פרשת שלח

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
2 שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם 32552343334533334552432277
3 וישלח אתם משה ממדבר פארן על פי יהוה כלם אנשים ראשי בני ישראל המה 533542243543531451
4 ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זכור 4545424728
5 למטה שמעון שפט בן חורי 45324518
6 למטה יהודה כלב בן יפנה 45324518
7 למטה יששכר יגאל בן יוסף 45424519
8 למטה אפרים הושע בן נון 45423518
9 למטה בנימן פלטי בן רפוא 45424519
10 למטה זבולן גדיאל בן סודי 45524520
11 למטה יוסף למטה מנשה גדי בן סוסי 4444324725
12 למטה דן עמיאל בן גמלי 42524517
13 למטה אשר סתור בן מיכאל 43425518
14 למטה נפתלי נחבי בן ופסי 45424519
15 למטה גד גאואל בן מכי 42523516
16 אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע 3463334245352351555
17 וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר 5334234543246231553
18 וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב 62423334443443221653
19 ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים 34333253233533447271969
20 ומה הארץ השמנה הוא אם רזה היש בה עץ אם אין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי בכורי ענבים 34532332223864463551973
21 ויעלו ויתרו את הארץ ממדבר צן עד רחב לבא חמת 55245223331034
22 ויעלו בנגב ויבא עד חברון ושם אחימן ששי ותלמי ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צען מצרים 5442535355463454351875
23 ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים 523463565364536361775
24 למקום ההוא קרא נחל אשכול על אדות האשכול אשר כרתו משם בני ישראל 54335246343351350
25 וישבו מתור הארץ מקץ ארבעים יום 544363625
26 וילכו ויבאו אל משה ואל אהרן ואל כל עדת בני ישראל אל מדבר פארן קדשה וישיבו אתם דבר ואת כל העדה ויראום את פרי הארץ 55233432335244463332462342588
27 ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה 6264243633343341556
28 אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם 3223446543344521554
29 עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והאמרי יושב בהר והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן 44445764374233251667
30 ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל לה 4323235346324421550
31 והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו 733342452323341448
32 ויציאו דבת הארץ אשר תרו אתה אל בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה ארץ אכלת יושביה הוא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות 63433323544352433463333554427100
33 ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפלים ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם 352733264763571463
34 ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא 42452453541038
35 וילנו על משה ועל אהרן כל בני ישראל ויאמרו אלהם כל העדה לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו 5233423564242445253242174
36 ולמה יהוה מביא אתנו אל הארץ הזאת לנפל בחרב נשינו וטפנו יהיו לבז הלוא טוב לנו שוב מצרימה 4444244445543433361870
37 ויאמרו איש אל אחיו נתנה ראש ונשובה מצרימה 63244366834
38 ויפל משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל 435254233351139
39 ויהושע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם 6234242524461244
40 ויאמרו אל כל עדת בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור אתה טובה הארץ מאד מאד 622335443524344331760
41 אם חפץ בנו יהוה והביא אתנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר הוא זבת חלב ודבש 233454244533333341758
42 אך ביהוה אל תמרדו ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמנו הם סר צלם מעליהם ויהוה אתנו אל תיראם 252542522425223654252069
43 ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל כל בני ישראל 6245365444422351559
44 ויאמר יהוה אל משה עד אנה ינאצני העם הזה ועד אנה לא יאמינו בי בכל האתות אשר עשיתי בקרבו 54232363333262353551968
45 אכנו בדבר ואורשנו ואעשה אתך לגוי גדול ועצום ממנו 447534454940
46 ויאמר משה אל יהוה ושמעו מצרים כי העלית בכחך את העם הזה מקרבו 53245525423351348
47 ואמרו אל יושב הארץ הזאת שמעו כי אתה יהוה בקרב העם הזה אשר עין בעין נראה אתה יהוה ועננך עמד עלהם ובעמד ענן אתה הלך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה 52444423443333443453453336462430111
48 והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגוים אשר שמעו את שמעך לאמר 52334355342441347
49 מבלתי יכלת יהוה להביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר 544523324343651453
50 ועתה יגדל נא כח אדני כאשר דברת לאמר 44224444828
51 יהוה ארך אפים ורב חסד נשא עון ופשע ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים על שלשים ועל רבעים 434333344243342425352068
52 סלח נא לעון העם הזה כגדל חסדך וכאשר נשאתה לעם הזה ממצרים ועד הנה 324334455336331451
53 ויאמר יהוה סלחתי כדברך 5455419
54 ואולם חי אני וימלא כבוד יהוה את כל הארץ 523544224931
55 כי כל האנשים הראים את כבדי ואת אתתי אשר עשיתי במצרים ובמדבר וינסו אתי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי 226524343566532353452078
56 אם יראו את הארץ אשר נשבעתי לאבתם וכל מנאצי לא יראוה 242436535251141
57 ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאתיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורשנה 533434354824323561767
58 והעמלקי והכנעני יושב בעמק מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים סוף 7744334353231248
59 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
60 עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר המה מלינים עלי את תלנות בני ישראל אשר המה מלינים עלי שמעתי 2344433632535336351867
61 אמר אלהם חי אני נאם יהוה אם לא כאשר דברתם באזני כן אעשה לכם 342334224552431446
62 במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי 5346363635353631564
63 אם אתם תבאו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון 234243523442223246232062
64 וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה 53534735243521351
65 ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה 73453522
66 ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו את זנותיכם עד תם פגריכם במדבר 64456352722651357
67 במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום יום לשנה יום לשנה תשאו את עונתיכם ארבעים שנה וידעתם את תנואתי 553424633434427636262082
68 אני יהוה דברתי אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר הזה יתמו ושם ימתו 3452234344473534341867
69 והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישבו וילונו עליו את כל העדה להוציא דבה על הארץ 733342456422463241764
70 וימתו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני יהוה 565343544939
71 ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם ההלכים לתור את הארץ 623424326364241451
72 וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל ויתאבלו העם מאד 5326422357331245
73 וישכמו בבקר ויעלו אל ראש ההר לאמר הננו ועלינו אל המקום אשר אמר יהוה כי חטאנו 64523344625334251661
74 ויאמר משה למה זה אתם עברים את פי יהוה והוא לא תצלח 5332352244241239
75 אל תעלו כי אין יהוה בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם 24234635461039
76 כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב כי על כן שבתם מאחרי יהוה ולא יהיה יהוה עמכם 267266422245434441767
77 ויעפלו לעלות אל ראש ההר וארון ברית יהוה ומשה לא משו מקרב המחנה 65233544423451350
78 וירד העמלקי והכנעני הישב בהר ההוא ויכום ויכתום עד החרמה 46743456251046
79 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
80 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם 3235542423833331553
81 ועשיתם אשה ליהוה עלה או זבח לפלא נדר או בנדבה או במעדיכם לעשות ריח ניחח ליהוה מן הבקר או מן הצאן 6353234325275345242242176
82 והקריב המקריב קרבנו ליהוה מנחה סלת עשרון בלול ברבעית ההין שמן 665543546431151
83 ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העלה או לזבח לכבש האחד 446442424441142
84 או לאיל תעשה מנחה סלת שני עשרנים בלולה בשמן שלשית ההין 244433654541144
85 ויין לנסך שלשית ההין תקריב ריח ניחח ליהוה 44545345834
86 וכי תעשה בן בקר עלה או זבח לפלא נדר או שלמים ליהוה 3423323432551239
87 והקריב על בן הבקר מנחה סלת שלשה עשרנים בלול בשמן חצי ההין 6224434644341246
88 ויין תקריב לנסך חצי ההין אשה ריח ניחח ליהוה 454343345935
89 ככה יעשה לשור האחד או לאיל האחד או לשה בכבשים או בעזים 3444244236251243
90 כמספר אשר תעשו ככה תעשו לאחד כמספרם 5343446729
91 כל האזרח יעשה ככה את אלה להקריב אשה ריח ניחח ליהוה 254323633451140
92 וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדרתיכם ועשה אשה ריח ניחח ליהוה כאשר תעשו כן יעשה 344223674334544241764
93 הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר חקת עולם לדרתיכם ככם כגר יהיה לפני יהוה 433343347334441452
94 תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם 435343434933
95 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
96 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם בבאכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה 323554524334431450
97 והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה ליהוה 4644555733
98 ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה כתרומת גרן כן תרימו אתה 56355632531043
99 מראשית ערסתיכם תתנו ליהוה תרומה לדרתיכם 674557634
100 וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה אשר דבר יהוה אל משה 34342254334231342
101 את כל אשר צוה יהוה אליכם ביד משה מן היום אשר צוה יהוה והלאה לדרתיכם 2233453324334571553
102 והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעלה לריח ניחח ליהוה ומנחתו ונסכו כמשפט ושעיר עזים אחד לחטת 4254554242233444565554342494
103 וכפר הכהן על כל עדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה הוא והם הביאו את קרבנם אשה ליהוה וחטאתם לפני יהוה על שגגתם 442233553243352535644252384
104 ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה 5333543523351244
105 ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת 33345722451038
106 וכפר הכהן על הנפש השגגת בחטאה בשגגה לפני יהוה לכפר עליו ונסלח לו 44245554444521352
107 האזרח בבני ישראל ולגר הגר בתוכם תורה אחת יהיה לכם לעשה בשגגה 5454354343451249
108 והנפש אשר תעשה ביד רמה מן האזרח ומן הגר את יהוה הוא מגדף ונכרתה הנפש ההוא מקרב עמה 5343325332434644431865
109 כי דבר יהוה בזה ואת מצותו הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה 23433534444421345
110 ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקשש עצים ביום השבת 53556344441043
111 ויקריבו אתו המצאים אתו מקשש עצים אל משה ואל אהרן ואל כל העדה 73634423343241348
112 ויניחו אתו במשמר כי לא פרש מה יעשה לו 635223242929
113 ויאמר יהוה אל משה מות יומת האיש רגום אתו באבנים כל העדה מחוץ למחנה 542334443624451453
114 ויציאו אתו כל העדה אל מחוץ למחנה וירגמו אתו באבנים וימת כאשר צוה יהוה את משה 63242456364434231661
115 ויאמר יהוה אל משה לאמר 54234518
116 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם לדרתם ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת 32355443424655244441973
117 והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות יהוה ועשיתם אתם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם 43563622446335455633462292
118 למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי והייתם קדשים לאלהיכם 456225657942
119 אני יהוה אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים אני יהוה אלהיכם 346364455363461462
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1540 5820
     


Valid XHTML Valid CSS