רמח מצוות עשה

         
פרשת בראשית
א פרו ורבו.
 
פרשת לך לך
ב למול כל זכר לח' ימים
 
פרשת בא
ג לקדש חדשים
ד לשחוט הפסח ביד' בניסן
ה לאכול בשר הפסח בליל טו' בניסן
ו לבער חמץ בערב פסח
ז לאכול מצה בליל א' דפסח
ח לקדש כל בכור
ט לספר יציאת מצרים בליל פסח
י לפדות פטר חמור בשה
יא לערוף פטר חמור אם לא פדאו
 
פרשת יתרו
יב לידע ולהאמין שיש אלוה
יג קידוש בשבת
יד לכבד אב ואם
 
פרשת משפטים
טו לדון דין עבד עברי
טז ליעד אמה העבריה
יז אם לא יעדה והפדה
יח להרוג בחנק להמחויב חנק
יט לדון קנסות לחובל בחברו
כ להרוג בסייף להמחויב סייף
כא לדון דין בהמה שהזיקה שלא כדרכה
כב לדון דין נזקי בור
כג לדון דין גנב תשלומין או מיתה
כד לדון דין הבער הוא נזקי שן ורגל
כה לדון דין נזקי אש
כו לדון דין שומר חינם
כז לדון דין טוען ומודה וכופר
כח לדון דין שומר שכר ושוכר
כט לדון דין שואל
ל לדון דין מפתה בתולה
לא להלוות לעניי ישראל
לב אחרי רבים להטות
לג לפרוק משא מהנכשל בדרך
לד להשמיט הארץ בשביעית
לה לשבות ממלאכה בשבת
לו לחוג בג' רגלים
לז להפריש ביכורים ולהביאם במקדש
 
פרשת תרומה
לח לבנות בית מקדש
לט לסדר לחם הפנים לפני ה' תמיד
 
פרשת תצוה
מ לערוך נרות במקדש
מא שילבשו כהנים בגדי כהונה לעבוד
מב אכילת בשר חטאת ואשם
מג להקטיר קטורת בכל יום בוקר וערב
 
פרשת כי תשא
מד לתת מחצית שקל בכל שנה
מה שיקדש כהן ידיו ורגליו לעבודה
מו למשוח כהנים ומלכי ב"ד בשמן המשחה
מז לשבות מעבודת הארץ בשמיטה
 
פרשת ויקרא
מח לעשות מעשה קרבן עולה
מט לעשות מעשה מנחה
נ למלוח כל הקרבנות
נא להקריב פר העלם דבר של הציבור
נב קרבן חטאת על שגגת כרת
נג להעיד בבי"ד עדות שיודע
נד להקריב קורבן עולה ויורד
נה המועל בקדשים יתן קרן וחומש ואשם
נו להביא אשם תלוי על ספק
נז להשיב את הגזילה אשר גזל
נח שיקריב חוטא אשם ודאי
 
פרשת צו
נט להרים הדשן מהמזבח בכל יום
ס שתוקד אש על המזבח תמיד
סא שיאכלו כהנים שיורי מנחות
סב שיקריב כהן גדול מנחת חביתין בכל יום
סג סדר קרבן חטאת
סד סדר קרבן אשם
סה סדר קרבן שלמים
סו לשרוף הנותר מקדשים
סז לשרוף קדשים שנטמאו
 
פרשת שמיני
סח לבדוק סימני בהמה וחיה
סט לבדוק בסימני דגים
ע לבדוק סימני חגבים
עא להיות שמונה שרצים טמאים ומטמאים
עב לדון דין טומאת אוכלין ומשקין
עג להיות נבלה טמאה ומטמאה
 
פרשת תזריע
עד שתהא יולדת טמאה ומטמאה
עה שתקריב יולדת קרבן כשתטהר
עו שיהא המצורע טמא ומטמא
עז פריעה ופרימה במצורע
עח לדון דין טומאת צרעת בגדים
 
פרשת מצורע
עט טהרת מצורע
פ שיגלח המצורע כשיטהר
פא קרבן מצורע כשיטהר
פב שיטבול טמא במי מקוה
פג טומאת נגעי בתים
פד טומאת הזב
פה שיקריב הזב קרבן כשיטהר
פו שיהא שכבת זרע טמא ומטמא
פז שתהא נדה טמאה ומטמאה
פח שתא זבה טמאה ומטמאה
פט שתקריב זבה קרבן כשתטהר
 
פרשת אחרי מות
צ שיעשה כהן גדול עבודת יום כפור
צא לכסות דם שחיטת חיה ועוף
 
פרשת קדושים
צב איש אמו ואביו תיראו
צג לעזוב פאה בשדה לעניים
צד לעזוב הלקט לעניים
צה לעזוב העוללות לעניים
צו לעזוב הפרט לעניים
צז לשפוט בצדק
צח להוכיח את החוטא
צט לאהוב כל אדם מישראל
ק להיות נטע רבעי קודש
קא לירא מן המקדש
קב לכבד לומדי תורה וזקן
קג לצדק מאזנים ומשקולות ומדות
קד לדון בשריפה למחויב
 
פרשת אמור
קה שיטמא כהן הדיוט לקרובים ולהתאבל על קרובים
קו לקדש כהנים ולחלוק להם כבוד
קז שישא כהן גדול בתולה בנערותה
קח שיהיה כל קורבן תמים
קט שיהיה כל קורבן בן שמונה ימים
קי ונקדשתי בתוך בני ישראל
קיא לשבות ביום ראשון של פסח
קיב להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הפסח
קיג לשבות ביום השביעי של פסח
קיד להקריב מנחת עומר בט"ז בניסן
קטו לספור ספירת העומר ז' שבועות
קטז להביא שתי הלחם בעצרת
קיז לשבות ממלאכה בעצרת
קיח לשבות ממלאכה בראש השנה
קיט להקריב קורבן מוסף בראש השנה
קכ להתענות ביום הכיפורים
קכא לשבות ממלאכה ביום הכיפורים
קכב להקריב קורבן מוסף ביום כפור
קכג לשבות ממלאכה ביום ראשון של סוכות
קכד להקריב קורבן מוסף בשבעת ימי הסוכות
קכה לשבות ממלאכה בשמיני עצרת
קכו להקריב קורבן מוסף בשמיני עצרת
קכז ליטול ארבע מינים בסוכות
קכח לישב בסוכות בשבעת ימי הסוכות
 
פרשת בהר
קכט לספור שנות יובל ז' שמיטות
קל לתקוע בשופר ביום כיפור בשנת היובל
קלא לקדש שנת החמישים
קלב לדון דין מקח וממכר
קלג להשיב קרקעות לבעלים ביובל
קלד לגאול בתי ערי חומה עד שנה
קלה לעבוד בעבד כנעני לעולם
 
פרשת בחוקותי
קלו לדון דין ערכי אדם
קלז להיות התמורה קודש
קלח לדון דין ערכי בהמה
קלט לדון ערכי בתים
קמ לדון דין ערכי שדות
קמא לדון דין מחרים נכסיו
קמב להפריש מעשר בהמה
 
פרשת נשא
קמג לשלח טמאים מן המחנה
קמד לשוב מהעונות ולהתודות
קמה לעשות לסוטה כמשפט הכתוב
קמו שיגדל נזיר שערו
קמז שיגלח הנזיר ויביא קרבנותיו אם נטמא ויגלח ויביא קרבנות במלוי נזירותיו
קמח שיברכו כהנים את ישראל
קמט לשאת הארון בכתף
 
פרשת בהעלותך
קנ לשחוט פסח שני בי"ד באייר
קנא לאכול פסח שני ליל טו' באייר
קנב לתקוע בחצוצרות במקדש ולהתענות על כל צרה שלא תבוא
 
פרשת שלח לך
קנג להפריש חלה וליתנה לכהן
קנד לעשות ציצית על כנפי הבגד
 
פרשת קרח
קנה לשמור המקדש
קנו לפדות בכור אדם וליתן פדיונו לכהן
קנז שהלויים יעבדו במקדש
קנח להפריש מעשר ראשון וליתנו ללוי
קנט שהלויים יפרישו תרומת מעשר וליתן לכהן
 
פרשת חקת
קס לעשות מעשה פרה אדומה
קסא טומאת מת
קסב שיהא מ' חטאת טמאים ומטמאים
 
פרשת פינחס
קסג לדון דין סדר נחלאות
קסד להקריב שני קורבנות תמיד בכל יום
קסה להקריב קורבן מוסף בשבת
קסו להקריב קורבן מוסף בראש חודש
קסז להקריב קורבן מוסף בעצרת
קסח לשמוע קול שופר בראש השנה
 
פרשת מטות
קסט לדון דין הפרת נדרים
 
פרשת מסעי
קע לתת ללויים ערים לשבת
קעא להגלות הורג נפש בשגגה
 
פרשת ואתחנן
קעב ליחד השי"ת ולהאמין בו שהוא אחד
קעג לאהוב השית' בכל לב
קעד ללמוד תורה וללמדה
קעה לקרות קריאת שמע שחרית וערבית
קעו לקשור תפילין על היד
קעז להניח תפילין על הראש
קעח לקבוע מזוזה בשערים
קעט להחריב שבעה אומות
 
פרשת עקב
קפ לברך ברכת המזון
קפא לאהוב את הגר
קפב לירא את ה'
קפג להתפלל בכל יום להשית'
קפד להתדבק בתלמידי חכמים
קפה לישבע באמת בשמו יתברך
 
פרשת ראה
קפו לאבד ע"ז ומשמשיה
קפז להביא כל הקורבנות ברגל ראשון לבית המקדש
קפח להקריב כל הקורבנות בבית המקדש
קפט לפדות קודשים שנפל בהם מום
קצ שחיטה
קצא להטפל להביא קורבנות חוץ לארץ למקדש
קצב לדרוש ולחקור העדים היטב
קצג לשרוף עיר הנדחת
קצד לבדוק בסימני העוף
קצה להפריש מעשר שני
קצו להפריש מעשר שני וליתן לעניים
קצז להשמיט הלואה בשמיטה
קצח לנגוש את הנכרי
קצט ליתן צדקה כפי יכולתו
ר להעניק לעבד עברי בצאתו לחפשי
רא לשמוח ברגלים
רב להראות בעזרה ברגלים
 
פרשת שופטים
רג למנות שופטים ושוטרים
רד לשמוע מכל בית דין הגדול
רה למנות עלינו מלך
רו שיכתוב לו המלך ספר תורה
רז לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה
רח להפריש תרומה גדולה וליתנה לכהן
רט לתת לכהן ראשית הגז
רי שיהיו כל המשמרות שוות ברגלים במקדש
ריא להשמיע לנביא אמת
ריב להפריש ערי מקלט
ריג לעשות לעדים הזוממים כאשר זממו
ריד למשוח כהן למלחמה
רטו לקרוא שלום לעיר שנלחמים עליה
רטז לערוף עגלה בנחל כשנמצא הרוג ולא נודע מי הכהו
 
פרשת כי תצא
ריז יפת תואר במלחמה
ריח לתלות מגדל ועובד עבודה זרה
ריט לקבור בו ביום הרוג ביד' ושאר מתים
רכ להשיב אבדה לישראל
רכא לטעון משא על בהמה שנפלה
רכב לשלח האם וליקח הבנים
רכג לעשות מעקה לגגו
רכד לישא אשה בקידושין
רכה שתשא אשת מוציא שם רע תחתיו
רכו לשקול המחויב סקילה
רכז שישא המאנס את אנוסתו
רכח לתקן במלחמה מקום מיוחד לבית הכסא
רכט לתקן יד לחפור לכסות צואתו
רל ליקח ריבית מעכו"ם
רלא לקיים מוצא שפתיו בנדר
רלב להניח השכיר לאכול
רלג הרוצה לגרש את אשתו יגרשנה בשטר
רלד שישמח החתן עם אשתו
רלה להחזיר משכון בזמן שצריך לו
רלו ליתן שכר שכיר ביומו
רלז להניח עומר השכחה לעניים
רלח להלקות המחוייב מלקות
רלט ליבם אשת אח שמת בלא בנים
רמ חליצה
רמא להציל נרדף אפילו בנפש הרודף
רמב לזכור את אשר עשה לך עמלק
רמג להכרית זרעו של עמלק
 
פרשת כי תבא
רמד לקרא פרשת ביכורים
רמה להתודות ודוי מעשר
רמו ללכת בדרכי ה' יתברך
 
פרשת וילך
רמז להקהיל כל ישראל בסוכות של שנה ח' לשמוע תורה מפי המלך
רמח שיכתוב כל אחד מישראל ספר תורה לעצמו
 


Valid XHTML Valid CSS