פרשת ואתחנן

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ואתחנן אל יהוה בעת ההוא לאמר 624344623
2 אדני יהוה אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך 4435624243353225534682183
3 אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנן 52524534534361351
4 ויתעבר יהוה בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר יהוה אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה 64263335432224333431965
5 עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבר את הירדן הזה 335353566462242531767
6 וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה 3256623443345424341867
7 ונשב בגיא מול בית פעור 44334518
8 ועתה ישראל שמע אל החקים ואל המשפטים אשר אנכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ אשר יהוה אלהי אבתיכם נתן לכם 4532537344454456243446332497
9 לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמר את מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם 242434443544244634442074
10 עיניכם הראות את אשר עשה יהוה בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו יהוה אלהיך מקרבך 652334442243343464552076
11 ואתם הדבקים ביהוה אלהיכם חיים כלכם היום 4656444733
12 ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני יהוה אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה 3544744445244334351872
13 ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החקים האלה ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה 66236755362254522354532291
14 כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו כיהוה אלהינו בכל קראנו אליו 223432554563541453
15 ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקם ככל התורה הזאת אשר אנכי נתן לפניכם היום 33432475354343641663
16 רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך 242443242633535523475542387
17 יום אשר עמדת לפני יהוה אלהיך בחרב באמר יהוה אלי הקהל לי את העם ואשמעם את דברי אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון 334445444342236243653253242535631115
18 ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל 77334332253351350
19 וידבר יהוה אליכם מתוך האש קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול 545433535654531460
20 ויגד לכם את בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לחות אבנים 4325334546623451559
21 ואתי צוה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשתכם אתם בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה 434344447634335351769
22 ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש 7382252543454431561
23 פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה 2663352353241244
24 תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית כל צפור כנף אשר תעוף בשמים 5243452433451244
25 תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ 523552334441140
26 ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יהוה אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים 335652434372355836334533532528113
27 ואתכם לקח יהוה ויוצא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה 534544565234431457
28 ויהוה התאנף בי על דבריכם וישבע לבלתי עברי את הירדן ולבלתי בא אל הארץ הטובה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה 5522655425622453453242181
29 כי אנכי מת בארץ הזאת אינני עבר את הירדן ואתם עברים וירשתם את הארץ הטובה הזאת 24244532545624541661
30 השמרו לכם פן תשכחו את ברית יהוה אלהיכם אשר כרת עמכם ועשיתם לכם פסל תמונת כל אשר צוך יהוה אלהיך 532524463346335233452075
31 כי יהוה אלהיך אש אכלה הוא אל קנא 24524323825
32 כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני יהוה אלהיך להכעיסו 2544474663526354571882
33 העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון 63425342363343352535264424627102
34 והפיץ יהוה אתכם בעמים ונשארתם מתי מספר בגוים אשר ינהג יהוה אתכם שמה 54457345344431355
35 ועבדתם שם אלהים מעשה ידי אדם עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחן 625433243253636351765
36 ובקשתם משם את יהוה אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך 6324552634441248
37 בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו 326264654245541458
38 כי אל רחום יהוה אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך אשר נשבע להם 224452436342453431760
39 כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמהו 232563353433532465335545325428106
40 השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי 423544344341140
41 או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסת באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים ככל אשר עשה לכם יהוה אלהיכם במצרים לעיניך 24544234344874465853333466627120
42 אתה הראת לדעת כי יהוה הוא האלהים אין עוד מלבדו 34424363351037
43 מן השמים השמיעך את קלו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש 25623534423664431662
44 ותחת כי אהב את אבתיך ויבחר בזרעו אחריו ויוצאך בפניו בכחו הגדל ממצרים 42325555654461356
45 להוריש גוים גדלים ועצמים ממך מפניך להביאך לתת לך את ארצם נחלה כיום הזה 645635632244431457
46 וידעת היום והשבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד 54524243654344331661
47 ושמרת את חקיו ואת מצותיו אשר אנכי מצוך היום אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך כל הימים 5243634443426555425345322526100
48 אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש 253344553934
49 לנס שמה רוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם ונס אל אחת מן הערים האל וחי 33434244342324432325332270
50 את בצר במדבר בארץ המישר לראובני ואת ראמת בגלעד לגדי ואת גולן בבשן למנשי 235457345434451458
51 וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל 45323435829
52 אלה העדת והחקים והמשפטים אשר דבר משה אל בני ישראל בצאתם ממצרים 3468333235561251
53 בעבר הירדן בגיא מול בית פעור בארץ סיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים 454334443534633345562081
54 ויירשו את ארצו ואת ארץ עוג מלך הבשן שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מזרח שמש 62433334345345431659
55 מערער אשר על שפת נחל ארנן ועד הר שיאן הוא חרמון 532334324351137
56 וכל הערבה עבר הירדן מזרחה ועד ים הערבה תחת אשדת הפסגה 353553253451143
57 ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם שמע ישראל את החקים ואת המשפטים אשר אנכי דבר באזניכם היום ולמדתם אתם ושמרתם לעשתם 53225543525373437463652292
58 יהוה אלהינו כרת עמנו ברית בחרב 463444625
59 לא את אבתינו כרת יהוה את הברית הזאת כי אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים 22634254245324441656
60 פנים בפנים דבר יהוה עמכם בהר מתוך האש 45344343830
61 אנכי עמד בין יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר 433473453234254335342074
62 אנכי יהוה אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני 44537454524255231664
63 לא תעשה לך פסל כל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ 24232535444444441658
64 לא תשתחוה להם ולא תעבדם כי אנכי יהוה אלהיך אל קנא פקד עון אבות על בנים ועל שלשים ועל רבעים לשנאי 2633524452333424353552176
65 ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותו 436565629
66 לא תשא את שם יהוה אלהיך לשוא כי לא ינקה יהוה את אשר ישא את שמו לשוא 232245422442332341751
67 שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך יהוה אלהיך 423454345934
68 ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך 344526624
69 ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך 4635524253445555354364445426109
70 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך יהוה אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך יהוה אלהיך לעשות את יום השבת 523445545334552234552342387
71 כבד את אביך ואת אמך כאשר צוך יהוה אלהיך למען יאריכן ימיך ולמען ייטב לך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך 32433434546454225345322280
72 לא תרצח ולא תנאף ולא תגנב ולא תענה ברעך עד שוא 243434344231136
73 ולא תחמד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל אשר לרעך 34333533455453341660
74 את הדברים האלה דבר יהוה אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי 2643422534346343362335532488
75 ויהי כשמעכם את הקול מתוך החשך וההר בער באש ותקרבון אלי כל ראשי שבטיכם וזקניכם 4624444337324671563
76 ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי 625462434335434352452432386
77 ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדלה הזאת אם יספים אנחנו לשמע את קול יהוה אלהינו עוד ומתנו 4342635425542346351870
78 כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמנו ויחי 222333354443441446
79 קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר יהוה אלהינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר יהוה אלהינו אליך ושמענו ועשינו 3342234463452234464662180
80 וישמע יהוה את קול דבריכם בדברכם אלי ויאמר יהוה אלי שמעתי את קול דברי העם הזה אשר דברו אליך היטיבו כל אשר דברו 542366354352343334462342387
81 מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמר את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעלם 23442353522525443741969
82 לך אמר להם שובו לכם לאהליכם 233437622
83 ואתה פה עמד עמדי ואדברה אליך את כל המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ אשר אנכי נתן להם לרשתה 423464225683544343352080
84 ושמרתם לעשות כאשר צוה יהוה אלהיכם אתכם לא תסרו ימין ושמאל 654346424451147
85 בכל הדרך אשר צוה יהוה אלהיכם אתכם תלכו למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון 343346444543744361771
86 וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר אתם עברים שמה לרשתה 455833464454335351774
87 למען תירא את יהוה אלהיך לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצוך אתה ובנך ובן בנך כל ימי חייך ולמען יארכן ימיך 442454225734434332345542386
88 ושמעת ישראל ושמרת לעשות אשר ייטב לך ואשר תרבון מאד כאשר דבר יהוה אלהי אבתיך לך ארץ זבת חלב ודבש 555534245343445233342076
89 שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד 354643625
90 ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך 52453444441039
91 והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך 464344424935
92 ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך 65525564661050
93 וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפת בין עיניך 64234535832
94 וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך 62547524
95 והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת לך ערים גדלת וטבת אשר לא בנית 4254524346656324443242182
96 ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וברת חצובים אשר לא חצבת כרמים וזיתים אשר לא נטעת ואכלת ושבעת 55233244632456324551973
97 השמר לך פן תשכח את יהוה אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים 4224243645451245
98 את יהוה אלהיך תירא ואתו תעבד ובשמו תשבע 24544454832
99 לא תלכון אחרי אלהים אחרים מאלהי העמים אשר סביבותיכם 254555539943
100 כי אל קנא יהוה אלהיך בקרבך פן יחרה אף יהוה אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה 22345524245273351658
101 לא תנסו את יהוה אלהיכם כאשר נסיתם במסה 24246454831
102 שמור תשמרון את מצות יהוה אלהיכם ועדתיו וחקיו אשר צוך 46244665331043
103 ועשית הישר והטוב בעיני יהוה למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטבה אשר נשבע יהוה לאבתיך 545544424524434461769
104 להדף את כל איביך מפניך כאשר דבר יהוה 42255434829
105 כי ישאלך בנך מחר לאמר מה העדת והחקים והמשפטים אשר צוה יהוה אלהינו אתכם 253342468334641457
106 ואמרת לבנך עבדים היינו לפרעה במצרים ויציאנו יהוה ממצרים ביד חזקה 545556746341154
107 ויתן יהוה אותת ומפתים גדלים ורעים במצרים בפרעה ובכל ביתו לעינינו 444655654471154
108 ואותנו הוציא משם למען הביא אתנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבתינו 65344433243471352
109 ויצונו יהוה לעשות את כל החקים האלה ליראה את יהוה אלהינו לטוב לנו כל הימים לחיתנו כהיום הזה 6452254524643256531873
110 וצדקה תהיה לנו כי נשמר לעשות את כל המצוה הזאת לפני יהוה אלהינו כאשר צונו 5432452254446441558
111 כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונשל גוים רבים מפניך החתי והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים רבים ועצומים ממך 25452433235444547676574447327119
112 ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם 545564532434341457
113 ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך 352323442341135
114 כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים וחרה אף יהוה בכם והשמידך מהר 242355554243731454
115 כי אם כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש 222438465768631466
116 כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך בך בחר יהוה אלהיך להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה 224355234552343532352070
117 לא מרבכם מכל העמים חשק יהוה בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים 253534353234351450
118 כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את השבעה אשר נשבע לאבתיכם הוציא יהוה אתכם ביד חזקה ויפדך מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים 25446253475443454534352291
119 וידעת כי יהוה אלהיך הוא האלהים האל הנאמן שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותו לאלף דור 52453635355665431670
120 ומשלם לשנאיו אל פניו להאבידו לא יאחר לשנאו אל פניו ישלם לו 5624724524421247
121 ושמרת את המצוה ואת החקים ואת המשפטים אשר אנכי מצוך היום לעשותם 5253537344461251
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1878 7343
     


Valid XHTML Valid CSS