פרשת פקודי

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן 355443322345352441761
2 ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה יהוה את משה 6242345322334231548
3 ואתו אהליאב בן אחיסמך למטה דן חרש וחשב ורקם בתכלת ובארגמן ובתולעת השני ובשש 462642344577441462
4 כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקדש ויהי זהב התנופה תשע ועשרים ככר ושבע מאות ושלשים שקל בשקל הקדש 24563544363634463441979
5 וכסף פקודי העדה מאת ככר ואלף ושבע מאות וחמשה ושבעים שקל בשקל הקדש 45433444563441353
6 בקע לגלגלת מחצית השקל בשקל הקדש לכל העבר על הפקדים מבן עשרים שנה ומעלה לשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים 36544434263535343554462291
7 ויהי מאת ככר הכסף לצקת את אדני הקדש ואת אדני הפרכת מאת אדנים למאת הככר ככר לאדן 433442443453544341763
8 ואת האלף ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אתם 34455634746431358
9 ונחשת התנופה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקל 56536543837
10 ויעש בה את אדני פתח אהל מועד ואת מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו ואת כל כלי המזבח 42243343453453232351964
11 ואת אדני החצר סביב ואת אדני שער החצר ואת כל יתדת המשכן ואת כל יתדת החצר סביב 344434343245324441760
12 ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי הקדש אשר לאהרן כאשר צוה יהוה את משה 3576434344524435434232182
13 ויעש את האפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר 42434663341039
14 וירקעו את פחי הזהב וקצץ פתילם לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חשב 6234455455655453431878
15 כתפת עשו לו חברת על שני קצוותו חבר 43242363827
16 וחשב אפדתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר כאשר צוה יהוה את משה 45344363466334434231974
17 ויעשו את אבני השהם מסבת משבצת זהב מפתחת פתוחי חותם על שמות בני ישראל 524445355424351455
18 וישם אתם על כתפת האפד אבני זכרון לבני ישראל כאשר צוה יהוה את משה 432444545434231451
19 ויעש את החשן מעשה חשב כמעשה אפד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש משזר 424435334663341454
20 רבוע היה כפול עשו את החשן זרת ארכו וזרת רחבו כפול 434324344441139
21 וימלאו בו ארבעה טורי אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד 625433345441143
22 והטור השני נפך ספיר ויהלם 54345521
23 והטור השלישי לשם שבו ואחלמה 56336523
24 והטור הרביעי תרשיש שהם וישפה מוסבת משבצת זהב במלאתם 565355536943
25 והאבנים על שמת בני ישראל הנה שתים עשרה על שמתם פתוחי חתם איש על שמו לשנים עשר שבט 7233534424533235331864
26 ויעשו על החשן שרשרת גבלת מעשה עבת זהב טהור 524544334934
27 ויעשו שתי משבצת זהב ושתי טבעת זהב ויתנו את שתי הטבעת על שני קצות החשן 5353443523523441555
28 ויתנו שתי העבתת הזהב על שתי הטבעת על קצות החשן 53542352441037
29 ואת שתי קצות שתי העבתת נתנו על שתי המשבצת ויתנם על כתפת האפד אל מול פניו 33435423652442341657
30 ויעשו שתי טבעת זהב וישימו על שני קצות החשן על שפתו אשר אל עבר האפד ביתה 53436234424323441656
31 ויעשו שתי טבעת זהב ויתנם על שתי כתפת האפד מלמטה ממול פניו לעמת מחברתו ממעל לחשב האפד 534352344544464441768
32 וירכסו את החשן מטבעתיו אל טבעת האפד בפתיל תכלת להית על חשב האפד ולא יזח החשן מעל האפד כאשר צוה יהוה את משה 624724454423433434434232384
33 ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת 42444344829
34 ופי המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפיו סביב לא יקרע 35534344241037
35 ויעשו על שולי המעיל רמוני תכלת וארגמן ותולעת שני משזר 52455466341044
36 ויעשו פעמני זהב טהור ויתנו את הפעמנים בתוך הרמנים על שולי המעיל סביב בתוך הרמנים 5534527462454461566
37 פעמן ורמן פעמן ורמן על שולי המעיל סביב לשרת כאשר צוה יהוה את משה 444424544434231451
38 ויעשו את הכתנת שש מעשה ארג לאהרן ולבניו 52524356832
39 ואת המצנפת שש ואת פארי המגבעת שש ואת מכנסי הבד שש משזר 3623462353241243
40 ואת האבנט שש משזר ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רקם כאשר צוה יהוה את משה 3524566343434231557
41 ויעשו את ציץ נזר הקדש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פתוחי חותם קדש ליהוה 523343464454351455
42 ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה 54443266434231350
43 ותכל כל עבדת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו 424434535333423231757
44 ויביאו את המשכן אל משה את האהל ואת כל כליו קרסיו קרשיו בריחו ועמדיו ואדניו 6252324324555661560
45 ואת מכסה עורת האילם המאדמים ואת מכסה ערת התחשים ואת פרכת המסך 3445734363441250
46 את ארון העדת ואת בדיו ואת הכפרת 2443435725
47 את השלחן את כל כליו ואת לחם הפנים 25224335826
48 את המנרה הטהרה את נרתיה נרת המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור 25525363243351348
49 ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים ואת מסך פתח האהל 34433534533341347
50 את מזבח הנחשת ואת מכבר הנחשת אשר לו את בדיו ואת כל כליו את הכיר ואת כנו 245345322432424331755
51 את קלעי החצר את עמדיה ואת אדניה ואת המסך לשער החצר את מיתריו ויתדתיה ואת כל כלי עבדת המשכן לאהל מועד 2442535344426732345442180
52 את בגדי השרד לשרת בקדש את בגדי הקדש לאהרן הכהן ואת בגדי בניו לכהן 244442445434441452
53 ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל את כל העבדה 33342323352251340
54 וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה יהוה כן עשו ויברך אתם משה 43226433434235331654
55 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
56 ביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את משכן אהל מועד 44644424341039
57 ושמת שם את ארון העדות וסכת על הארן את הפרכת 42245424251034
58 והבאת את השלחן וערכת את ערכו והבאת את המנרה והעלית את נרתיה 5255245256251248
59 ונתתה את מזבח הזהב לקטרת לפני ארון העדת ושמת את מסך הפתח למשכן 52445444423451350
60 ונתתה את מזבח העלה לפני פתח משכן אהל מועד 524443434933
61 ונתת את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שם מים 424334454231138
62 ושמת את החצר סביב ונתת את מסך שער החצר 424442334930
63 ולקחת את שמן המשחה ומשחת את המשכן ואת כל אשר בו וקדשת אתו ואת כל כליו והיה קדש 5235525323253324431861
64 ומשחת את מזבח העלה ואת כל כליו וקדשת את המזבח והיה המזבח קדש קדשים 524432452545351453
65 ומשחת את הכיר ואת כנו וקדשת אתו 5243353725
66 והקרבת את אהרן ואת בניו אל פתח אהל מועד ורחצת אתם במים 6243423345341243
67 והלבשת את אהרן את בגדי הקדש ומשחת אתו וקדשת אתו וכהן לי 6242445353421244
68 ואת בניו תקריב והלבשת אתם כתנת 345634625
69 ומשחת אתם כאשר משחת את אביהם וכהנו לי והיתה להית להם משחתם לכהנת עולם לדרתם 5344255254355451561
70 ויעש משה ככל אשר צוה יהוה אתו כן עשה 433334323928
71 ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן 446454445940
72 ויקם משה את המשכן ויתן את אדניו וישם את קרשיו ויתן את בריחיו ויקם את עמודיו 43254254254264261660
73 ויפרש את האהל על המשכן וישם את מכסה האהל עליו מלמעלה כאשר צוה יהוה את משה 52425424446434231658
74 ויקח ויתן את העדת אל הארן וישם את הבדים על הארן ויתן את הכפרת על הארן מלמעלה 442424425244252461760
75 ויבא את הארן אל המשכן וישם את פרכת המסך ויסך על ארון העדות כאשר צוה יהוה את משה 4242542444245434231862
76 ויתן את השלחן באהל מועד על ירך המשכן צפנה מחוץ לפרכת 425442354451142
77 ויערך עליו ערך לחם לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה 543344434231139
78 וישם את המנרה באהל מועד נכח השלחן על ירך המשכן נגבה 425443523541141
79 ויעל הנרת לפני יהוה כאשר צוה יהוה את משה 444443423932
80 וישם את מזבח הזהב באהל מועד לפני הפרכת 42444445831
81 ויקטר עליו קטרת סמים כאשר צוה יהוה את משה 544443423933
82 וישם את מסך הפתח למשכן 42345518
83 ואת מזבח העלה שם פתח משכן אהל מועד ויעל עליו את העלה ואת המנחה כאשר צוה יהוה את משה 34423434442435434231965
84 וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה 4243344543351244
85 ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם 543552536938
86 בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה יהוה את משה 42347255434231348
87 ויקם את החצר סביב למשכן ולמזבח ויתן את מסך שער החצר ויכל משה את המלאכה 4244564233443261556
88 ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן 44234543251036
89 ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן 33342342344543251654
90 ובהעלות הענן מעל המשכן יסעו בני ישראל בכל מסעיהם 743543536940
91 ואם לא יעלה הענן ולא יסעו עד יום העלתו 324434235930
92 כי ענן יהוה על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם 23425434425235361657
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1182 4432
     


Valid XHTML Valid CSS