פרשת בלק

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וירא בלק בן צפור את כל אשר עשה ישראל לאמרי 43242233551033
2 ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא ויקץ מואב מפני בני ישראל 44433223444351345
3 ויאמר מואב אל זקני מדין עתה ילחכו הקהל את כל סביבתינו כלחך השור את ירק השדה ובלק בן צפור מלך למואב בעת ההוא 542443542284423442435342385
4 וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרא לו לאמר הנה עם יצא ממצרים הנה כסה את עין הארץ והוא ישב ממלי 56242453243334243236332344342896
5 ועתה לכה נא ארה לי את העם הזה כי עצום הוא ממני אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ כי ידעתי את אשר תברך מברך ואשר תאר יואר 43232233243444327242523444342892
6 וילכו זקני מואב וזקני מדין וקסמים בידם ויבאו אל בלעם וידברו אליו דברי בלק 544546452464431460
7 ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשבתי אתכם דבר כאשר ידבר יהוה אלי וישבו שרי מואב עם בלעם 554256434443534241767
8 ויבא אלהים אל בלעם ויאמר מי האנשים האלה עמך 452452643935
9 ויאמר בלעם אל האלהים בלק בן צפר מלך מואב שלח אלי 542632334331138
10 הנה העם היצא ממצרים ויכס את עין הארץ עתה לכה קבה לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו 3346423433323445271865
11 ויאמר אלהים אל בלעם לא תלך עמהם לא תאר את העם כי ברוך הוא 552423423232431444
12 ויקם בלעם בבקר ויאמר אל שרי בלק לכו אל ארצכם כי מאן יהוה לתתי להלך עמכם 44452333252344441656
13 ויקומו שרי מואב ויבאו אל בלק ויאמרו מאן בלעם הלך עמנו 634523634341143
14 ויסף עוד בלק שלח שרים רבים ונכבדים מאלה 43334474832
15 ויבאו אל בלעם ויאמרו לו כה אמר בלק בן צפור אל נא תמנע מהלך אלי 5246223324224431548
16 כי כבד אכבדך מאד וכל אשר תאמר אלי אעשה ולכה נא קבה לי את העם הזה 23533343442322331649
17 ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה אלהי לעשות קטנה או גדולה 44524323233434244224454252584
18 ועתה שבו נא בזה גם אתם הלילה ואדעה מה יסף יהוה דבר עמי 43232355234331342
19 ויבא אלהים אל בלעם לילה ויאמר לו אם לקרא לך באו האנשים קום לך אתם ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה 452445224236323324344342378
20 ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי מואב 44452442341036
21 ויחר אף אלהים כי הולך הוא ויתיצב מלאך יהוה בדרך לשטן לו והוא רכב על אתנו ושני נעריו עמו 42524364444243244531969
22 ותרא האתון את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ותט האתון מן הדרך ותלך בשדה ויך בלעם את האתון להטתה הדרך 45244345543524443425542285
23 ויעמד מלאך יהוה במשעול הכרמים גדר מזה וגדר מזה 544663343938
24 ותרא האתון את מלאך יהוה ותלחץ אל הקיר ותלחץ את רגל בלעם אל הקיר ויסף להכתה 45244524523424451659
25 ויוסף מלאך יהוה עבור ויעמד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאול 54445523335461353
26 ותרא האתון את מלאך יהוה ותרבץ תחת בלעם ויחר אף בלעם ויך את האתון במקל 4524453442432541555
27 ויפתח יהוה את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים 5422555252262351555
28 ויאמר בלעם לאתון כי התעללת בי לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך 54526222342361346
29 ותאמר האתון אל בלעם הלוא אנכי אתנך אשר רכבת עלי מעודך עד היום הזה ההסכן הסכנתי לעשות לך כה ויאמר לא 5524444343524356522522179
30 ויגל יהוה את עיני בלעם וירא את מלאך יהוה נצב בדרך וחרבו שלפה בידו ויקד וישתחו לאפיו 442444244345444651767
31 ויאמר אליו מלאך יהוה על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטן כי ירט הדרך לנגדי 544422424245345423452072
32 ותראני האתון ותט לפני זה שלש רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם אתכה הרגתי ואותה החייתי 653423544423245561767
33 ויאמר בלעם אל מלאך יהוה חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה לי 542445225233644226522072
34 ויאמר מלאך יהוה אל בלעם לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אדבר אליך אתו תדבר וילך בלעם עם שרי בלק 5442422642434434442332173
35 וישמע בלק כי בא בלעם ויצא לקראתו אל עיר מואב אשר על גבול ארנן אשר בקצה הגבול 532244623432443451760
36 ויאמר בלק אל בלעם הלא שלח שלחתי אליך לקרא לך למה לא הלכת אלי האמנם לא אוכל כבדך 5324335442324352441862
37 ויאמר בלעם אל בלק הנה באתי אליך עתה היכל אוכל דבר מאומה הדבר אשר ישים אלהים בפי אתו אדבר 54233443443543453341970
38 וילך בלעם עם בלק ויבאו קרית חצות 4423544726
39 ויזבח בלק בקר וצאן וישלח לבלעם ולשרים אשר אתו 533455633937
40 ויהי בבקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם 44432464343331347
41 ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים 54233234542344551658
42 ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח 434344352451141
43 ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שפי 5445245444642562431873
44 ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח 452454246542451456
45 וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר 443345323341138
46 וישב אליו והנה נצב על עלתו הוא וכל שרי מואב 44432433341034
47 וישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל 4452353345333244451866
48 מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה 23232342341028
49 כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב 24457622446251353
50 מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו 2334523534354641556
51 ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך 53242423464431346
52 ויען ויאמר הלא את אשר ישים יהוה בפי אתו אשמר לדבר 453234433441139
53 ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם 5432232433533444245232170
54 ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח 63423544542451351
55 ויאמר אל בלק התיצב כה על עלתך ואנכי אקרה כה 52352245421034
56 ויקר יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר 44244345323341345
57 ויבא אליו והנו נצב על עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה דבר יהוה 4443244435232341551
58 וישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר 44533463331038
59 לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה 232533643344361451
60 הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה 335436624
61 לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו 243533364536321452
62 אל מוציאם ממצרים כתועפת ראם לו 266632625
63 כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל 223533634572321450
64 הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה 225455242433541450
65 ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו 5324222523261238
66 ויען בלעם ויאמר אל בלק הלא דברתי אליך לאמר כל אשר ידבר יהוה אתו אעשה 4452335442344341554
67 ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם 532432424344565231761
68 ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימן 43243552361037
69 ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם 54233234542344541657
70 ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח 434344245933
71 וירא בלעם כי טוב בעיני יהוה לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו 44235442533445542541972
72 וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלהים 44254253644351351
73 וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין 445343344341141
74 נאם שמע אמרי אל אשר מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים 334234343551139
75 מה טבו אהליך יעקב משכנתיך ישראל 235475626
76 כנחלים נטיו כגנת עלי נהר כאהלים נטע יהוה כארזים עלי מים 644336346331145
77 יזל מים מדליו וזרעו במים רבים וירם מאגג מלכו ותנשא מלכתו 335544444551146
78 אל מוציאו ממצרים כתועפת ראם לו יאכל גוים צריו ועצמתיהם יגרם וחציו ימחץ 26663244484541358
79 כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור 33462664641044
80 ויחר אף בלק אל בלעם ויספק את כפיו ויאמר בלק אל בלעם לקב איבי קראתיך והנה ברכת ברך זה שלש פעמים 4232452453243464432352174
81 ועתה ברח לך אל מקומך אמרתי כבד אכבדך והנה מנעך יהוה מכבוד 4322553544451246
82 ויאמר בלעם אל בלק הלא גם אל מלאכיך אשר שלחת אלי דברתי לאמר 54233226343541346
83 אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבר את פי יהוה לעשות טובה או רעה מלבי אשר ידבר יהוה אתו אדבר 2323343424422454234344342478
84 ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים 44443534334651352
85 וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין 445343344341141
86 נאם שמע אמרי אל וידע דעת עליון מחזה שדי יחזה נפל וגלוי עינים 33424354343551348
87 אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת 53363434533644452321972
88 והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל 44444456331041
89 וירד מיעקב והאביד שריד מעיר 45644523
90 וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גוים עמלק ואחריתו עדי אבד 4244455447331249
91 וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושבך ושים בסלע קנך 425445454431144
92 כי אם יהיה לבער קין עד מה אשור תשבך 224432244927
93 וישא משלו ויאמר אוי מי יחיה משמו אל 44532442828
94 וצים מיד כתים וענו אשור וענו עבר וגם הוא עדי אבד 434444333331138
95 ויקם בלעם וילך וישב למקמו וגם בלק הלך לדרכו 444453335935
96 וישב ישראל בשטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב 455435244936
97 ותקראן לעם לזבחי אלהיהן ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן 63565377842
98 ויצמד ישראל לבעל פעור ויחר אף יהוה בישראל 55444246834
99 ויאמר יהוה אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם ליהוה נגד השמש וישב חרון אף יהוה מישראל 54232224354534442461968
100 ויאמר משה אל שפטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פעור 532454357441146
101 והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בכים פתח אהל מועד 43452524275362335443342283
102 וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו 45252444444341349
103 ויבא אחר איש ישראל אל הקבה וידקר את שניהם את איש ישראל ואת האשה אל קבתה ותעצר המגפה מעל בני ישראל 4335245252353424553352177
104 ויהיו המתים במגפה ארבעה ועשרים אלף 555563629
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1455 5357
     


Valid XHTML Valid CSS