פרשת קרח

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן 432423234635423351758
2 ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם 543645565344421460
3 ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשאו על קהל יהוה 6233464232243564562342179
4 וישמע משה ויפל על פניו 53424518
5 וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו 523324434423235643342542380
6 זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו 33335334827
7 ותנו בהן אש ושימו עליהן קטרת לפני יהוה מחר והיה האיש אשר יבחר יהוה הוא הקדוש רב לכם בני לוי 432554443443443523332072
8 ויאמר משה אל קרח שמעו נא בני לוי 53234233825
9 המעט מכם כי הבדיל אלהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבד את עבדת משכן יהוה ולעמד לפני העדה לשרתם 4325454456444244454452186
10 ויקרב אתך ואת כל אחיך בני לוי אתך ובקשתם גם כהנה 533243336241138
11 לכן אתה וכל עדתך הנעדים על יהוה ואהרן מה הוא כי תלונו עליו 33346245232541346
12 וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה 53447356241043
13 המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר 427433475255251458
14 אף לא אל ארץ זבת חלב ודבש הביאתנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם העיני האנשים ההם תנקר לא נעלה 22233347434345634241968
15 ויחר למשה מאד ויאמר אל יהוה אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי את אחד מהם 443524232524335352332067
16 ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך היו לפני יהוה אתה והם ואהרן מחר 532333434433531448
17 וקחו איש מחתתו ונתתם עליהם קטרת והקרבתם לפני יהוה איש מחתתו חמשים ומאתים מחתת ואתה ואהרן איש מחתתו 4355547443556445351881
18 ויקחו איש מחתתו ויתנו עליהם אש וישימו עליהם קטרת ויעמדו פתח אהל מועד ומשה ואהרן 5355526546334451565
19 ויקהל עליהם קרח את כל העדה אל פתח אהל מועד וירא כבוד יהוה אל כל העדה 55322423344442241653
20 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
21 הבדלו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע 5444534729
22 ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצף 52562453343432441659
23 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
24 דבר אל העדה לאמר העלו מסביב למשכן קרח דתן ואבירם 32444553361039
25 ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל 43423655451041
26 וידבר אל העדה לאמר סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה ואל תגעו בכל אשר להם פן תספו בכל חטאתם 524442346643433324352074
27 ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם מסביב ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם 53433654645366641673
28 ויאמר משה בזאת תדעון כי יהוה שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מלבי 5345245522642241555
29 אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם לא יהוה שלחני 242453524452451451
30 ואם בריאה יברא יהוה ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאלה וידעתם כי נאצו האנשים האלה את יהוה 3544552353323354462464242491
31 ויהי ככלתו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם 454226455361146
32 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש 54235335324343251656
33 וירדו הם וכל אשר להם חיים שאלה ותכס עליהם הארץ ויאבדו מתוך הקהל 52333444546441351
34 וכל ישראל אשר סביבתיהם נסו לקלם כי אמרו פן תבלענו הארץ 353834242641144
35 ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת 343452663651147
36 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
37 אמר אל אלעזר בן אהרן הכהן וירם את המחתת מבין השרפה ואת האש זרה הלאה כי קדשו 325244425453334241759
38 את מחתות החטאים האלה בנפשתם ועשו אתם רקעי פחים צפוי למזבח כי הקריבם לפני יהוה ויקדשו ויהיו לאות לבני ישראל 256464344452644654452087
39 ויקח אלעזר הכהן את מחתות הנחשת אשר הקריבו השרפים וירקעום צפוי למזבח 4542553667451256
40 זכרון לבני ישראל למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני יהוה ולא יהיה כקרח וכעדתו כאשר דבר יהוה ביד משה לו 545432432324436444344643433228102
41 וילנו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרן לאמר אתם המתם את עם יהוה 52335523344342241654
42 ויהי בהקהל העדה על משה ועל אהרן ויפנו אל אהל מועד והנה כסהו הענן וירא כבוד יהוה 454233452344444441763
43 ויבא משה ואהרן אל פני אהל מועד 4352334724
44 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
45 הרמו מתוך העדה הזאת ואכלה אתם כרגע ויפלו על פניהם 44445345251040
46 ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא הקצף מלפני יהוה החל הנגף 5324225342354454244523454342797
47 ויקח אהרן כאשר דבר משה וירץ אל תוך הקהל והנה החל הנגף בעם ויתן את הקטרת ויכפר על העם 44433423443434255231966
48 ויעמד בין המתים ובין החיים ותעצר המגפה 5354555732
49 ויהיו המתים במגפה ארבעה עשר אלף ושבע מאות מלבד המתים על דבר קרח 55553344452331351
50 וישב אהרן אל משה אל פתח אהל מועד והמגפה נעצרה 44232334651036
51 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
52 דבר אל בני ישראל וקח מאתם מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את שמו תכתב על מטהו 3235343342326444343234242480
53 ואת שם אהרן תכתב על מטה לוי כי מטה אחד לראש בית אבותם 32442332334351341
54 והנחתם באהל מועד לפני העדות אשר אועד לכם שמה 644453433936
55 והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלינם עליכם 443424464253532551765
56 וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם 5323554273533534443444452494
57 וינח משה את המטת לפני יהוה באהל העדת 43244444829
58 ויהי ממחרת ויבא משה אל אהל העדות והנה פרח מטה אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ ציץ ויגמל שקדים 45432354334434343551971
59 ויצא משה את כל המטת מלפני יהוה אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו 4322454223555341553
60 ויאמר יהוה אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו 54233234456443464341973
61 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו כן עשה 43434323826
62 ויאמרו בני ישראל אל משה לאמר הן גוענו אבדנו כלנו אבדנו 635234255451144
63 כל הקרב הקרב אל משכן יהוה ימות האם תמנו לגוע 24424443441035
64 ויאמר יהוה אל אהרן אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש ואתה ובניך אתך תשאו את עון כהנתכם 542435443423545342362075
65 וגם את אחיך מטה לוי שבט אביך הקרב אתך וילוו עליך וישרתוך ואתה ובניך אתך לפני אהל העדת 3243334435474534341868
66 ושמרו משמרתך ומשמרת כל האהל אך אל כלי הקדש ואל המזבח לא יקרבו ולא ימתו גם הם גם אתם 56624223435253422231965
67 ונלוו עליך ושמרו את משמרת אהל מועד לכל עבדת האהל וזר לא יקרב אליכם 545253434432451453
68 ושמרתם את משמרת הקדש ואת משמרת המזבח ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל 625435534332351453
69 ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוים מתוך בני ישראל לכם מתנה נתנים ליהוה לעבד את עבדת אהל מועד 4352554353455424341870
70 ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבדת מתנה אתן את כהנתכם והזר הקרב יומת 453526335656443264442084
71 וידבר יהוה אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק עולם 5424434225634352556342181
72 זה יהיה לך מקדש הקדשים מן האש כל קרבנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל אשמם אשר ישיבו לי קדש קדשים לך הוא ולבניך 242462325354544352352362384
73 בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אתו קדש יהיה לך 46623433421037
74 וזה לך תרומת מתנם לכל תנופת בני ישראל לך נתתים ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם כל טהור בביתך יאכל אתו 325435352567334245432078
75 כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר יתנו ליהוה לך נתתים 23433546345251349
76 בכורי כל אשר בארצם אשר יביאו ליהוה לך יהיה כל טהור בביתך יאכלנו 52353552424561351
77 כל חרם בישראל לך יהיה 23624517
78 כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו ליהוה באדם ובבהמה יהיה לך אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה 233333654642234244345542384
79 ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה הוא 63345345445331352
80 אך בכור שור או בכור כשב או בכור עז לא תפדה קדש הם את דמם תזרק על המזבח ואת חלבם תקטיר אשה לריח ניחח ליהוה 24324324224322342534534452581
81 ובשרם יהיה לך כחזה התנופה וכשוק הימין לך יהיה 542465524937
82 כל תרומת הקדשים אשר ירימו בני ישראל ליהוה נתתי לך ולבניך ולבנתיך אתך לחק עולם ברית מלח עולם הוא לפני יהוה לך ולזרעך אתך 2563535542673344343442632496
83 ויאמר יהוה אל אהרן בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם אני חלקך ונחלתך בתוך בני ישראל 5424524424253464351868
84 ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבדתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד 533424653532524341763
85 ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אהל מועד לשאת חטא למות 353352344341139
86 ועבד הלוי הוא את עבדת אהל מועד והם ישאו עונם חקת עולם לדרתיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה 44324343443475352541973
87 כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו ליהוה תרומה נתתי ללוים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה 22435355545522534352542283
88 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
89 ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם והרמתם ממנו תרומת יהוה מעשר מן המעשר 3545424335253434764544252496
90 ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגרן וכמלאה מן היקב 537424624937
91 כן תרימו גם אתם תרומת יהוה מכל מעשרתיכם אשר תקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת יהוה לאהרן הכהן 252354383433554254542079
92 מכל מתנתיכם תרימו את כל תרומת יהוה מכל חלבו את מקדשו ממנו 3752254342541246
93 ואמרת אלהם בהרימכם את חלבו ממנו ונחשב ללוים כתבואת גרן וכתבואת יקב 5472445563731255
94 ואכלתם אתו בכל מקום אתם וביתכם כי שכר הוא לכם חלף עבדתכם באהל מועד 633436233336441453
95 ולא תשאו עליו חטא בהרימכם את חלבו ממנו ואת קדשי בני ישראל לא תחללו ולא תמותו 34437244343525351661
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1409 5325
     


Valid XHTML Valid CSS