פרשת כי תצא

         
פסוק מניין אותיות בכל מילה ומילה בפסוק מילים אותיות
1 כי תצא למלחמה על איביך ונתנו יהוה אלהיך בידך ושבית שביו 236255454541145
2 וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה 55333525241037
3 והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה 62345245261039
4 והסירה את שמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים ואחר כן תבוא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה 62445555243334424465242286
5 והיה אם לא חפצת בה ושלחתה לנפשה ומכר לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עניתה 422426542642523351761
6 כי תהיין לאיש שתי נשים האחת אהובה והאחת שנואה וילדו לו בנים האהובה והשנואה והיה הבן הבכר לשניאה 2543445555246743461878
7 והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכר 446242342244226232642068
8 כי את הבכר בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים בכל אשר ימצא לו כי הוא ראשית אנו לו משפט הבכרה 2242643224334223532452167
9 כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שמע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אתו ולא ישמע אליהם 244245534453533451765
10 ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו 5244732443341245
11 ואמרו אל זקני עירו בננו זה סורר ומרה איננו שמע בקלנו זולל וסבא 52444244535441350
12 ורגמהו כל אנשי עירו באבנים ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו 62446353535551356
13 וכי יהיה באיש חטא משפט מות והומת ותלית אתו על עץ 344343553221138
14 לא תלין נבלתו על העץ כי קבור תקברנו ביום ההוא כי קללת אלהים תלוי ולא תטמא את אדמתך אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה 2452324644245434253453242486
15 לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך 242342235733551450
16 ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרש אחיך אתו והשבתו לו 32444356234432343621967
17 וכן תעשה לחמרו וכן תעשה לשמלתו וכן תעשה לכל אבדת אחיך אשר תאבד ממנו ומצאתה לא תוכל להתעלם 3453463434434462461872
18 לא תראה את חמור אחיך או שורו נפלים בדרך והתעלמת מהם הקם תקים עמו 242442454733431451
19 לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה 2433233434325452331858
20 כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על האפרחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים 242454322246254427226233252689
21 שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים 34233532442641345
22 כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו 2433544344523441554
23 לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם 2445245434641247
24 לא תחרש בשור ובחמר יחדו 24454519
25 לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו 245364624
26 גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה בה 54224553421036
27 כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה 2333345723
28 ושם לה עלילת דברים והוצא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים 32555422424455435261972
29 ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את בתולי הנער אל זקני העיר השערה 4344725424451248
30 ואמר אבי הנער אל הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה 4342623443461245
31 והנה הוא שם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר 4325542546453554441874
32 ולקחו זקני העיר ההוא את האיש ויסרו אתו 54442453831
33 וענשו אתו מאה כסף ונתנו לאבי הנערה כי הוציא שם רע על בתולת ישראל ולו תהיה לאשה לא יוכל לשלחה כל ימיו 53335452522255344245242279
34 ואם אמת היה הדבר הזה לא נמצאו בתולים לנער 333432564933
35 והוציאו את הנער אל פתח בית אביה וסקלוה אנשי עירה באבנים ומתה כי עשתה נבלה בישראל לזנות בית אביה ובערת הרע מקרבך 72423346446424465345352290
36 כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל ומתו גם שניהם האיש השכב עם האשה והאשה ובערת הרע מישראל 24332343425442455361968
37 כי יהיה נער בתולה מארשה לאיש ומצאה איש בעיר ושכב עמה 243554534431142
38 והוצאתם את שניהם אל שער העיר ההוא וסקלתם אתם באבנים ומתו את הנער על דבר אשר לא צעקה בעיר ואת האיש על דבר אשר ענה את אשת רעהו ובערת הרע מקרבך 725234463642423324434233323453531110
39 ואם בשדה ימצא האיש את הנער המארשה והחזיק בה האיש ושכב עמה ומת האיש אשר שכב עמה לבדו 3444246624433433341866
40 ולנער לא תעשה דבר אין לנער חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה 52433433244324532431963
41 כי בשדה מצאה צעקה הנער המארשה ואין מושיע לה 244446452935
42 כי ימצא איש נער בתולה אשר לא ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו 2433532454361244
43 ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה לא יוכל שלחה כל ימיו 44434453344333244241967
44 לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו 23323434341031
45 לא יבא פצוע דכה וכרות שפכה בקהל יהוה 23435444829
46 לא יבא ממזר בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא לו בקהל יהוה 23444235232441342
47 לא יבא עמוני ומואבי בקהל יהוה גם דור עשירי לא יבא להם בקהל יהוה עד עולם 23564423523344241656
48 על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך 23324445466434242453552284
49 ולא אבה יהוה אלהיך לשמע אל בלעם ויהפך יהוה אלהיך לך את הקללה לברכה כי אהבך יהוה אלהיך 3345424545225524451868
50 לא תדרש שלמם וטבתם כל ימיך לעולם 2445245726
51 לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו 24424324422451342
52 בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבא להם בקהל יהוה 43533533441037
53 כי תצא מחנה על איביך ונשמרת מכל דבר רע 234256332930
54 כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבא אל תוך המחנה 24233244444245232351962
55 והיה לפנות ערב ירחץ במים וכבא השמש יבא אל תוך המחנה 453444432351141
56 ויד תהיה לך מחוץ למחנה ויצאת שמה חוץ 34245533829
57 ויתד תהיה לך על אזנך והיה בשבתך חוץ וחפרתה בה ושבת וכסית את צאתך 442244536245241451
58 כי יהוה אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת איביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך 245544645545434243362082
59 לא תסגיר עבד אל אדניו אשר ינצל אליך מעם אדניו 25325344351036
60 עמך ישב בקרבך במקום אשר יבחר באחד שעריך בטוב לו לא תוננו 3355344542251245
61 לא תהיה קדשה מבנות ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל 24455343451039
62 לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית יהוה אלהיך לכל נדר כי תועבת יהוה אלהיך גם שניהם 244453345332545251763
63 לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך 2453333323331237
64 לנכרי תשיך ולאחיך לא תשיך למען יברכך יהוה אלהיך בכל משלח ידך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה 54624454534324332351971
65 כי תדר נדר ליהוה אלהיך לא תאחר לשלמו כי דרש ידרשנו יהוה אלהיך מעמך והיה בך חטא 233552452364544231762
66 וכי תחדל לנדר לא יהיה בך חטא 3442423722
67 מוצא שפתיך תשמר ועשית כאשר נדרת ליהוה אלהיך נדבה אשר דברת בפיך 4545445543441251
68 כי תבא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שבעך ואל כליך לא תתן 2343555434231243
69 כי תבא בקמת רעך וקטפת מלילת בידך וחרמש לא תניף על קמת רעך 23435545242331345
70 כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו 2333542242623243423544552482
71 ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר 555543627
72 ושנאה האיש האחרון וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו או כי ימות האיש האחרון אשר לקחה לו לאשה 546423544552244634242078
73 לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הטמאה כי תועבה הוא לפני יהוה ולא תחטיא את הארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה 2446344552443525344352434532429108
74 כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא ולא יעבר עליו לכל דבר נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח 233342343443334533424332375
75 לא יחבל רחים ורכב כי נפש הוא חבל 24442333825
76 כי ימצא איש גנב נפש מאחיו מבני ישראל והתעמר בו ומכרו ומת הגנב ההוא ובערת הרע מקרבך 243335456253445351766
77 השמר בנגע הצרעת לשמר מאד ולעשות ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים כאשר צויתם תשמרו לעשות 44543633446545551670
78 זכור את אשר עשה יהוה אלהיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים 42334554661042
79 כי תשה ברעך משאת מאומה לא תבא אל ביתו לעבט עבטו 234452324441137
80 בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה 4453332542551245
81 ואם איש עני הוא לא תשכב בעבטו 3333245723
82 השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך 34225444653444451663
83 לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך 244365243561144
84 ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא 534344423353324344244232378
85 לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו 25424525243551348
86 לא תטה משפט גר יתום ולא תחבל בגד אלמנה 234243435930
87 וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך משם על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה 523465453224452431763
88 כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה יהיה למען יברכך יהוה אלהיך בכל מעשה ידיך 2454534245357445453442186
89 כי תחבט זיתך לא תפאר אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה 24424535741040
90 כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה 24425535741041
91 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה 523445224452431449
92 כי יהיה ריב בין אנשים ונגשו אל המשפט ושפטום והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע 2433552567257241562
93 והיה אם בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר 4224464553551249
94 ארבעים יכנו לא יסיף פן יסיף להכתו על אלה מכה רבה ונקלה אחיך לעיניך 642424523335461453
95 לא תחסם שור בדישו 2435414
96 כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה 2444333332243354243452452481
97 והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל 45334224334361346
98 ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי 32444255552653455262342286
99 וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה 524454442551144
100 ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו 55456543455553443242342290
101 ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל 536344625
102 כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבשיו 2454355345243453761874
103 וקצתה את כפה לא תחוס עינך 523244620
104 לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה 24253455830
105 לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה 24254555832
106 אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך 344424444246425345322073
107 כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול 25452332331032
108 זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים 423324466934
109 אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים 334522754343351453
110 והיה בהניח יהוה אלהיך לך מכל איביך מסביב בארץ אשר יהוה אלהיך נתן לך נחלה לרשתה תמחה את זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח 4545235543453245423445242491
                                                                                                                                                               
  סך הכל 1582 5856
     


Valid XHTML Valid CSS