פרשת פינחס

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
2 פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי 52524442433552553523562284
3 לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום 33432254826
4 והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלהיו ויכפר על בני ישראל 5265444333652351560
5 ושם איש ישראל המכה אשר הכה את המדינית זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשמעני 3354332742443261555
6 ושם האשה המכה המדינית כזבי בת צור ראש אמות בית אב במדין הוא 34474233432531347
7 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
8 צרור את המדינים והכיתם אותם 42764523
9 כי צררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פעור ועל דבר כזבי בת נשיא מדין אחתם המכה ביום המגפה על דבר פעור 2523734323433424444452342484
10 ויהי אחרי המגפה ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר 44554233524441349
11 שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל 323233535354423361759
12 וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר 536435424441144
13 מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים 353543423456451456
14 ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי 545354555551151
15 לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי 557555632
16 אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים 357564734461154
17 ובני פלוא אליאב 445313
18 ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה 4554633654332334435242181
19 ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס 5423533344432563531867
20 ובני קרח לא מתו 4323412
21 בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני 3576575565561265
22 לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי 455556630
23 אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים 3564636733
24 בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני 3275564545551256
25 לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי 555454628
26 לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי 556656633
27 אלה משפחת בני גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות 353276344937
28 בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען 352542544934
29 ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי 53574554554551362
30 ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי 533556556943
31 אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות 355736344940
32 בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני 357456455944
33 לישוב משפחת הישבי לשמרן משפחת השמרני 555556631
34 אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות 355755344941
35 בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי 3574555556571262
36 אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות 35774344837
37 בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים 34746524
38 בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי 3455655245561255
39 אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי 334557455941
40 ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי 757455633
41 ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי 657455632
42 וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה 6232324224345444451863
43 אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות 354746344940
44 אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני 33576564554551363
45 ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני 435455626
46 אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם 353574634433471461
47 בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי 3574555566571263
48 לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי 656556633
49 ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי 53335555551044
50 אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות 33577473341046
51 אלה בני דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם 332755635271148
52 כל משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות 256755354942
53 בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי 3375555556561260
54 לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי 45455758843
55 ושם בת אשר שרח 3233411
56 אלה משפחת בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות 35337463541043
57 בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני 357657555948
58 ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי 455455628
59 אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות 35577473541050
60 אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים 353524343461142
61 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
62 לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות 444554626
63 לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו 345555335351146
64 אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו 254245445935
65 על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט 22545324827
66 ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי 45476564555551366
67 אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם 353555655555544241776
68 ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם 334523343464524333442072
69 ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר 55233625351039
70 וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה 43772344834
71 ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל 5646323335226435223344352488
72 אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו 3536434235542441557
73 ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני 5233635434235541557
74 כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון 23433453433223246231961
75 ותקרבנה בנות צלפחד בן חפר בן גלעד בן מכיר בן מנשה למשפחת מנשה בן יוסף ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה 745232424246424445435552390
76 ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל העדה פתח אהל מועד לאמר 743554563433441460
77 אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על יהוה בעדת קרח כי בחטאו מת ובנים לא היו לו 525423447244325252322070
78 למה יגרע שם אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה לנו אחזה בתוך אחי אבינו 34254623223344351655
79 ויקרב משה את משפטן לפני יהוה 532544623
80 ויאמר יהוה אל משה לאמר 54234518
81 כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם אחזת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן להן 245433344435624531764
82 ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו 3354432433272541554
83 ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו 33225255827
84 ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו 332452544932
85 ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו ממשפחתו וירש אתה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה יהוה את משה 334552554474354544434232392
86 ויאמר יהוה אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל 54233226342434451656
87 וראיתה אתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך 636242344441142
88 כאשר מריתם פי במדבר צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם מי מריבת קדש מדבר צן 45252648472253421665
89 וידבר משה אל יהוה לאמר 53244518
90 יפקד יהוה אלהי הרוחת לכל בשר איש על העדה 444533324932
91 אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת יהוה כצאן אשר אין להם רעה 33643646453434433331974
92 ויאמר יהוה אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו 5423222523333252341855
93 והעמדת אתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אתו לעיניהם 634545246371149
94 ונתתה מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל 554452335936
95 ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים לפני יהוה על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה 554442564423433433353342386
96 ויעש משה כאשר צוה יהוה אתו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה 43434342574545241663
97 ויסמך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר יהוה ביד משה 52446434331038
98 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
99 צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו 22355425443556261663
100 ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו ליהוה כבשים בני שנה תמימם שנים ליום עלה תמיד 5324365533544341559
101 את הכבש אחד תעשה בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים 243443444361141
102 ועשירית האיפה סלת למנחה בלולה בשמן כתית רביעת ההין 753554454942
103 עלת תמיד העשיה בהר סיני לריח ניחח אשה ליהוה 345344435935
104 ונסכו רביעת ההין לכבש האחד בקדש הסך נסך שכר ליהוה 55444433351040
105 ואת הכבש השני תעשה בין הערבים כמנחת הבקר וכנסכו תעשה אשה ריח ניחח ליהוה 344436546433451458
106 וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו 543533546345451459
107 עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה 3352355726
108 ובראשי חדשיכם תקריבו עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם 66635433443533451667
109 ושלשה עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לפר האחד ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן לאיל האחד 56345434463454441668
110 ועשרן עשרון סלת מנחה בלולה בשמן לכבש האחד עלה ריח ניחח אשה ליהוה 55345444334351352
111 ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר ושלישת ההין לאיל ורביעת ההין לכבש יין זאת עלת חדש בחדשו לחדשי השנה 7344364464433335541875
112 ושעיר עזים אחד לחטאת ליהוה על עלת התמיד יעשה ונסכו 54355235451041
113 ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה 56633435835
114 ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג שבעת ימים מצות יאכל 63343244441037
115 ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו 464325424934
116 והקרבתם אשה עלה ליהוה פרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם 733543344355335431767
117 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר ושני עשרנים לאיל תעשו 635446346441149
118 עשרון עשרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים 5544456733
119 ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם 54345521
120 מלבד עלת הבקר אשר לעלת התמיד תעשו את אלה 434345423932
121 כאלה תעשו ליום שבעת ימים לחם אשה ריח ניחח ליהוה על עולת התמיד יעשה ונסכו 4444433345245451558
122 וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו 564343254241142
123 וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו 57844584343254241672
124 והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה 7444543343345331559
125 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד 6354463436441252
126 עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים 554456629
127 שעיר עזים אחד לכפר עליכם 44345520
128 מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו תמימם יהיו לכם ונסכיהם 435645437941
129 ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם 564443432542435431765
130 ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם 63445223333533451658
131 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל 63544633641044
132 ועשרון אחד לכבש האחד לשבעת הכבשים 634456628
133 ושעיר עזים אחד חטאת לכפר עליכם 543445625
134 מלבד עלת החדש ומנחתה ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם כמשפטם לריח ניחח אשה ליהוה 43464567644351361
135 ובעשור לחדש השביעי הזה מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם כל מלאכה לא תעשו 6463434362725241561
136 והקרבתם עלה ליהוה ריח ניחח פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם יהיו לכם 7353422333353345431865
137 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל האחד 635446336441148
138 עשרון עשרון לכבש האחד לשבעת הכבשים 554456629
139 שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכפרים ועלת התמיד ומנחתה ונסכיהם 443444645671151
140 ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים 63346434325424525441973
141 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פרים בני בקר שלשה עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם יהיו 733345433434453353542078
142 ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד לשלשה עשר פרים שני עשרנים לאיל האחד לשני האילם 635446345343644451773
143 ועשרון עשרון לכבש האחד לארבעה עשר כבשים 6544635733
144 ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה 543443555938
145 וביום השני פרים בני בקר שנים עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 5443343445335351558
146 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט 6755765741
147 ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכיהם 543443567941
148 וביום השלישי פרים עשתי עשר אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 56443445335351354
149 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט 6755765741
150 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה 54343565835
151 וביום הרביעי פרים עשרה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 5644445335351251
152 מנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט 5755765740
153 ושעיר עזים אחד חטאת מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה 543443555938
154 וביום החמישי פרים תשעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 5644445335351251
155 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט 6755765741
156 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה 54343565835
157 וביום הששי פרים שמנה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 5444445335351249
158 ומנחתם ונסכיהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפט 6755765741
159 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכיה 54343556835
160 וביום השביעי פרים שבעה אילם שנים כבשים בני שנה ארבעה עשר תמימם 5644445335351251
161 ומנחתם ונסכהם לפרים לאילם ולכבשים במספרם כמשפטם 6655766741
162 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד מנחתה ונסכה 54343555834
163 ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו 46443254241038
164 והקרבתם עלה אשה ריח ניחח ליהוה פר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם 7333452333533451556
165 מנחתם ונסכיהם לפר לאיל ולכבשים במספרם כמשפט 5734765737
166 ושעיר חטאת אחד מלבד עלת התמיד ומנחתה ונסכה 54343565835
167 אלה תעשו ליהוה במועדיכם לבד מנדריכם ונדבתיכם לעלתיכם ולמנחתיכם ולנסכיכם ולשלמיכם 345837879881170
168 ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה 532353334231136
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1887 7853
     


Valid XHTML Valid CSS