פרשת במדבר

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחדש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר 542354444444554541770
2 שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחתם לבית אבתם במספר שמות כל זכר לגלגלתם 3232335744542371557
3 מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל תפקדו אתם לצבאתם אתה ואהרן 35352336536351352
4 ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבתיו הוא 54334334531037
5 ואלה שמות האנשים אשר יעמדו אתכם לראובן אליצור בן שדיאור 44635466261046
6 לשמעון שלמיאל בן צורישדי 6627421
7 ליהודה נחשון בן עמינדב 6526419
8 ליששכר נתנאל בן צוער 6524417
9 לזבולן אליאב בן חלן 6523416
10 לבני יוסף לאפרים אלישמע בן עמיהוד למנשה גמליאל בן פדהצור 44662656261047
11 לבנימן אבידן בן גדעני 6525418
12 לדן אחיעזר בן עמישדי 3626417
13 לאשר פגעיאל בן עכרן 4624416
14 לגד אליסף בן דעואל 3525415
15 לנפתלי אחירע בן עינן 6524417
16 אלה קריאי העדה נשיאי מטות אבותם ראשי אלפי ישראל הם 35454544521041
17 ויקח משה ואהרן את האנשים האלה אשר נקבו בשמות 435264345936
18 ואת כל העדה הקהילו באחד לחדש השני ויתילדו על משפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה לגלגלתם 32464447264454353571982
19 כאשר צוה יהוה את משה ויפקדם במדבר סיני 43423654831
20 ויהיו בני ראובן בכר ישראל תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 5353567445472335352332187
21 פקדיהם למטה ראובן ששה וארבעים אלף וחמש מאות 64537344836
22 לבני שמעון תולדתם למשפחתם לבית אבתם פקדיו במספר שמות לגלגלתם כל זכר מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 45674455472335352331980
23 פקדיהם למטה שמעון תשעה וחמשים אלף ושלש מאות 64546344836
24 לבני גד תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4267445435352331560
25 פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים 642473346939
26 לבני יהודה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4567445335352331562
27 פקדיהם למטה יהודה ארבעה ושבעים אלף ושש מאות 64556334836
28 לבני יששכר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4567445335352331562
29 פקדיהם למטה יששכר ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות 64556354838
30 לבני זבולן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4567445335352331562
31 פקדיהם למטה זבולן שבעה וחמשים אלף וארבע מאות 64546354837
32 לבני יוסף לבני אפרים תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 444567445335352331770
33 פקדיהם למטה אפרים ארבעים אלף וחמש מאות 6456344732
34 לבני מנשה תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמות מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4467445435352331562
35 פקדיהם למטה מנשה שנים ושלשים אלף ומאתים 6444636733
36 לבני בנימן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4567445335352331562
37 פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות 64546354837
38 לבני דן תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4267445335352331559
39 פקדיהם למטה דן שנים וששים אלף ושבע מאות 64245344832
40 לבני אשר תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 4367445335352331560
41 פקדיהם למטה אשר אחד וארבעים אלף וחמש מאות 64337344834
42 בני נפתלי תולדתם למשפחתם לבית אבתם במספר שמת מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא 3567445335352331561
43 פקדיהם למטה נפתלי שלשה וחמשים אלף וארבע מאות 64546354837
44 אלה הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר איש איש אחד לבית אבתיו היו 36333565433334531662
45 ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית אבתם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא בישראל 5253544353523361558
46 ויהיו כל הפקדים שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים 526243554461146
47 והלוים למטה אבתם לא התפקדו בתוכם 644265627
48 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
49 אך את מטה לוי לא תפקד ואת ראשם לא תשא בתוך בני ישראל 22332434234351340
50 ואתה הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו ועל כל אשר לו המה ישאו את המשכן ואת כל כליו והם ישרתהו וסביב למשכן יחנו 442524432432323425324365542690
51 ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת 55635555354441359
52 וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם 43532542461038
53 והלוים יחנו סביב למשכן העדת ולא יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות 6445434323355525451872
54 ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו 535333423231136
55 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
56 איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו 324444435444441453
57 והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב 64534565455261360
58 וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות 5756334733
59 והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער 64355455241043
60 וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות 5656354734
61 מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן 35545523832
62 וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות 5646354733
63 כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו 2655336345546541566
64 דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור 345565456261151
65 וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות 5637344732
66 והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי 64355456271047
67 וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות 5746344733
68 ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן רעואל 42542525829
69 וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים 57473346839
70 כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו 2655334635466541567
71 ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם 4344545442432371558
72 דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד 345635456261149
73 וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות 576344629
74 ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור 534544626939
75 וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים 574636631
76 ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני 45545525835
77 וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות 5746354734
78 כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו 2655335546641254
79 דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי 342465426261144
80 וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות 5745344732
81 והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן 64335436241040
82 וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות 5737344733
83 ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן 45545524834
84 וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות 5746354734
85 כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם 265233563346471459
86 אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים 3535442556243554461875
87 והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה 626435434231142
88 ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו 53533342323734382351971
89 ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר יהוה את משה בהר סיני 454443423341140
90 ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר 443443756940
91 אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן 34346633341039
92 וימת נדב ואביהוא לפני יהוה בהקרבם אש זרה לפני יהוה במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם 437446234454523355623452393
93 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
94 הקרב את מטה לוי והעמדת אתו לפני אהרן הכהן ושרתו אתו 423363444531141
95 ושמרו את משמרתו ואת משמרת כל העדה לפני אהל מועד לעבד את עבדת המשכן 526352443442451453
96 ושמרו את כל כלי אהל מועד ואת משמרת בני ישראל לעבד את עבדת המשכן 522334353542451450
97 ונתתה את הלוים לאהרן ולבניו נתונם נתונם המה לו מאת בני ישראל 5255655323351249
98 ואת אהרן ואת בניו תפקד ושמרו את כהנתם והזר הקרב יומת 343445254441142
99 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
100 ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים 4352543532433454251866
101 כי לי כל בכור ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל מאדם עד בהמה לי יהיו אני יהוה 22244424456224642424342276
102 וידבר יהוה אל משה במדבר סיני לאמר 5423544727
103 פקד את בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה תפקדם 32334472333551347
104 ויפקד אתם משה על פי יהוה כאשר צוה 53322443826
105 ויהיו אלה בני לוי בשמתם גרשון וקהת ומררי 53335545833
106 ואלה שמות בני גרשון למשפחתם לבני ושמעי 4435745732
107 ובני קהת למשפחתם עמרם ויצהר חברון ועזיאל 4374556734
108 ובני מררי למשפחתם מחלי ומושי אלה הם משפחת הלוי לבית אבתם 447453254441146
109 לגרשון משפחת הלבני ומשפחת השמעי אלה הם משפחת הגרשני 655653256943
110 פקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה פקדיהם שבעת אלפים וחמש מאות 6523335645441250
111 משפחת הגרשני אחרי המשכן יחנו ימה 564543627
112 ונשיא בית אב לגרשני אליסף בן לאל 5326523726
113 ומשמרת בני גרשון באהל מועד המשכן והאהל מכסהו ומסך פתח אהל מועד 6354455543341251
114 וקלעי החצר ואת מסך פתח החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריו לכל עבדתו 54333432535436351661
115 ולקהת משפחת העמרמי ומשפחת היצהרי ומשפחת החברני ומשפחת העזיאלי אלה הם משפחת הקהתי 55666666732551368
116 במספר כל זכר מבן חדש ומעלה שמנת אלפים ושש מאות שמרי משמרת הקדש 52333545344541350
117 משפחת בני קהת יחנו על ירך המשכן תימנה 53342355830
118 ונשיא בית אב למשפחת הקהתי אליצפן בן עזיאל 53265625834
119 ומשמרתם הארן והשלחן והמנרה והמזבחת וכלי הקדש אשר ישרתו בהם והמסך וכל עבדתו 74667443535351362
120 ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרן הכהן פקדת שמרי משמרת הקדש 554524444541146
121 למררי משפחת המחלי ומשפחת המושי אלה הם משפחת מררי 555653254940
122 ופקדיהם במספר כל זכר מבן חדש ומעלה ששת אלפים ומאתים 75233353561042
123 ונשיא בית אב למשפחת מררי צוריאל בן אביחיל על ירך המשכן יחנו צפנה 53264626235441352
124 ופקדת משמרת בני מררי קרשי המשכן ובריחיו ועמדיו ואדניו וכל כליו וכל עבדתו 55344576634351360
125 ועמדי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם 544768634
126 והחנים לפני המשכן קדמה לפני אהל מועד מזרחה משה ואהרן ובניו שמרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל והזר הקרב יומת 645443453555556354442089
127 כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה למשפחתם כל זכר מבן חדש ומעלה שנים ועשרים אלף 25533352247233354631970
128 ויאמר יהוה אל משה פקד כל בכר זכר לבני ישראל מבן חדש ומעלה ושא את מספר שמתם 542332334533532441758
129 ולקחת את הלוים לי אני יהוה תחת כל בכר בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת כל בכור בבהמת בני ישראל 525234323453453245352072
130 ויפקד משה כאשר צוה יהוה אתו את כל בכור בבני ישראל 534343224451139
131 ויהי כל בכור זכר במספר שמת מבן חדש ומעלה לפקדיהם שנים ועשרים אלף שלשה ושבעים ומאתים 42435333574634661668
132 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
133 קח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל ואת בהמת הלוים תחת בהמתם והיו לי הלוים אני יהוה 2253244534535425341865
134 ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים על הלוים מבכור בני ישראל 355776255351153
135 ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת בשקל הקדש תקח עשרים גרה השקל 544564435341147
136 ונתתה הכסף לאהרן ולבניו פדויי העדפים בהם 5456563734
137 ויקח משה את כסף הפדיום מאת העדפים על פדויי הלוים 43236362551039
138 מאת בכור בני ישראל לקח את הכסף חמשה וששים ושלש מאות ואלף בשקל הקדש 343532445444441453
139 ויתן משה את כסף הפדים לאהרן ולבניו על פי יהוה כאשר צוה יהוה את משה 4323556224434231552
140 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
141 נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחתם לבית אבתם 323334337441139
142 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד 3535325322455441555
143 זאת עבדת בני קהת באהל מועד קדש הקדשים 34334436830
144 ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה את ארן העדת 345456244422341452
145 ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו 5443353446441249
146 ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה 3455345425343634445442184
147 ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו 55353435334241349
148 ולקחו בגד תכלת וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם 5344245353636323435232178
149 ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט 5332424335241240
150 ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו 344534435334241451
151 ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המוט 5223435245234445335242174
152 ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן 5255435729
153 ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתת את המזלגת ואת היעים ואת המזרקת כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש ושמו בדיו 54224354325263536235544334427101
154 וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד 4454243234455243343424433334429102
155 ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו 5524435555545425332462186
156 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
157 אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים 26235545832
158 וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו 4334345236454443325342178
159 ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו 3454244726
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1823 7393
     


Valid XHTML Valid CSS