פרשת בהר

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה בהר סיני לאמר 5423344725
2 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת ליהוה 3235542424333354351863
3 שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת את תבואתה 244334445261141
4 ובשנה השביעת שבת שבתון יהיה לארץ שבת ליהוה שדך לא תזרע וכרמך לא תזמר 563544353245241455
5 את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצר שנת שבתון יהיה לארץ 245253452435441452
6 והיתה שבת הארץ לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך 5343526677531256
7 ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל 75354264836
8 וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה 5234434354233453731867
9 והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם 64545544664351361
10 וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו 62363644354343532542642287
11 יובל הוא שנת החמשים שנה תהיה לכם לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזריה 433634325352635251764
12 כי יובל הוא קדש תהיה לכם מן השדה תאכלו את תבואתה 243343245261138
13 בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו 4544325727
14 וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו 35462335243241346
15 במספר שנים אחר היובל תקנה מאת עמיתך במספר שני תבואת ימכר לך 5435435535421248
16 לפי רב השנים תרבה מקנתו ולפי מעט השנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואת הוא מכר לך 32545435552453321660
17 ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיך כי אני יהוה אלהיכם 343255623461143
18 ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם אתם וישבתם על הארץ לבטח 6243556362441250
19 ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע וישבתם לבטח עליה 54464644837
20 וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו 35244622434271348
21 וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים 625345426451146
22 וזרעתם את השנה השמינת ואכלתם מן התבואה ישן עד השנה התשיעת עד בוא תבואתה תאכלו ישן 62466263246236531666
23 והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ כי גרים ותושבים אתם עמדי 5245224247341244
24 ובכל ארץ אחזתכם גאלה תתנו לארץ 436444625
25 כי ימוך אחיך ומכר מאחזתו ובא גאלו הקרב אליו וגאל את ממכר אחיו 24446344442441349
26 ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו 422423634351138
27 וחשב את שני ממכרו והשיב את העדף לאיש אשר מכר לו ושב לאחזתו 42355244332361346
28 ואם לא מצאה ידו די השיב לו והיה ממכרו ביד הקנה אתו עד שנת היובל ויצא ביבל ושב לאחזתו 32432424534323544361966
29 ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ימים תהיה גאלתו 42434345522354451659
30 ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה וקם הבית אשר בעיר אשר לא חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו לא יצא ביבל 32424235343432364362342275
31 ובתי החצרים אשר אין להם חמה סביב על שדה הארץ יחשב גאלה תהיה לו וביבל יצא 46333342344442531657
32 וערי הלוים בתי ערי אחזתם גאלת עולם תהיה ללוים 453354445937
33 ואשר יגאל מן הלוים ויצא ממכר בית ועיר אחזתו ביבל כי בתי ערי הלוים הוא אחזתם בתוך בני ישראל 44254434542335354351972
34 ושדה מגרש עריהם לא ימכר כי אחזת עולם הוא להם 44524244331035
35 וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך 3444336225331242
36 אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך 23436563431039
37 את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך 24232472341033
38 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלהים 34636445332345361664
39 וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבד בו עבדת עבד 344352242431136
40 כשכיר כתושב יהיה עמך עד שנת היבל יעבד עמך 554323443933
41 ויצא מעמך הוא ובניו עמו ושב אל משפחתו ואל אחזת אבתיו ישוב 4435332634541246
42 כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לא ימכרו ממכרת עבד 2423634525531244
43 לא תרדה בו בפרך ויראת מאלהיך 242456623
44 ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מאת הגוים אשר סביבתיכם מהם תקנו עבד ואמה 55342353834341352
45 וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וממשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם והיו לכם לאחזה 34754348343664351672
46 והתנחלתם אתם לבניכם אחריכם לרשת אחזה לעלם בהם תעבדו ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך 8366444357353524241878
47 וכי תשיג יד גר ותושב עמך ומך אחיך עמו ונמכר לגר תושב עמך או לעקר משפחת גר 342253343534324521757
48 אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו 44442356832
49 או דדו או בן דדו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל 2322362447625351556
50 וחשב עם קנהו משנת המכרו לו עד שנת היבל והיה כסף ממכרו במספר שנים כימי שכיר יהיה עמו 4244522344355444431866
51 אם עוד רבות בשנים לפיהן ישיב גאלתו מכסף מקנתו 234554545937
52 ואם מעט נשאר בשנים עד שנת היבל וחשב לו כפי שניו ישיב את גאלתו 334523442344251448
53 כשכיר שנה בשנה יהיה עמו לא ירדנו בפרך לעיניך 534432546936
54 ואם לא יגאל באלה ויצא בשנת היבל הוא ובניו עמו 32444443531036
55 כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני יהוה אלהיכם 2235542364453461558
56 לא תעשו לכם אלילם ופסל ומצבה לא תקימו לכם ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה כי אני יהוה אלהיכם 243545253452467423462080
57 את שבתתי תשמרו ומקדשי תיראו אני יהוה 2556534730
                                                                                                                                                               
  סך הכל 737 2817
     


Valid XHTML Valid CSS