פרשת אחרי מות

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יהוה וימתו 54234333464451350
2 ויאמר יהוה אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש מבית לפרכת אל פני הכפרת אשר על הארן ולא ימות כי בענן אראה על הכפרת 542332443332244523532434244252996
3 בזאת יבא אהרן אל הקדש בפר בן בקר לחטאת ואיל לעלה 434243235441138
4 כתנת בד קדש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגר ובמצנפת בד יצנף בגדי קדש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם 423462424624724432442452384
5 ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעלה 4335335454341246
6 והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו 642253244441140
7 ולקח את שני השעירם והעמיד אתם לפני יהוה פתח אהל מועד 423663443341142
8 ונתן אהרן על שני השעירם גרלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל 4423654355361250
9 והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת 642533455541146
10 והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אתו לעזאזל המדברה 63345642444443661668
11 והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו 642253244444225321758
12 ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני יהוה ומלא חפניו קטרת סמים דקה והביא מבית לפרכת 435423554454435451769
13 ונתן את הקטרת על האש לפני יהוה וכסה ענן הקטרת את הכפרת אשר על העדות ולא ימות 425234443525325341760
14 ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני הכפרת קדמה ולפני הכפרת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו 433462354553352361766
15 ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אתו על הכפרת ולפני הכפרת 42453352324542343334325552588
16 וכפר על הקדש מטמאת בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם 424535835344443451770
17 וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבאו לכפר בקדש עד צאתו וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל 33244444424444442351968
18 ויצא אל המזבח אשר לפני יהוה וכפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב 4253444443345425541869
19 והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים וטהרו וקדשו מטמאת בני ישראל 4423635555351250
20 וכלה מכפר את הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי 44243343562531348
21 וסמך אהרן את שתי ידו על ראש השעיר החי והתודה עליו את כל עונת בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאתם ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש עתי המדברה 442332353642243532635432354333631110
22 ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר 45422523442551347
23 ובא אהרן אל אהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבאו אל הקדש והניחם שם 34234424333424621653
24 ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עלתו ואת עלת העם וכפר בעדו ובעד העם 424454425442433344432072
25 ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה 33556522
26 והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה 6256454244524251560
27 ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקדש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את ערתם ואת בשרם ואת פרשם 3253453423445245532434342486
28 והשרף אתם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה 53454244524251349
29 והיתה לכם לחקת עולם בחדש השביעי בעשור לחדש תענו את נפשתיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם 53444654427352454361980
30 כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו 2434544374451249
31 שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשתיכם חקת עולם 353362734936
32 וכפר הכהן אשר ימשח אתו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקדש 4434344234344243441863
33 וכפר את מקדש הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל עם הקהל יכפר 424433435436322441760
34 והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה ויעש כאשר צוה יהוה את משה 53344423535344434231968
35 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
36 דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם זה הדבר אשר צוה יהוה לאמר 324343235552433441759
37 איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כשב או עז במחנה או אשר ישחט מחוץ למחנה 334534323225234451757
38 ואל פתח אהל מועד לא הביאו להקריב קרבן ליהוה לפני משכן יהוה דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו 333425645444244423544432386
39 למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זבחים על פני השדה והביאם ליהוה אל פתח אהל מועד אל הכהן וזבחו זבחי שלמים ליהוה אותם 435352632523465233424545542699
40 וזרק הכהן את הדם על מזבח יהוה פתח אהל מועד והקטיר החלב לריח ניחח ליהוה 4423244334644451556
41 ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירם אשר הם זנים אחריהם חקת עולם תהיה זאת להם לדרתם 35326632463443351662
42 ואלהם תאמר איש איש מבית ישראל ומן הגר אשר יגור בתוכם אשר יעלה עלה או זבח 54334533345343231657
43 ואל פתח אהל מועד לא יביאנו לעשות אתו ליהוה ונכרת האיש ההוא מעמיו 33342653554451352
44 ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פני בנפש האכלת את הדם והכרתי אתה מקרב עמה 43453335342253452363432279
45 כי נפש הבשר בדם הוא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשתיכם כי הדם הוא בנפש יכפר 2343345325427233441863
46 על כן אמרתי לבני ישראל כל נפש מכם לא תאכל דם והגר הגר בתוככם לא יאכל דם 225452332424362421755
47 ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר 4345333534332334423542173
48 כי נפש כל בשר דמו בנפשו הוא ואמר לבני ישראל דם כל בשר לא תאכלו כי נפש כל בשר דמו הוא כל אכליו יכרת 2323353445223252323332542475
49 וכל נפש אשר תאכל נבלה וטרפה באזרח ובגר וכבס בגדיו ורחץ במים וטמא עד הערב וטהר 33344554454442441662
50 ואם לא יכבס ובשרו לא ירחץ ונשא עונו 32452444828
51 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
52 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני יהוה אלהיכם 323554346935
53 כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו 5353522463433443248242179
54 את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני יהוה אלהיכם 254345433461143
55 ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אתם האדם וחי בהם אני יהוה 62435343433341347
56 איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני יהוה 3322342554341240
57 ערות אביך וערות אמך לא תגלה אמך הוא לא תגלה ערותה 445324332451139
58 ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא 43424443828
59 ערות אחותך בת אביך או בת אמך מולדת בית או מולדת חוץ לא תגלה ערותן 4524223532532451551
60 ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ערותן כי ערותך הנה 4232232452531237
61 ערות בת אשת אביך מולדת אביך אחותך הוא לא תגלה ערותה 423454532451141
62 ערות אחות אביך לא תגלה שאר אביך הוא 44424343828
63 ערות אחות אמך לא תגלה כי שאר אמך הוא 443242333928
64 ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דדתך הוא 434242424431136
65 ערות כלתך לא תגלה אשת בנך הוא לא תגלה ערותה 44243332451034
66 ערות אשת אחיך לא תגלה ערות אחיך הוא 43424443828
67 ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה שארה הנה זמה הוא 43424223323235543331960
68 ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה 42423455451038
69 ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב לגלות ערותה 33452455831
70 ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה 335235452932
71 ומזרעך לא תתן להעביר למלך ולא תחלל את שם אלהיך אני יהוה 6236434225341244
72 ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה הוא 33245353828
73 ובכל בהמה לא תתן שכבתך לטמאה בה ואשה לא תעמד לפני בהמה לרבעה תבל הוא 4423552424445331554
74 אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אשר אני משלח מפניכם 25332335533461347
75 ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה 545444425937
76 ושמרתם אתם את חקתי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם 6324353436454361561
77 כי את כל התועבת האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ 2226334436541244
78 ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם 3444634324361246
79 כי כל אשר יעשה מכל התועבת האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם 2234364664431247
80 ושמרתם את משמרתי לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני יהוה אלהיכם 62654563463533461671
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1170 4294
     


Valid XHTML Valid CSS