פרשת ראה

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה 3436445729
2 את הברכה אשר תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום 25352446344441350
3 והקללה אם לא תשמעו אל מצות יהוה אלהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם 622524465243444444553252389
4 והיה כי יביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה ונתתה את הברכה על הר גרזים ואת הקללה על הר עיבל 425452433235525225352242379
5 הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מרה 334543444645353531768
6 כי אתם עברים את הירדן לבא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם וירשתם אתה וישבתם בה 2352534243463363621866
7 ושמרתם לעשות את כל החקים ואת המשפטים אשר אנכי נתן לפניכם היום 6522537343641250
8 אלה החקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן יהוה אלהי אבתיך לך לרשתה כל הימים אשר אתם חיים על האדמה 3583654334452525334252184
9 אבד תאבדון את כל המקמות אשר עבדו שם הגוים אשר אתם ירשים אתם את אלהיהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן 3622634253353262553642242488
10 ונתצתם את מזבחתם ושברתם את מצבתם ואשריהם תשרפון באש ופסילי אלהיהם תגדעון ואבדתם את שמם מן המקום ההוא 6266257636666232541883
11 לא תעשון כן ליהוה אלהיכם 25256520
12 כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה 2225344636423255431865
13 והבאתם שמה עלתיכם וזבחיכם ואת מעשרתיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבתיכם ובכרת בקרכם וצאנכם 636738354785561476
14 ואכלתם שם לפני יהוה אלהיכם ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכך יהוה אלהיך 6244663443634451564
15 לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל הישר בעיניו 2533542432461243
16 כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר יהוה אלהיך נתן לך 224232635345321446
17 ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר יהוה אלהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל איביכם מסביב וישבתם בטח 625643465453365631776
18 והיה המקום אשר יבחר יהוה אלהיכם בו לשכן שמו שם שמה תביאו את כל אשר אנכי מצוה אתכם עולתיכם וזבחיכם מעשרתיכם ותרמת ידכם וכל מבחר נדריכם אשר תדרו ליהוה 4534462432352234447785434634529120
19 ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם 6446367785372323541885
20 השמר לך פן תעלה עלתיך בכל מקום אשר תראה 422453434931
21 כי אם במקום אשר יבחר יהוה באחד שבטיך שם תעלה עלתיך ושם תעשה כל אשר אנכי מצוך 225344452453423441760
22 רק בכל אות נפשך תזבח ואכלת בשר כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך בכל שעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל 233445354533235466452079
23 רק הדם לא תאכלו על הארץ תשפכנו כמים 23252464828
24 לא תוכל לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך וכל נדריך אשר תדר ונדבתיך ותרומת ידך 2446446654535337631880
25 כי אם לפני יהוה אלהיך תאכלנו במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידך 22445653445234455536544534327109
26 השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך 42242424251031
27 כי ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר בכל אות נפשך תאכל בשר 25452443254324443334432277
28 כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן יהוה לך כאשר צויתך ואכלת בשעריך בכל אות נפשך 24353445432556334245563342597
29 אך כאשר יאכל את הצבי ואת האיל כן תאכלנו הטמא והטהור יחדו יאכלנו 24424342646461351
30 רק חזק לבלתי אכל הדם כי הדם הוא הנפש ולא תאכל הנפש עם הבשר 235332334344241445
31 לא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים 262464624
32 לא תאכלנו למען ייטב לך ולבניך אחריך כי תעשה הישר בעיני יהוה 2644265244541248
33 רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר יבחר יהוה 25342634253441347
34 ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח יהוה אלהיך ודם זבחיך ישפך על מזבח יהוה אלהיך והבשר תאכל 554424453542445541769
35 שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני יהוה אלהיך 352264344442652424455452389
36 כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך וירשת אתם וישבת בארצם 254525332344553551765
37 השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם מפניך ופן תדרש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני 42246455347445542652232288
38 לא תעשה כן ליהוה אלהיך כי כל תועבת יהוה אשר שנא עשו לאלהיהם כי גם את בניהם ואת בנתיהם ישרפו באש לאלהיהם 24255225433372225365372282
39 את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אתו תשמרו לעשות לא תסף עליו ולא תגרע ממנו 22434443552343441656
40 כי יקום בקרבך נביא או חלם חלום ונתן אליך אות או מופת 2454234443241241
41 ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם 3463344445532561561
42 לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא כי מנסה יהוה אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את יהוה אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם 2424542245424464455246354526101
43 אחרי יהוה אלהיכם תלכו ואתו תיראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ובו תדבקון 4464453655545361569
44 והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת כי דבר סרה על יהוה אלהיכם המוציא אתכם מארץ מצרים והפדך מבית עבדים להדיחך מן הדרך אשר צוך יהוה אלהיך ללכת בה ובערת הרע מקרבך 6423544233246644554562433454253532127
45 כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך 2542323232342335444655324362794
46 מאלהי העמים אשר סביבתיכם הקרבים אליך או הרחקים ממך מקצה הארץ ועד קצה הארץ 553864263443341460
47 לא תאבה לו ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו ולא תחמל ולא תכסה עליו 2423443444343441552
48 כי הרג תהרגנו ידך תהיה בו בראשונה להמיתו ויד כל העם באחרנה 2363427632361247
49 וסקלתו באבנים ומת כי בקש להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים 663236345745451463
50 וכל ישראל ישמעו ויראון ולא יוספו לעשות כדבר הרע הזה בקרבך 355635543351147
51 כי תשמע באחת עריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבת שם לאמר 2444345324241241
52 יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את ישבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם 453556244446553251772
53 ודרשת וחקרת ושאלת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך 5554434456451254
54 הכה תכה את ישבי העיר ההוא לפי חרב החרם אתה ואת כל אשר בה ואת בהמתה לפי חרב 3324443343323235331857
55 ואת כל שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל ליהוה אלהיך והיתה תל עולם לא תבנה עוד 324423453243244555242432379
56 ולא ידבק בידך מאומה מן החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבתיך 34452444453425554461977
57 כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר בעיני יהוה אלהיך 2444542263444545451871
58 בנים אתם ליהוה אלהיכם לא תתגדדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת 4356263543631250
59 כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך ובך בחר יהוה להיות לו לעם סגלה מכל העמים אשר על פני האדמה 22435533452343532351966
60 לא תאכל כל תועבה 2425413
61 זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים ושה עזים 353532534933
62 איל וצבי ויחמור ואקו ודישן ותאו וזמר 3464544730
63 וכל בהמה מפרסת פרסה ושסעת שסע שתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו 34545335435351352
64 אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה השסועה את הגמל ואת הארנבת ואת השפן כי מעלה גרה המה ופרסה לא הפריסו טמאים הם לכם 222255485624363424335265232698
65 ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא ולא גרה טמא הוא לכם מבשרם לא תאכלו ובנבלתם לא תגעו 352543333335257241762
66 את זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכלו 2253342325651242
67 וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו טמא הוא לכם 333256253331138
68 כל צפור טהרה תאכלו 2445415
69 וזה אשר לא תאכלו מהם הנשר והפרס והעזניה 33253457832
70 והראה ואת האיה והדיה למינה 53455522
71 ואת כל ערב למינו 3235413
72 ואת בת היענה ואת התחמס ואת השחף ואת הנץ למינהו 32535343361037
73 את הכוס ואת הינשוף והתנשמת 24367522
74 והקאת ואת הרחמה ואת השלך 53534520
75 והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף 76586532
76 וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכלו 33433325826
77 כל עוף טהור תאכלו 2345414
78 לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכר לנכרי כי עם קדוש אתה ליהוה אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו 252433655235224355243432382
79 עשר תעשר את כל תבואת זרעך היצא השדה שנה שנה 34225444331034
80 ואכלת לפני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך ובכרת בקרך וצאנך למען תלמד ליראה את יהוה אלהיך כל הימים 544553443244565454452452525103
81 וכי ירבה ממך הדרך כי לא תוכל שאתו כי ירחק ממך המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשום שמו שם כי יברכך יהוה אלהיך 343422442435344543225452381
82 ונתתה בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו 54444525344521351
83 ונתתה הכסף בכל אשר תאוה נפשך בבקר ובצאן וביין ובשכר ובכל אשר תשאלך נפשך ואכלת שם לפני יהוה אלהיך ושמחת אתה וביתך 54334445554354524455352291
84 והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו כי אין לו חלק ונחלה עמך 536262323531140
85 מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההוא והנחת בשעריך 4345224644561249
86 ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה 3423235346736554545343342496
87 מקץ שבע שנים תעשה שמטה 33444518
88 וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה ליהוה 3354233333523243423452169
89 את הנכרי תגש ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך 25344224431033
90 אפס כי לא יהיה בך אביון כי ברך יברכך יהוה בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה 3224252354434532451862
91 רק אם שמוע תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר לעשות את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום 224444545225434441762
92 כי יהוה אלהיך ברכך כאשר דבר לך והעבטת גוים רבים ואתה לא תעבט ומשלת בגוים רבים ובך לא ימשלו 24544326444245543251972
93 כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון 2425444553453224243423562487
94 כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו 23423257253421344
95 השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא 42243245443435445633244244232899
96 נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך 432334422443545344432070
97 כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך 22454422444342355751971
98 כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעת תשלחנו חפשי מעמך 2424526524566441561
99 וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם 3644264729
100 העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך יהוה אלהיך תתן לו 5525663445321250
101 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום 523445545224424341762
102 והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לו עמך 4244234243423231546
103 ולקחת את המרצע ונתתה באזנו ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן 525555423435421454
104 לא יקשה בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה 245534424344245453342074
105 כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך לא תעבד בבכר שורך ולא תגז בכור צאנך 2534564555244433441872
106 לפני יהוה אלהיך תאכלנו שנה בשנה במקום אשר יבחר יהוה אתה וביתך 4456345344351250
107 וכי יהיה בו מום פסח או עור כל מום רע לא תזבחנו ליהוה אלהיך 342332323226551445
108 בשעריך תאכלנו הטמא והטהור יחדו כצבי וכאיל 6646445735
109 רק את דמו לא תאכל על הארץ תשפכנו כמים 223242464929
110 שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה 42355355245645641668
111 וזבחת פסח ליהוה אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר יהוה לשכן שמו שם 53553453444321350
112 לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני כי בחפזון יצאת מארץ מצרים למען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך 244344444332644544234452342695
113 ולא יראה לך שאר בכל גבלך שבעת ימים ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב ביום הראשון לבקר 3423344434243444641865
114 לא תוכל לזבח את הפסח באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך 2442445345321242
115 כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך ממצרים 222534454324244444462072
116 ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו ופנית בבקר והלכת לאהליך 5553445254561253
117 ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת ליהוה אלהיך לא תעשה מלאכה 3444564552451251
118 שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות 444244434451142
119 ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך 525553433345451456
120 ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם 544534455536467355344543225108
121 וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החקים האלה 52346552541041
122 חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך 244244556936
123 ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך 54344555467361361
124 שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר יבחר יהוה כי יברכך יהוה אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח 4435553442545364445232184
125 שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני יהוה אלהיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג השבעות ובחג הסכות ולא יראה את פני יהוה ריקם 45442523455343546453423442597
126 איש כמתנת ידו כברכת יהוה אלהיך אשר נתן לך 353545332933
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1932 7442
     


Valid XHTML Valid CSS