פרשת שופטים

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק 563235345326523431764
2 לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם 234244333244455451761
3 צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך 33444524345321346
4 לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר תעשה לך 23242234453421340
5 ולא תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך 34243345828
6 לא תזבח ליהוה אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת יהוה אלהיך הוא 2455333423232254531860
7 כי ימצא בקרבך באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך איש או אשה אשר יעשה את הרע בעיני יהוה אלהיך לעבר בריתו 24545345323233423545452280
8 וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתי 45556352423353251662
9 והגד לך ושמעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בישראל 42554434456461356
10 והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההוא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך את האיש או את האשה וסקלתם באבנים ומתו 6244224433243325242246642483
11 על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד 2244244432422231544
12 יד העדים תהיה בו בראשנה להמיתו ויד כל העם באחרנה ובערת הרע מקרבך 25426632365351352
13 כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי ריבת בשעריך וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו 243353233344344464525344522694
14 ובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט 42653434535622351662
15 ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר יהוה ושמרת לעשות ככל אשר יורוך 5224352254344553351866
16 על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל 225353535242424352452070
17 והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמע אל הכהן העמד לשרת שם את יהוה אלהיך או אל השפט ומת האיש ההוא ובערת הרע מישראל 534553244422452243445362385
18 וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד 3355363728
19 כי תבא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך וירשתה וישבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבתי 232434532662553335362075
20 שום תשים עליך מלך אשר יבחר יהוה אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא 3443344524444324343432432483
21 רק לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תספון לשוב בדרך הזה עוד 22425342364535332544332277
22 ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא ירבה לו מאד 34243444424231343
23 והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים 45236422454235651662
24 והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את יהוה אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם 534223444524542245435452385
25 לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל 53456325464542635451981
26 לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון 2465233352534661559
27 ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר לו 5242444354321242
28 וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם שה ונתן לכהן הזרע והלחיים והקבה 3446333442322444751867
29 ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית גז צאנך תתן לו 545662432937
30 כי בו בחר יהוה אלהיך מכל שבטיך לעמד לשרת בשם יהוה הוא ובניו כל הימים 2234535443435251554
31 וכי יבא הלוי מאחד שעריך מכל ישראל אשר הוא גר שם ובא בכל אות נפשו אל המקום אשר יבחר יהוה 334453533223334253442068
32 ושרת בשם יהוה אלהיו ככל אחיו הלוים העמדים שם לפני יהוה 434534562441144
33 חלק כחלק יאכלו לבד ממכריו על האבות 3453625728
34 כי אתה בא אל הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תלמד לעשות כתועבת הגוים ההם 23224345322456531655
35 לא ימצא בך מעביר בנו ובתו באש קסם קסמים מעונן ומנחש ומכשף 2425343355551246
36 וחבר חבר ושאל אוב וידעני ודרש אל המתים 43436425831
37 כי תועבת יהוה כל עשה אלה ובגלל התועבת האלה יהוה אלהיך מוריש אותם מפניך 254233564455451457
38 תמים תהיה עם יהוה אלהיך 44245519
39 כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעננים ואל קסמים ישמעו ואתה לא כן נתן לך יהוה אלהיך 25433442635542232451968
40 נביא מקרבך מאחיך כמני יקים לך יהוה אלהיך אליו תשמעון 45544245461043
41 ככל אשר שאלת מעם יהוה אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר לא אסף לשמע את קול יהוה אלהי ואת האש הגדלה הזאת לא אראה עוד ולא אמות 334345444423423443354243342691
42 ויאמר יהוה אלי היטיבו אשר דברו 543634625
43 נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך ונתתי דברי בפיו ודבר אליהם את כל אשר אצונו 4434545444522351558
44 והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרש מעמו 44324243444441346
45 אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא צויתיו לדבר ואשר ידבר בשם אלהים אחרים ומת הנביא ההוא 253443423264443553542075
46 וכי תאמר בלבבך איכה נדע את הדבר אשר לא דברו יהוה 345432432441138
47 אשר ידבר הנביא בשם יהוה ולא יהיה הדבר ולא יבא הוא הדבר אשר לא דברו יהוה בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו 34534344333432445452442280
48 כי יכרית יהוה אלהיך את הגוים אשר יהוה אלהיך נתן לך את ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם 254525345322465671770
49 שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה 4452443453251245
50 תכין לך הדרך ושלשת את גבול ארצך אשר ינחילך יהוה אלהיך והיה לנוס שמה כל רצח 42452443645443231659
51 וזה דבר הרצח אשר ינוס שמה וחי אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שנא לו מתמל שלשם 33434333324434232441961
52 ואשר יבא את רעהו ביער לחטב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרת העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו ומת הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי 4324444535434523424334235432796
53 פן ירדף גאל הדם אחרי הרצח כי יחם לבבו והשיגו כי ירבה הדרך והכהו נפש ולו אין משפט מות כי לא שנא הוא לו מתמול שלשום 243344234624453334322332552688
54 על כן אנכי מצוך לאמר שלש ערים תבדיל לך 224443452930
55 ואם ירחיב יהוה אלהיך את גבלך כאשר נשבע לאבתיך ונתן לך את כל הארץ אשר דבר לתת לאבתיך 3545244464222433361866
56 כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה 24225453444524556255233424427100
57 ולא ישפך דם נקי בקרב ארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה והיה עליך דמים 3423443453244441553
58 וכי יהיה איש שנא לרעהו וארב לו וקם עליו והכהו נפש ומת ונס אל אחת הערים האל 343354234533323531758
59 ושלחו זקני עירו ולקחו אתו משם ונתנו אתו ביד גאל הדם ומת 5445335333331244
60 לא תחוס עינך עליו ובערת דם הנקי מישראל וטוב לך 24445246421037
61 לא תסיג גבול רעך אשר גבלו ראשנים בנחלתך אשר תנחל בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה 244334663443453251765
62 לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר 2423433443334223422244432474
63 כי יקום עד חמס באיש לענות בו סרה 24234523825
64 ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני יהוה לפני הכהנים והשפטים אשר יהיו בימים ההם 5363344446734531564
65 ודרשו השפטים היטב והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו 56442333351038
66 ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ובערת הרע מקרבך 624355535938
67 והנשארים ישמעו ויראו ולא יספו לעשות עוד כדבר הרע הזה בקרבך 855345343351148
68 ולא תחוס עינך נפש בנפש עין בעין שן בשן יד ביד רגל ברגל 34434342323341342
69 כי תצא למלחמה על איבך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי יהוה אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים 2362453422324324535452173
70 והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם 462644423935
71 ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם 443535462623525353562081
72 כי יהוה אלהיכם ההלך עמכם להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם 246445326641146
73 ודברו השטרים אל העם לאמר מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו 56234243333343452464362282
74 ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו 34333343452464361660
75 ומי האיש אשר ארש אשה ולא לקחה ילך וישב לביתו פן ימות במלחמה ואיש אחר יקחנה 34333343452464351659
76 ויספו השטרים לדבר אל העם ואמרו מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב לביתו ולא ימס את לבב אחיו כלבבו 564235244343453323452074
77 והיה ככלת השטרים לדבר אל העם ופקדו שרי צבאות בראש העם 446423535431143
78 כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום 242354545934
79 והיה אם שלום תענך ופתחה לך והיה כל העם הנמצא בה יהיו לך למס ועבדוך 4244524235242361552
80 ואם לא תשלים עמך ועשתה עמך מלחמה וצרת עליה 325353544934
81 ונתנה יהוה אלהיך בידך והכית את כל זכורה לפי חרב 54545225331038
82 רק הנשים והטף והבהמה וכל אשר יהיה בעיר כל שללה תבז לך ואכלת את שלל איביך אשר נתן יהוה אלהיך לך 2546334424325235334522174
83 כן תעשה לכל הערים הרחקת ממך מאד אשר לא מערי הגוים האלה הנה 24355333245431346
84 רק מערי העמים האלה אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לא תחיה כל נשמה 245434532424241448
85 כי החרם תחרימם החתי והאמרי הכנעני והפרזי החוי והיבוסי כאשר צוך יהוה אלהיך 24646664743451361
86 למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבתם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם ליהוה אלהיכם 432545363376561462
87 כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור 2423445452523444244424242435529102
88 רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אתו תשחית וכרת ובנית מצור על העיר אשר הוא עשה עמך מלחמה עד רדתה 223322243354542433335242373
89 כי ימצא חלל באדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך לרשתה נפל בשדה לא נודע מי הכהו 24353453253424241655
90 ויצאו זקניך ושפטיך ומדדו אל הערים אשר סביבת החלל 556525354940
91 והיה העיר הקרבה אל החלל ולקחו זקני העיר ההוא עגלת בקר אשר לא עבד בה אשר לא משכה בעל 44524544443323232431965
92 והורדו זקני העיר ההוא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע וערפו שם את העגלה בנחל 644425234324234522542070
93 ונגשו הכהנים בני לוי כי בם בחר יהוה אלהיך לשרתו ולברך בשם יהוה ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע 563322345553434423332072
94 וכל זקני העיר ההוא הקרבים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל 344462452525641456
95 וענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם הזה ועינינו לא ראו 455242337231140
96 כפר לעמך ישראל אשר פדית יהוה ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם 34534433234355331657
97 ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני יהוה 44345244541039
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1523 5590
     


Valid XHTML Valid CSS