פרשת נשא

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
2 נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבתם למשפחתם 32335224471035
3 מבן שלשים שנה ומעלה עד בן חמשים שנה תפקד אותם כל הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד 3535225344234344441864
4 זאת עבדת משפחת הגרשני לעבד ולמשא 345645627
5 ונשאו את יריעת המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך פתח אהל מועד 5255334554346333341870
6 ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו 344333343253543732353234352692
7 על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשני לכל משאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשמרת את כל משאם 22454243634456462241972
8 זאת עבדת משפחת בני הגרשני באהל מועד ומשמרתם ביד איתמר בן אהרן הכהן 34536447352441354
9 בני מררי למשפחתם לבית אבתם תפקד אתם 3474443729
10 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה תפקדם כל הבא לצבא לעבד את עבדת אהל מועד 353532535234424341760
11 וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו 4543544457761258
12 ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם 64476835455523541676
13 זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד ביד איתמר בן אהרן הכהן 345343544352441453
14 ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם 535642357541149
15 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד 353532532345441451
16 ויהיו פקדיהם למשפחתם אלפים שבע מאות וחמשים 5675346736
17 אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה 355524443335224331760
18 ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם 635854631
19 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד 353532532345441451
20 ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם אלפים ושש מאות ושלשים 567445346944
21 אלה פקודי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה 35535244433352241657
22 ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם 6534744733
23 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד 353532532345441451
24 ויהיו פקדיהם למשפחתם שלשת אלפים ומאתים 567456633
25 אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה 355343335224331448
26 כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים למשפחתם ולבית אבתם 26333565257541356
27 מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד 353532532344453441762
28 ויהיו פקדיהם שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים 5645446734
29 על פי יהוה פקד אותם ביד משה איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו אשר צוה יהוה את משה 22434333325346334231962
30 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
31 צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש 223562524323341446
32 מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה תשלחום ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שכן בתוכם 42452456352633351662
33 ויעשו כן בני ישראל וישלחו אותם אל מחוץ למחנה כאשר דבר יהוה אל משה כן עשו בני ישראל 5235642454342323351865
34 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
35 דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל ביהוה ואשמה הנפש ההוא 3235323243444355441863
36 והתודו את חטאתם אשר עשו והשיב את אשמו בראשו וחמישתו יסף עליו ונתן לאשר אשם לו 62533524573444321662
37 ואם אין לאיש גאל להשיב האשם אליו האשם המושב ליהוה לכהן מלבד איל הכפרים אשר יכפר בו עליו 3343544455443634241870
38 וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה 353435364241142
39 ואיש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה 425243334241136
40 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
41 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל 323554332445231448
42 ושכב איש אתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והוא לא נתפשה 433435546453324251765
43 ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והוא נטמאה או עבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והיא לא נטמאה 443442445234344244252071
44 והביא האיש את אשתו אל הכהן והביא את קרבנה עליה עשירת האיפה קמח שערים לא יצק עליו שמן ולא יתן עליו לבנה כי מנחת קנאת הוא מנחת זכרון מזכרת עון 54242452545535234333442443455330111
45 והקריב אתה הכהן והעמדה לפני יהוה 634644627
46 ולקח הכהן מים קדשים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים 443543343455344241764
47 והעמיד הכהן את האשה לפני יהוה ופרע את ראש האשה ונתן על כפיה את מנחת הזכרון מנחת קנאת הוא וביד הכהן יהיו מי המרים המאררים 64244442344242464434442572596
48 והשביע אתה הכהן ואמר אל האשה אם לא שכב איש אתך ואם לא שטית טמאה תחת אישך הנקי ממי המרים המאררים האלה 63442422333324434435742279
49 ואת כי שטית תחת אישך וכי נטמאת ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך 324343543225641450
50 והשביע הכהן את האשה בשבעת האלה ואמר הכהן לאשה יתן יהוה אותך לאלה ולשבעה בתוך עמך בתת יהוה את ירכך נפלת ואת בטנך צבה 6424544443444643342443432492
51 ובאו המים המאררים האלה במעיך לצבות בטן ולנפל ירך ואמרה האשה אמן אמן 44745535354331355
52 וכתב את האלת האלה הכהן בספר ומחה אל מי המרים 42444442251035
53 והשקה את האשה את מי המרים המאררים ובאו בה המים המאררים למרים 5242257424751249
54 ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאת והניף את המנחה לפני יהוה והקריב אתה אל המזבח 44342455254463251662
55 וקמץ הכהן מן המנחה את אזכרתה והקטיר המזבחה ואחר ישקה את האשה את המים 442526664424241455
56 והשקה את המים והיתה אם נטמאה ותמעל מעל באישה ובאו בה המים המאררים למרים וצבתה בטנה ונפלה ירכה והיתה האשה לאלה בקרב עמה 524525535424755454544432396
57 ואם לא נטמאה האשה וטהרה הוא ונקתה ונזרעה זרע 325453563936
58 זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה 345343346935
59 או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני יהוה ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת 23344344246244442422542276
60 ונקה האיש מעון והאשה ההוא תשא את עונה 44454324830
61 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
62 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר ליהוה 32355432324434551657
63 מיין ושכר יזיר חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים לחים ויבשים לא יאכל 44433432434524646241971
64 כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יאכל 23433444732241345
65 כל ימי נדר נזרו תער לא יעבר על ראשו עד מלאת הימם אשר יזיר ליהוה קדש יהיה גדל פרע שער ראשו 2334324242443453433342169
66 כל ימי הזירו ליהוה על נפש מת לא יבא 235523223927
67 לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יטמא להם במתם כי נזר אלהיו על ראשו 55562434235241350
68 כל ימי נזרו קדש הוא ליהוה 234335620
69 וכי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו 34244443444454661665
70 וביום השמיני יבא שתי תרים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אהל מועד 5633423342423341551
71 ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום ההוא 443544444324424441763
72 והזיר ליהוה את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם והימים הראשנים יפלו כי טמא נזרו 55234532446742341663
73 וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל פתח אהל מועד 44544344323341347
74 והקריב את קרבנו ליהוה כבש בן שנתו תמים אחד לעלה וכבשה אחת בת שנתה תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים 625532443453245543462079
75 וסל מצות סלת חלת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן ומנחתם ונסכיהם 3433546454671254
76 והקריב הכהן לפני יהוה ועשה את חטאתו ואת עלתו 644442534936
77 ואת האיל יעשה זבח שלמים ליהוה על סל המצות ועשה הכהן את מנחתו ואת נסכו 3443552254425341555
78 וגלח הנזיר פתח אהל מועד את ראש נזרו ולקח את שער ראש נזרו ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים 453342344233442333362068
79 ולקח הכהן את הזרע בשלה מן האיל וחלת מצה אחת מן הסל ורקיק מצה אחד ונתן על כפי הנזיר אחר התגלחו את נזרו 442442443323533423536242379
80 והניף אותם הכהן תנופה לפני יהוה קדש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה ואחר ישתה הנזיר יין 54454433423633644531975
81 זאת תורת הנזיר אשר ידר קרבנו ליהוה על נזרו מלבד אשר תשיג ידו כפי נדרו אשר ידר כן יעשה על תורת נזרו 34533552443433433242442277
82 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
83 דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם 32434425235431344
84 יברכך יהוה וישמרך 546315
85 יאר יהוה פניו אליך ויחנך 34445520
86 ישא יהוה פניו אליך וישם לך שלום 3444424725
87 ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם 42323545828
88 ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו ואת המזבח ואת כל כליו וימשחם ויקדש אתם 44435255353324353246532283
89 ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבתם הם נשיאי המטת הם העמדים על הפקדים 75543425426261355
90 ויביאו את קרבנם לפני יהוה שש עגלת צב ושני עשר בקר עגלה על שני הנשאים ושור לאחד ויקריבו אותם לפני המשכן 6254424243342364474452182
91 ויאמר יהוה אל משה לאמר 54234518
92 קח מאתם והיו לעבד את עבדת אהל מועד ונתתה אותם אל הלוים איש כפי עבדתו 2444243454253351554
93 ויקח משה את העגלת ואת הבקר ויתן אותם אל הלוים 43253444251036
94 את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבדתם 236354345351143
95 ואת ארבע העגלת ואת שמנת הבקר נתן לבני מררי כפי עבדתם ביד איתמר בן אהרן הכהן 34534434435352441660
96 ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו 53232444441035
97 ויקריבו הנשאים את חנכת המזבח ביום המשח אתו ויקריבו הנשיאם את קרבנם לפני המזבח 762454437625451464
98 ויאמר יהוה אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח 5423434434625551559
99 ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה 464625526451149
100 וקרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 643354543353445535452083
101 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
102 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
103 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
104 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתודים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נחשון בן עמינדב 563444645334245261770
105 ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר 44552445833
106 הקרב את קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 42543354543353445535452288
107 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
108 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
109 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
110 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן נתנאל בן צוער 563444545334245241767
111 ביום השלישי נשיא לבני זבולן אליאב בן חלן 46445523833
112 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
113 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
114 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
115 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
116 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליאב בן חלן 563444545334245231766
117 ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור 46445626837
118 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
119 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
120 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
121 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
122 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליצור בן שדיאור 563444545334246261770
123 ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורישדי 46445627838
124 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
125 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
126 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
127 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
128 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן צורישדי 563444545334246271771
129 ביום הששי נשיא לבני גד אליסף בן דעואל 44442525830
130 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
131 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
132 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
133 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
134 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אליסף בן דעואל 563444545334245251768
135 ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד 46445626837
136 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
137 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
138 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
139 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
140 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אלישמע בן עמיהוד 563444545334246261770
141 ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור 46444626836
142 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
143 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
144 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
145 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
146 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן גמליאל בן פדהצור 563444545334246261770
147 ביום התשיעי נשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני 46445525835
148 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
149 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
150 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
151 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
152 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אבידן בן גדעני 563444545334245251768
153 ביום העשירי נשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי 46442626834
154 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
155 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
156 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
157 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
158 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחיעזר בן עמישדי 563444545334246261770
159 ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן 44334436241037
160 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
161 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
162 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
163 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
164 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בן עכרן 563444545334246241768
165 ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן 44334455241038
166 קרבנו קערת כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה 543354543353445535452082
167 כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת 234344620
168 פר אחד בן בקר איל אחד כבש אחד בן שנתו לעלה 232333332441132
169 שעיר עזים אחד לחטאת 4435416
170 ולזבח השלמים בקר שנים אילם חמשה עתדים חמשה כבשים בני שנה חמשה זה קרבן אחירע בן עינן 563444545334245241767
171 זאת חנכת המזבח ביום המשח אתו מאת נשיאי ישראל קערת כסף שתים עשרה מזרקי כסף שנים עשר כפות זהב שתים עשרה 3454433554344534343442181
172 שלשים ומאה הקערה האחת כסף ושבעים המזרק האחד כל כסף הכלים אלפים וארבע מאות בשקל הקדש 54543654235554441668
173 כפות זהב שתים עשרה מלאת קטרת עשרה עשרה הכף בשקל הקדש כל זהב הכפות עשרים ומאה 43444444344235541661
174 כל הבקר לעלה שנים עשר פרים אילם שנים עשר כבשים בני שנה שנים עשר ומנחתם ושעירי עזים שנים עשר לחטאת 244434443533436644352078
175 וכל בקר זבח השלמים עשרים וארבעה פרים אילם ששים עתדים ששים כבשים בני שנה ששים זאת חנכת המזבח אחרי המשח אתו 3336564445453343454432185
176 ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת מבין שני הכרבים וידבר אליו 432344352444353234436542384
                                                                                                                                                               
  סך הכל 2264 8632
     


Valid XHTML Valid CSS