פרשת מטות

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה יהוה 53245454243341348
2 איש כי ידר נדר ליהוה או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה 32335244432423434441963
3 ואשה כי תדר נדר ליהוה ואסרה אסר בבית אביה בנעריה 42335534461039
4 ושמע אביה את נדרה ואסרה אשר אסרה על נפשה והחריש לה אביה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום 44245342462442533342442278
5 ואם הניא אביה אתה ביום שמעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום ויהוה יסלח לה כי הניא אביה אתה 34434425634242454224432278
6 ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה 33446424534241348
7 ושמע אישה ביום שמעו והחריש לה וקמו נדריה ואסרה אשר אסרה על נפשה יקמו 444462455342441455
8 ואם ביום שמע אישה יניא אותה והפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ויהוה יסלח לה 3434444243434534245422175
9 ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה 45623424441038
10 ואם בית אישה נדרה או אסרה אסר על נפשה בשבעה 33442432451034
11 ושמע אישה והחרש לה לא הניא אתה וקמו כל נדריה וכל אסר אשר אסרה על נפשה יקום 445224342533342441758
12 ואם הפר יפר אתם אישה ביום שמעו כל מוצא שפתיה לנדריה ולאסר נפשה לא יקום אישה הפרם ויהוה יסלח לה 333344424565424445422075
13 כל נדר וכל שבעת אסר לענת נפש אישה יקימנו ואישה יפרנו 233434346551142
14 ואם החרש יחריש לה אישה מיום אל יום והקים את כל נדריה או את כל אסריה אשר עליה הקים אתם כי החרש לה ביום שמעו 34524423522522253443242442582
15 ואם הפר יפר אתם אחרי שמעו ונשא את עונה 333344424930
16 אלה החקים אשר צוה יהוה את משה בין איש לאשתו בין אב לבתו בנעריה בית אביה 35334233353246341656
17 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
18 נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמיך 34353734241038
19 וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת יהוה במדין 53234555452434451663
20 אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא 343434554935
21 וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר אלף חלוצי צבא 65534433531041
22 וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו 5333443352544447641873
23 ויצבאו על מדין כאשר צוה יהוה את משה ויהרגו כל זכר 624434236231139
24 ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדין ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב 34442623333333334443424442585
25 וישבו בני ישראל את נשי מדין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקנהם ואת כל חילם בזזו 5352343332532532441861
26 ואת כל עריהם במושבתם ואת כל טירתם שרפו באש 325732543934
27 ויקחו את כל השלל ואת כל המלקוח באדם ובבהמה 522432646934
28 ויבאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלקוח ואת השלל אל המחנה אל ערבת מואב אשר על ירדן ירחו 52335433352436342524432442588
29 ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה 536435462451147
30 ויקצף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה 5325436455461252
31 ויאמר אליהם משה החייתם כל נקבה 553624625
32 הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל ביהוה על דבר פעור ותהי המגפה בעדת יהוה 233454443523445441763
33 ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו 4423333435341241
34 וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם 33532443431034
35 ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים כל הרג נפש וכל נגע בחלל תתחטאו ביום השלישי וביום השביעי אתם ושביכם 43454423333464656361978
36 וכל בגד וכל כלי עור וכל מעשה עזים וכל כלי עץ תתחטאו 3333334433261240
37 ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה יהוה את משה 55424456335334231661
38 אך את הזהב ואת הכסף את הנחשת את הברזל את הבדיל ואת העפרת 22434252525351344
39 כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים 23333634233533233641964
40 וכבסתם בגדיכם ביום השביעי וטהרתם ואחר תבאו אל המחנה 664664425943
41 ויאמר יהוה אל משה לאמר 54234518
42 שא את ראש מלקוח השבי באדם ובבהמה אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה 22354463645441352
43 וחצית את המלקוח בין תפשי המלחמה היצאים לצבא ובין כל העדה 526346644241146
44 והרמת מכס ליהוה מאת אנשי המלחמה היצאים לצבא אחד נפש מחמש המאות מן האדם ומן הבקר ומן החמרים ומן הצאן 535346643345243436342080
45 ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת יהוה 7456454735
46 וממחצת בני ישראל תקח אחד אחז מן החמשים מן האדם מן הבקר מן החמרים ומן הצאן מכל הבהמה ונתתה אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה 63533326242426343553545442596
47 ויעש משה ואלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה 436443423933
48 ויהי המלקוח יתר הבז אשר בזזו עם הצבא צאן שש מאות אלף ושבעים אלף וחמשת אלפים 46333424324363551660
49 ובקר שנים ושבעים אלף 4463417
50 וחמרים אחד וששים אלף 6353417
51 ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר כל נפש שנים ושלשים אלף 432532443234631448
52 ותהי המחצה חלק היצאים בצבא מספר הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות 45364443436355441667
53 ויהי המכס ליהוה מן הצאן שש מאות חמש ושבעים 445242436934
54 והבקר ששה ושלשים אלף ומכסם ליהוה שנים ושבעים 53635546837
55 וחמרים שלשים אלף וחמש מאות ומכסם ליהוה אחד וששים 653445535940
56 ונפש אדם ששה עשר אלף ומכסם ליהוה שנים ושלשים נפש 43333554631039
57 ויתן משה את מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את משה 43235464434231347
58 וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן האנשים הצבאים 735333266938
59 ותהי מחצת העדה מן הצאן שלש מאות אלף ושלשים אלף שבעת אלפים וחמש מאות 444243436345441454
60 ובקר ששה ושלשים אלף 4363416
61 וחמרים שלשים אלף וחמש מאות 65344522
62 ונפש אדם ששה עשר אלף 43333516
63 ויקח משה ממחצת בני ישראל את האחז אחד מן החמשים מן האדם ומן הבהמה ויתן אתם ללוים שמרי משמרת משכן יהוה כאשר צוה יהוה את משה 435352432624354354544434232696
64 ויקרבו אל משה הפקדים אשר לאלפי הצבא שרי האלפים ושרי המאות 623635436451147
65 ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש 6235423463534431557
66 ונקרב את קרבן יהוה איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשתינו לפני יהוה 52443333355445427441974
67 ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאתם כל כלי מעשה 43642442341036
68 ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו ליהוה ששה עשר אלף שבע מאות וחמשים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות 423635533334633364352077
69 אנשי הצבא בזזו איש לו 44432517
70 ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה 436424336653234545442080
71 ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה 523455243523433445442074
72 ויבאו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר 5324562335435441558
73 עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען 555566444944
74 הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה 4334435343741247
75 ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעברנו את הירדן 6252632446526251560
76 ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן האחיכם יבאו למלחמה ואתם תשבו פה 5342556464421250
77 ולמה תנואון את לב בני ישראל מעבר אל הארץ אשר נתן להם יהוה 46223542433341345
78 כה עשו אבתיכם בשלחי אתם מקדש ברנע לראות את הארץ 23653445241038
79 ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ ויניאו את לב בני ישראל לבלתי בא אל הארץ אשר נתן להם יהוה 523552462235522433342070
80 ויחר אף יהוה ביום ההוא וישבע לאמר 4244454727
81 אם יראו האנשים העלים ממצרים מבן עשרים שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב כי לא מלאו אחרי 246563535253665622442084
82 בלתי כלב בן יפנה הקנזי ויהושע בן נון כי מלאו אחרי יהוה 4324562324441243
83 ויחר אף יהוה בישראל וינעם במדבר ארבעים שנה עד תם כל הדור העשה הרע בעיני יהוה 42465563222443541661
84 והנה קמתם תחת אבתיכם תרבות אנשים חטאים לספות עוד על חרון אף יהוה אל ישראל 4436555532424251559
85 כי תשובן מאחריו ויסף עוד להניחו במדבר ושחתם לכל העם הזה 256436553331145
86 ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו 54643462551044
87 ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל עד אשר אם הביאנם אל מקומם וישב טפנו בערי המבצר מפני ישבי הארץ 64443523262544454441975
88 לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו 24252535351036
89 כי לא ננחל אתם מעבר לירדן והלאה כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרחה 224345523654551455
90 ויאמר אליהם משה אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני יהוה למלחמה 55325243254461350
91 ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני יהוה עד הורישו את איביו מפניו 43242544262551348
92 ונכבשה הארץ לפני יהוה ואחר תשבו והייתם נקים מיהוה ומישראל והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה לפני יהוה 644444645754435441777
93 ואם לא תעשון כן הנה חטאתם ליהוה ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם 3252355463441246
94 בנו לכם ערים לטפכם וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם תעשו 334556554940
95 ויאמר בני גד ובני ראובן אל משה לאמר עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה 53245234544441349
96 טפנו נשינו מקננו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד 455364245938
97 ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא לפני יהוה למלחמה כאשר אדני דבר 652434464431145
98 ויצו להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל 43325435233445451659
99 ויאמר משה אלהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני יהוה ונכבשה הארץ לפניכם ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחזה 5342532454252464464653235526103
100 ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתככם בארץ כנען 325646544939
101 ויענו בני גד ובני ראובן לאמר את אשר דבר יהוה אל עבדיך כן נעשה 532454233425241448
102 נחנו נעבר חלוצים לפני יהוה ארץ כנען ואתנו אחזת נחלתנו מעבר לירדן 4464434546451253
103 ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב 433425553424254353533445534428106
104 ויבנו בני גד את דיבן ואת עטרת ואת ערער 532243434930
105 ואת עטרת שופן ואת יעזר ויגבהה 344346624
106 ואת בית נמרה ואת בית הרן ערי מבצר וגדרת צאן 33433334531034
107 ובני ראובן בנו את חשבון ואת אלעלא ואת קריתים 453253536936
108 ואת נבו ואת בעל מעון מוסבת שם ואת שבמה ויקראו בשמת את שמות הערים אשר בנו 33334523464245331657
109 וילכו בני מכיר בן מנשה גלעדה וילכדה ויורש את האמרי אשר בה 5342456525321246
110 ויתן משה את הגלעד למכיר בן מנשה וישב בה 432552442931
111 ויאיר בן מנשה הלך וילכד את חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר 524352654341143
112 ונבח הלך וילכד את קנת ואת בנתיה ויקרא לה נבח בשמו 435233552341139
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1484 5652
     


Valid XHTML Valid CSS