פרשת קדושים

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
2 דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יהוה אלהיכם 3223355454243461555
3 איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני יהוה אלהיכם 33553553461042
4 אל תפנו אל האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני יהוה אלהיכם 2426542433461245
5 וכי תזבחו זבח שלמים ליהוה לרצנכם תזבחהו 3535566733
6 ביום זבחכם יאכל וממחרת והנותר עד יום השלישי באש ישרף 45466236341043
7 ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה 344464324934
8 ואכליו עונו ישא כי את קדש יהוה חלל ונכרתה הנפש ההוא מעמיה 6432234364451246
9 ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך לקצר ולקט קצירך לא תלקט 72452433445241349
10 וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם 525442444433461454
11 לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו 25353536832
12 ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלהיך אני יהוה 35445225341037
13 לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר 24233424443231340
14 לא תקלל חרש ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מאלהיך אני יהוה 2435323456341244
15 לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך 2435233234344451551
16 לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעך אני יהוה 234524223341134
17 לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא 24245452533431346
18 לא תקם ולא תטר את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני יהוה 2333233544341239
19 את חקתי תשמרו בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים ובגד כלאים שעטנז לא יעלה עליך 245525532454552441766
20 ואיש כי ישכב את אשה שכבת זרע והוא שפחה נחרפת לאיש והפדה לא נפדתה או חפשה לא נתן לה בקרת תהיה לא יומתו כי לא חפשה 424234344545252423244252242687
21 והביא את אשמו ליהוה אל פתח אהל מועד איל אשם 52452334331034
22 וכפר עליו הכהן באיל האשם לפני יהוה על חטאתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא 44444442533526331660
23 וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל 34246224652434435241969
24 ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים ליהוה 56424365835
25 ובשנה החמישת תאכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו אני יהוה אלהיכם 565246363461150
26 לא תאכלו על הדם לא תנחשו ולא תעוננו 25232536828
27 לא תקפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך 243535234931
28 ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם וכתבת קעקע לא תתנו בכם אני יהוה 4424654243341245
29 אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה 242373445431141
30 את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה 2556534730
31 אל תפנו אל האבת ואל הידענים אל תבקשו לטמאה בהם אני יהוה אלהיכם 24243725533461350
32 מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני יהוה 44453356341041
33 וכי יגור אתך גר בארצכם לא תונו אתו 34326243827
34 כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם ואהבת לו כמוך כי גרים הייתם בארץ מצרים אני יהוה אלהיכם 5343334524245453461869
35 לא תעשו עול במשפט במדה במשקל ובמשורה 2435457730
36 מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים 5343434343346364451871
37 ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם אני יהוה 622432563341140
38 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
39 ואל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן 33543345333633543424642283
40 ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי 43234463432534432552242277
41 ואם העלם יעלימו עם הארץ את עיניהם מן האיש ההוא בתתו מזרעו למלך לבלתי המית אתו 34624262444545431662
42 ושמתי אני את פני באיש ההוא ובמשפחתו והכרתי אתו ואת כל הזנים אחריו לזנות אחרי המלך מקרב עמם 5323448633255544431873
43 והנפש אשר תפנה אל האבת ואל הידענים לזנת אחריהם ונתתי את פני בנפש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו 5342437465234463431872
44 והתקדשתם והייתם קדשים כי אני יהוה אלהיכם 8652346734
45 ושמרתם את חקתי ועשיתם אתם אני יהוה מקדשכם 62463346834
46 כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת אביו ואמו קלל דמיו בו 23334243334443421651
47 ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת 4342333423434461552
48 ואיש אשר ישכב את אשת אביו ערות אביו גלה מות יומתו שניהם דמיהם בם 434234443355521451
49 ואיש אשר ישכב את כלתו מות יומתו שניהם תבל עשו דמיהם בם 4342435533521243
50 ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם 434235353535521452
51 ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם 433233333353534361759
52 ואיש אשר יתן שכבתו בבהמה מות יומת ואת הבהמה תהרגו 43355343551040
53 ואשה אשר תקרב אל כל בהמה לרבעה אתה והרגת את האשה ואת הבהמה מות יומתו דמיהם בם 434224535243535521761
54 ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו וראה את ערותה והיא תראה את ערותו חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם ערות אחתו גלה עונו ישא 43324242234254425336533443432896
55 ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקרה הערה והוא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם 4342334252444424465432176
56 וערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה כי את שארו הערה עונם ישאו 54354242244441347
57 ואיש אשר ישכב את דדתו ערות דדו גלה חטאם ישאו ערירים ימתו 4342443344641245
58 ואיש אשר יקח את אשת אחיו נדה הוא ערות אחיו גלה ערירים יהיו 43323433443641346
59 ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה 622432563344433443422071
60 ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו ואקץ בם 3444334622233421549
61 ואמר לכם אתם תירשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אתה ארץ זבת חלב ודבש אני יהוה אלהיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים 433525453433334346364252387
62 והבדלתם בין הבהמה הטהרה לטמאה ובין העוף הטמא לטהר ולא תשקצו את נפשתיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמש האדמה אשר הבדלתי לכם לטמא 7355544443527554345363423100
63 והייתם לי קדשים כי קדוש אני יהוה ואבדל אתכם מן העמים להיות לי 62524345425521349
64 ואיש או אשה כי יהיה בהם אוב או ידעני מות יומתו באבן ירגמו אתם דמיהם בם 42324332535453521655
                                                                                                                                                               
  סך הכל 868 3229
     


Valid XHTML Valid CSS