שסה מצוות לא תעשה

         
 
פרשת וישלח
א שלא לאכול גיד הנשה
 
פרשת בא
ב שלא לאכול פסח נא ומבושל
ג שלא להותיר מהפסח למחר
ד שלא ימצא חמץ ברשותינו בפסח
ה שלא לאכול תערובת חמץ בפסח
ו שלא להאכיל בשר פסח למומר
ז שלא להאכיל מפסח לתושב ושכיר
ח שלא להוציא הפסח ממקום חבורתו
ט שלא לשבור עצם מקרבן פסח
י שלא יאכל ערל מבשר הפסח
יא שלא יאכל חמץ בפסח
יב שלא יראה חמץ בגבולינו בפסח
 
פרשת בשלח
יג שלא לצאת חוץ לתחום שבת
 
פרשת יתרו
יד שלא יעלה במחשבה שיש אלוה זולתו
טו לא תעשה לך פסל
טז לא תשתחוה להם
יז ולא תעבדם
יח שלא לשבע לשוא
יט שלא לעשות מלאכה בשבת
כ לא תרצח
כא לא תנאף עם אשת איש
כב לא תגנוב נפש מישראל
כג שלא להעיד שקר
כד לא תחמוד
כה שלא לעשות צורת אדם לנוי
כו שלא לבנות מזבח מאבני גזית
כז שלא לעלות במעלות על המזבח
 
פרשת משפטים
כח שלא למכור אמה העבריה
כט שארה כסותה ועונתה לא יגרע
ל שלא להכות אב ואם
לא שלא לאכול שור הנסקל
לב שלא לחיות מכשפה
לג שלא להונות גר בדברים
לד שלא להונות גר בממון
לה שלא לענות אלמנה ויתום
לו שלא לתבוע חוב ממי שאין לו
לז שלא להתעסק בין מלוה ללוה בריבית
לח שלא לקלל דיין
לט לאו דברכת השם היא מגדף
מ שלא לקלל נשיא
מא שלא להקדים חוקי התבואות
מב שלא לאכול טריפה
מג שלא לשמוע טענת בעל דין בלא חברו
מד שלא לקבל עדות בעל עבירה
מה שלא לנטות אחרי רבים בשביל אחד בדיני נפשות
מו שלא ילמד חובה מי שלמד זכות בדיני נפשות
מז שלא לרחם על עני בדין
מח שלא להטות דין חוטא מפני רשעו
מט שלא לחתוך דין באומד הדעת
נ שלא ליקח שוחד
נא שלא לישבע בשם עבודה זרה
נב שלא להדיח רבים לעבוד עבודה זרה
נג שלא לשחוט פסח על חמץ
נד שלא להלין אימורי פסח עד בוקר
נה שלא לבשל בשר בחלב
נו שלא לכרות ברית לז' אומות ולכל עובדי עבודה זרה
נז שלא ישבו עכו"ם בארצנו
 
פרשת תרומה
נח שלא להסיר בדי הארון
 
פרשת תצוה
נט שלא להסיר החושן מעל האפוד
ס שלא לקרוע המעיל של הכהנים
סא שלא להקטיר במזבח הזהב חוץ מקטורת
 
פרשת כי תשא
סב שלא לסוך זר בשמן המשחה
סג שלא לעשות כמו שמן המשחה
סד שלא לעשות כמתכונת קטורת
סה שלא לאכול ולשתות מתקרובת עבודה זרה
סו שלא לאכול בשר בחלב
 
פרשת ויקהל
סז שלא לענוש בשבת
 
פרשת ויקרא
סח שלא להקטיר שאור ודבש
סט שלא להשבית מלח מקרבנות
ע שלא להבדיל בחטאת העוף
עא שלא לשים שמן במנחת חוטא
עב שלא ליתן לבונה במנחת חוטא
 
פרשת צו
עג שלא לכבוד אש המזבח
עד שלא לאפות שיורי מנחות חמץ
עה שלא לאכול מנחת כהן
עו שלא לאכול מחטאת הפנימית
עז שלא להותיר קדשים אחר זמנן
עח שלא לאכול פיגול
עט שלא לאכול קדשים שנטמאו
פ שלא לאכול חלב
פא שלא לאכול דם
 
פרשת שמיני
פב שלא ליכנס למקדש מגודל שער
פג שלא ליכנס לקדש קרוע בגדים
פד שלא יצא כהן ממקדש בשעת עבודה
פה שלא לכנס למקדש ולא להיות שתוי
פו שלא לאכול בהמה וחיה טמאים
פז שלא לאכול דג טמא
פח שלא לאכול עוף טמא
פט שלא לאכול שרץ הארץ
צ שלא לאכול תולעת הפירות
צא שלא לאכול שרץ המים
צב שלא לאכול רמש המתהווה מעפוש
 
פרשת תזריע
צג שלא יאכל טמא קדשים
צד שלא לגלח הנתק
 
פרשת אחרי מות
צה שלא יכנסו כהנים בכל עת למקדש
צו שלא לשחוט קרבן חוץ לעזרה
צז שלא ליקרב לעריות אפילו בלא ביאה
צח שלא לגלות ערות אביו
צט שלא לבא על אמו
ק שלא לבא על אשת אביו
קא שלא לבא על אחותו ואפילו מאנוסת אביו
קב שלא לבא על בת בנו
קג שלא לבא על בת בתו
קד שלא לבא על בתו מק"ו
קה שלא לבא על אחותו מנשואת אביו
קו שלא לבא על אחות אביו
קז שלא לבא על אחות אמו
קח שלא לגלות ערות אחי אביו
קט שלא לבא על אשת אחי אביו
קי שלא לבא על אשת בנו
קיא שלא לבא על אשת אחיו
קיב שלא לישא אשה ובתה
קיג שלא לישא אשה ובת בנה
קיד שלא לישא אשה ובת בתה
קטו שלא לבא על אחות אשתו בחיי אשתו
קטז שלא לבא על נדה
קיז שלא ליתן מזרעו למולך
קיח שלא לבא על הזכר
קיט שלא לבא על בהמה
קכ שלא תביא אשה בהמה עליה
 
פרשת קדושים
קכא שלא לפנות אחר עבודה זרה
קכב שלא לעשות עבודה זרה לעבדה
קכג שלא לאכול נותר
קכד שלא לכלות פאת השדה
קכה שלא ילקוט בעל הבית לקט
קכו שלא יקלוט בעל הבית עוללות
קכז שלא ילקוט בעל הבית פרט הכרם
קכח שלא לגנוב שום חפץ או ממון
קכט שלא לכפור בפקדון
קל שלא לישבע שקר על כפירת ממון
קלא שלא לישבע שקר בשביעת ביטוי
קלב שלא לעשוק
קלג שלא לגזול
קלד שלא לאחר שכר שכיר
קלה שלא לקלל ישראל אפילו חרש
קלו שלא להכשיל תם בעצה
קלז שלא לעשות עוול במשפט
קלח שלא להדר גדול בדין
קלט שלא ילך רכיל
קמ שלא למנוע מלהציל חברו
קמא שלא לשנוא את חברו
קמב שלא לבייש אדם מישראל
קמג שלא לנקום בחברו
קמד שלא לנטור
קמה שלא להרביע בהמה כלאים
קמו שלא לזרוע כלאי זרעים
קמז שלא לאכול ערלה
קמח שלא להיות זולל וסובא
קמט שלא לנחש
קנ שלא לעונן
קנא שלא להקיף פאות הראש
קנב שלא להשחית פאות הזקן
קנג שלא לכתוב קעקע בבשרו
קנד שלא לעשות מעשה אוב
קנה שלא לעשות מעשה ידעוני
קנו שלא לעשות עול במדה ובמשקל
קנז שלא לקלל אב ואם
קנח שלא ללכת בחוקות הגויים
 
פרשת אמור
קנט שלא יטמא כהן למת
קס שלא יעבד טבול יום במקדש
קסא שלא ישא כהן זונה
קסב שלא ישא כהן חללה
קסג שלא ישא כהן גרושה
קסד שלא יכנס כהן גדול לאוהל המת
קסה שלא יטמא כהן גדול אפילו לקרובים
קסו שלא יקח כהן גדול אלמנה
קסז שלא יבעול כהן גדול אלמנה
קסח שלא יעבוד במקדש כהן בעל מום קבוע
קסט שלא יעבוד כהן בעל מום עובר
קע שלא יכנס בעל מום למקדש
קעא שלא יעבוד כהן טמא
קעב שלא יאכל כהן טמא תרומה
קעג שלא יאכל זר תרומה
קעד שלא יאכל תושב כהן ושכירו תרומה
קעה שלא יאכל כהן ערל תרומה וקודש
קעו שלא תאכל חללה ונשואה לזר תרומה
קעז שלא לאכול טבל אפילו כהן
קעח שלא להקדיש בעל מום למזבח
קעט שלא להטיל מום בקודשים
קפ שלא לשחוט בעל מום לקורבן
קפא שלא להקטיר אימורי בעל מום
קפב שלא לזרוק דם בעל מום
קפג שלא לסרס זכר משום בעל חי
קפד שלא להקריב בעל מום אפילו מגוי
קפה שלא לשחוט בהמה ובנה ביום אחד
קפו ולא תחללו את שם קודשי
קפז שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של פסח
קפח שלא לעשות מלאכה בשביעי של פסח
קפט שלא לאכול לחם מתבואה חדשה קודם לעומר
קצ שלא לאכול קלי מתבואה חדשה קודם לעומר
קצא שלא לאכול כרמל מתבואה חדשה קודם לעומר
קצב שלא לעשות מלאכה בעצרת
קצג שלא לעשות מלאכה בראש השנה
קצד שלא לאכול ולשתות ביום הכיפורים
קצה שלא לעשות מלאכה ביום הכיפורים
קצו שלא לעשות מלאכה ביום ראשון של סוכות
קצז שלא לעשות מלאכה בשמיני עצרת
 
פרשת בהר
קצח שלא לעבוד אדמה בשביעית
קצט שלא לעבוד עבודת אילן בשביעית
ר שלא לקצור ספיחים בשביעית
רא שלא לבצור ענבים בשביעית
רב שלא לעבוד אדמה ביובל
רג שלא לקצור ספיחים ביובל
רד שלא לבצור ענבים ביובל
רה שלא להונות במקח וממכר
רו שלא להונות חברו בדברים
רז שלא תמכר הארץ לצמיתות
רח שלא לשנות לעשות עיר מגרש ולא מגרש עיר ולא שדה מגרש ולא מגרש שדה
רט שלא להלוות בריבית
רי שלא לעבוד בעבר עברי בבזיון
ריא שלא למכור עבד עברי בבזיון
ריב שלא לעבוד בעבד עברי בפרך
ריג שלא להניח לגר תושב לעבוד בעבד עברי בפרך
ריד שלא להשתחות על אבן משכית
 
פרשת בחוקותי
רטו שלא להמיר בהמת קודשים
רטז שלא לשנות מקורבן לקורבן
ריז שלא ימכור שדה החרם
ריח שלא יגאל שדה החרם
ריט שלא ימכר מעשר בהמה
 
פרשת נשא
רכ שלא יכנס טמא למקדש
רכא שלא ליתן שמן במנחת חוטא
רכב שלא ליתן לבונה במנחת חוטא
רכג שלא ישתה נזיר יין או כל מיני שכר
רכד שלא יאכל נזיר עבנים לחים
רכה שלא יאכל נזיר ענבים יבשים
רכו שלא יאכל נזיר חרצנים
רכז שלא יאכל נזיר זגים
רכח שלא יגלח נזיר שערו
רכט שלא יכנס נזיר לאהל מת
רל שלא יטמא נזיר למת
 
פרשת בהעלותך
רלא שלא להותיר מפסח שני עד בוקר
רלב שלא לשבור עצם מפסח שני
 
פרשת שלח לך
רלג שלא לתור אחרי מחשבת הלב וראיית עיניים
 
פרשת קרח
רלד שלא לבטל שמירה מן המקדש
רלה שלא יתעסקו כהנים ולויים אלו בעבודות אלו
רלו שלא יעבוד זר עבודה במקדש
רלז שלא לפדות בכור בהמה טהורה
 
פרשת מטות
רלח שלא יחל דברו שנדר
 
פרשת מסעי
רלט שלא להמית וצח עד עמדו לדין
רמ שלא יורה עד אחד בדיני נפשות
רמא שלא לקחת כופר להציל רוצח ממוות
רמב שלא לקחת כופר ממחוייב גלות
 
פרשת דברים
רמג שלא למנות דיין שאינו הגון
רמד שלא יירא הדיין מבעל דין
 
פרשת ואתחנן
רמה שלא להתאות בלב דבר של חברו
רמו שלא לנסות השי' ולנביא אמת
רמז שלא לחון עכו"ם
רמח שלא להתחתן עם עכו"ם
 
פרשת עקב
רמט שלא להנות מציפוי ע"ז
רנ שלא להנות מתקרובת ע"ז
 
פרשת ראה
רנא שלא לאבד דבר שנקרא שם יתברך עליו
רנב שלא להעלות שוב קורבן חוץ לעזרה
רנג שלא לאכול דגן מעשר שני חוץ לירושלים
רנד שלא לשתות תירוש מעשר שני חוץ לירושלים
רנה שלא לאכול יצהר מעשר שני חוץ לירושלים
רנו שלא לאכול בכור תם חוץ לירושלים
רנז שלא לאכול ק"ק חוץ לירושלים
רנח שלא לאכול בשר עולה
רנט שלא לאכול בשר קודשים קודם זריקת דמים
רס שלא לאכול ביכורים חוץ לירושלים
רסא שלא לעזוב הלוים
רסב שלא לאכול אבר מן החי
רסג שלא להוסיף על מצוות התורה
רסד שלא לגרוע ממצוות התורה
רסה שלא לשמוע למתנבא בשם עבודה זרה
רסו שלא להסית יחיד מישראל לעבודה זרה
רסז שלא לאהוב את המסית
רסח שלא לעזור השנאה מן המסית
רסט שלא להציל את המסית
רע שלא ללמד זכות על המסית
רעא שלא למנוע מללמד חובה על המסית
רעב שלא לבנות עיר הנדחת
רעג שלא להנות מכל ממונה של עיר הנדחת
רעד שלא להתגודד על המת
רעה שלא לקרוע שער ראשו על המת
רעו שלא לאכול פסולי המוקדשין
רעז שלא לאכול שרץ העוף
רעח שלא לאכול נבלה
רעט שלא לתבוע חוב שעבר עליו שמיטה
רפ שלא לאמץ לב מליתן צדקה
רפא שלא למנוע מלהלוות מפחד השמיטה
רפב שלא לשלוח עבד עברי ריקם
רפג שלא לעבוד בבהמת קודשים
רפד שלא לגזוז צאן קודשים
רפה שלא לאכול חמץ ערב פסח עד חצות
רפו שלא להותיר מקורבן חגיגה עד יום השלישי
רפז שלא להקריב קרבן פסח בבמת יחיד
רפח שלא להראות בלא קורבן
 
פרשת שופטים
רפט שלא ליטע אשרה
רצ שלא להקים מצבה
רצא שלא להקריב בעל מום עובר
רצב שלא לסור מדברי בית דין הגדול
רצג שלא למנות מלך נכרי
רצד שלא ירבה לו המלך סוסים
רצה שלא ירבה לו המלך נשים
רצו שלא ירבה לו המלך כסף וזהב
רצז שלא לשכון בארץ מצרים
רצח שלא יטול שבט לוי חלק בביזה
רצט שלא ינחל שבט לוי בארץ ישראל
ש שלא לקסום
שא שלא לכשף
שב שלא לחבור חבר
שג שלא לשאול באוב
שד שלא לשאול בידעוני
שה שלא לדרוש אל המתים
שו שלא להתנבא שקר בשם ה'
שז שלא להתנבא בשם ע"ז
שח שלא לירא מהרוג נביא שקר
שט שלא לחוס על רוצח
שי שלא להשיג גבול
שיא שלא יקום דבר על פי עד אחד
שיב שלא לירא מפני עכו"ם במלחמה
שיג שלא להחיות נשמה משבע אומות
שיד שלא להשחית אילן מאכל
שטו שלא לעבוד ולזרוע על נחל שנערפה שם העגלה
 
פרשת כי תצא
שטז שלא למכור יפת תואר
שיז שלא לעבוד ביפת תואר אחר שבעלה
שיח שלא להלין תלוי ושאר מתים
שיט שלא להעלים עינו מהאבידה
שכ שלא להניח בהמת חברו תחת משאה
שכא שלא יהיה כלי גבר על אשה
שכב שלא ילבש גבר שמלת אשה
שכג שלא ליקח אם על בנים
שכד שלא להניח מכשול בביתו
שכה שלא לזרוע כלאים בכרם
שכו שלא לאכול כלאי הכרם
שכז שלא לעשות מלאכה בשני מיני בהמות
שכח שלא ללבוש שעטנז
שכט שלא יגרש מוציא שם רע את אשתו
של שלא לענוש לאנוס
שלא שלא יגרש האונס את אנוסתו
שלב שלא ישא פצוע דכא בת ישראל
שלג שלא ישא ממזר בת ישראל
שלד שלא יביא עמוני ומואבי בקהל ישראל
שלה שלא לדרוש שלום עמון ומואב
שלו שלא להרחיק אדומי שלישי
שלז שלא להרחיק מצרי
שלח שלא יכנס טמא להר הבית
שלט שלא להסגיר עבד
שמ שלא להונות בדברים עבד
שמא שלא לבא על קדשה בלא קידושין
שמב שלא להקריב אתנן זונה
שמג שלא יתן הלווה ריבית לישראל
שמד שלא לאחר נדר אחר ג' רגלים
שמה שלא אכל הפועל בשעת מלאכה
שמו שלא יקח הפועל יותר מאכילתו
שמז שלא יחזיר גרושתו משנשאת לאחר
שמח שלא יצא חתן למלחמה ולא לשום דבר שנה תמימה
שמט שלא לחבול כלים שעושין בהן אוכל נפש
שנ שלא לתלוש סימני צרעת
שנא שלא למשכן בעל חוב בזרוע
שנב שלא למנוע משכון מבעליו
שנג שלא יעיד קרוב
שנד שלא להטות משפט גר ויתום
שנה שלא למשכן בגד אלמנה
שנו שלא לשוב ליקח עומר השכחה
שנז שלא להוסיף על ל"ט מלקות
שנח שלא לחסום בהמה בשעת מלאכה
שנט שלא תנשא יבמה לשוק
שס שלא לחוס על הרודף
שסא שלא להשהות מדה ומשקל חסר
שסב שלא לשכוח מעשה עמלק
 
פרשת כי תבא
שסג שלא לאכול מעשר שני באנינות
שסד שלא לאכול מעשר שני בטומאה
שסה שלא להוציא דמי מעשר שני בדברים שאינם מאכילה ושתיה
 


Valid XHTML Valid CSS