פרשת מסעי

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן 3435344563351248
2 ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי יהוה ואלה מסעיהם למוצאיהם 532772244681150
3 ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים 56465334654435335251981
4 ומצרים מקברים את אשר הכה יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים 66233432483451353
5 ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בסכת 535654628
6 ויסעו מסכת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר 5454345730
7 ויסעו מאתם וישב על פי החירת אשר על פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל 544225323345441450
8 ויסעו מפני החירת ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה 5456436534453541566
9 ויסעו ממרה ויבאו אילמה ובאילם שתים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם 54556444365521358
10 ויסעו מאילם ויחנו על ים סוף 555223622
11 ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין 533553624
12 ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה 55355523
13 ויסעו מדפקה ויחנו באלוש 5555420
14 ויסעו מאלוש ויחנו ברפידם ולא היה שם מים לעם לשתות 55563323351040
15 ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני 56554525
16 ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה 554555629
17 ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת 55555525
18 ויסעו מחצרת ויחנו ברתמה 5555420
19 ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ 55543522
20 ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה 54355522
21 ויסעו מלבנה ויחנו ברסה 5554419
22 ויסעו מרסה ויחנו בקהלתה 5456420
23 ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר 56533522
24 ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה 53355521
25 ויסעו מחרדה ויחנו במקהלת 5556421
26 ויסעו ממקהלת ויחנו בתחת 5654420
27 ויסעו מתחת ויחנו בתרח 5454418
28 ויסעו מתרח ויחנו במתקה 5455419
29 ויסעו ממתקה ויחנו בחשמנה 5556421
30 ויסעו מחשמנה ויחנו במסרות 5656422
31 ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן 56544524
32 ויסעו מבני יעקן ויחנו בחר הגדגד 544535626
33 ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה 53556524
34 ויסעו מיטבתה ויחנו בעברנה 5656422
35 ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר 56553524
36 ויסעו מעצין גבר ויחנו במדבר צן הוא קדש 55355233831
37 ויסעו מקדש ויחנו בהר ההר בקצה ארץ אדום 54533434831
38 ויעל אהרן הכהן אל הר ההר על פי יהוה וימת שם בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחדש החמישי באחד לחדש 44422322442474354546442283
39 ואהרן בן שלש ועשרים ומאת שנה במתו בהר ההר 523643433933
40 וישמע הכנעני מלך ערד והוא ישב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל 5633434443351247
41 ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה 53356522
42 ויסעו מצלמנה ויחנו בפונן 5655421
43 ויסעו מפונן ויחנו באבת 5554419
44 ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים בגבול מואב 5454654733
45 ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד 55552522
46 ויסעו מדיבן גד ויחנו בעלמן דבלתימה 552557629
47 ויסעו מעלמן דבלתימה ויחנו בהרי העברים לפני נבו 55754643839
48 ויסעו מהרי העברים ויחנו בערבת מואב על ירדן ירחו 546554244939
49 ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב 52545235541040
50 וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר 54235424441037
51 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען 323554235252341448
52 והורשתם את כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במותם תשמידו 72244662263245532561976
53 והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה 7246223424431243
54 והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחתיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה למטות אבתיכם תתנחלו 82459342555252332352456624100
55 ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה 326244643635776542433522396
56 והיה כאשר דמיתי לעשות להם אעשה לכם 4455343728
57 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
58 צו את בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפל לכם בנחלה ארץ כנען לגבלתיה 2235542342443433353472175
59 והיה לכם פאת נגב ממדבר צן על ידי אדום והיה לכם גבול נגב מקצה ים המלח קדמה 433352234434342441757
60 ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה והיה תוצאתיו מנגב לקדש ברנע ויצא חצר אדר ועבר עצמנה 4354564347444433451876
61 ונסב הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאתיו הימה 45645474839
62 וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים 5243355243421242
63 וזה יהיה לכם גבול צפון מן הים הגדל תתאו לכם הר ההר 3434423443231239
64 מהר ההר תתאו לבא חמת והיו תוצאת הגבל צדדה 334334544933
65 ויצא הגבל זפרנה והיו תוצאתיו חצר עינן זה יהיה לכם גבול צפון 4454734243441248
66 והתאויתם לכם לגבול קדמה מחצר עינן שפמה 8354444732
67 וירד הגבל משפם הרבלה מקדם לעין וירד הגבל ומחה על כתף ים כנרת קדמה 444544444232441452
68 וירד הגבול הירדנה והיו תוצאתיו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבלתיה סביב 45647243434741357
69 ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה 432354343635334355442076
70 כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם 243374443444434451766
71 שני המטות וחצי המטה לקחו נחלתם מעבר לירדן ירחו קדמה מזרחה 354445454451147
72 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
73 אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם את הארץ אלעזר הכהן ויהושע בן נון 34635324546231350
74 ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את הארץ 534344424933
75 ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפנה 44645324832
76 ולמטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד 535526626
77 למטה בנימן אלידד בן כסלון 45525521
78 ולמטה בני דן נשיא בקי בן יגלי 5324324723
79 לבני יוסף למטה בני מנשה נשיא חניאל בן אפד 444344523933
80 ולמטה בני אפרים נשיא קמואל בן שפטן 5354524728
81 ולמטה בני זבולן נשיא אליצפן בן פרנך 5354624729
82 ולמטה בני יששכר נשיא פלטיאל בן עזן 5354623728
83 ולמטה בני אשר נשיא אחיהוד בן שלמי 5334624727
84 ולמטה בני נפתלי נשיא פדהאל בן עמיהוד 5354526730
85 אלה אשר צוה יהוה לנחל את בני ישראל בארץ כנען 33344235441035
86 וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר 54235424441037
87 צו את בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבתיהם תתנו ללוים 2235555544558451567
88 והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכשם ולכל חיתם 45348466441048
89 ומגרשי הערים אשר תתנו ללוים מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב 653454453341146
90 ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה ואת פאת נגב אלפים באמה ואת פאת ים אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשי הערים 54423454333543325433454542435530113
91 ואת הערים אשר תתנו ללוים את שש ערי המקלט אשר תתנו לנס שמה הרצח ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר 35345223534334646531973
92 כל הערים אשר תתנו ללוים ארבעים ושמנה עיר אתהן ואת מגרשיהן 253456534371147
93 והערים אשר תתנו מאחזת בני ישראל מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו איש כפי נחלתו אשר ינחלו יתן מעריו ללוים 634535334446335353552082
94 וידבר יהוה אל משה לאמר 54234518
95 דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען 32355423525441347
96 והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רצח מכה נפש בשגגה 73434633333351350
97 והיו לכם הערים למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד עמדו לפני העדה למשפט 43554344244451351
98 והערים אשר תתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם 63423463831
99 את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען ערי מקלט תהיינה 2354453354443461559
100 לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה 45465625454323351666
101 ואם בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח 34444333441036
102 ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח 34234244333441343
103 או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימת רצח הוא מות יומת הרצח 242234244333441444
104 גאל הדם הוא ימית את הרצח בפגעו בו הוא ימתנו 33342452351034
105 ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימת 35625454834
106 או באיבה הכהו בידו וימת מות יומת המכה רצח הוא גאל הדם ימית את הרצח בפגעו בו 254443443333424521759
107 ואם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה 3434425423341241
108 או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו 2333423444442423441859
109 ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם על המשפטים האלה 54344332741039
110 והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש 6424333634235323422344333442792
111 ואם יצא יצא הרצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה 333424353431137
112 ומצא אתו גאל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גאל הדם את הרצח אין לו דם 43334535433243221653
113 כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדל ואחרי מות הכהן הגדל ישוב הרצח אל ארץ אחזתו 245323445344442351761
114 והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם 43344738836
115 כל מכה נפש לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יענה בנפש למות 233344243324441445
116 ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות כי מות יומת 3434333342341239
117 ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן 34342354442341345
118 ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו 3624332233524524333222342475
119 ולא תטמא את הארץ אשר אתם ישבים בה אשר אני שכן בתוכה כי אני יהוה שכן בתוך בני ישראל 34243352333523434351964
120 ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד בן מכיר בן מנשה ממשפחת בני יוסף וידברו לפני משה ולפני הנשאים ראשי אבות לבני ישראל 64563424246346435644452294
121 ויאמרו את אדני צוה יהוה לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל ואדני צוה ביהוה לתת את נחלת צלפחד אחינו לבנתיו 6243432455455353245562185
122 והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבתינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגרל נחלתנו יגרע 4444355655652443635642193
123 ואם יהיה היבל לבני ישראל ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומנחלת מטה אבתינו יגרע נחלתן 3444565244363636451877
124 ויצו משה את בני ישראל על פי יהוה לאמר כן מטה בני יוסף דברים 432352244233451446
125 זה הדבר אשר צוה יהוה לבנות צלפחד לאמר לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים 2433455447652635651879
126 ולא תסב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבתיו ידבקו בני ישראל 33445423235355351659
127 וכל בת ירשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאשה למען יירשו בני ישראל איש נחלת אבתיו 324453546344445353452080
128 ולא תסב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל 33444323654351349
129 כאשר צוה יהוה את משה כן עשו בנות צלפחד 434232345930
130 ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים 744554454551152
131 ממשפחת בני מנשה בן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן 63424354523551351
132 אלה המצות והמשפטים אשר צוה יהוה ביד משה אל בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו 35833433235542441661
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1461 5773
     


Valid XHTML Valid CSS