פרשת מצורע

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
2 זאת תהיה תורת המצרע ביום טהרתו והובא אל הכהן 344545524936
3 ויצא הכהן אל מחוץ למחנה וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע 44245444435251350
4 וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהרות ועץ ארז ושני תולעת ואזב 44453545334541353
5 וצוה הכהן ושחט את הצפור האחת אל כלי חרש על מים חיים 4442542332341240
6 את הצפר החיה יקח אתה ואת עץ הארז ואת שני התולעת ואת האזב וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם הצפר השחטה על המים החיים 2443332433634443443452452486
7 והזה על המטהר מן הצרעת שבע פעמים וטהרו ושלח את הצפר החיה על פני השדה 4252535542442341554
8 וכבס המטהר את בגדיו וגלח את כל שערו ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים 452542244444425445442076
9 והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו את ראשו ואת זקנו ואת גבת עיניו ואת כל שערו יגלח וכבס את בגדיו ורחץ את בשרו במים וטהר 446422424343353244425424442692
10 וביום השמיני יקח שני כבשים תמימם וכבשה אחת בת שנתה תמימה ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ולג אחד שמן 563355532455634543332082
11 והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואתם לפני יהוה פתח אהל מועד 6452454443341248
12 ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אתו לאשם ואת לג השמן והניף אתם תנופה לפני יהוה 44244634324535441661
13 ושחט את הכבש במקום אשר ישחט את החטאת ואת העלה במקום הקדש כי כחטאת האשם הוא לכהן קדש קדשים הוא 424534253454254343532074
14 ולקח הכהן מדם האשם ונתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית 44344424356333633461974
15 ולקח הכהן מלג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית 443442247934
16 וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית והזה מן השמן באצבעו שבע פעמים לפני יהוה 44256243237424635441974
17 ומיתר השמן אשר על כפו יתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על דם האשם 543233424356333633462242383
18 והנותר בשמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר וכפר עליו הכהן לפני יהוה 6432243235444441554
19 ועשה הכהן את החטאת וכפר על המטהר מטמאתו ואחר ישחט את העלה 4425425644241246
20 והעלה הכהן את העלה ואת המנחה המזבחה וכפר עליו הכהן וטהר 542435644441145
21 ואם דל הוא ואין ידו משגת ולקח כבש אחד אשם לתנופה לכפר עליו ועשרון סלת אחד בלול בשמן למנחה ולג שמן 3234344333644633445332177
22 ושתי תרים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת והאחד עלה 442334343434531449
23 והביא אתם ביום השמיני לטהרתו אל הכהן אל פתח אהל מועד לפני יהוה 53466242334441350
24 ולקח הכהן את כבש האשם ואת לג השמן והניף אתם הכהן תנופה לפני יהוה 442343245345441451
25 ושחט את כבש האשם ולקח הכהן מדם האשם ונתן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית 42344434424356333633462283
26 ומן השמן יצק הכהן על כף הכהן השמאלית 34342247829
27 והזה הכהן באצבעו הימנית מן השמן אשר על כפו השמאלית שבע פעמים לפני יהוה 446624323735441457
28 ונתן הכהן מן השמן אשר על כפו על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית על מקום דם האשם 4424323243563336334624242485
29 והנותר מן השמן אשר על כף הכהן יתן על ראש המטהר לכפר עליו לפני יהוה 6243224323544441552
30 ועשה את האחד מן התרים או מן בני היונה מאשר תשיג ידו 4242522354431240
31 את אשר תשיג ידו את האחד חטאת ואת האחד עלה על המנחה וכפר הכהן על המטהר לפני יהוה 2343244343254425441862
32 זאת תורת אשר בו נגע צרעת אשר לא תשיג ידו בטהרתו 343234324361137
33 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
34 כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נתן לכם לאחזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם 24234333355344361657
35 ובא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמר כנגע נראה לי בבית 332454444241139
36 וצוה הכהן ופנו את הבית בטרם יבא הכהן לראות את הנגע ולא יטמא כל אשר בבית ואחר כן יבא הכהן לראות את הבית 444244345243423442345242380
37 וראה את הנגע והנה הנגע בקירת הבית שקערורת ירקרקת או אדמדמת ומראיהן שפל מן הקיר 4244454762673241564
38 ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים 4424234624441243
39 ושב הכהן ביום השביעי וראה והנה פשה הנגע בקירת הבית 34464434541041
40 וצוה הכהן וחלצו את האבנים אשר בהן הנגע והשליכו אתהן אל מחוץ לעיר אל מקום טמא 44526334742442431661
41 ואת הבית יקצע מבית סביב ושפכו את העפר אשר הקצו אל מחוץ לעיר אל מקום טמא 34444524342442431656
42 ולקחו אבנים אחרות והביאו אל תחת האבנים ועפר אחר יקח וטח את הבית 55562364333241351
43 ואם ישוב הנגע ופרח בבית אחר חלץ את האבנים ואחרי הקצות את הבית ואחרי הטוח 3444433265524541558
44 ובא הכהן וראה והנה פשה הנגע בבית צרעת ממארת הוא בבית טמא הוא 34443444534331348
45 ונתץ את הבית את אבניו ואת עציו ואת כל עפר הבית והוציא אל מחוץ לעיר אל מקום טמא 4242534323462442431861
46 והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו יטמא עד הערב 42423534241033
47 והשכב בבית יכבס את בגדיו והאכל בבית יכבס את בגדיו 54425544251040
48 ואם בא יבא הכהן וראה והנה לא פשה הנגע בבית אחרי הטח את הבית וטהר הכהן את הבית כי נרפא הנגע 3234442344432444242442170
49 ולקח לחטא את הבית שתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת ואזב 442435334541141
50 ושחט את הצפר האחת אל כלי חרש על מים חיים 42442332341031
51 ולקח את עץ הארז ואת האזב ואת שני התולעת ואת הצפר החיה וטבל אתם בדם הצפר השחוטה ובמים החיים והזה אל הבית שבע פעמים 4224343363444334655424352490
52 וחטא את הבית בדם הצפור ובמים החיים ובצפר החיה ובעץ הארז ובאזב ובשני התולעת 424355554445561461
53 ושלח את הצפר החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה וכפר על הבית וטהר 424424423442441447
54 זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק 353355624
55 ולצרעת הבגד ולבית 645315
56 ולשאת ולספחת ולבהרת 566317
57 להורת ביום הטמא וביום הטהר זאת תורת הצרעת 54454345834
58 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
59 דברו אל בני ישראל ואמרתם אלהם איש איש כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא 4235643324254331553
60 וזאת תהיה טמאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו טמאתו הוא 445524242545531454
61 כל המשכב אשר ישכב עליו הזב יטמא וכל הכלי אשר ישב עליו יטמא 25344343433441346
62 ואיש אשר יגע במשכבו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 433645444241143
63 והישב על הכלי אשר ישב עליו הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 524334345444241451
64 והנגע בבשר הזב יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 54345444241039
65 וכי ירק הזב בטהור וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 333545444241141
66 וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב יטמא 3534434726
67 וכל הנגע בכל אשר יהיה תחתיו יטמא עד הערב והנושא אותם יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 3433454246445444241869
68 וכל אשר יגע בו הזב וידיו לא שטף במים וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 33323523445444241655
69 וכלי חרש אשר יגע בו הזב ישבר וכל כלי עץ ישטף במים 4333234332441238
70 וכי יטהר הזב מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו וכבס בגדיו ורחץ בשרו במים חיים וטהר 34354244645444441664
71 וביום השמיני יקח לו שתי תרים או שני בני יונה ובא לפני יהוה אל פתח אהל מועד ונתנם אל הכהן 563234233434423345242069
72 ועשה אתם הכהן אחד חטאת והאחד עלה וכפר עליו הכהן לפני יהוה מזובו 43434534444451351
73 ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשרו וטמא עד הערב 423443442244241446
74 וכל בגד וכל עור אשר יהיה עליו שכבת זרע וכבס במים וטמא עד הערב 333334443444241448
75 ואשה אשר ישכב איש אתה שכבת זרע ורחצו במים וטמאו עד הערב 4343343545241244
76 ואשה כי תהיה זבה דם יהיה זבה בבשרה שבעת ימים תהיה בנדתה וכל הנגע בה יטמא עד הערב 4243243544453424241863
77 וכל אשר תשכב עליו בנדתה יטמא וכל אשר תשב עליו יטמא 334454333441140
78 וכל הנגע במשכבה יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 34645444241040
79 וכל הנגע בכל כלי אשר תשב עליו יכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 343333445444241450
80 ואם על המשכב הוא או על הכלי אשר הוא ישבת עליו בנגעו בו יטמא עד הערב 32532243344524241652
81 ואם שכב ישכב איש אתה ותהי נדתה עליו וטמא שבעת ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יטמא 334334444443534441763
82 ואשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים בלא עת נדתה או כי תזוב על נדתה כל ימי זוב טמאתה כימי נדתה תהיה טמאה הוא 4243344324224242335444432479
83 כל המשכב אשר תשכב עליו כל ימי זובה כמשכב נדתה יהיה לה וכל הכלי אשר תשב עליו טמא יהיה כטמאת נדתה 2534423454423433434542175
84 וכל הנוגע בם יטמא וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב 352445444241141
85 ואם טהרה מזובה וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר 345524444935
86 וביום השמיני תקח לה שתי תרים או שני בני יונה והביאה אותם אל הכהן אל פתח אהל מועד 5632342334642423341863
87 ועשה הכהן את האחד חטאת ואת האחד עלה וכפר עליה הכהן לפני יהוה מזוב טמאתה 4424434344444451557
88 והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם 62356346525351355
89 זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע לטמאה בה 34343443521035
90 והדוה בנדתה והזב את זובו לזכר ולנקבה ולאיש אשר ישכב עם טמאה 5542446534241248
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1274 4697
     


Valid XHTML Valid CSS