ממנו היו קרנתיו ויצף אתו נחשת 462454364341145
105 ויעש את כל כלי המזבח את הסירת ואת היעים ואת המזרקת את המזלגת ואת המחתת כל כליו עשה נחשת 42235253536263524341969
106 ויעש למזבח מכבר מעשה רשת נחשת תחת כרכבו מלמטה עד חציו 454434355241143
107 ויצק ארבע טבעת בארבע הקצות למכבר הנחשת בתים לבדים 444555545941
108 ויעש את הבדים עצי שטים ויצף אתם נחשת 42534434829
109 ויבא את הבדים בטבעת על צלעת המזבח לשאת אתו בהם נבוב לחת עשה אתו 425524543343331450
110 ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד 425433455343341452
111 ויעש את החצר לפאת נגב תימנה קלעי החצר שש משזר מאה באמה 4244354424341243
112 עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף 757543773948
113 ולפאת צפון מאה באמה עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף 54347575437731364
114 ולפאת ים קלעים חמשים באמה עמודיהם עשרה ואדניהם עשרה ווי העמדים וחשוקיהם כסף 52554747436831363
115 ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה 54553522
116 קלעים חמש עשרה אמה אל הכתף עמודיהם שלשה ואדניהם שלשה 53432474741043
117 ולכתף השנית מזה ומזה לשער החצר קלעים חמש עשרה אמה עמדיהם שלשה ואדניהם שלשה 553444534364741461
118 כל קלעי החצר סביב שש משזר 244424620
119 והאדנים לעמדים נחשת ווי העמודים וחשוקיהם כסף וצפוי ראשיהם כסף והם מחשקים כסף כל עמדי החצר 76437835633632441674
120 ומסך שער החצר מעשה רקם תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר ועשרים אמה ארך וקומה ברחב חמש אמות לעמת קלעי החצר 4344346633463354344442184
121 ועמדיהם ארבעה ואדניהם ארבעה נחשת וויהם כסף וצפוי ראשיהם וחשקיהם כסף 757545356731157
122 וכל היתדת למשכן ולחצר סביב נחשת 355544626
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1558 6181
     


Valid XHTML Valid CSS