פרשת בהעלותך

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
2 דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות 3245462423365451558
3 ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה יהוה את משה 424233645434231449
4 וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה יהוה את משה כן עשה את המנרה 3454324244353442323252171
5 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
6 קח את הלוים מתוך בני ישראל וטהרת אתם 22543553829
7 וכה תעשה להם לטהרם הזה עליהם מי חטאת והעבירו תער על כל בשרם וכבסו בגדיהם והטהרו 34353524732245661664
8 ולקחו פר בן בקר ומנחתו סלת בלולה בשמן ופר שני בן בקר תקח לחטאת 522363543323351449
9 והקרבת את הלוים לפני אהל מועד והקהלת את כל עדת בני ישראל 6254346223351245
10 והקרבת את הלוים לפני יהוה וסמכו בני ישראל את ידיהם על הלוים 6254453525251248
11 והניף אהרן את הלוים תנופה לפני יהוה מאת בני ישראל והיו לעבד את עבדת יהוה 5425544335442441558
12 והלוים יסמכו את ידיהם על ראש הפרים ועשה את האחד חטאת ואת האחד עלה ליהוה לכפר על הלוים 6525235424434354251868
13 והעמדת את הלוים לפני אהרן ולפני בניו והנפת אתם תנופה ליהוה 625445453551148
14 והבדלת את הלוים מתוך בני ישראל והיו לי הלוים 625435425936
15 ואחרי כן יבאו הלוים לעבד את אהל מועד וטהרת אתם והנפת אתם תנופה 52454234535351350
16 כי נתנים נתנים המה לי מתוך בני ישראל תחת פטרת כל רחם בכור כל מבני ישראל לקחתי אתם לי 25532435342342455321966
17 כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכתי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אתם לי 222445464424456321763
18 ואקח את הלוים תחת כל בכור בבני ישראל 42532445829
19 ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש 52555643542435445235344534352430118
20 ויעש משה ואהרן וכל עדת בני ישראל ללוים ככל אשר צוה יהוה את משה ללוים כן עשו להם בני ישראל 435333553334235233352070
21 ויתחטאו הלוים ויכבסו בגדיהם וינף אהרן אתם תנופה לפני יהוה ויכפר עליהם אהרן לטהרם 756644354455451467
22 ואחרי כן באו הלוים לעבד את עבדתם באהל מועד לפני אהרן ולפני בניו כאשר צוה יהוה את משה על הלוים כן עשו להם 523542544445443423252332382
23 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
24 זאת אשר ללוים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד 335336354435341454
25 ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד 453445343935
26 ושרת את אחיו באהל מועד לשמר משמרת ועבדה לא יעבד ככה תעשה ללוים במשמרתם 424444552434571457
27 וידבר יהוה אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחדש הראשון לאמר 542354455454641460
28 ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו 535246625
29 בארבעה עשר יום בחדש הזה בין הערבים תעשו אתו במעדו ככל חקתיו וככל משפטיו תעשו אתו 63343364353546431665
30 וידבר משה אל בני ישראל לעשת הפסח 5323544726
31 ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני ככל אשר צוה יהוה את משה כן עשו בני ישראל 52466334365433342323352282
32 ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם ולא יכלו לעשת הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא 453354334444464354442080
33 ויאמרו האנשים ההמה אליו אנחנו טמאים לנפש אדם למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן יהוה במעדו בתוך בני ישראל 66445543345524454351981
34 ויאמר אלהם משה עמדו ואשמעה מה יצוה יהוה לכם 543462443935
35 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
36 דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח ליהוה 323543324342443274352070
37 בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על מצות ומררים יאכלהו 44633364324661354
38 לא ישאירו ממנו עד בקר ועצם לא ישברו בו ככל חקת הפסח יעשו אתו 264234252334431447
39 והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה וחדל לעשות הפסח ונכרתה הנפש ההוא מעמיה כי קרבן יהוה לא הקריב במעדו חטאו ישא האיש ההוא 5334523454644524425543442494
40 וכי יגור אתכם גר ועשה פסח ליהוה כחקת הפסח וכמשפטו כן יעשה חקה אחת יהיה לכם ולגר ולאזרח הארץ 34424354472433434641973
41 וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בקר 5425342544542552231866
42 כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה 24445524830
43 ולפי העלות הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני ישראל 45434524356342424351972
44 על פי יהוה יסעו בני ישראל ועל פי יהוה יחנו כל ימי אשר ישכן הענן על המשכן יחנו 2244353244233442541860
45 ובהאריך הענן על המשכן ימים רבים ושמרו בני ישראל את משמרת יהוה ולא יסעו 742544535254341457
46 ויש אשר יהיה הענן ימים מספר על המשכן על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו 33444425224432441654
47 ויש אשר יהיה הענן מערב עד בקר ונעלה הענן בבקר ונסעו או יומם ולילה ונעלה הענן ונסעו 334442354452455451766
48 או ימים או חדש או ימים בהאריך הענן על המשכן לשכן עליו יחנו בני ישראל ולא יסעו ובהעלתו יסעו 24232464254443534741972
49 על פי יהוה יחנו ועל פי יהוה יסעו את משמרת יהוה שמרו על פי יהוה ביד משה 224432442544224331754
50 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
51 עשה לך שתי חצוצרת כסף מקשה תעשה אתם והיו לך למקרא העדה ולמסע את המחנות 3236344342545261556
52 ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד 53642423341036
53 ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל 345647445942
54 ותקעתם תרועה ונסעו המחנות החנים קדמה 655654631
55 ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות החנים תימנה תרועה יתקעו למסעיהם 65456555571053
56 ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו 724535626
57 ובני אהרן הכהנים יתקעו בחצצרות והיו לכם לחקת עולם לדרתיכם 44657434471048
58 וכי תבאו מלחמה בארצכם על הצר הצרר אתכם והרעתם בחצצרת ונזכרתם לפני יהוה אלהיכם ונושעתם מאיביכם 34562344667446771678
59 וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם 5696566263464364634620100
60 ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת 4454464443441250
61 ויסעו בני ישראל למסעיהם ממדבר סיני וישכן הענן במדבר פארן 53575454541047
62 ויסעו בראשנה על פי יהוה ביד משה 5622433725
63 ויסע דגל מחנה בני יהודה בראשנה לצבאתם ועל צבאו נחשון בן עמינדב 4343566345261251
64 ועל צבא מטה בני יששכר נתנאל בן צוער 33335524828
65 ועל צבא מטה בני זבולן אליאב בן חלן 33335523827
66 והורד המשכן ונסעו בני גרשון ובני מררי נשאי המשכן 555354445940
67 ונסע דגל מחנה ראובן לצבאתם ועל צבאו אליצור בן שדיאור 43456346261043
68 ועל צבא מטה בני שמעון שלמיאל בן צורישדי 33335627832
69 ועל צבא מטה בני גד אליסף בן דעואל 33332525826
70 ונסעו הקהתים נשאי המקדש והקימו את המשכן עד באם 564562523938
71 ונסע דגל מחנה בני אפרים לצבאתם ועל צבאו אלישמע בן עמיהוד 434356346261146
72 ועל צבא מטה בני מנשה גמליאל בן פדהצור 33334626830
73 ועל צבא מטה בני בנימן אבידן בן גדעוני 33335526830
74 ונסע דגל מחנה בני דן מאסף לכל המחנת לצבאתם ועל צבאו אחיעזר בן עמישדי 434324356346261455
75 ועל צבא מטה בני אשר פגעיאל בן עכרן 33333624827
76 ועל צבא מטה בני נפתלי אחירע בן עינן 33335524828
77 אלה מסעי בני ישראל לצבאתם ויסעו 343565626
78 ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר יהוה אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי יהוה דבר טוב על ישראל 534256335525334333346224332528101
79 ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך 542322243631136
80 ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים 522442224555361451
81 והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב יהוה עמנו והטבנו לך 42344443544621349
82 ויסעו מהר יהוה דרך שלשת ימים וארון ברית יהוה נסע לפניהם דרך שלשת ימים לתור להם מנוחה 534344544363444351768
83 וענן יהוה עליהם יומם בנסעם מן המחנה 4454525729
84 ויהי בנסע הארן ויאמר משה קומה יהוה ויפצו איביך וינסו משנאיך מפניך 4445344555651254
85 ובנחה יאמר שובה יהוה רבבות אלפי ישראל 5444545731
86 ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה 438254544352245451769
87 ויצעק העם אל משה ויתפלל משה אל יהוה ותשקע האש 53236324531036
88 ויקרא שם המקום ההוא תבערה כי בערה בם אש יהוה 52545242241035
89 והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר 735545523562631461
90 זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים 524346326373536361771
91 ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו 454324236933
92 והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח 4423545727
93 שטו העם ולקטו וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות והיה טעמו כטעם לשד השמן 3355523555434444341871
94 וברדת הטל על המחנה לילה ירד המן עליו 53254334829
95 וישמע משה את העם בכה למשפחתיו איש לפתח אהלו ויחר אף יהוה מאד ובעיני משה רע 53233834442436321659
96 ויאמר משה אל יהוה למה הרעת לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך לשום את משא כל העם הזה עלי 53243454242642323331964
97 האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך כאשר ישא האמן את הינק על האדמה אשר נשבעת לאבתיו 5522332472434543424253562489
98 מאין לי בשר לתת לכל העם הזה כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלה 4233333243433361549
99 לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני 2444422332341237
100 ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי 3323252325263451550
101 ויאמר יהוה אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל אהל מועד והתיצבו שם עמך 54234253553422436532347232591
102 וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך 66326243455534333341974
103 ואל העם תאמר התקדשו למחר ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה לאמר מי יאכלנו בשר כי טוב לנו במצרים ונתן יהוה לכם בשר ואכלתם 3346463255442632336443362494
104 לא יום אחד תאכלון ולא יומים ולא חמשה ימים ולא עשרה ימים ולא עשרים יום 2336353443443531555
105 עד חדש ימים עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרא יען כי מאסתם את יהוה אשר בקרבכם ותבכו לפניו לאמר למה זה יצאנו ממצרים 2342335434325243655432562488
106 ויאמר משה שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ואתה אמרת בשר אתן להם ואכלו חדש ימים 5324343345443335341865
107 הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם 4443432223343431548
108 ויאמר יהוה אל משה היד יהוה תקצר עתה תראה היקרך דברי אם לא 54233443454221345
109 ויצא משה וידבר אל העם את דברי יהוה ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אתם סביבת האהל 435232445535353541765
110 וירד יהוה בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו 44454524344253644547342290
111 וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עלהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האהלה ויתנבאו במחנה 635524434444446345752086
112 וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה 444454575942
113 ויען יהושע בן נון משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה כלאם 452343654341143
114 ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל עם יהוה נביאים כי יתן יהוה את רוחו עליהם 5235323322462342451860
115 ויאסף משה אל המחנה הוא וזקני ישראל 5325355728
116 ורוח נסע מאת יהוה ויגז שלוים מן הים ויטש על המחנה כדרך יום כה וכדרך יום כה סביבות המחנה וכאמתים על פני הארץ 433445234254325326572342385
117 ויקם העם כל היום ההוא וכל הלילה וכל יום המחרת ויאספו את השלו הממעיט אסף עשרה חמרים וישטחו להם שטוח סביבות המחנה 43244353356246345634652290
118 הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת ואף יהוה חרה בעם ויך יהוה בעם מכה רבה מאד 45353434333433331656
119 ויקרא את שם המקום ההוא קברות התאוה כי שם קברו את העם המתאוים 52254552242371348
120 מקברות התאוה נסעו העם חצרות ויהיו בחצרות 6543556734
121 ותדבר מרים ואהרן במשה על אדות האשה הכשית אשר לקח כי אשה כשית לקח 545424453323431451
122 ויאמרו הרק אך במשה דבר יהוה הלא גם בנו דבר וישמע יהוה 6324343233541242
123 והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה 53333432351034
124 ויאמר יהוה פתאם אל משה ואל אהרן ואל מרים צאו שלשתכם אל אהל מועד ויצאו שלשתם 54423343436234551660
125 וירד יהוה בעמוד ענן ויעמד פתח האהל ויקרא אהרן ומרים ויצאו שניהם 4453534545551252
126 ויאמר שמעו נא דברי אם יהיה נביאכם יהוה במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו 542424645455421456
127 לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא 22433443825
128 פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידת ותמנת יהוה יביט ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה 222425355445254541763
129 ויחר אף יהוה בם וילך 42424516
130 והענן סר מעל האהל והנה מרים מצרעת כשלג ויפן אהרן אל מרים והנה מצרעת 523444544424451454
131 ויאמר אהרן אל משה בי אדני אל נא תשת עלינו חטאת אשר נואלנו ואשר חטאנו 5423242235436451554
132 אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו ויאכל חצי בשרו 223335435341137
133 ויצעק משה אל יהוה לאמר אל נא רפא נא לה 53244223221029
134 ויאמר יהוה אל משה ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף 54235335344444445441974
135 ותסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נסע עד האסף מרים 5445444232441245
136 ואחר נסעו העם מחצרות ויחנו במדבר פארן 4436554731
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1840 7055
     


Valid XHTML Valid CSS