פרשת בחוקותי

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם 25435563833
2 ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו 56454534341043
3 והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואכלתם לחמכם לשבע וישבתם לבטח בארצכם 5332454236546461562
4 ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם 5446456332442461562
5 ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב 626564629
6 ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב 5343434556641252
7 ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם והקימתי את בריתי אתכם 65747472541051
8 ואכלתם ישן נושן וישן מפני חדש תוציאו 6344436730
9 ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם 5563444731
10 והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם 866364423942
11 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים מהית להם עבדים ואשבר מטת עלכם ואולך אתכם קוממיות 346364454355345471775
12 ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה 32523422541032
13 ואם בחקתי תמאסו ואם את משפטי תגעל נפשכם לבלתי עשות את כל מצותי להפרכם את בריתי 35532545542256251663
14 אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם 2343375425355563645662192
15 ונתתי פני בכם ונגפתם לפני איביכם ורדו בכם שנאיכם ונסתם ואין רדף אתכם 53364643654341356
16 ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם 3232526543271244
17 ושברתי את גאון עזכם ונתתי את שמיכם כברזל ואת ארצכם כנחשה 624452553551146
18 ותם לריק כחכם ולא תתן ארצכם את יבולה ועץ הארץ לא יתן פריו 34433525342341345
19 ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו לשמע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם 34333442653381351
20 והשלחתי בכם את חית השדה ושכלה אתכם והכריתה את בהמתכם והמעיטה אתכם ונשמו דרכיכם 732345472674561465
21 ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי 34252633828
22 והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאתיכם 6234464233271246
23 והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית ונאספתם אל עריכם ושלחתי דבר בתוככם ונתתם ביד אויב 6534347256365341566
24 בשברי לכם מטה לחם ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו 53334345536556351668
25 ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי 34252634829
26 והלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אף אני שבע על חטאתיכם 644364233271144
27 ואכלתם בשר בניכם ובשר בנתיכם תאכלו 635465629
28 והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם 7266265262475441568
29 ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם 525472734461149
30 והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה 632454662938
31 ואתכם אזרה בגוים והריקתי אחריכם חרב והיתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חרבה 5457635546441258
32 אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה ואתם בארץ איביכם אז תשבת הארץ והרצת את שבתתיה 244262344462445261764
33 כל ימי השמה תשבת את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה 234423248641142
34 והנשארים בכם והבאתי מרך בלבבם בארצת איביהם ורדף אתם קול עלה נדף ונסו מנסת חרב ונפלו ואין רדף 8363556433334435431875
35 וכשלו איש באחיו כמפני חרב ורדף אין ולא תהיה לכם תקומה לפני איביכם 53553433435461353
36 ואבדתם בגוים ואכלה אתכם ארץ איביכם 655436629
37 והנשארים בכם ימקו בעונם בארצת איביכם ואף בעונת אבתם אתם ימקו 834556354341150
38 והתודו את עונם ואת עון אבתם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי 6243345342334341553
39 אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אתם בארץ איביהם או אז יכנע לבבם הערל ואז ירצו את עונם 2333463462244434241863
40 וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר 6255325432554541560
41 והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם 543426533424356434442078
42 ואף גם זאת בהיותם בארץ איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלתם להפר בריתי אתם כי אני יהוה אלהיהם 3236462636545323461873
43 וזכרתי להם ברית ראשנים אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים לעיני הגוים להיות להם לאלהים אני יהוה 63463634555536341671
44 אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן יהוה בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה 3586334443534331561
45 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
46 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשת ליהוה 32355432435451348
47 והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן ששים שנה והיה ערכך חמשים שקל כסף בשקל הקדש 444353324344533441762
48 ואם נקבה הוא והיה ערכך שלשים שקל 3434453726
49 ואם מבן חמש שנים ועד בן עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים 33343253444556451663
50 ואם מבן חדש ועד בן חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף 3333234444453644531867
51 ואם מבן ששים שנה ומעלה אם זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלים 3343523444336451556
52 ואם מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן 3235744634223424741869
53 ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה קדש 343644523345431453
54 לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב ואם המר ימיר בהמה בבהמה והיה הוא ותמורתו יהיה קדש 273433322433445437432073
55 ואם כל בהמה טמאה אשר לא יקריבו ממנה קרבן ליהוה והעמיד את הבהמה לפני הכהן 3244326445625441558
56 והעריך הכהן אתה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה 643334254241140
57 ואם גאל יגאלנה ויסף חמישתו על ערכך 3364624728
58 ואיש כי יקדש את ביתו קדש ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום 42424357433424534241969
59 ואם המקדיש יגאל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה לו 3642446344421246
60 ואם משדה אחזתו יקדיש איש ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף 34553544343356331663
61 אם משנת היבל יקדיש שדהו כערכך יקום 2445454728
62 ואם אחר היבל יקדיש שדהו וחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך 33454424242256234551969
63 ואם גאל יגאל את השדה המקדיש אתו ויסף חמשית כסף ערכך עליו וקם לו 334246345344321450
64 ואם לא יגאל את השדה ואם מכר את השדה לאיש אחר לא יגאל עוד 324243324432431443
65 והיה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו 445435444451146
66 ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש ליהוה 32353245551037
67 וחשב לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היבל ונתן את הערכך ביום ההוא קדש ליהוה 42424523442544351657
68 בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו לאשר לו אחזת הארץ 454444442441143
69 וכל ערכך יהיה בשקל הקדש עשרים גרה יהיה השקל 344445344935
70 אך בכור אשר יבכר ליהוה בבהמה לא יקדיש איש אתו אם שור אם שה ליהוה הוא 24345525332322531653
71 ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויסף חמשתו עליו ואם לא יגאל ונמכר בערכך 35545454324551354
72 אך כל חרם אשר יחרם איש ליהוה מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל חרם קדש קדשים הוא ליהוה 2233435332455524342335352483
73 כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה מות יומת 23342424341031
74 וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ ליהוה הוא קדש ליהוה 344444353351142
75 ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יסף עליו 33436634832
76 וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט העשירי יהיה קדש ליהוה 34342343464351348
77 לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל 243333633643743241763
78 אלה המצות אשר צוה יהוה את משה אל בני ישראל בהר סיני 3533423235341240
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1013 3992
     


Valid XHTML Valid CSS