פרשת דברים

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב 36333225455533344345332281
2 אחד עשר יום מחרב דרך הר שעיר עד קדש ברנע 33343242341031
3 ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש באחד לחדש דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה יהוה אתו אלהם 47353344332353334341969
4 אחרי הכתו את סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרת באדרעי 442435346333434661767
5 בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת לאמר 454453325441143
6 יהוה אלהינו דבר אלינו בחרב לאמר רב לכם שבת בהר הזה 463544233331140
7 פנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה בהר ובשפלה ובנגב ובחוף הים ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדל נהר פרת 343425325536553367244332390
8 ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם ולזרעם אחריהם 346243424344765633662085
9 ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם 44344244341036
10 יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב 464454653941
11 יהוה אלהי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם 44635335544331352
12 איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם 434566628
13 הבו לכם אנשים חכמים ונבנים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם 335566767948
14 ותענו אתי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות 53634345833
15 ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידעים ואתן אותם ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמשים ושרי עשרת ושטרים לשבטיכם 4246556445535444544672196
16 ואצוה את שפטיכם בעת ההוא לאמר שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו 526344335633344431765
17 לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו 25454462543256353436372291
18 ואצוה אתכם בעת ההוא את כל הדברים אשר תעשון 543422635934
19 ונסע מחרב ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמרי כאשר צוה יהוה אלהינו אתנו ונבא עד קדש ברנע 444225564353254346442342388
20 ואמר אלכם באתם עד הר האמרי אשר יהוה אלהינו נתן לנו 444225346331140
21 ראה נתן יהוה אלהיך לפניך את הארץ עלה רש כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך אל תירא ואל תחת 33455243243445224331965
22 ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישבו אתנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבא אליהן 7346556632454324342353352497
23 וייטב בעיני הדבר ואקח מכם שנים עשר אנשים איש אחד לשבט 554434353341143
24 ויפנו ויעלו ההרה ויבאו עד נחל אשכל וירגלו אתה 554523463937
25 ויקחו בידם מפרי הארץ ויורדו אלינו וישבו אתנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו 544465543644346331773
26 ולא אביתם לעלת ותמרו את פי יהוה אלהיכם 35452246831
27 ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת יהוה אתנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אתנו ביד האמרי להשמידנו 676544745343581471
28 אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם 3545425424344465335522182
29 ואמר אלכם לא תערצון ולא תיראון מהם 4426363728
30 יהוה אלהיכם ההלך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם 46463433334671356
31 ובמדבר אשר ראית אשר נשאך יהוה אלהיך כאשר ישא איש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד באכם עד המקום הזה 6343445433233435242532175
32 ובדבר הזה אינכם מאמינם ביהוה אלהיכם 535656630
33 ההלך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם 46443463464342541666
34 וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר 54236554834
35 אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבתיכם 2436443324536371559
36 זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה ולו אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מלא אחרי יהוה 53243533243326333441965
37 גם בי התאנף יהוה בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם 225464232321135
38 יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל 5234533333236251552
39 וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע המה יבאו שמה ולהם אתננה והם יירשוה 53534632443334345361973
40 ואתם פנו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף 43346323828
41 ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשר צונו יהוה אלהינו ותחגרו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה 5635554733446632366442194
42 ויאמר יהוה אלי אמר להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני איביכם 54333243525635461663
43 ואדבר אליכם ולא שמעתם ותמרו את פי יהוה ותזדו ותעלו ההרה 553552245541145
44 ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדברים ויכתו אתכם בשעיר עד חרמה 45434764466545241673
45 ותשבו ותבכו לפני יהוה ולא שמע יהוה בקלכם ולא האזין אליכם 554433453551146
46 ותשבו בקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם 5444535730
47 ונפן ונסע המדברה דרך ים סוף כאשר דבר יהוה אלי ונסב את הר שעיר ימים רבים 44632343434224441656
48 ויאמר יהוה אלי לאמר 5434416
49 רב לכם סב את ההר הזה פנו לכם צפנה 232233334925
50 ואת העם צו לאמר אתם עברים בגבול אחיכם בני עשו הישבים בשעיר וייראו מכם ונשמרתם מאד 33243555336563731666
51 אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר 25222335242324442241957
52 אכל תשברו מאתם בכסף ואכלתם וגם מים תכרו מאתם בכסף ושתיתם 354463344461146
53 כי יהוה אלהיך ברכך בכל מעשה ידך ידע לכתך את המדבר הגדל הזה זה ארבעים שנה יהוה אלהיך עמך לא חסרת דבר 24543433425432634532432278
54 ונעבר מאת אחינו בני עשו הישבים בשעיר מדרך הערבה מאילת ומעצין גבר ונפן ונעבר דרך מדבר מואב 535336545563453441773
55 ויאמר יהוה אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה 5432324342522325424342242476
56 האמים לפנים ישבו בה עם גדול ורב ורם כענקים 554224336934
57 רפאים יחשבו אף הם כענקים והמאבים יקראו להם אמים 552267534939
58 ובשעיר ישבו החרים לפנים ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם וישבו תחתם כאשר עשה ישראל לארץ ירשתו אשר נתן יהוה להם 645543686544354533432090
59 עתה קמו ועברו לכם את נחל זרד ונעבר את נחל זרד 335323352331135
60 והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד שלשים ושמנה שנה עד תם כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע יהוה להם 635442352335532224464544432697
61 וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם 32442445231033
62 ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם 443246443934
63 וידבר יהוה אלי לאמר 5434416
64 אתה עבר היום את גבול מואב את ער 33424422824
65 וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירשה כי לבני לוט נתתיה ירשה 53342434222343424243542272
66 ארץ רפאים תחשב אף הוא רפאים ישבו בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים 35423542575361354
67 עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם יהוה מפניהם ויירשם וישבו תחתם 243367466541150
68 כאשר עשה לבני עשו הישבים בשעיר אשר השמיד את החרי מפניהם ויירשם וישבו תחתם עד היום הזה 434365352466542431769
69 והעוים הישבים בחצרים עד עזה כפתרים היצאים מכפתר השמידם וישבו תחתם 666236656541155
70 קומו סעו ועברו את נחל ארנן ראה נתתי בידך את סיחן מלך חשבון האמרי ואת ארצו החל רש והתגר בו מלחמה 4352343442435534325252175
71 היום הזה אחל תת פחדך ויראתך על פני העמים תחת כל השמים אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך 4332462353253645451869
72 ואשלח מלאכים ממדבר קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום לאמר 565525354441148
73 אעברה בארצך בדרך בדרך אלך לא אסור ימין ושמאול 554432446937
74 אכל בכסף תשברני ואכלתי ומים בכסף תתן לי ושתיתי רק אעברה ברגלי 3466443262551250
75 כאשר עשו לי בני עשו הישבים בשעיר והמואבים הישבים בער עד אשר אעבר את הירדן אל הארץ אשר יהוה אלהינו נתן לנו 43233658632342524346332284
76 ולא אבה סיחן מלך חשבון העברנו בו כי הקשה יהוה אלהיך את רוחו ואמץ את לבבו למען תתו בידך כיום הזה 3343562244524424434432175
77 ויאמר יהוה אלי ראה החלתי תת לפניך את סיחן ואת ארצו החל רש לרשת את ארצו 54335252434324241655
78 ויצא סיחן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה יהצה 44733364834
79 ויתנהו יהוה אלהינו לפנינו ונך אתו ואת בנו ואת כל עמו 646633333231142
80 ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשים והטף לא השארנו שריד 52243452233642641657
81 רק הבהמה בזזנו לנו ושלל הערים אשר לכדנו 25534535832
82 מערער אשר על שפת נחל ארנן והעיר אשר בנחל ועד הגלעד לא היתה קריה אשר שגבה ממנו את הכל נתן יהוה אלהינו לפנינו 532334534352443442334662385
83 רק אל ארץ בני עמון לא קרבת כל יד נחל יבק וערי ההר וכל אשר צוה יהוה אלהינו 2233424223343333461856
84 ונפן ונעל דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתנו הוא וכל עמו למלחמה אדרעי 443443347333651456
85 ויאמר יהוה אלי אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון 54324324433233452445353462590
86 ויתן יהוה אלהינו בידנו גם את עוג מלך הבשן ואת כל עמו ונכהו עד בלתי השאיר לו שריד 4465223343235245241863
87 ונלכד את כל עריו בעת ההוא לא היתה קריה אשר לא לקחנו מאתם ששים עיר כל חבל ארגב ממלכת עוג בבשן 5224342443254432345342172
88 כל אלה ערים בצרת חומה גבהה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד 23444455345431350
89 ונחרם אותם כאשר עשינו לסיחן מלך חשבון החרם כל עיר מתם הנשים והטף 54455354233541352
90 וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו 354553625
91 ונקח בעת ההוא את הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן עד הר חרמון 434243345345442251761
92 צידנים יקראו לחרמון שרין והאמרי יקראו לו שניר 65646524838
93 כל ערי המישר וכל הגלעד וכל הבשן עד סלכה ואדרעי ערי ממלכת עוג בבשן 235353424635341452
94 כי רק עוג מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערשו ערש ברזל הלה הוא ברבת בני עמון תשע אמות ארכה וארבע אמות רחבה באמת איש 22334446343433434344544432590
95 ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההוא מערער אשר על נחל ארנן וחצי הר הגלעד ועריו נתתי לראובני ולגדי 3445345323442554751872
96 ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוג נתתי לחצי שבט המנשה כל חבל הארגב לכל הבשן ההוא יקרא ארץ רפאים 45345344352353444351973
97 יאיר בן מנשה לקח את כל חבל ארגב עד גבול הגשורי והמעכתי ויקרא אתם על שמו את הבשן חות יאיר עד היום הזה 424322342467532324342432378
98 ולמכיר נתתי את הגלעד 6425417
99 ולראובני ולגדי נתתי מן הגלעד ועד נחל ארנן תוך הנחל וגבל ועד יבק הנחל גבול בני עמון 854253343443344341766
100 והערבה והירדן וגבל מכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדת הפסגה מזרחה 66453252434551354
101 ואצו אתכם בעת ההוא לאמר יהוה אלהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל 44344463324456545352332286
102 רק נשיכם וטפכם ומקנכם ידעתי כי מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם 255652423463431454
103 עד אשר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם הם את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירשתו אשר נתתי לכם 2344635222434633455363432489
104 ואת יהושוע צויתי בעת ההוא לאמר עיניך הראת את כל אשר עשה יהוה אלהיכם לשני המלכים האלה כן יעשה יהוה לכל הממלכות אשר אתה עבר שמה 3653445422334646424437333326100
105 לא תיראום כי יהוה אלהיכם הוא הנלחם לכם 26246353831
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1548 5972
     


Valid XHTML Valid CSS