פרשת אמור

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויאמר יהוה אל משה אמר אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו 5423326345442451556
2 כי אם לשארו הקרב אליו לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו 22544465561043
3 ולאחתו הבתולה הקרובה אליו אשר לא היתה לאיש לה יטמא 66643244241041
4 לא יטמא בעל בעמיו להחלו 24355519
5 לא יקרחה קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו שרטת 2545442562541248
6 קדשים יהיו לאלהיהם ולא יחללו שם אלהיהם כי את אשי יהוה לחם אלהיהם הם מקריבם והיו קדש 547352622343626431767
7 אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו 335244552423361451
8 וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדש יהיה לך כי קדוש אני יהוה מקדשכם 6223535342243461554
9 ובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף 3332352435341240
10 והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה ומלא את ידו ללבש את הבגדים את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרם 55534243542342624246242281
11 ועל כל נפשת מת לא יבא לאביו ולאמו לא יטמא 32422355241032
12 ומן המקדש לא יצא ולא יחלל את מקדש אלהיו כי נזר שמן משחת אלהיו עליו אני יהוה 352334245233454341759
13 והוא אשה בבתוליה יקח 4373417
14 אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה 565323232255331449
15 ולא יחלל זרעו בעמיו כי אני יהוה מקדשו 34452345830
16 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
17 דבר אל אהרן לאמר איש מזרעך לדרתם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלהיו 32443553423246351658
18 כי כל איש אשר בו מום לא יקרב איש עור או פסח או חרם או שרוע 22332324332323241643
19 או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד 23342332321027
20 או גבן או דק או תבלל בעינו או גרב או ילפת או מרוח אשך 232224523242431440
21 כל איש אשר בו מום מזרע אהרן הכהן לא יגש להקריב את אשי יהוה מום בו את לחם אלהיו לא יגש להקריב 23323444236234322352362271
22 לחם אלהיו מקדשי הקדשים ומן הקדשים יאכל 3556364732
23 אך אל הפרכת לא יבא ואל המזבח לא יגש כי מום בו ולא יחלל את מקדשי כי אני יהוה מקדשם 225233523232342523452062
24 וידבר משה אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל 53243432351034
25 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
26 דבר אל אהרן ואל בניו וינזרו מקדשי בני ישראל ולא יחללו את שם קדשי אשר הם מקדשים לי אני יהוה 324346535352243262342071
27 אמר אלהם לדרתיכם כל איש אשר יקרב מכל זרעכם אל הקדשים אשר יקדישו בני ישראל ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפש ההוא מלפני אני יהוה 34723343526363556464453424100
28 איש איש מזרע אהרן והוא צרוע או זב בקדשים לא יאכל עד אשר יטהר והנגע בכל טמא נפש או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע 33444422624234533323334432583
29 או איש אשר יגע בכל שרץ אשר יטמא לו או באדם אשר יטמא לו לכל טמאתו 23333334224342351649
30 נפש אשר תגע בו וטמאה עד הערב ולא יאכל מן הקדשים כי אם רחץ בשרו במים 33325243426223441652
31 ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים כי לחמו הוא 34444262431036
32 נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה אני יהוה 45245234829
33 ושמרו את משמרתי ולא ישאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשם 526344342263451453
34 וכל זר לא יאכל קדש תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש 322434352431135
35 וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו 424344342542551451
36 ובת כהן כי תהיה לאיש זר הוא בתרומת הקדשים לא תאכל 332442366241139
37 ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל וכל זר לא יאכל בו 33245643242347444322422277
38 ואיש כי יאכל קדש בשגגה ויסף חמשיתו עליו ונתן לכהן את הקדש 4243546444241246
39 ולא יחללו את קדשי בני ישראל את אשר ירימו ליהוה 35243523551037
40 והשיאו אותם עון אשמה באכלם את קדשיהם כי אני יהוה מקדשם 643452623451144
41 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
42 דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם אשר יקריבו ליהוה לעלה 3243432355433453363553646365429115
43 לרצנכם תמים זכר בבקר בכשבים ובעזים 643466629
44 כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה לכם 232326225431134
45 ואיש כי יקריב זבח שלמים ליהוה לפלא נדר או לנדבה בבקר או בצאן תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו 4253554325424445232422174
46 עורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה ליהוה ואשה לא תתנו מהם על המזבח ליהוה 42424242324263542432552274
47 ושור ושה שרוע וקלוט נדבה תעשה אתו ולנדר לא ירצה 43454435241038
48 ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו ליהוה ובארצכם לא תעשו 55552657241046
49 ומיד בן נכר לא תקריבו את לחם אלהיכם מכל אלה כי משחתם בהם מום בם לא ירצו לכם 4232623633253322431858
50 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
51 שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה ליהוה 32322244443356545351969
52 ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד 42233325431031
53 וכי תזבחו זבח תודה ליהוה לרצנכם תזבחו 3534565731
54 ביום ההוא יאכל לא תותירו ממנו עד בקר אני יהוה 44426423341036
55 ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני יהוה 656334627
56 ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני יהוה מקדשכם 3522474353461248
57 המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה 644553634940
58 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
59 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי 32355454353533251660
60 ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קדש כל מלאכה לא תעשו שבת הוא ליהוה בכל מושבתיכם 34455635432524335381977
61 אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם 354533536937
62 בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח ליהוה 466343635940
63 ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה שבעת ימים מצות תאכלו 6334325544451248
64 ביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו 464343254241141
65 והקרבתם אשה ליהוה שבעת ימים ביום השביעי מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו 735444643254241457
66 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
67 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן 3235542424333362562356242487
68 והניף את העמר לפני יהוה לרצנכם ממחרת השבת יניפנו הכהן 52444654641044
69 ועשיתם ביום הניפכם את העמר כבש תמים בן שנתו לעלה ליהוה 646243424451144
70 ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ונסכה יין רביעת ההין 636354353453541459
71 ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד הביאכם את קרבן אלהיכם חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם 44525234326246347371976
72 וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה 63544623635561358
73 עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה ליהוה 254655374451150
74 ממושבתיכם תביאו לחם תנופה שתים שני עשרנים סלת תהיינה חמץ תאפינה בכורים ליהוה 95354363636651364
75 והקרבתם על הלחם שבעת כבשים תמימם בני שנה ופר בן בקר אחד ואילם שנים יהיו עלה ליהוה ומנחתם ונסכיהם אשה ריח ניחח ליהוה 724455333233544356733452393
76 ועשיתם שעיר עזים אחד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלמים 644354533451146
77 והניף הכהן אתם על לחם הבכרים תנופה לפני יהוה על שני כבשים קדש יהיו ליהוה לכהן 54323654423534541662
78 וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו חקת עולם בכל מושבתיכם לדרתיכם 6443434325424343871873
79 ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני יהוה אלהיכם 724524335452444433462078
80 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
81 דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קדש 32354464443555431664
82 כל מלאכת עבדה לא תעשו והקרבתם אשה ליהוה 25424735832
83 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
84 אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה ליהוה 2546336343436277351876
85 וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יהוה אלהיכם 35244432353454461661
86 כי כל הנפש אשר לא תענה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה 224324443651139
87 וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה 3434254437244431556
88 כל מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם 252434737937
89 שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם 3533627544423551561
90 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
91 דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה 32354533463254451661
92 ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו 464325424934
93 שבעת ימים תקריבו אשה ליהוה ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליהוה עצרת הוא כל מלאכת עבדה לא תעשו 4463546434373543254242185
94 אלה מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה ליהוה עלה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו 3543535363535363351873
95 מלבד שבתת יהוה ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבתיכם אשר תתנו ליהוה 444585265273451464
96 אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יהוה שבעת ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון 25334662544224444655652291
97 ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יהוה אלהיכם שבעת ימים 634632335423536446442080
98 וחגתם אתו חג ליהוה שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו 532544434746431458
99 בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת 444425644937
100 למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם 44625623574453461670
101 וידבר משה את מעדי יהוה אל בני ישראל 53244235828
102 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
103 צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד 223554332455241449
104 מחוץ לפרכת העדת באהל מועד יערך אתו אהרן מערב עד בקר לפני יהוה תמיד חקת עולם לדרתיכם 454444344234443471767
105 על המנרה הטהרה יערך את הנרות לפני יהוה תמיד 255425444935
106 ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת 5353444364441249
107 ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני יהוה 444626254441145
108 ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה ליהוה 42643546351042
109 ביום השבת ביום השבת יערכנו לפני יהוה תמיד מאת בני ישראל ברית עולם 44446444335441353
110 והיתה לאהרן ולבניו ואכלהו במקום קדש כי קדש קדשים הוא לו מאשי יהוה חק עולם 5566532353244241559
111 ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש הישראלי 423742344355528471772
112 ויקב בן האשה הישראלית את השם ויקלל ויביאו אתו אל משה ושם אמו שלמית בת דברי למטה דן 4248235632333524421865
113 ויניחהו במשמר לפרש להם על פי יהוה 7543224727
114 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
115 הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו ורגמו אתו כל העדה 425245526252453241762
116 ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו 3354433245441244
117 ונקב שם יהוה מות יומת רגום ירגמו בו כל העדה כגר כאזרח בנקבו שם יומת 4243445224355241553
118 ואיש כי יכה כל נפש אדם מות יומת 42323334824
119 ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש 4346333726
120 ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו 42336432421033
121 שבר תחת שבר עין תחת עין שן תחת שן כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו 33333323243342421647
122 ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת 446434625
123 משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני יהוה אלהיכם 434335423461141
124 וידבר משה אל בני ישראל ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה וירגמו אתו אבן ובני ישראל עשו כאשר צוה יהוה את משה 53235725245633453434232283
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1614 6106
     


Valid XHTML Valid CSS