פרשת צו

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
2 צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה הוא העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר ואש המזבח תוקד בו 224344344342525252435422378
3 ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העלה על המזבח ושמו אצל המזבח 44326242452434324254352277
4 ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור 4254556242452441558
5 והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ובער עליה הכהן עצים בבקר בבקר וערך עליה העלה והקטיר עליה חלבי השלמים 425422444444444464462079
6 אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה 2442524723
7 וזאת תורת המנחה הקרב אתה בני אהרן לפני יהוה אל פני המזבח 4454334442351245
8 והרים ממנו בקמצו מסלת המנחה ומשמנה ואת כל הלבנה אשר על המנחה והקטיר המזבח ריח ניחח אזכרתה ליהוה 5454563253256534651878
9 והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות תאכל במקום קדש בחצר אהל מועד יאכלוה 74545445343461358
10 לא תאפה חמץ חלקם נתתי אתה מאשי קדש קדשים הוא כחטאת וכאשם 2434434353551245
11 כל זכר בבני אהרן יאכלנה חק עולם לדרתיכם מאשי יהוה כל אשר יגע בהם יקדש 2344624744233341555
12 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
13 זה קרבן אהרן ובניו אשר יקריבו ליהוה ביום המשח אתו עשירת האפה סלת מנחה תמיד מחציתה בבקר ומחציתה בערב 24453654435434464741981
14 על מחבת בשמן תעשה מרבכת תביאנה תפיני מנחת פתים תקריב ריח ניחח ליהוה 24445654453451355
15 והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אתה חק עולם ליהוה כליל תקטר 555543245441146
16 וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל 3434424724
17 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
18 דבר אל אהרן ואל בניו לאמר זאת תורת החטאת במקום אשר תשחט העלה תשחט החטאת לפני יהוה קדש קדשים הוא 324344345534445443532076
19 הכהן המחטא אתה יאכלנה במקום קדש תאכל בחצר אהל מועד 45365344341041
20 כל אשר יגע בבשרה יקדש ואשר יזה מדמה על הבגד אשר יזה עליה תכבס במקום קדש 23354434243344531656
21 וכלי חרש אשר תבשל בו ישבר ואם בכלי נחשת בשלה ומרק ושטף במים 43342434444441347
22 כל זכר בכהנים יאכל אתה קדש קדשים הוא 23643353829
23 וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אהל מועד לכפר בקדש לא תאכל באש תשרף 343442344424341448
24 וזאת תורת האשם קדש קדשים הוא 444353623
25 במקום אשר ישחטו את העלה ישחטו את האשם ואת דמו יזרק על המזבח סביב 535245243342541451
26 ואת כל חלבו יקריב ממנו את האליה ואת החלב המכסה את הקרב 3245425345241243
27 ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היתרת על הכבד על הכלית יסירנה 335343532635242561764
28 והקטיר אתם הכהן המזבחה אשה ליהוה אשם הוא 63463533833
29 כל זכר בכהנים יאכלנו במקום קדוש יאכל קדש קדשים הוא 23665443531041
30 כחטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יכפר בו לו יהיה 544334342241138
31 והכהן המקריב את עלת איש עור העלה אשר הקריב לכהן לו יהיה 5623334354241244
32 וכל מנחה אשר תאפה בתנור וכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אתה לו תהיה 3434534634463241558
33 וכל מנחה בלולה בשמן וחרבה לכל בני אהרן תהיה איש כאחיו 345453344351143
34 וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב ליהוה 4436355730
35 אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן וסלת מרבכת חלת בלולת בשמן 2247623544546454453542188
36 על חלת לחם חמץ יקריב קרבנו על זבח תודת שלמיו 23335523451035
37 והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה ליהוה לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה 643345544226241454
38 ובשר זבח תודת שלמיו ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר 4345454244231244
39 ואם נדר או נדבה זבח קרבנו ביום הקריבו את זבחו יאכל וממחרת והנותר ממנו יאכל 3324354624466441560
40 והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף 6444634731
41 ואם האכל יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אתו לא יחשב לו פגול יהיה והנפש האכלת ממנו עונה תשא 34443546246324244554432285
42 והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל באש ישרף והבשר כל טהור יאכל בשר 533332434524431448
43 והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 534346356464451462
44 ונפש כי תגע בכל טמא בטמאת אדם או בבהמה טמאה או בכל שקץ טמא ואכל מבשר זבח השלמים אשר ליהוה ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 4233353254233344363564452489
45 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
46 דבר אל בני ישראל לאמר כל חלב שור וכשב ועז לא תאכלו 3235423343251239
47 וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכל לא תאכלהו 44444354261040
48 כי כל אכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אשה ליהוה ונכרתה הנפש האכלת מעמיה 2233253543564551557
49 וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה 32253846833
50 כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 23342264451035
51 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
52 דבר אל בני ישראל לאמר המקריב את זבח שלמיו ליהוה יביא את קרבנו ליהוה מזבח שלמיו 32354623554255451663
53 ידיו תביאינה את אשי יהוה את החלב על החזה יביאנו את החזה להניף אתו תנופה לפני יהוה 472342424624535441765
54 והקטיר הכהן את החלב המזבחה והיה החזה לאהרן ולבניו 642464456941
55 ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם 33545456835
56 המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרן לו תהיה שוק הימין למנה 62263444243541349
57 כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמיהם ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם מאת בני ישראל 223633653355643546343352392
58 זאת משחת אהרן ומשחת בניו מאשי יהוה ביום הקריב אתם לכהן ליהוה 3445444453451249
59 אשר צוה יהוה לתת להם ביום משחו אתם מאת בני ישראל חקת עולם לדרתם 334334433353451450
60 זאת התורה לעלה למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח השלמים 354565856947
61 אשר צוה יהוה את משה בהר סיני ביום צותו את בני ישראל להקריב את קרבניהם ליהוה במדבר סיני 3342334442356275541869
62 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
63 קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האילים ואת סל המצות 224343363353253363252070
64 ואת כל העדה הקהל אל פתח אהל מועד 32442334825
65 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ותקהל העדה אל פתח אהל מועד 4343435423341242
66 ויאמר משה אל העדה זה הדבר אשר צוה יהוה לעשות 53242433451035
67 ויקרב משה את אהרן ואת בניו וירחץ אתם במים 532434534933
68 ויתן עליו את הכתנת ויחגר אתו באבנט וילבש אתו את המעיל ויתן עליו את האפד ויחגר אתו בחשב האפד ויאפד לו בו 44255355325442453445222282
69 וישם עליו את החשן ויתן אל החשן את האורים ואת התמים 442442426351140
70 וישם את המצנפת על ראשו וישם על המצנפת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקדש כאשר צוה יהוה את משה 4262442623423434434232171
71 ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אתם 432355253232531447
72 ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיר ואת כנו לקדשם 342535525324343351761
73 ויצק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אתו לקדשו 445234535935
74 ויקרב משה את בני אהרן וילבשם כתנת ויחגר אתם אבנט ויחבש להם מגבעות כאשר צוה יהוה את משה 5323464534536434231869
75 ויגש את פר החטאת ויסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש פר החטאת 42255452523251346
76 וישחט ויקח משה את הדם ויתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחטא את המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח ויקדשהו לכפר עליו 543234255465253332457442390
77 ויקח את כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ויקטר משה המזבחה 4224324344335355361865
78 ואת הפר ואת ערו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר צוה יהוה את משה 333334343345434231757
79 ויקרב את איל העלה ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל 5234645252341245
80 וישחט ויזרק משה את הדם על המזבח סביב 55323254829
81 ואת האיל נתח לנתחיו ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר 3436532436341246
82 ואת הקרב ואת הכרעים רחץ במים ויקטר משה את כל האיל המזבחה עלה הוא לריח ניחח אשה הוא ליהוה כאשר צוה יהוה את משה 3436345322463344335434232486
83 ויקרב את האיל השני איל המלאים ויסמכו אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל 524436645252341455
84 וישחט ויקח משה מדמו ויתן על תנוך אזן אהרן הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית 5434424346333633461870
85 ויקרב את בני אהרן ויתן משה מן הדם על תנוך אזנם הימנית ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית ויזרק משה את הדם על המזבח סביב 5234432324463336334653232542797
86 ויקח את החלב ואת האליה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת יתרת הכבד ואת שתי הכלית ואת חלבהן ואת שוק הימין 42435324324344335353352277
87 ומסל המצות אשר לפני יהוה לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד וישם על החלבים ועל שוק הימין 4534433334333534263352176
88 ויתן את הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו וינף אתם תנופה לפני יהוה 423234334435441448
89 ויקח משה אתם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העלה מלאים הם לריח ניחח אשה הוא ליהוה 43335562452443351661
90 ויקח משה את החזה ויניפהו תנופה לפני יהוה מאיל המלאים למשה היה למנה כאשר צוה יהוה את משה 4324754446434434231870
91 ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויז על אהרן על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו אתו ויקדש את אהרן את בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו אתו 434533325324253434435242534344331108
92 ויאמר משה אל אהרן ואל בניו בשלו את הבשר פתח אהל מועד ושם תאכלו אתו ואת הלחם אשר בסל המלאים כאשר צויתי לאמר אהרן ובניו יאכלהו 532434424334353343364544562699
93 והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו 64535523
94 ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם 5342444234362444241864
95 כאשר עשה ביום הזה צוה יהוה לעשת לכפר עליכם 434334445934
96 ופתח אהל מועד תשבו יומם ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת יהוה ולא תמותו כי כן צויתי 434445446254352251766
97 ויעש אהרן ובניו את כל הדברים אשר צוה יהוה ביד משה 445226334331139
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1353 5096
     


Valid XHTML Valid CSS