פרשת חקת

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 5423344725
2 זאת חקת התורה אשר צוה יהוה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על 33533443235543453323323422584
3 ונתתם אתה אל אלעזר הכהן והוציא אתה אל מחוץ למחנה ושחט אתה לפניו 53254632454351351
4 ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והזה אל נכח פני אהל מועד מדמה שבע פעמים 454464233344351454
5 ושרף את הפרה לעיניו את ערה ואת בשרה ואת דמה על פרשה ישרף 42462334332441344
6 ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושני תולעת והשליך אל תוך שרפת הפרה 4423545623441246
7 וכבס בגדיו הכהן ורחץ בשרו במים ואחר יבא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב 454444432544241453
8 והשרף אתה יכבס בגדיו במים ורחץ בשרו במים וטמא עד הערב 534544444241143
9 ואסף איש טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נדה חטאת הוא 434234545545435633432079
10 וכבס האסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב והיתה לבני ישראל ולגר הגר בתוכם לחקת עולם 4423425424545435441868
11 הנגע במת לכל נפש אדם וטמא שבעת ימים 43333444828
12 הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר 352465643254656241772
13 כל הנגע במת בנפש האדם אשר ימות ולא יתחטא את משכן יהוה טמא ונכרתה הנפש ההוא מישראל כי מי נדה לא זרק עליו טמא יהיה עוד טמאתו בו 24344343524436446223234343522898
14 זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשר באהל יטמא שבעת ימים 35324423243344441654
15 וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא 33433444331034
16 וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא שבעת ימים 3332344323243244441857
17 ולקחו לטמא מעפר שרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי 544454434231142
18 ולקח אזוב וטבל במים איש טהור והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנפשות אשר היו שם ועל הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר 444434424325363323442423242688
19 והזה הטהר על הטמא ביום השלישי וביום השביעי וחטאו ביום השביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב 442446565464544441775
20 ואיש אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפש ההוא מתוך הקהל כי את מקדש יהוה טמא מי נדה לא זרק עליו טמא הוא 43435644442244323234332276
21 והיתה להם לחקת עולם ומזה מי הנדה יכבס בגדיו והנגע במי הנדה יטמא עד הערב 5344424455344241557
22 וכל אשר יגע בו הטמא יטמא והנפש הנגעת תטמא עד הערב 333244554241139
23 ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם 535244246434424521763
24 ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן 333462334931
25 וירב העם עם משה ויאמרו לאמר ולו גוענו בגוע אחינו לפני יהוה 4323643545441247
26 ולמה הבאתם את קהל יהוה אל המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו 4523425342571246
27 ולמה העליתנו ממצרים להביא אתנו אל המקום הרע הזה לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ומים אין לשתות 4765425332435454351874
28 ויבא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד יהוה אליהם 43544233452544451661
29 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
30 קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת בעירם 22452435462474563324624352597
31 ויקח משה את המטה מלפני יהוה כאשר צוהו 43245444830
32 ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המרים המן הסלע הזה נוציא לכם מים 63524234534253435331969
33 וירם משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם 4323324555344461557
34 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם 54233432628535325243243432590
35 המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את יהוה ויקדש בם 325333524521137
36 וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו 5364234234534225361866
37 וירדו אבתינו מצרימה ונשב במצרים ימים רבים וירעו לנו מצרים ולאבתינו 566464453581156
38 ונצעק אל יהוה וישמע קלנו וישלח מלאך ויצאנו ממצרים והנה אנחנו בקדש עיר קצה גבולך 5245454664543351565
39 נעברה נא בארצך לא נעבר בשדה ובכרם ולא נשתה מי באר דרך המלך נלך לא נטה ימין ושמאול עד אשר נעבר גבלך 52524453423343234623442277
40 ויאמר אליו אדום לא תעבר בי פן בחרב אצא לקראתך 54424224361036
41 ויאמרו אליו בני ישראל במסלה נעלה ואם מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם רק אין דבר ברגלי אעברה 6435543543554233551874
42 ויאמר לא תעבר ויצא אדום לקראתו בעם כבד וביד חזקה 52444633441039
43 וימאן אדום נתן את ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו 54325353551040
44 ויסעו מקדש ויבאו בני ישראל כל העדה הר ההר 545352423933
45 ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן בהר ההר על גבול ארץ אדום לאמר 54233433243441344
46 יאסף אהרן אל עמיו כי לא יבא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל על אשר מריתם את פי למי מריבה 442422324344523522352065
47 קח את אהרן ואת אלעזר בנו והעל אתם הר ההר 22435343231031
48 והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם 52425725354321349
49 ויעש משה כאשר צוה יהוה ויעלו אל הר ההר לעיני כל העדה 4343452235241241
50 ויפשט משה את אהרן את בגדיו וילבש אתם את אלעזר בנו וימת אהרן שם בראש ההר וירד משה ואלעזר מן ההר 5324255325344243436232174
51 ויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן שלשים יום כל בית ישראל 524234524532351449
52 וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי 56333422536564431664
53 וידר ישראל נדר ליהוה ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם 4535523323347251556
54 וישמע יהוה בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתהם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה 5445426543552541563
55 ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך 533323423453341447
56 וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל 5365376452334363451877
57 וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל 54326662342261351
58 ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו ביהוה ובך התפלל אל יהוה ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם 4323652553524462463332180
59 ויאמר יהוה אל משה עשה לך שרף ושים אתו על נס והיה כל הנשוך וראה אתו וחי 542332343224254331754
60 ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי 4334623423423523531861
61 ויסעו בני ישראל ויחנו באבת 53554522
62 ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש 5454653234541250
63 משם נסעו ויחנו בנחל זרד 34543519
64 משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבל האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי 3454535445254434451873
65 על כן יאמר בספר מלחמת יהוה את והב בסופה ואת הנחלים ארנון 2244542353651245
66 ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב 463342554936
67 ומשם בארה הוא הבאר אשר אמר יהוה למשה אסף את העם ואתנה להם מים 443433443235331448
68 אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה 24525433321033
69 באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה 35445357641046
70 וממתנה נחליאל ומנחליאל במות 6684424
71 ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימן 643443562361146
72 וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי לאמר 55624354834
73 אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך 552345242344323441759
74 ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל 334253554223455644562080
75 ויכהו ישראל לפי חרב ויירש את ארצו מארנן עד יבק עד בני עמון כי עז גבול בני עמון 5533524523234224341861
76 ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי בחשבון ובכל בנתיה 452254453356451457
77 כי חשבון עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן 25343534444642244241969
78 על כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון 22563546351041
79 כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן 22464544244441349
80 אוי לך מואב אבדת עם כמוש נתן בניו פליטם ובנתיו בשבית למלך אמרי סיחון 324424345654451455
81 ונירם אבד חשבון עד דיבן ונשים עד נפח אשר עד מידבא 535245233251139
82 וישב ישראל בארץ האמרי 4545418
83 וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו בנתיה ויירש את האמרי אשר שם 5342465525321246
84 ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה אדרעי 553443346333651457
85 ויאמר יהוה אל משה אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון 542324324433233452445353462692
86 ויכו אתו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד ויירשו את ארצו 4334323245246241551
87 ויסעו בני ישראל ויחנו בערבות מואב מעבר לירדן ירחו 535564454941
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1245 4670
     


Valid XHTML Valid CSS