פרשת ויקרא

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויקרא אל משה וידבר יהוה אליו מאהל מועד לאמר 523544444935
2 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קרבן ליהוה מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם 3235543253452524346262178
3 אם עלה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אתו לרצנו לפני יהוה 235243472334535441763
4 וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו 432345244931
5 ושחט את בן הבקר לפני יהוה והקריבו בני אהרן הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אהל מועד 42244473462352325433342279
6 והפשיט את העלה ונתח אתה לנתחיה 624436625
7 ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש 534422554231139
8 וערכו בני אהרן הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח 5346262434253233251864
9 וקרבו וכרעיו ירחץ במים והקטיר הכהן את הכל המזבחה עלה אשה ריח ניחוח ליהוה 564464236333551459
10 ואם מן הצאן קרבנו מן הכשבים או מן העזים לעלה זכר תמים יקריבנו 32452622543471349
11 ושחט אתו על ירך המזבח צפנה לפני יהוה וזרקו בני אהרן הכהנים את דמו על המזבח סביב 432354445346232541763
12 ונתח אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח 4363434443253233251863
13 והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה 57446423663333451668
14 ואם מן העוף עלה קרבנו ליהוה והקריב מן התרים או מן בני היונה את קרבנו 3243556252235251554
15 והקריבו הכהן אל המזבח ומלק את ראשו והקטיר המזבחה ונמצה דמו על קיר המזבח 742542466532351458
16 והסיר את מראתו בנצתה והשליך אתה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן 5255633542441248
17 ושסע אתו בכנפיו לא יבדיל והקטיר אתו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש עלה הוא אשה ריח ניחח ליהוה 436256346253233333452075
18 ונפש כי תקריב קרבן מנחה ליהוה סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה 4254453454434441559
19 והביאה אל בני אהרן הכהנים וקמץ משם מלא קמצו מסלתה ומשמנה על כל לבנתה והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה 623464334562256426633452394
20 והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה 725563544941
21 וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן 3444443435464541561
22 ואם מנחה על המחבת קרבנך סלת בלולה בשמן מצה תהיה 34255354341038
23 פתות אתה פתים ויצקת עליה שמן מנחה הוא 43454343830
24 ואם מנחת מרחשת קרבנך סלת בשמן תעשה 3455344728
25 והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה ליהוה והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח 52534457246251354
26 והרים הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה אשה ריח ניחח ליהוה 5425266633451251
27 והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו קדש קדשים מאשי יהוה 725563544941
28 כל המנחה אשר תקריבו ליהוה לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה ליהוה 2536524322333264351863
29 קרבן ראשית תקריבו אתם ליהוה ואל המזבח לא יעלו לריח ניחח 456353524441145
30 וכל קרבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח 345443534535225531765
31 ואם תקריב מנחת בכורים ליהוה אביב קלוי באש גרש כרמל תקריב את מנחת בכוריך 354654433452461458
32 ונתת עליה שמן ושמת עליה לבנה מנחה הוא 44344443830
33 והקטיר הכהן את אזכרתה מגרשה ומשמנה על כל לבנתה אשה ליהוה 642656225351146
34 ואם זבח שלמים קרבנו אם מן הבקר הוא מקריב אם זכר אם נקבה תמים יקריבנו לפני יהוה 335522435232447441762
35 וסמך ידו על ראש קרבנו ושחטו פתח אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את הדם על המזבח סביב 4323553345346232541866
36 והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב 64635245243243241659
37 ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה 335343432635242661764
38 והקטירו אתו בני אהרן המזבחה על העלה אשר על העצים אשר על האש אשה ריח ניחח ליהוה 733462432532333451762
39 ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים ליהוה זכר או נקבה תמים יקריבנו 3245455324471248
40 אם כשב הוא מקריב את קרבנו והקריב אתו לפני יהוה 23352563441037
41 וסמך את ידו על ראש קרבנו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את דמו על המזבח סביב 42323543434534232541965
42 והקריב מזבח השלמים אשה ליהוה חלבו האליה תמימה לעמת העצה יסירנה ואת החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב 64635455446345243243242288
43 ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה 335343432635242561763
44 והקטירו הכהן המזבחה לחם אשה ליהוה 746335628
45 ואם עז קרבנו והקריבו לפני יהוה 325744625
46 וסמך את ידו על ראשו ושחט אתו לפני אהל מועד וזרקו בני אהרן את דמו על המזבח סביב 4232443434534232541861
47 והקריב ממנו קרבנו אשה ליהוה את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב 64535245243243241658
48 ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עלהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה 335343432635242561763
49 והקטירם הכהן המזבחה לחם אשה לריח ניחח כל חלב ליהוה 74633442351041
50 חקת עולם לדרתיכם בכל מושבתיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו 347382332251142
51 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
52 דבר אל בני ישראל לאמר נפש כי תחטא בשגגה מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ועשה מאחת מהנה 3235432453443264441865
53 אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים ליהוה לחטאת 245453625332234551763
54 והביא את הפר אל פתח אהל מועד לפני יהוה וסמך את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני יהוה 523233444423233423442064
55 ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אתו אל אהל מועד 44533532341036
56 וטבל הכהן את אצבעו בדם והזה מן הדם שבע פעמים לפני יהוה את פני פרכת הקדש 44253423354423441656
57 ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטרת הסמים לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל דם הפר ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד 4423254454434432234244433342793
58 ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו את החלב המכסה על הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב 3232544245243243241858
59 ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכליות יסירנה 335343532635242661765
60 כאשר יורם משור זבח השלמים והקטירם הכהן על מזבח העלה 44436742441042
61 ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל כרעיו וקרבו ופרשו 3333242435551242
62 והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן ושרף אתו על עצים באש על שפך הדשן ישרף 62232452442344324323442272
63 ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ואשמו 3235453544334432651868
64 ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אתו לפני אהל מועד 65344742235634341665
65 וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני יהוה ושחט את הפר לפני יהוה 5442523344423441553
66 והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אהל מועד 54533234829
67 וטבל הכהן אצבעו מן הדם והזה שבע פעמים לפני יהוה את פני הפרכת 44523435442351348
68 ומן הדם יתן על קרנת המזבח אשר לפני יהוה אשר באהל מועד ואת כל הדם ישפך אל יסוד מזבח העלה אשר פתח אהל מועד 3332453443443234244433342481
69 ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבחה 3244466729
70 ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת כן יעשה לו וכפר עלהם הכהן ונסלח להם 434335242444531450
71 והוציא את הפר אל מחוץ למחנה ושרף אתו כאשר שרף את הפר הראשון חטאת הקהל הוא 62324543432364431658
72 אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצות יהוה אלהיו אשר לא תעשינה בשגגה ואשם 344433445326541454
73 או הודע אליו חטאתו אשר חטא בה והביא את קרבנו שעיר עזים זכר תמים 244533252544341450
74 וסמך ידו על ראש השעיר ושחט אתו במקום אשר ישחט את העלה לפני יהוה חטאת הוא 43235435342444431657
75 ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת דמו ישפך אל יסוד מזבח העלה 443564244433424441764
76 ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים וכפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו 324564364446521458
77 ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשתה אחת ממצות יהוה אשר לא תעשינה ואשם 3334534535432641557
78 או הודע אליו חטאתו אשר חטא והביא קרבנו שעירת עזים תמימה נקבה על חטאתו אשר חטא 24453355545425331662
79 וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העלה 423235425541139
80 ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח 44464244432342451659
81 ואת כל חלבה יסיר כאשר הוסר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבחה לריח ניחח ליהוה וכפר עליו הכהן ונסלח לו 3244443336646445444522184
82 ואם כבש יביא קרבנו לחטאת נקבה תמימה יביאנה 33455456835
83 וסמך את ידו על ראש החטאת ושחט אתה לחטאת במקום אשר ישחט את העלה 423235435534241449
84 ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנת מזבח העלה ואת כל דמה ישפך אל יסוד המזבח 443564244432342451763
85 ואת כל חלבה יסיר כאשר יוסר חלב הכשב מזבח השלמים והקטיר הכהן אתם המזבחה על אשי יהוה וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו 324444344664362344442533522698
86 ונפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לוא יגיד ונשא עונו 424533422323234441754
87 או נפש אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא ואשם 2333333253425442533544342482
88 או כי יגע בטמאת אדם לכל טמאתו אשר יטמא בה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם 2235335342544341552
89 או נפש כי תשבע לבטא בשפתים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבעה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם לאחת מאלה 2324464263344554434442180
90 והיה כי יאשם לאחת מאלה והתודה אשר חטא עליה 424446334934
91 והביא את אשמו ליהוה על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצאן כשבה או שעירת עזים לחטאת וכפר עליו הכהן מחטאתו 524525334244254544462077
92 ואם לא תגיע ידו די שה והביא את אשמו אשר חטא שתי תרים או שני בני יונה ליהוה אחד לחטאת ואחד לעלה 32432252433342334535442273
93 והביא אתם אל הכהן והקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלק את ראשו ממול ערפו ולא יבדיל 53246235642444351662
94 והזה מדם החטאת על קיר המזבח והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח חטאת הוא 435235634245431453
95 ואת השני יעשה עלה כמשפט וכפר עליו הכהן מחטאתו אשר חטא ונסלח לו 34435444633521350
96 ואם לא תשיג ידו לשתי תרים או לשני בני יונה והביא את קרבנו אשר חטא עשירת האפה סלת לחטאת לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבנה כי חטאת הוא 32434424345253354352443334424330104
97 והביאה אל הכהן וקמץ הכהן ממנה מלוא קמצו את אזכרתה והקטיר המזבחה על אשי יהוה חטאת הוא 624444442666234431768
98 וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו והיתה לכהן כמנחה 444253344525451454
99 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
100 נפש כי תמעל מעל וחטאה בשגגה מקדשי יהוה והביא את אשמו ליהוה איל תמים מן הצאן בערכך כסף שקלים בשקל הקדש לאשם 32435554524534245354442285
101 ואת אשר חטא מן הקדש ישלם ואת חמישתו יוסף עליו ונתן אתו לכהן והכהן יכפר עליו באיל האשם ונסלח לו 333244364443454444522075
102 ואם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצות יהוה אשר לא תעשינה ולא ידע ואשם ונשא עונו 332453344326334441760
103 והביא איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן וכפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח לו 5342454244442533423522174
104 אשם הוא אשם אשם ליהוה 33335517
105 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
106 נפש כי תחטא ומעלה מעל ביהוה וכחש בעמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו 3245354662622423251866
107 או מצא אבדה וכחש בה ונשבע על שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטא בהנה 23442523233344441652
108 והיה כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העשק אשר עשק או את הפקדון אשר הפקד אתו או את האבדה אשר מצא 42445253322433226343225332581
109 או מכל אשר ישבע עליו לשקר ושלם אתו בראשו וחמשתיו יסף עליו לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו 2334444357344325451869
110 ואת אשמו יביא ליהוה איל תמים מן הצאן בערכך לאשם אל הכהן 3445342454241244
111 וכפר עליו הכהן לפני יהוה ונסלח לו על אחת מכל אשר יעשה לאשמה בה 444445223334521449
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1673 6222
     


Valid XHTML Valid CSS