פרשת שמיני

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל 446335665942
2 ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני יהוה 5242232354455441554
3 ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה 3354434454433541558
4 ושור ואיל לשלמים לזבח לפני יהוה ומנחה בלולה בשמן כי היום יהוה נראה אליכם 446444554244451459
5 ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני יהוה 5233323346246441554
6 ויאמר משה זה הדבר אשר צוה יהוה תעשו וירא אליכם כבוד יהוה 5324334445441245
7 ויאמר משה אל אהרן קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך וכפר בעדך ובעד העם ועשה את קרבן העם וכפר בעדם כאשר צוה יהוה 53243254253444434243444342589
8 ויקרב אהרן אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו 54255235321036
9 ויקרבו בני אהרן את הדם אליו ויטבל אצבעו בדם ויתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק אל יסוד המזבח 63423455342553332451971
10 ואת החלב ואת הכלית ואת היתרת מן הכבד מן החטאת הקטיר המזבחה כאשר צוה יהוה את משה 343535242556434231763
11 ואת הבשר ואת העור שרף באש מחוץ למחנה 34343345829
12 וישחט את העלה וימצאו בני אהרן אליו את הדם ויזרקהו על המזבח סביב 52463442372541351
13 ואת העלה המציאו אליו לנתחיה ואת הראש ויקטר על המזבח 34646345251042
14 וירחץ את הקרב ואת הכרעים ויקטר על העלה המזבחה 524365246937
15 ויקרב את קרבן העם ויקח את שעיר החטאת אשר לעם וישחטהו ויחטאהו כראשון 52434245337761355
16 ויקרב את העלה ויעשה כמשפט 52455521
17 ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עלת הבקר 5255345254341247
18 וישחט את השור ואת האיל זבח השלמים אשר לעם וימצאו בני אהרן את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב 52434363363423472541973
19 ואת החלבים מן השור ומן האיל האליה והמכסה והכלית ויתרת הכבד 362434566541148
20 וישימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה 62625566838
21 ואת החזות ואת שוק הימין הניף אהרן תנופה לפני יהוה כאשר צוה משה 35335445444331350
22 וישא אהרן את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים 4423236445571249
23 ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד יהוה אל כל העם 43523456234442231656
24 ותצא אש מלפני יהוה ותאכל על המזבח את העלה ואת החלבים וירא כל העם וירנו ויפלו על פניהם 4254525243642355251868
25 ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטרת ויקריבו לפני יהוה אש זרה אשר לא צוה אתם 53437355326447442332332285
26 ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה 425454544937
27 ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן 5324333445433234441863
28 ויקרא משה אל מישאל ואל אלצפן בני עזיאל דד אהרן ויאמר אלהם קרבו שאו את אחיכם מאת פני הקדש אל מחוץ למחנה 53253535245443253342452281
29 ויקרבו וישאם בכתנתם אל מחוץ למחנה כאשר דבר משה 656245433938
30 ויאמר משה אל אהרן ולאלעזר ולאיתמר בניו ראשיכם אל תפרעו ובגדיכם לא תפרמו ולא תמתו ועל כל העדה יקצף ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף יהוה 5324774625725343244623542533429116
31 ומפתח אהל מועד לא תצאו פן תמתו כי שמן משחת יהוה עליכם ויעשו כדבר משה 5342424234455431554
32 וידבר יהוה אל אהרן לאמר 54244519
33 יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבאכם אל אהל מועד ולא תמתו חקת עולם לדרתיכם 34233535234343471658
34 ולהבדיל בין הקדש ובין החל ובין הטמא ובין הטהור 734434445938
35 ולהורת את בני ישראל את כל החקים אשר דבר יהוה אליהם ביד משה 62352253345331346
36 וידבר משה אל אהרן ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים קחו את המנחה הנותרת מאשי יהוה ואכלוה מצות אצל המזבח כי קדש קדשים הוא 5324353547325644643523532496
37 ואכלתם אתה במקום קדוש כי חקך וחק בניך הוא מאשי יהוה כי כן צויתי 635423343442251450
38 ואת חזה התנופה ואת שוק התרומה תאכלו במקום טהור אתה ובניך ובנתיך אתך כי חקך וחק בניך נתנו מזבחי שלמי בני ישראל 33633655435632334454352288
39 שוק התרומה וחזה התנופה על אשי החלבים יביאו להניף תנופה לפני יהוה והיה לך ולבניך אתך לחק עולם כאשר צוה יהוה 3646236555444263344342186
40 ואת שעיר החטאת דרש דרש משה והנה שרף ויקצף על אלעזר ועל איתמר בני אהרן הנותרם לאמר 345333435253534641765
41 מדוע לא אכלתם את החטאת במקום הקדש כי קדש קדשים הוא ואתה נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עליהם לפני יהוה 42525542353433423445442280
42 הן לא הובא את דמה אל הקדש פנימה אכול תאכלו אתה בקדש כאשר צויתי 224232454534451449
43 וידבר אהרן אל משה הן היום הקריבו את חטאתם ואת עלתם לפני יהוה ותקראנה אתי כאלה ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני יהוה 54232462534447346445542290
44 וישמע משה וייטב בעיניו 5356419
45 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר אלהם 54233444829
46 דברו אל בני ישראל לאמר זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ 423543435353241450
47 כל מפרסת פרסה ושסעת שסע פרסת מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו 254534435351143
48 אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפרסי הפרסה את הגמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם 2222554752424335553332176
49 ואת השפן כי מעלה גרה הוא ופרסה לא יפריס טמא הוא לכם 3424335253331240
50 ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא ופרסה לא הפריסה טמאה הוא לכם 3624335264331244
51 ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר טמא הוא לכם 35254343443233331654
52 מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו טמאים הם לכם 525724523935
53 את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו 22533423256457351661
54 וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם 33325657334434343231970
55 ושקץ יהיו לכם מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו 443525355936
56 כל אשר אין לו סנפיר וקשקשת במים שקץ הוא לכם 23325643331034
57 ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה 3352425322434361551
58 ואת הדאה ואת האיה למינה 34345519
59 את כל ערב למינו 2235412
60 ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו 32535343361037
61 ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף 343436623
62 ואת התנשמת ואת הקאת ואת הרחם 363434623
63 ואת החסידה האנפה למינה ואת הדוכיפת ואת העטלף 36553735837
64 כל שרץ העוף ההלך על ארבע שקץ הוא לכם 234424333928
65 אך את זה תאכלו מכל שרץ העוף ההלך על ארבע אשר לא כרעים ממעל לרגליו לנתר בהן על הארץ 22253344243254643241964
66 את אלה מהם תאכלו את הארבה למינו ואת הסלעם למינהו ואת החרגל למינהו ואת החגב למינהו 23352553563563461666
67 וכל שרץ העוף אשר לו ארבע רגלים שקץ הוא לכם 33432453331033
68 ולאלה תטמאו כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב 55246424832
69 וכל הנשא מנבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב 34645424832
70 לכל הבהמה אשר הוא מפרסת פרסה ושסע איננה שסעת וגרה איננה מעלה טמאים הם לכם כל הנגע בהם יטמא 35335445445452324341972
71 וכל הולך על כפיו בכל החיה ההלכת על ארבע טמאים הם לכם כל הנגע בנבלתם יטמא עד הערב 3424345245232464241863
72 והנשא את נבלתם יכבס בגדיו וטמא עד הערב טמאים המה לכם 525454245331142
73 וזה לכם הטמא בשרץ השרץ על הארץ החלד והעכבר והצב למינהו 334442446461144
74 והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת 64657528
75 אלה הטמאים לכם בכל השרץ כל הנגע בהם במתם יטמא עד הערב 3633424344241242
76 וכל אשר יפל עליו מהם במתם יטמא מכל כלי עץ או בגד או עור או שק כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם במים יובא וטמא עד הערב וטהר 33343443322323222334534442442888
77 וכל כלי חרש אשר יפל מהם אל תוכו כל אשר בתוכו יטמא ואתו תשברו 333333242354451447
78 מכל האכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא 34343443434343341656
79 וכל אשר יפל מנבלתם עליו יטמא תנור וכירים יתץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם 333644463526431456
80 אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור ונגע בנבלתם יטמא 24443444641039
81 וכי יפל מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהור הוא 336223434431137
82 וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו טמא הוא לכם 333234643331137
83 וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לאכלה הנגע בנבלתה יטמא עד הערב 34253335464241348
84 והאכל מנבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב והנשא את נבלתה יכבס בגדיו וטמא עד הערב 5645424525454241561
85 וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל 344243324929
86 כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגלים לכל השרץ השרץ על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם 24243424224534424262322270
87 אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם 2527344353621246
88 כי אני יהוה אלהיכם והתקדשתם והייתם קדשים כי קדוש אני ולא תטמאו את נפשתיכם בכל השרץ הרמש על הארץ 23468652433527344241977
89 כי אני יהוה המעלה אתכם מארץ מצרים להית לכם לאלהים והייתם קדשים כי קדוש אני 2345445436652431560
90 זאת תורת הבהמה והעוף וכל נפש החיה הרמשת במים ולכל נפש השרצת על הארץ 345533454435241454
91 להבדיל בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל 63444446443241352
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1238 4670
     


Valid XHTML Valid CSS