פרשת תזריע

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
2 דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא 323543255354443441763
3 וביום השמיני ימול בשר ערלתו 56435523
4 ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה בכל קדש לא תגע ואל המקדש לא תבא עד מלאת ימי טהרה 63543443323352324341966
5 ואם נקבה תלד וטמאה שבעים כנדתה וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה 343555534432341453
6 ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעלה ובן יונה או תר לחטאת אל פתח אהל מועד אל הכהן 63432343244342252334242272
7 והקריבו לפני יהוה וכפר עליה וטהרה ממקר דמיה זאת תורת הילדת לזכר או לנקבה 744445443454251459
8 ואם לא תמצא ידה די שה ולקחה שתי תרים או שני בני יונה אחד לעלה ואחד לחטאת וכפר עליה הכהן וטהרה 3243225342334344544452173
9 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
10 אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת והיה בעור בשרו לנגע צרעת והובא אל אהרן הכהן או אל אחד מבניו הכהנים 3244432424444445244223562485
11 וראה הכהן את הנגע בעור הבשר ושער בנגע הפך לבן ומראה הנגע עמק מעור בשרו נגע צרעת הוא וראהו הכהן וטמא אתו 44244444335434434354432282
12 ואם בהרת לבנה הוא בעור בשרו ועמק אין מראה מן העור ושערה לא הפך לבן והסגיר הכהן את הנגע שבעת ימים 3443444342452336424442176
13 וראהו הכהן ביום השביעי והנה הנגע עמד בעיניו לא פשה הנגע בעור והסגירו הכהן שבעת ימים שנית 544644362344744441772
14 וראה הכהן אתו ביום השביעי שנית והנה כהה הנגע ולא פשה הנגע בעור וטהרו הכהן מספחת הוא וכבס בגדיו וטהר 443464434334454534542080
15 ואם פשה תפשה המספחת בעור אחרי הראתו אל הכהן לטהרתו ונראה שנית אל הכהן 334644524654241456
16 וראה הכהן והנה פשתה המספחת בעור וטמאו הכהן צרעת הוא 44446454431042
17 נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן 34244524828
18 וראה הכהן והנה שאת לבנה בעור והיא הפכה שער לבן ומחית בשר חי בשאת 444344443353241451
19 צרעת נושנת הוא בעור בשרו וטמאו הכהן לא יסגרנו כי טמא הוא 4534454262331245
20 ואם פרוח תפרח הצרעת בעור וכסתה הצרעת את כל עור הנגע מראשו ועד רגליו לכל מראה עיני הכהן 3445455223453534441869
21 וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את כל בשרו וטהר את הנגע כלו הפך לבן טהור הוא 44445224424333431655
22 וביום הראות בו בשר חי יטמא 552324621
23 וראה הכהן את הבשר החי וטמאו הבשר החי טמא הוא צרעת הוא 4424354333431242
24 או כי ישוב הבשר החי ונהפך ללבן ובא אל הכהן 22443543241033
25 וראהו הכהן והנה נהפך הנגע ללבן וטהר הכהן את הנגע טהור הוא 5444444424431246
26 ובשר כי יהיה בו בערו שחין ונרפא 4242445725
27 והיה במקום השחין שאת לבנה או בהרת לבנה אדמדמת ונראה אל הכהן 4553424465241248
28 וראה הכהן והנה מראה שפל מן העור ושערה הפך לבן וטמאו הכהן נגע צרעת הוא בשחין פרחה 444432453354343541764
29 ואם יראנה הכהן והנה אין בה שער לבן ושפלה איננה מן העור והיא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים 3544323355244374441869
30 ואם פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע הוא 334444333931
31 ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה צרבת השחין הוא וטהרו הכהן 354524453541144
32 או בשר כי יהיה בערו מכות אש והיתה מחית המכוה בהרת לבנה אדמדמת או לבנה 2324442545446241555
33 וראה אתה הכהן והנה נהפך שער לבן בבהרת ומראה עמק מן העור צרעת הוא במכוה פרחה וטמא אתו הכהן נגע צרעת הוא 43444335532443544343432281
34 ואם יראנה הכהן והנה אין בבהרת שער לבן ושפלה איננה מן העור והוא כהה והסגירו הכהן שבעת ימים 3544353355244374441872
35 וראהו הכהן ביום השביעי אם פשה תפשה בעור וטמא הכהן אתו נגע צרעת הוא 544623444433431453
36 ואם תחתיה תעמד הבהרת לא פשתה בעור והוא כהה שאת המכוה הוא וטהרו הכהן כי צרבת המכוה הוא 3545244433535424531868
37 ואיש או אשה כי יהיה בו נגע בראש או בזקן 42324234241030
38 וראה הכהן את הנגע והנה מראהו עמק מן העור ובו שער צהב דק וטמא אתו הכהן נתק הוא צרעת הראש או הזקן הוא 442445324333243433442432377
39 וכי יראה הכהן את נגע הנתק והנה אין מראהו עמק מן העור ושער שחר אין בו והסגיר הכהן את נגע הנתק שבעת ימים 344234435324433264234442380
40 וראה הכהן את הנגע ביום השביעי והנה לא פשה הנתק ולא היה בו שער צהב ומראה הנתק אין עמק מן העור 4424464234332335433242172
41 והתגלח ואת הנתק לא יגלח והסגיר הכהן את הנתק שבעת ימים שנית 6342464244441247
42 וראה הכהן את הנתק ביום השביעי והנה לא פשה הנתק בעור ומראהו איננו עמק מן העור וטהר אתו הכהן וכבס בגדיו וטהר 44244642344653244344542285
43 ואם פשה יפשה הנתק בעור אחרי טהרתו 3344445727
44 וראהו הכהן והנה פשה הנתק בעור לא יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא 54434424444331348
45 ואם בעיניו עמד הנתק ושער שחר צמח בו נרפא הנתק טהור הוא וטהרו הכהן 363443324443541452
46 ואיש או אשה כי יהיה בעור בשרם בהרת בהרת לבנת 42324444441035
47 וראה הכהן והנה בעור בשרם בהרת כהות לבנת בהק הוא פרח בעור טהור הוא 444444443334431452
48 ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא 42443343827
49 ואם מפאת פניו ימרט ראשו גבח הוא טהור הוא 344443343932
50 וכי יהיה בקרחת או בגבחת נגע לבן אדמדם צרעת פרחת הוא בקרחתו או בגבחתו 345253354436261455
51 וראה אתו הכהן והנה שאת הנגע לבנה אדמדמת בקרחתו או בגבחתו כמראה צרעת עור בשר 4344344662654331561
52 איש צרוע הוא טמא הוא טמא יטמאנו הכהן בראשו נגעו 34333364541038
53 והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פרמים וראשו יהיה פרוע ועל שפם יעטה וטמא טמא יקרא 63245455443344341663
54 כל ימי אשר הנגע בו יטמא טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו 23342433334551344
55 והבגד כי יהיה בו נגע צרעת בבגד צמר או בבגד פשתים 524234432451138
56 או בשתי או בערב לפשתים ולצמר או בעור או בכל מלאכת עור 2424652423531242
57 והיה הנגע ירקרק או אדמדם בבגד או בעור או בשתי או בערב או בכל כלי עור נגע צרעת הוא והראה את הכהן 44525424242423333435242274
58 וראה הכהן את הנגע והסגיר את הנגע שבעת ימים 442462444934
59 וראה את הנגע ביום השביעי כי פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בעור לכל אשר יעשה העור למלאכה צרעת ממארת הנגע טמא הוא 42446234424242433446454332590
60 ושרף את הבגד או את השתי או את הערב בצמר או בפשתים או את כל כלי העור אשר יהיה בו הנגע כי צרעת ממארת הוא באש תשרף 4242242244262223434242453342785
61 ואם יראה הכהן והנה לא פשה הנגע בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור 34442344242423331651
62 וצוה הכהן וכבסו את אשר בו הנגע והסגירו שבעת ימים שנית 445232474441143
63 וראה הכהן אחרי הכבס את הנגע והנה לא הפך הנגע את עינו והנגע לא פשה טמא הוא באש תשרפנו פחתת הוא בקרחתו או בגבחתו 4444244234245233336436262487
64 ואם ראה הכהן והנה כהה הנגע אחרי הכבס אתו וקרע אתו מן הבגד או מן העור או מן השתי או מן הערב 33443444343242242242242269
65 ואם תראה עוד בבגד או בשתי או בערב או בכל כלי עור פרחת הוא באש תשרפנו את אשר בו הנגע 343424242333433623242064
66 והבגד או השתי או הערב או כל כלי העור אשר תכבס וסר מהם הנגע וכבס שנית וטהר 524242234343344441757
67 זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר או הפשתים או השתי או הערב או כל כלי עור לטהרו או לטמאו 34343426242422335251963
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1010 3667
     


Valid XHTML Valid CSS